Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 29.08.2015. - 26.10.2017. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.748

Rīgā 2014.gada 2.decembrī (prot. Nr.66 57.§)
Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi

(Noteikumu nosaukums MK 02.06.2015. noteikumu Nr.270 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"
30.1 panta ceturto daļu un 38. panta trešo daļu
(MK 25.08.2015. noteikumu Nr.482 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanas kritērijus darījumos ar lauksaimniecības zemi;

1.2. iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi iekļaujamo informāciju un tam pievienojamos dokumentus;

1.3. kārtību, kādā lauksaimniecības zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda pārvaldītājs īsteno pirmpirkuma tiesības;

1.4. kārtību, kādā tiek finansēta un izveidota pašvaldības komisija, tās sastāvu, kā arī pašvaldības komisijas tiesības un pienākumus;

1.5. kārtību, kādā pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi;

1.6. kārtību, kādā iegūstami lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dati no citām valsts informācijas sistēmām;

1.7. termiņus un kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem;

1.8. kārtību, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamo īpašumu, tai skaitā iznomā, pērk, pārdod un maina lauksaimniecības zemi;

1.9. kārtību, kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas.

(Grozīts ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.270; MK 25.08.2015. noteikumiem Nr.482)

II. Dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanas kritēriji darījumos ar lauksaimniecības zemi

2. Par dominējošo zemes lietošanas kategoriju darījumā ar lauksaimniecības zemi uzskata to zemes lietošanas kategoriju, kāda ir zemei, kura darījuma objektā aizņem lielāku platību (hektāros) nekā zeme ar citām zemes lietošanas kategorijām.

3. Ja darījuma objekts ir divi vai vairāki patstāvīgi nekustamie īpašumi vai to domājamā daļa, dominējošo zemes lietošanas kategoriju katra nekustamā īpašuma zemes vienībai nosaka atsevišķi.

4. Ja darījuma objekts sastāv no divām vai vairākām zemes vienībām vai to domājamām daļām, dominējošo zemes lietošanas kategoriju katrai zemes vienībai nosaka atsevišķi.

5. Šo noteikumu 2., 3. un 4. punktā minēto zemes vienību platību nosaka, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par zemes lietošanas kategorijām un attiecīgās zemes platību darījuma objektā.

III. Iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi iekļaujamā informācija un pievienojamie dokumenti

6. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

6.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (nerezidents – personas identifikācijas kodu vai dzimšanas datumu un valstisko piederību), kontaktinformāciju (deklarētās dzīvesvietas adresi vai citu korespondences adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) (1. pielikums);

6.2. juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) (2. pielikums);

6.3. iegādājamās zemes turpmākās izmantošanas mērķi;

6.4. apliecinājumu par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" un "c" apakšpunkta nosacījumiem (fiziskai personai) vai 2. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunkta nosacījumiem (juridiskai personai), ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība;

6.5. likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.1 panta otrās daļas 3. punktā noteikto apliecinājumu, ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis ir zemes dzīļu izmantošana;

6.6. juridiska persona – datus, kas identificē fizisko personu – patiesā labuma guvēju (vārdu, uzvārdu, adresi un personas kodu, bet, ja tāda nav, – citu informāciju, kas dod iespēju identificēt personu).

7. Iesniegumam pievieno:

7.1. darījuma aktu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā;

7.2. notariāli apliecinātu izglītības dokumenta kopiju vai izglītības dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja nepieciešams apliecināt izglītības atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā vai 2. punkta "c" apakšpunkta nosacījumiem;

7.3. nerezidents (fiziska vai juridiska persona) – dokumentu par nodokļu samaksu valstī, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;

7.4. biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi;

7.5. zvērināta revidenta apliecinājumu par personas vai juridiskas personas īpašnieka lauksaimnieciskās ražošanas un kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem (ja attiecināms) par gadiem, par kuriem personai jāiesniedz attiecīgie pierādījumi, ja tā Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniegusi gada ienākumu deklarāciju un tās D3 pielikumu vai gada pārskatu, kurā norādīti personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas atbilstoši šo noteikumu 33.7 punktam.

(Grozīts ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr.482)

7.1 Ja persona nevar iesniegt šo noteikumu 7.5. apakšpunktā minēto zvērināta revidenta apliecinājumu, to var aizstāt ar ārvalstu (Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts) sertificēta eksperta vai revidenta izsniegtu apliecinājumu par personas vai juridiskas personas īpašnieka lauksaimnieciskās ražošanas un kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, tam pievienojot šī apliecinājuma notariāli apstiprinātu vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā, apliecinātu tulkojumu un ārvalstu kompetentās iestādes izsniegtu izziņu, kurā ir norādīts sertificēta eksperta vai revidenta vārds, uzvārds, komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, prakses vietas adrese, kontaktinformācija un tās iestādes nosaukums un adrese, kas uztur attiecīgo sertificēto ekspertu vai revidentu reģistru, ja kādā no pēdējiem trim gadiem persona vai juridiskas personas īpašnieks saimniecisko darbību ir veicis un lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumus ir guvis ārpus Latvijas. Ja pašvaldība nevar pārliecināties par ārvalstu sertificēta eksperta vai revidenta tiesībām sniegt šajā punktā minēto apliecinājumu attiecīgajā valstī, iesniegtais apliecinājums ir noraidāms.

(MK 25.08.2015. noteikumu Nr.482 redakcijā)

IV. Lauksaimniecības zemes nomnieka un Latvijas zemes fonda pārvaldītāja pirmpirkuma tiesību īstenošana

8. Ja zemes īpašnieks atsavina lauksaimniecības zemi, uz kuru pirmpirkuma tiesības atbilstoši likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.2 panta otrajai vai trešajai daļai secīgi ir atsavināmās lauksaimniecības zemes nomniekam un Latvijas zemes fonda pārvaldītājam, un darījuma akts nav noslēgts ar kādu no minētajām personām, pašvaldības komisija elektroniski vai papīra formā darījuma akta kopiju nosūta atsavināmās lauksaimniecības zemes nomniekam un Latvijas zemes fonda pārvaldītājam. Atsavināmās lauksaimniecības zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda pārvaldītājs savas pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo lauksaimniecības zemi var īstenot divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemta darījuma akta kopija.

9. Ja atsavināmās lauksaimniecības zemes nomnieks vēlas īstenot savas pirmpirkuma tiesības, tas šo noteikumu 8. punktā minētajā termiņā iesniedz attiecīgajā novada pašvaldībā šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu un 7. punktā minētos dokumentus, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi (izņemot darījuma aktu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā).

10. Ja Latvijas zemes fonda pārvaldītājs vēlas īstenot savas pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo lauksaimniecības zemi, tas šo noteikumu 8. punktā minētajā termiņā informē par to attiecīgo novada pašvaldību.

11. Pašvaldības komisija pēc šo noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja ir ievēroti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta pirmās daļas, 28.1 panta pirmās daļas un 29. panta ceturtās vai sestās daļas nosacījumi, nosūtot lēmuma atvasinājumu arī zemes pārdevējam un Latvijas zemes fonda pārvaldītājam, ja ir saņemta šo noteikumu 10. punktā minētā piekrišana īstenot pirmpirkuma tiesības.

12. Ja šo noteikumu 8. punktā minētajā termiņā atsavināmās lauksaimniecības zemes nomnieks neīsteno pirmpirkuma tiesības šo noteikumu 9. punktā minētajā kārtībā vai nav ievēroti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta pirmās daļas, 28.1 panta pirmās daļas un 29. panta ceturtās vai sestās daļas nosacījumi, komisija pieņem lēmumu par piekrišanu Latvijas zemes fonda pārvaldītājam iegūt īpašumā atsavināmo lauksaimniecības zemi, ja atbilstoši šo noteikumu 10. punktam ir saņemta tā piekrišana īstenot pirmpirkuma tiesības. Komisija lēmuma atvasinājumu nosūta arī zemes pārdevējam.

13. Ja persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, ir saņēmusi pašvaldības komisijas lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, tā 10 darbdienu laikā sagatavo jaunu darījuma aktu, pamatojoties uz šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā darījuma akta nosacījumiem, un darījuma aktā noteiktajā kārtībā samaksā tajā noteikto summu.

V. Pašvaldības komisijas izveidošana un finansēšana, pašvaldības komisijas sastāvs, pienākumi un tiesības

14. Novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumus sedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no tai attiecīgajam gadam piešķirtajiem budžeta līdzekļiem līdz 10 tūkstošiem euro gadā. Valsts budžeta līdzekļus novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu segšanai pašvaldībām pārskaita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par finansējuma sadalījumu starp pašvaldībām, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas apkopoto un sagatavoto informāciju.

15. Novadu pašvaldības reizi gadā līdz 15. oktobrim sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijā informāciju par to administrēto darījumu skaitu, kuri attiecas uz lauksaimniecības zemi, kā arī saistībā ar tiem nosūtīto vēstuļu skaitu un izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas. Gada ceturtā ceturkšņa novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumus atlīdzina no nākamajā saimnieciskajā gadā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

16. Novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā (turpmāk – komisija).

17. Komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļus ievēlē likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. Lēmumus komisija pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

18. Komisija no sava vidus ievēlē komisijas sekretāru. Komisijas darbu materiāltehniski nodrošina attiecīgā novada pašvaldība.

19. Komisijas pienākumi:

19.1. atstādināt no lēmuma pieņemšanas to komisijas locekli, kuram saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" rodas interešu konflikts saistībā ar vērtējamo iesniegumu un kurš nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanā;

19.2. informēt zemes pircēju, zemes pārdevēju un citas uzaicinātās personas par sēdes norises laiku un darba kārtības jautājumiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes.

20. Komisijas tiesības:

20.1. 10 darbdienu laikā pēc rakstveida informācijas pieprasījuma saņemt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju no valsts informācijas sistēmu pārziņiem;

20.2. uzaicināt uz komisijas sēdi tiešās pārvaldes un citu institūciju pārstāvjus;

20.3. pieprasīt iesniedzējam triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas novērst konstatētās neprecizitātes iesniegtajā informācijā, papildināt iesniegto informāciju vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

VI. Lēmumu pieņemšana par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

21. Komisija:

21.1. pārbauda, vai ir ievēroti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta pirmās daļas un 28.1 panta pirmās daļas nosacījumi;

21.2. izvērtējot Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas datus un šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minēto dokumentu, pārbauda biedrību un nodibinājumu atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta pirmās daļas 7. punkta nosacījumiem;

21.3. pārbauda, vai ir ievēroti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29. panta nosacījumi attiecībā uz īpašumā iegūstamās lauksaimniecības zemes maksimālo platību, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas datus;

21.4. atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem izvērtē, vai iegādājamās lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums ir zemāks par 60 ballēm, ja personas iesniegumā norādīts, ka zemes turpmākās izmantošanas mērķis ir zemes dzīļu izmantošana;

21.5. pārbauda, vai ir ievēroti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunkta vai 2. punkta "d" un "e" apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz nodokļu samaksu nerezidentiem un informāciju par patiesā labuma guvējiem, vadoties pēc iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietvertās informācijas;

21.6. pārbauda, vai ir ievēroti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā vai 2. punkta "a" vai "c" apakšpunktā minētie nosacījumi attiecībā uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas, pamatojoties uz iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju.

(Grozīts ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr.482)

22. Par katru komisijas sēdi noformē protokolu, ko paraksta visi klātesošie komisijas locekļi. Katram komisijas loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli. Komisijas lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu to iegūt komisija noformē izziņas veidā. Lēmumu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – viņa vietnieks.

VII. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamo datu iegūšana no citām valsts informācijas sistēmām

23. Komisija, nosūtot pieprasījumu, bez maksas iegūst datus no šādām valsts informācijas sistēmām:

23.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv;

23.2. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas;

23.3. Nodokļu informācijas sistēmas;

23.4. Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas;

23.5. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas;

23.6. Iedzīvotāju reģistra.

24. Komisija nepieciešamos datus no Uzņēmumu reģistra saņem, noslēdzot savstarpēju vienošanos par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izmantošanu vai iesniedzot Uzņēmumu reģistrā rakstisku informācijas pieprasījumu.

25. Komisija nepieciešamos datus no Nodokļu informācijas sistēmas saņem, izmantojot Valsts informācijas sistēmas savietotāju vai iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku informācijas pieprasījumu.

26. Komisija nepieciešamos Lauku atbalsta dienesta datus no Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas saņem, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā rakstisku informācijas pieprasījumu.

27. Komisija nepieciešamos Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datus saņem, noslēdzot savstarpēju vienošanos ar Tiesu administrāciju vai iesniedzot rakstisku informācijas pieprasījumu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārzinim.

28. Komisija nepieciešamās ziņas no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņem, izmantojot Iedzīvotāju reģistra datus.

29. Komisija nepieciešamos datus no Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv saņem, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju.

30. Valsts informācijas sistēmu pārziņi šo noteikumu 24., 25., 26., 27. un 38. punktā minēto informāciju sniedz komisijai bez maksas 10 darbdienu laikā.

VIII. Termiņi un kārtība, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem

31. Zemes nomnieks vai iznomātājs mēneša laikā pēc zemes nomas līguma noslēgšanas lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājumu iesniedz personiski vai apliecinātu atvasinājumu nosūta elektroniski vai pa pastu tai novada pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nomātā zeme.

32. Novada pašvaldība, saņemot zemes nomas līguma atvasinājumu:

32.1. izdara atzīmi uz lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājuma par reģistrēšanu pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, ja zemes nomas līguma atvasinājums iesniegts personiski;

32.2. 10 darbdienu laikā nosūta iesniedzējam izziņu par zemes nomas līguma reģistrēšanu pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, norādot zemes nomas līguma reģistrācijas datumu un reģistra numuru, ja zemes nomas līguma atvasinājums saņemts elektroniski vai pa pastu.

33. Ja zemes nomas līgumā, kas reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, tiek izdarītas izmaiņas līguma būtiskajās sastāvdaļās vai zemes nomas līgums tiek lauzts vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomnieks vai iznomātājs, savstarpēji vienojoties, mēneša laikā no dienas, kad izdarītas izmaiņas līgumā vai kad zemes nomas līgums tiek lauzts vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, par to informē attiecīgo novada pašvaldību.

VIII1. Kārtība, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamo īpašumu

(Nodaļa MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

33.1 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs darījumus ar nekustamo īpašumu veic:

33.1 1. saskaņā ar Civillikumu, likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darījumus ar nekustamo īpašumu;

33.1 2. izvērtējot darījumu lietderību un efektivitāti, kā arī ņemot vērā likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 37. pantā noteikto Latvijas zemes fonda mērķi un pēc iespējas to līdzsvarojot ar ekonomisko izdevīgumu.

33.2 Ja Latvijas zemes fonda pārvaldītājam šo noteikumu 1.8. apakšpunktā minēto darījumu nodrošināšanai tiek piešķirts valsts aizdevums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, noteikto aizdevuma riska procentu likmi nepiemēro.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

33.3 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs informāciju par atsavināmo un iznomājamo lauksaimniecības zemi publicē Latvijas zemes fonda pārvaldītāja tīmekļa vietnē, norādot darījuma objekta adresi, kadastra numuru, platību un apgrūtinājumus.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

33.4 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs, slēdzot ar lauksaimniecības zemi saistītos darījumus, darījumu aktā iekļauj norādi, ka attiecīgo darījumu veic Latvijas zemes fonda pārvaldītājs, lai to nošķirtu no akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" atbilstoši pamatdarbības jomai veicamajiem darījumiem.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

33.5 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša 25. datumam iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par darījumiem ar nekustamo īpašumu (3. pielikums), norādot iepriekšējā ceturksnī notikušo lauksaimniecības zemes pirkšanas, pārdošanas, maiņas un nomas darījumu skaitu un lauksaimniecības zemes platību.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

33.6 Zemkopības ministrija šo noteikumu 33.5 punktā minēto pārskatu reizi ceturksnī publicē Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

VIII2. Kārtība, kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas

(Nodaļa MK 25.08.2015. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

33.7 Likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunkta un 2. punkta "a" un "c" apakšpunkta izpratnē ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas aprēķina, summējot ieņēmumus no to lauksaimniecības produktu un zivsaimniecības produktu realizācijas, kuri ražoti vai audzēti personas saimniecībā, tostarp novācot ražu, slaucot, audzējot vai turot dzīvniekus, kā arī ieņēmumus no tādu pārstrādātu lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu realizācijas, kuri iegūti saimniecībā, pārstrādājot saimniecībā ražotus vai audzētus lauksaimniecības vai zivsaimniecības produktus. Kārtojot grāmatvedību, ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas uzskaita atsevišķi. Lauksaimniecības produkti vai zivsaimniecības produkti ir Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras, kas noteikta ar Komisijas 2014. gada 16. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1101/2014, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, 1. līdz 24. nodaļā minētie produkti (izņemot jūras zvejas produktus), kā arī ar kodiem 5301 un 5302 klasificētie produkti.

(MK 25.08.2015. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

33.8 Ieņēmumus, kas nav minēti šo noteikumu 33.7 punktā, tostarp Eiropas Savienības atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kā arī valsts atbalstu lauksaimniecībai uzskata par pārējiem ieņēmumiem.

(MK 25.08.2015. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

34. Pašvaldība zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, reģistrē lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

35. Likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 2. punkta "a" apakšpunktā minēto informāciju par tiešo maksājumu saņemšanu un ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas iesniegumā norāda, sākot ar 2015. gada 1. jūliju.

36. Noteikumu regulējums attiecībā uz Latvijas zemes fonda pārvaldītāju stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas zemes fonda darbības uzsākšanu, bet ne vēlāk kā 2015. gada 1. jūlijā.

37. Šo noteikumu 23.1. apakšpunkts stājas spēkā pēc elektroniskā pakalpojuma izveides vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, bet ne vēlāk kā 2016. gada 1. janvārī.

38. Valsts zemes dienests uz rakstiska pieprasījuma pamata sniedz komisijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus elektroniskā veidā par visiem personas nekustamajiem īpašumiem un zemes vienībām līdz elektroniskā pakalpojuma izveidei vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.748

(Pielikums MK 25.08.2015. noteikumu Nr.482 redakcijā)

Fiziskās personas iesniegums
novada domei
(nosaukums)
(adrese)

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

I. Iesniedzējs

Es,   ,
  (vārds, uzvārds)  

 

Personas kods                            

 

(deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita korespondences adrese)
(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
(nerezidenta personas identifikācijas kods vai dzimšanas datums un valstspiederība, ja attiecināms)

II. Iesniedzējs – pilnvarotā persona (ja attiecināms)

(vārds, uzvārds)
(pilnvaras numurs un izsniegšanas datums)

III. Iesniedzējs – persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības (ja attiecināms)

Es,   ,
  (vārds, uzvārds)  

 

Personas kods                          

 

(deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita korespondences adrese)
(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
(nerezidenta personas identifikācijas kods vai dzimšanas datums un valstspiederība, ja attiecināms)

IV. Lūdzu piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

 
(darījuma objekta kadastra numurs, nosaukums vai adrese)
 
 

V. Zemes turpmākās izmantošanas mērķis

 
 
 

VI. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta pirmās daļas 1. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem

Atbilstošo atzīmēt ar x

1.   Apliecinājums, ka persona pēdējo triju gadu laikā vismaz gadu ir saņēmusi tiešos maksājumus (vienoto platību maksājumu)1
 
2. Apliecinājums par atbilstību nosacījumam, ka ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem

Apliecinājumam aizpilda tabulas par trim pārskata gadiem

 

 

2.1. Pārskata gads, par kuru sniegta informācija  
           
   
2.1.1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas                 ,      
   
2.1.2. Kopējie ieņēmumi                 ,      
2.1.3. No lauksaimnieciskās ražošanas gūto ieņēmumu daļa no kopējiem ieņēmumiem (aprēķina, dalot 2.1.1. rindā norādītos ieņēmumus ar 2.1.2. rindā norādītajiem ieņēmumiem)  
    ,          
 
2.1.4. Kopējie ieņēmumi un ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā 
(ja attiecināms, atzīmēt ar x)2
       
 

 

2.2. Pārskata gads, par kuru sniegta informācija  
           
   
2.2.1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas                 ,      
   
2.2.2. Kopējie ieņēmumi                 ,      
2.2.3. No lauksaimnieciskās ražošanas gūto ieņēmumu daļa no kopējiem ieņēmumiem (aprēķina, dalot 2.2.1. rindā norādītos ieņēmumus ar 2.2.2. rindā norādītajiem ieņēmumiem)  
    ,          
 
2.2.4. Kopējie ieņēmumi un ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā
(ja attiecināms, atzīmēt ar x)2
       
     

 

2.3. Pārskata gads, par kuru sniegta informācija  
           
   
2.3.1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas                 ,      
   
2.3.2. Kopējie ieņēmumi                 ,      
2.3.3. No lauksaimnieciskās ražošanas gūto ieņēmumu daļa no kopējiem ieņēmumiem (aprēķina, dalot 2.3.1. rindā norādītos ieņēmumus ar 2.3.2. rindā norādītajiem ieņēmumiem)  
    ,          
 
2.3.4. Kopējie ieņēmumi un ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā
(ja attiecināms, atzīmēt ar x)2
     
 

Apliecinājums uzskatāms par pieņemamu, ja 2.1.3., 2.2.3. un 2.3.3. rindas rādītājs ir ne mazāks par 0,3333 (kopējie ieņēmumi, kas iegūti no lauksaimnieciskās ražošanas, ir vismaz 1/3 no kopējiem ieņēmumiem).

3.    Apliecinājums, ka iegūta lauksaimnieciskā vai tai pielīdzināma izglītība
 

 

4. Apliecinu, ka (atbilstošo atzīmēt ar x)
a) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot gada laikā pēc tās iegādes  
un izmantošu arī turpmāk3  

 

b) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot triju gadu laikā pēc tās iegādes  
un izmantošu arī turpmāk4  

 

c) zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai5  

 

5.   Apzinos, ka tad, ja gada laikā lauksaimnieciskajā darbībā nesākšu izmantot zemi, kas
    iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (vienotajam platību maksājumam), vai triju gadu laikā nesākšu izmantot zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (vienotajam platību maksājumam), man var tikt uzlikts administratīvais sods6

VII. Pielikumā:

1. Darījuma akts
2.  
3.  
4.  

Piekrītu saņemt informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu uz elektroniskā pasta adresi (atzīmēt ar x)

         
(datums7)   (paraksts7)   (vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr.  1782/2003 (turpmāk – regula Nr. 73/2009), vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (turpmāk – regula Nr. 1307/2013).

2 Par attiecīgo gadu Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta gada ienākumu deklarācija un tās D3 pielikums vai gada pārskats, kurā lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumi norādīti atbilstoši šo noteikumu 33.7 punktam.

3 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (vienotajam platību maksājumam) saskaņā ar regulu Nr. 73/2009 vai regulu Nr. 1307/2013.

4 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (vienotajam platību maksājumam) saskaņā ar regulu Nr. 73/2009 vai regulu Nr. 1307/2013.

5 Atzīmē, ja lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā zemes dzīļu izmantošanai.

6 Neatzīmē, ja zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

7 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.748

(Pielikums MK 25.08.2015. noteikumu Nr.482 redakcijā)

Juridiskās personas iesniegums
novada domei
(nosaukums)
(adrese)

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

I. Iesniedzējs  
  (nosaukums)

 

                                       
                  Reģistrācijas numurs

 

   
  (juridiskā adrese)
   
  (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
   
  (nerezidentam – valsts, kuras rezidents ir ārvalsts juridiskā persona)
   

 

II. Iesniedzējs – pilnvarotā persona
(vārds, uzvārds)
(pilnvaras numurs un izsniegšanas datums)

 

III. Iesniedzējs – persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības:
(ja attiecināms)
 
(nosaukums)

 

                                       
                  Reģistrācijas numurs

 

 
(juridiskā adrese)
 
(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
 
(nerezidentam – valsts, kuras rezidents ir ārvalsts juridiskā persona)

IV. Lūdzu piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

 
(darījuma objekta kadastra numurs, nosaukums vai adrese)
 
 

V. Zemes turpmākās izmantošanas mērķis

 
 
 
 
 

VI. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta pirmās daļas 2. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunkta nosacījumiem

Atbilstošo atzīmēt ar x.

1.   Apliecinājums, ka persona vismaz gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi tiešos maksājumus (vienoto platību maksājumu)1
 
2.   Apliecinājums, ka ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā trīs pēdējos gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem

Apliecinājumam aizpilda tabulas par trim pārskata gadiem

 

 

2.1. Pārskata gads, par kuru sniegta informācija  
           
 
2.1.1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ,
 
2.1.2. Kopējie ieņēmumi ,
2.1.3. No lauksaimnieciskās ražošanas gūto ieņēmumu daļa no kopējiem ieņēmumiem
(aprēķina, dalot 2.1.1. rindā norādītos ieņēmumus ar 2.1.2. rindā norādītajiem ieņēmumiem)
,
2.1.4. Kopējie ieņēmumi un ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā
(ja attiecināms, atzīmēt ar x)2

 

2.2. Pārskata gads, par kuru sniegta informācija  
           
 
2.2.1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ,
 
2.2.2. Kopējie ieņēmumi ,
2.2.3. No lauksaimnieciskās ražošanas gūto ieņēmumu daļa no kopējiem ieņēmumiem
(aprēķina, dalot 2.2.1. rindā norādītos ieņēmumus ar 2.2.2. rindā norādītajiem ieņēmumiem)
,
2.2.4. Kopējie ieņēmumi un ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā
(ja attiecināms, atzīmēt ar x)2

 

2.3. Pārskata gads, par kuru sniegta informācija  
           
 
2.3.1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ,
 
2.3.2. Kopējie ieņēmumi ,
2.3.3. No lauksaimnieciskās ražošanas gūto ieņēmumu daļa no kopējiem ieņēmumiem
(aprēķina, dalot 2.3.1. rindā norādītos ieņēmumus ar 2.3.2. rindā norādītajiem ieņēmumiem)
,
2.3.4. Kopējie ieņēmumi un ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā
(ja attiecināms, atzīmēt ar x)2

Apliecinājums uzskatāms par pieņemamu, ja 2.1.3., 2.2.3. un 2.3.3. rindas rādītājs ir ne mazāks par 0,3333 (kopējie ieņēmumi, kas iegūti no lauksaimnieciskās ražošanas, ir vismaz 1/3 no kopējiem ieņēmumiem).

3. Apliecinājums par atbilstību nosacījumam, ka viena īpašnieka ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas
ne mazāk kā trīs pēdējos gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem3, 4
Apliecinājumam aizpilda tabulas par trim pārskata gadiem

 

Īpašnieks  
  (vārds, uzvārds)

 

Personas kods                          

 

 
(nerezidenta personas identifikācijas kods vai dzimšanas datums un valstspiederība)

 

3.1. Pārskata gads, par kuru sniegta informācija  
           
 
3.1.1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ,
 
3.1.2. Kopējie ieņēmumi ,
3.1.3. No lauksaimnieciskās ražošanas gūto ieņēmumu daļa no kopējiem ieņēmumiem
(aprēķina, dalot 3.1.1. rindā norādītos ieņēmumus ar 3.1.2. rindā norādītajiem ieņēmumiem)
,
3.1.4. Kopējie ieņēmumi un ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā
(ja attiecināms, atzīmēt ar x)2

 

3.2. Pārskata gads, par kuru sniegta informācija  
           
 
3.2.1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ,
 
3.2.2. Kopējie ieņēmumi ,
3.2.3. No lauksaimnieciskās ražošanas gūto ieņēmumu daļa no kopējiem ieņēmumiem
(aprēķina, dalot 3.2.1. rindā norādītos ieņēmumus ar 3.2.2. rindā norādītajiem ieņēmumiem)
,
3.2.4. Kopējie ieņēmumi un ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā
(ja attiecināms, atzīmēt ar x)2

 

3.3. Pārskata gads, par kuru sniegta informācija  
           
 
3.3.1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ,
 
3.3.2. Kopējie ieņēmumi ,
3.3.3. No lauksaimnieciskās ražošanas gūto ieņēmumu daļa no kopējiem ieņēmumiem
(aprēķina, dalot 3.3.1. rindā norādītos ieņēmumus ar 3.3.2. rindā norādītajiem ieņēmumiem)
,
3.3.4. Kopējie ieņēmumi un ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā
(ja attiecināms, atzīmēt ar x)2

Apliecinājums uzskatāms par pieņemamu, ja 3.1.3., 3.2.3. un 3.3.3. rindas rādītājs ir ne mazāks par 0,3333 (kopējie ieņēmumi, kas iegūti no lauksaimnieciskās ražošanas, ir vismaz 1/3 no kopējiem ieņēmumiem).

4.    Apliecinājums, ka īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam ir atbilstoša profesionālā izglītība3

VII. Patiesie labuma guvēji

 
(dati, kas identificē fizisko personu – patiesā labuma guvēju: vārds, uzvārds, adrese un personas kods,
bet, ja tāda nav, – cita informācija, kas dod iespēju identificēt personu)
 
 
 
 
 

Apliecinu, ka visi patiesie labuma guvēji ir likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta pirmās daļas 1. punktā minētās personas.

Apliecinu, ka (atbilstošo atzīmēt ar x)

 

a) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot gada laikā pēc tās iegādes
un izmantošu arī turpmāk5
 
 

 

b) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot triju gadu laikā pēc tās iegādes
un izmantošu arī turpmāk6
 
 

 

c) zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai7  

 

   Apzinos, ka tad, ja gada laikā lauksaimnieciskajā darbībā nesākšu izmantot zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (vienotajam platību maksājumam), vai triju gadu laikā nesākšu   izmantot zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (vienotajam platību maksājumam), man var tikt uzlikts administratīvais sods8
 

VIII. Pielikumā:

1. Darījuma akts
2.  
3.  
4.  
5.  

Piekrītu saņemt informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu uz elektroniskā pasta adresi (atzīmēt ar x)

         
(datums9)   (paraksts9)   (vārds, uzvārds)

Z. v.9

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (turpmāk – regula Nr. 73/2009) vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (turpmāk – regula Nr. 1307/2013).

2 Par attiecīgo gadu Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta gada ienākumu deklarācija un tās D3 pielikums vai gada pārskats, kurā lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumi norādīti atbilstoši šo noteikumu 33.7 punktam.

3 Norāda fizisko personu identificējošus datus.

4 Norāda informāciju tikai par fiziskas personas saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumus no juridiskas personas darbības šajā aprēķinā neiekļauj.

5 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (vienotajam platību maksājumam) saskaņā ar regulu Nr. 73/2009 vai regulu Nr. 1307/2013.

6 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (vienotajam platību maksājumam) saskaņā ar regulu Nr. 73/2009 vai regulu Nr. 1307/2013.

7 Atzīmē, ja lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā zemes dzīļu izmantošanai.

8 Neatzīmē, ja zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

9 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.748

(Pielikums MK 02.06.2015. noteikumu Nr.270 redakcijā)

Latvijas zemes fonda pārskats par darījumiem ar nekustamo īpašumu

. gads

. ceturksnis

Nr.
p. k.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Plānošanas reģions

Darījumu skaits

Lauksaimniecības zemes platība,
ha

1.

Iegūts īpašumā

Kurzemes    
Latgales    
Rīgas    
Vidzemes    
Zemgales    

Kopā

   
2.

Pārdots

Kurzemes    
Latgales    
Rīgas    
Vidzemes    
Zemgales    

Kopā

   
3.

Maiņas darījumi

Kurzemes    
Latgales    
Rīgas    
Vidzemes    
Zemgales    

Kopā

   
4.

Iznomāts

Kurzemes    
Latgales    
Rīgas    
Vidzemes    
Zemgales    

Kopā

   

Pavisam kopā

 


         

(datums)1

 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)1

Z.v.1

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.