Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.640

Rīgā 2014.gada 3.novembrī (prot. Nr.59 30.§)

Par koncepciju "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide"

1. Atbalstīt koncepcijā "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide" (turpmāk - koncepcija) ietverto risinājumu - akreditācijas un licencēšanas organizēšanas funkciju nodot Akadēmiskās informācijas centram.

2. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

3. Jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu koncepcijas īstenošanai 2015., 2016. un 2017. gadā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" sagatavošanas procesā atbilstoši attiecīgā gada valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

 

 

(Ministru kabineta
2014.gada 3.novembra
rīkojums Nr.640)

Koncepcijas "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide"
kopsavilkums

Koncepcija "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide" (turpmāk - koncepcija) ir ar sociālajiem partneriem saskaņots redzējums augstākās izglītības ilgtspējīgas kvalitātes nodrošināšanas institucionālas sistēmas izveidei, paredzot izveidot nacionālo augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūciju kā aktuālo augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas principu ieviešanas un akreditācijas un licencēšanas organizēšanas centru.

Koncepcija ir izstrādāta, izpildot šādus uzdevumus:

• Viens no Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 23. punktā iekļautajiem uzdevumiem ir turpināt veidot Nacionālo akreditācijas aģentūru augstākās izglītības programmu akreditācijas organizēšanai. Līdz ar to valdības rīcības plānā ir iekļauts uzdevums sagatavot koncepciju "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide", sniedzot priekšlikumus Nacionālās augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas aģentūras izveidei.

• Eiropas Savienības Padomes ieteikums par Latvijas 2014. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas 2014. gada stabilitātes programmu nosaka izveidot neatkarīgu augstākās izglītības akreditācijas aģentūru.

• Eiropas Komisijas 2014. gada 20. jūnijā apstiprinātais Latvijas Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam nosaka, ka "(170)... Nacionālo aģentūru plānots izveidot 2015. gadā, izveides izmaksas sedzot no valsts budžeta līdzekļiem. EQAR aģentūras izmantošana akreditācijā veicinās augstākās izglītības kvalitātes kultūras attīstību atbilstoši labākajiem standartiem EAIT, vienlaikus palielinās uzticamību Latvijas augstākajai izglītībai un tajā iegūtajiem diplomiem, kā arī palīdzēs veidot kontaktus ar partneriem ārvalstīs, tādējādi sekmējot starptautisko sadarbību". Eiropas Sociālā fonda finansējumu plānots novirzīt nacionālās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūcijas sākotnējās darbības kvalitātes atbalsta pasākumiem un kapacitātes stiprināšanai, lai iekļūtu EQAR.

• Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra sēdē apstiprinātā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz atbalstu nacionālās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sākotnējās darbības kvalitātes atbalsta pasākumiem un personāla apmācībai. Eiropas Sociālā fonda investīciju rezultātā plānots izveidot institūciju Latvijā, kas atbilst EQAR aģentūrai izvirzītajām prasībām.

• MK 2012. gada 25. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 53 45. §) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 5. punktā dotais uzdevums (Nr. 2012-UZD-3401) sniegt informāciju par Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra darbību, tai skaitā par to, kā Latvijas Republikas institūcija varētu iekļūt šajā reģistrā.

Koncepcijā ietverts esošās situācijas raksturojums attiecībā uz augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem Latvijā un EAIT valstīs, kā arī Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izvērtējums, izskatot iespējamos variantus augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūcijas izveidei un sniedzot priekšlikumu šādas institūcijas izveidei, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

Koncepcijas mērķis ir izveidot Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūciju, lai pilnveidotu Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas darbotos atbilstoši Eiropas kvalitātes standartiem un vadlīnijām un veicinātu Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, atpazīstamību un starptautisku atzīšanu. Divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados Latvija bija viena no tām Boloņas procesa valstīm, kas izveidoja augstākās izglītības akreditācijas sistēmu, tādējādi ierindojoties starp augstākās izglītības nacionālo sistēmu attīstības līderiem EAIT. Taču šobrīd pastāv tikai atsevišķi kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, un to nevar nosaukt par vienotu sistēmu.

Turklāt Latvija ir ratificējusi Lisabonas konvenciju un parakstījusi Boloņas deklarāciju, ar kuru apņemas izveidot ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (European Association for Quality Assurance in Higher Education) izstrādātajiem standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā. Tādējādi pamatproblēma ir ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļēja atbilstība minētajiem standartiem un vadlīnijām.

Lai nodrošinātu Latvijas ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā, tiek piedāvāts nodot kvalitātes nodrošināšanas funkcijas (tai skaitā akreditācijas un licencēšans organizēšanu) Akadēmiskās informācijas centram (turpmāk - AIC).

AIC ir nodibinājums, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, kuri reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2009. gada 24. novembrī. Saskaņā ar Izglītības likuma 11. panta piekto daļu un Augstskolu likuma 85. pantu AIC veic ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu un akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi un citas ar izglītības dokumentu atzīšanu un starptautisko informācijas apmaiņu saistītas funkcijas.

Ņemot vērā, ka kvalitātes nodrošināšanas funkcijas sevī ietver apjomīgu veicamo uzdevumu klāstu, AIC nepieciešams izveidot departamentu/nodaļu, kuras kompetencē būtu organizēt augstskolu un studiju virzienu akreditāciju un studiju programmu licencēšanu, sākot no augstskolu pašnovērtējuma ziņojuma saņemšanas (sniedzot arī atbalstu augstskolām pašnovērtējuma sagatavošanā), ekspertu atlases un vizītes sagatavošanas līdz lēmuma pieņemšanas sagatavošanai, kā arī veikt citus ar kvalitāti saistītos uzdevumus. AIC būtu tā iestāde, kas pilda kvalitātes nodrošināšanas funkciju, veicot regulāru kvalitātes monitoringu, sniedzot atbalstu gan augstskolām, gan ekspertiem, organizējot ekspertu apmācību un informatīvus seminārus augstskolām, nodrošinot ticamas informācijas publisku pieejamību.

1. attēls

Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūcijas darbība Akadēmiskās informācijas centra struktūrā

Ievērojot Eiropas augstākās izglītības telpas attīstības principus, kas nosaka, ka kvalitātes nodrošināšanas institūcijas drīkst darboties arī ārpus savas valsts robežām, AIC kā kvalitātes nodrošināšanas institūcija varētu iekļūt Eiropas asociācijā kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā un Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā, izejot starptautisko novērtēšanu un izpildot attiecīgus kritērijus.

Lai kvalitātes novērtēšanas nodrošināšanas funkcijas nodotu AIC, ir nepieciešams veikt normatīvo aktu grozījumus, vienlaikus paredzot arī finansējuma piešķiršanu. Savukārt AIC organizētu savu darbību un pārveidotu struktūru tā, lai varētu nodrošināt kvalitātes nodrošināšanas funkcijas.

1.tabula

Indikatīvas Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūcijas darbības un uzturēšanas izmaksas gadā

 

2015. (euro)

2016. (euro)

2017. (euro)

Izdevumi
Samaksa ekspertiem par izvērtējumu

106232

17643

39140

Biroja telpu noma un uzturēšana

19125

19125

19125

Grāmatvedības pakalpojumi

4356

4356

4356

Biroja darba telpu iekārtošana

11410

4560

0

Biroja preces, sakari

2 500

2 500

2 500

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas departaments (sekretariāts)

166105

166105

166105

Atlīdzība akreditācijas/ licencēšanas komisijas locekļiem

64019

23047

32009

Komandējumi

7768

14236

14236

Dalība ENQA

0

0

2817

Dalība EQAR

0

0

0

Institūcijas izvērtēšana atbilstoši ESG

0

0

30000

Ekspertu apmācības

4296

4296

4296

Studiju virzienu reģistra tehniskā uzturēšana

10200

10200

10200

Neparedzēti izdevumi, tai skaitā apelācijas komisijas darba samaksa

3020

6133

9095

Kopā

399031

272201

333879

Ieņēmumi
Ieņēmumi par akreditācijas un licencēšanas pakalpojumu sniegšanu

141554

23244

52105

Valsts budžets

257477

248957

281774

Kopā

399031

272201

333879

2015. gada laikā provizoriski tiek plānota 28 studiju virzienu akreditācija, kas saskaņā ar MK 2013. gada 3. septembra noteikumiem Nr. 721 "Izglītības un zinātnes ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis" radītu institūcijai ienākumus 115444 EUR apmērā (4123*28 (summa par studiju virziena akreditāciju, kuram atbilst viena studiju programma)). Papildus 2015. gada laikā var prognozēt 20 studiju programmu licencēšanas gadījumus, kas radītu institūcijai ienākumus 14500 EUR apmērā (725*20), kā arī divu augstākās izglītības iestāžu akreditāciju, kas dos ienākumus 11610 EUR (5805*2) apmērā. Var secināt, ka kopējie institūcijas ienākumi 2015. gada laikā būs 141554 EUR, un šie līdzekļi tiks izlietoti akreditācijas vajadzību nodrošināšanai, tai skaitā ekspertu atalgojumam 106232 EUR. No ienākumiem 141581 EUR apmērā institūcija var novirzīt darbības nodrošināšanai 35322 EUR. Turpmākajiem gadiem ienākumi ir aplēsti, ņemot vērā, ka 2016. un 2017. gadā ir prognozējami triju studiju virzienu akreditācijas un 15 studiju licencēšanas gadījumi, t. i., divos nākamajos gados sakarā ar mazāku akreditācijas gadījumu skaitu ieņēmumi samazināsies un institūcijas darbībai draud neizbēgams pārtraukums, darbinieku atlaišana un līdz šim veikto investīciju zaudēšana. Šāda nestabilitāte ir fundamentāls apdraudējums visai augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pastāvēšanai Latvijā.

Lai būtu iespējama ilgtspējīga Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūcijas darbība, priekšnoteikums ir stabils finansējums, tādēļ 2015. gadā prognozējamo izveidojušos deficītu 257477 EUR apmērā ir jāsedz no valsts budžeta. Pretējā gadījumā ir jāveic grozījumi MK 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 721 "Izglītības un zinātnes ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis", paredzot paaugstināt samaksu par akreditāciju vai licencēšanu.

Turpmākajiem gadiem ienākumi ir aplēsti, ņemot vērā, ka 2016. un 2017. gadā ir prognozējami triju studiju virzienu akreditācijas un 15 studiju licencēšanas gadījumi.

Ņemot vērā, ka ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas nav pietiekami, ir jāparedz pastāvīgs finansējums no valsts budžeta, tādējādi nodrošinot institūcijas darbības ilgtspēju.

Vienlaikus Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā 2014.-2020. gadam specifiskā atbalsta mērķa 8.2.4 "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" ietvaros paredzēts finansējums nacionālās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sākotnējās darbības kvalitātes atbalsta pasākumiem un kapacitātes stiprināšanai 1 500 000 EUR apmērā. Projekta ieviešanas nosacījums - nodrošināt, lai līdz 2018. gada beigām ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti EQAR reģistrēšanai, lai oficiāls lēmums par reģistrēšanu EQAR reģistrā tiktu pieņemts ne vēlāk kā 2019. gadā.

Sasniedzamais projekta rezultāta rādītājs - ESF atbalstu saņēmusī institūcija atbilst EQAR aģentūrai izvirzītajām prasībām.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

03.11.2014