Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 31.10.2014. - 28.05.2015. / Pamata
Ministru kabineta noteikumi Nr.600

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 51.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā šādiem pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumiem (turpmāk – atbalsts):

1.1. "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (pasākuma kods – 4.1.);

1.2. "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" (pasākuma kods – 4.2.);

1.3. "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma kods – 4.3.).

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumu mērķi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – Regula Nr. 1305/2013) 4. pantu ir:

3.1. šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajam apakšpasākumam – atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku;

3.2. šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajam apakšpasākumam – paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos;

3.3. šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam apakšpasākumam – uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi
2.1. Apakšpasākumu kopīgie atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Vienā projekta iesniegumā (1. pielikums) var ietvert vairāku apakšpasākumu vairākas aktivitātes.

5. Šo noteikumu izpratnē:

5.1. lauksaimniecības produkti ir Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti);

5.2. lauku saimniecība ir juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus pēdējā noslēgtajā gadā (turpmāk – lauku saimniecība);

5.3. lauksaimniecības produktu pārstrāde atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu 2. panta 1. punkta "m" apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

5.4. zālēdāji ir visi lauksaimniecības dzīvnieki atgremotāji un zirgu dzimtas (Equidae) dzīvnieki (turpmāk – zālēdāji);

5.5. atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ir tāda kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (turpmāk – kooperatīvā sabiedrība);

5.6. vietējā pamatizejviela ir lauksaimniecības produkti, kas iepirkti no juridiskām vai fiziskām personām (primārajiem ražotājiem, pārstrādes uzņēmumiem vai kooperatīviem), kas atrodas 300 kilometru attālumā no pārtikas pārstrādes uzņēmuma.

6. Ekonomiskās darbības rādītājus izvērtē saskaņā ar šajos noteikumos minētajiem ekonomiskās dzīvotspējas kritērijiem, kurus atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) apliecinājis projekta iesniegumā atbilstoši šo noteikumu 15., 16. un 17. punktā minētajām prasībām.

7. Pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

7.1. atbilst konkrētā apakšpasākuma mērķim;

7.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus (atbilstoši šo noteikumu 10. punktam).

8. Šo noteikumu 1. punktā minēto apakšpasākumu īstenošanas vieta ir Latvija.

9. Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:

9.1. šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā:

9.1.1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;

9.1.2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi;

9.2. šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā:

9.2.1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;

9.2.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

9.3. šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu:

9.3.1. meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai;

9.3.2. lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, dzelzceļa pievadi) attīstībai – būvniecībai un pārbūvei.

10. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

10.1. traktortehnikas, piekabju, lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu (turpmāk – agregāti) vai aprīkojuma iegādi, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

10.1.1. projektā iegādātā traktortehnika, piekabes vai agregāti papildina saimniecībā esošo traktortehnikas, piekabju vai agregātu parku, saglabājot esošās traktortehnikas, piekabju vai agregātu vienības ne mazāk kā piecus gadus no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā. Nosacījums neattiecas uz saimniecībā jau esošajām traktortehnikas, piekabju un agregātu vienībām, kas ir vecākas par 10 gadiem no to izlaides datuma;

10.1.2. projektā iegādātās traktortehnikas jauda, agregātu ražība vai piekabju celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā esošās traktortehnikas (kas ir vecāka par 10 gadiem no tās izlaides datuma) jauda, agregātu ražība vai piekabju celtspēja;

10.2. iekārtu un to aprīkojuma iegādi, ja ievērots vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

10.2.1. projektā iegādātās iekārtas ražošanas jauda ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā vai uzņēmumā nolietotās iekārtas ražošanas jauda;

10.2.2. projektā iegādātā iekārta tiek iegādāta papildus esošajām iekārtām, saglabājot papildināmo iekārtu vienības ne mazāk kā piecus gadus no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

10.2.3. projektā iegādātā iekārta būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

10.3. jaunbūvi, pārbūvi un būves atjaunošanu, ja tiek veikti būves tehniskie uzlabojumi;

10.4. meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu, ja meliorācijas sistēma ir vecāka par 15 gadiem vai ja projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamās grunts apjoms, rēķinot tikai vaļējo meliorācijas sistēmu izbūvē izraktās grunts apjomu (kubikmetros), ir vismaz 30 procenti no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (kubikmetros).

11. Pēc projekta īstenošanas pretendents (izņemot kooperatīvo sabiedrību) pēc izvēles sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem vai mērķiem:

11.1. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem vai par pusi no ieguldīto investīciju apjoma palielina saimniecības vai uzņēmuma:

11.1.1. fizisko ražošanas apjomu vai neto apgrozījumu;

11.1.2. ražošanas efektivitāti;

11.2. veic ieguldījumus klimata pārmaiņu samazināšanā:

11.2.1. uzbūvētas energoefektīvas būves vai iegādātas energoefektīvas iekārtas (pierādāms ar tehnoloģiju ražotāja izdotu sertifikātu, aprēķiniem, pamatojumiem, energoefektivitātes auditu);

11.2.2. ieviestas tehnoloģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG emisijas) samazinājumam (piemēram, vides prasībām piemērotu kūtsmēslu krātuvju būvniecība vai pārbūve, alternatīvās enerģijas izmantošana);

11.2.3. pārbūvētas un atjaunotas meliorācijas sistēmas – saglabāts un uzlabots ilgtermiņa ieguldījums globālajā oglekļa apritē;

11.3. nodrošina efektīvu vides prasību ievērošanu – ieviestas tehnoloģijas, kas samazina vides piesārņojumu (piemēram, precīzas minerālmēslu iestrādes vai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas tehnoloģijas, gaisa vai ūdens piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas, notekūdeņu vai lauksaimniecības produktu pārstrādes tehnoloģiskā procesa gaisa attīrīšanas iekārtas).

12. Pēc projekta īstenošanas kooperatīvā sabiedrība salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas pēc izvēles palielina attiecīgi par 10 procentiem vai par pusi no ieguldīto investīciju apjoma vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

12.1. apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem;

12.2. biedru skaitu;

12.3. ražošanas efektivitāti.

13. Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā un 12. punktā minētos saimnieciskās darbības rādītājus pretendents sasniedz trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un nepazemina tos visā turpmākajā saistību periodā. Ja projektu īsteno gaļas liellopu audzēšanas vai ilggadīgo augļkopības kultūru audzēšanas nozarē, attiecīgais rādītājs jāsasniedz sestajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas. Jaunajiem uzņēmumiem salīdzinājumu veic ar pirmo noslēgto gadu pēc projekta īstenošanas.

14. Šo noteikumu 11. punktā minētos investīciju projekta rezultatīvos rādītājus un mērķus pretendents norāda projekta iesniegumā.

15. Projekta iesniegumam (izņemot projekta iesniegumu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam atbalstam), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 150 000 euro, pievieno:

15.1. vienkāršotu biznesa plānu, kas ietver ieņēmumu, izdevumu un naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Šo noteikumu 22.2. un 26.2. apakšpunktā minētie pretendenti papildus iesniedz naudas plūsmas aprēķinu par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas;

15.2. pierādījumu apkopojumu par pretendenta ekonomisko dzīvotspēju, ražošanas apjomu un izmaksām. Ekonomisko dzīvotspēju apliecina pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs:

15.2.1. šo noteikumu 22.1., 22.3., 26.1. un 26.3. apakšpunktā minētajiem pretendentiem projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi;

15.2.2. šo noteikumu 22.2. un 26.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un divus gadus pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi.

16. Projekta iesniegumam (izņemot projekta iesniegumu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam atbalstam), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir no 150 000 līdz 700 000 euro, pievieno:

16.1. standartizētu biznesa plānu, kas ietver informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām, par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci par pēdējo noslēgto gadu, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;

16.2. pierādījumu apkopojumu par pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Pretendents atbilst vismaz diviem no šādiem rādītājiem:

16.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir 0,20 vai lielāka;

16.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir 1,00 vai lielāka (no īstermiņa kreditoriem svītro nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

16.2.3. tīrās peļņas un nolietojuma summas reizinājums ar 50 procentiem ir nulle vai lielāks.

17. Projekta iesniegumam (izņemot projekta iesniegumu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam atbalstam), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 700 000 euro, pievieno:

17.1. biznesa plānu, kurā ietver informāciju par:

17.1.1. uzņēmuma vēsturi;

17.1.2. uzņēmuma pašreizējo darbību;

17.1.3. projekta īstenošanas termiņiem un īstenošanas sistēmu;

17.1.4. konkurenci;

17.1.5. sadarbību ar citiem partneriem un saistību ar citiem projektiem un nepieciešamajām investīcijām;

17.2. informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un par trim gadiem pēc projekta īstenošanas, peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem par projekta iesnieguma iesniegšanas gadu, visiem īstenošanas gadiem un gadu pēc projekta īstenošanas, naudas plūsmas pārskatu par diviem turpmākajiem gadiem. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;

17.3. tādu pierādījumu apkopojumu par pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, kas atbilst vismaz diviem no šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem.

18. Ja, sarindojot projektu iesniegumus, to atlasē punktu skaits ir vienāds:

18.1. atbilstoši šo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kuram ir lielāks koeficients projekta atlases kritērijā "saņemtā publiskā finansējuma apmērs";

18.2. atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kuram ir mazāks koeficients K. Koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

K =

F

, kur  
 

G

 

K – koeficients, kurš raksturo publiskā finansējuma apmēru uz vienu lauksaimniecības infrastruktūras būvējamās, pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas kilometru (euro/km);

F – atbalsta apmērs (euro);

G – projekta ietvaros lauksaimniecības infrastruktūras būvējamās, pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums (km).

19. Šajos noteikumos attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Regulas Nr. 1305/2013 II pielikumā noteikto atbalsta intensitāti.

20. Šo noteikumu 9.1.1. un 9.2.1. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, bet šo noteikumu 9.1.2., 9.2.2. un 9.3. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu – ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

21. Šo noteikumu 20. punktā minēto nosacījumu uzskata par izpildītu, ja:

21.1. pretendents Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

21.2. pretendents ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 20 procentu no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;

21.3. citos gadījumos pretendents ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas;

21.4. ir pieņemts kredītiestādes lēmums par finansējuma piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiek izmantots kredīts.

2.2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

22. Apakšpasākumā pretendents ir:

22.1. lauku saimniecība;

22.2. fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu;

22.3. kooperatīvā sabiedrība, kas visā saistību periodā (no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas līdz uzraudzības perioda beigām) atbilst normatīvajos aktos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem.

23. Piena govkopībā atbalstu esošas dzīvnieku novietnes pārbūvei piešķir bez apjoma nosacījumiem, bet atbalstu jaunas dzīvnieku novietnes būvniecībai piešķir, ja govju stāvvietu skaits pēc projekta īstenošanas ir vismaz 50.

24. Pēc trešā noslēgtā gada pēc projekta īstenošanas pretendents sasniedz 80 procentus, bet līdz uzraudzības perioda beigām – 100 procentus no šo noteikumu 23. punktā minētā dzīvnieku skaita.

25. Šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētā fiziskā persona nodibina zemnieku saimniecību vai iegūst komersanta statusu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

26. Apakšpasākumā pretendents ir:

26.1. juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk – pārstrādes uzņēmums);

26.2. juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja (atbilstoši šo noteikumu 15., 16. un 17. punktā minētajām prasībām) un pamatizejvielu nodrošinājums (turpmāk – jauns pārstrādes uzņēmums);

26.3. juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk – ražotājs mājas apstākļos).

27. Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto pretendents, ir lauksaimniecības produkti. Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas (ES) 2014. gada 17. jūnija īstenošanas Regulu Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, un projekta īstenošanas rezultātā iegūtais gala produkts:

27.1. ir iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;

27.2. nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikuma.

28. Ja projekts tiek īstenots republikas nozīmes pilsētās, pretendents pirms projekta iesniegšanas ir noslēdzis sadarbības līgumu par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās pretendenta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:

28.1. 30 procenti (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā (2015. gadā iesniegtajiem projektiem – 40 procenti);

28.2. 20 procenti (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā (2015. gadā iesniegtajiem projektiem – 30 procenti);

28.3. 50 procenti (milti) maizes, miltu konditorejas, sausiņu un cepumu ražotājiem;

28.4. 70 procenti pārējos sektoros.

29. Šo noteikumu 28. punktā minētajos sektoros vietējās pamatizejvielas apjomu pretendents palielina vismaz par 10 procentiem trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas (izņemot gadījumu, ja vietējo pamatizejvielu īpatsvars jau pārsniedz 70 procentus).

30. Atbalstu nepiešķir alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz sešus procentus, ja projektu īsteno teritorijā ārpus republikas nozīmes pilsētām).

31. Atbalstu nepiešķir pārstrādes uzņēmumiem, kuru apgrozījums kopā ar saistītajiem uzņēmumiem pārsniedz 200 000 000 euro vai kuros strādā vairāk nekā 750 darbinieku.

2.4. Atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

32. Apakšpasākumā pretendents ir:

32.1. šo noteikumu 9.3.1. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

32.1.1. lauku saimniecība;

32.1.2. juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 procenti;

32.1.3. pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu;

32.1.4. valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs;

32.2. šo noteikumu 9.3.2. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai – kooperatīvā sabiedrība.

33. Pretendenta īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā ir:

33.1. meliorācijas kadastrā reģistrēta pārbūvējama vai atjaunojama meliorācijas sistēma;

33.2. zeme, uz kuras plānots attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru, – ja tiek īstenota šo noteikumu 9.3.2. apakšpunktā minētā aktivitāte.

34. Šo noteikumu 33. punktā minētajā nomas gadījumā nomas līgums paredz meliorācijas sistēmas pārbūvi, atjaunošanu vai lauksaimniecības infrastruktūras attīstību.

35. Atbalstu meliorācijas sistēmas atjaunošanai lauksaimniecības zemē un meža zemē piešķir, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

35.1. meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem;

35.2. projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamās grunts apjoms, rēķinot tikai vaļējo meliorācijas sistēmu izbūvē izraktās grunts apjomu, ir vismaz 30 procenti no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (kubikmetros).

36. Atbalstu nepiešķir meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai:

36.1. Natura 2000 teritorijās, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stingrā režīma, dabas lieguma un dabas parka režīma zonās (izņemot gadījumu, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu paredz Natura 2000 teritorijas vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāns) un mikroliegumos;

36.2. dabiskās ūdenstecēs.

3. Publiskā finansējuma veids un apmērs

37. Maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru (6. pielikums) un atbalsta intensitāti (7. pielikums) saskaņā ar Regulas Nr. 1305/2013 17. panta 3. punktu nosaka katram pretendentam un katra apakšpasākuma aktivitāšu izmaksām atsevišķi.

38. Ja projekta iesniegumā paredzētas šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētās aktivitātes, vispārējām izmaksām piemēro lielāko atbalsta intensitāti, bet nepārsniedzot 50 procentus (izņemot šo noteikumu 32.1.3. un 32.1.4. apakšpunktā minētos pretendentus).

4. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
4.1. Visiem apakšpasākumiem kopīgās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

39. Šo noteikumu 1. punktā minētajos apakšpasākumos attiecināmas ir vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas, energoefektivitātes audita sagatavošanas vai SEG emisijas aprēķinu veikšanas izmaksas), kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no kopējām izmaksām, kas minētas šo noteikumu 50.1., 50.2., 50.3., 52.1. un 52.2. apakšpunktā, tai skaitā:

39.1. divus procentus no šo noteikumu 50.1. un 52.1. apakšpunktā minētajām izmaksām;

39.2. septiņus procentus no šo noteikumu 50.2., 50.3. un 52.2. apakšpunktā minētajām izmaksām.

40. Šo noteikumu 39. punktā minēto izmaksu apmērs vienam projektam nepārsniedz:

40.1. 10 000 euro šo noteikumu 22. punktā, 26.2., 26.3., 32.1.1., 32.1.2. un 32.1.3. apakšpunktā minēto pretendentu iesniegtajiem projektiem;

40.2. 30 000 euro šo noteikumu 26.1. un 32.2. apakšpunktā minēto pretendentu iesniegtajiem projektiem.

41. Šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minēto pretendentu iesniegtajiem projektiem attiecināmas ir vispārējās izmaksas (tai skaitā uzmērīšanas darbi pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, būvprojektēšanas, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi), kuras tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 15 procentus no šo noteikumu 53. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

42. Šo noteikumu 50.1. un 52.1. apakšpunktā minētajās izmaksās iekļauj arī vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.

43. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

44. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas, kā arī šo noteikumu 47. punktā minētās izmaksas). Būvju tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā norādīto stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas neattiecina uz šo noteikumu 8. pielikumā minētajām izmaksām.

45. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai pārbūves izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, ja izmaksu starpību pilnībā sedz pretendents.

46. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas ir tiešā veidā saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

47. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja telpu platība (m2) vai apjoms (m3) nepārsniedz 10 procentus no projektā paredzētās būves kopējās platības (m2) vai apjoma (m3):

47.1. jaunu administratīvo telpu būvniecība vai esošo telpu pārbūve;

47.2. palīgtelpu ierīkošana, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana;

47.3. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošana.

48. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

48.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

48.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

48.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

48.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

48.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

48.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

48.7. atlīdzība personālam;

48.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kuri nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji);

48.9. izmaksas par vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem (izņemot šo noteikumu 50.1.19. un 50.1.20. apakšpunktā minētos transportlīdzekļus);

48.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot šo noteikumu 39. un 41. punktā minētās izmaksas);

48.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Regulu Nr. 1305/2013.

49. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

4.2. Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

50. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

50.1. šādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūras) iegādes izmaksas:

50.1.1. lauksaimniecībā izmantojamie traktori;

50.1.2. augsnes apstrādes tehnika un iekārtas, arī akmeņu novākšanas tehnika un iekārtas;

50.1.3. sēšanas un stādīšanas tehnika un iekārtas;

50.1.4. lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanas tehnika un iekārtas, arī lopbarības sagatavošanas un novākšanas tehnika un iekārtas;

50.1.5. sējumu, stādījumu kopšanas tehnika un iekārtas, arī mēslošanas un augu aizsardzības tehnika un iekārtas;

50.1.6. kravu celšanas, kraušanas un transportēšanas tehnika un iekārtas;

50.1.7. lauksaimniecības produktu pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika un iekārtas, arī aukstuma tehnika un iekārtas, uzglabāšanas un saldēšanas kameras;

50.1.8. sēklas un stādāmā materiāla apstrādes tehnika un iekārtas;

50.1.9. datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (arī programmnodrošinājums), mobilie un stacionārie svari;

50.1.10. tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas dzīvnieku turēšanai novietnē vai ganībās (dzirdināšanas, barošanas, dzīvnieku fiksēšanas un kopšanas tehnika un iekārtas);

50.1.11. fermu mehanizācijas tehnika un iekārtas, arī kūtsmēslu krātuvju mehanizācijas iekārtas un tehnika;

50.1.12. piena slaukšanas un dzesēšanas tehnika un iekārtas;

50.1.13. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnika un iekārtas;

50.1.14. lauksaimniecības tehnikas tehnisko apkopju un remonta staciju tehnika un iekārtas, tostarp mazgāšanas un dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

50.1.15. apkures un vēdināšanas tehnika un iekārtas (izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas ar mērķi gūt ieņēmumus);

50.1.16. ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un tehnika;

50.1.17. laistīšanas tehnika un iekārtas;

50.1.18. siltumnīcu tehnika un iekārtas;

50.1.19. specializētie transportlīdzekļi, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas, kā arī iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai;

50.1.20. kravas automašīnas, transporta piekabes un puspiekabes, ja tās iegādājas kooperatīvā sabiedrība;

50.1.21. cita tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtas (izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas);

50.1.22. ilggadīgo augļkopības kultūru stādi (izņemot zemenes), stādījumu balstu sistēmas, žogi, žogu balsti, kā arī izmaksas par to uzstādīšanu un stādījumu ierīkošanu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

50.2. nepārsniedzot šo noteikumu 8. pielikumā minētās izmaksas, – jaunas būvniecības un pārbūves izmaksas, tai skaitā par apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām un to ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu), elektrības pieslēgumu, dziļurbuma ierīkošanu, kā arī ūdens rezervuāra ierīkošanu, lai nodrošinātu lopkopības saimniecības darbību, laistīšanu augļkopībā, dārzeņkopībā un dekoratīvo augu nozarē, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

50.3. nepārsniedzot šo noteikumu 9. pielikumā minētās izmaksas, – būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti.

51. Atbalstu par šo noteikumu 50.1.1. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām piešķir, ja projekta iesniegumā paredzēto lauksaimniecībā izmantojamo traktoru nominālā jauda nepārsniedz saimniecībā esošo traktoru kopējo nominālo jaudu, ko aprēķina, summējot nominālās jaudas (zirgspēkos) attiecību – 1,2 zirgspēki pret vienu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, ko pretendents deklarējis vienotā platību maksājuma saņemšanai, un 1,2 zirgspēki pret vienu liellopu vienību, bet attiecībā uz kartupeļu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju platībām – 10 zirgspēku pret vienu hektāru vienotajam platību maksājumam deklarētās pretendenta attiecīgās platības. Aprēķinos ņem vērā arī tādas meža vai purva zemes platības, kurās kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī segtās platības. Nosakot liellopu vienības, izmanto Lauksaimniecības datu centra informāciju par pretendenta īpašumā esošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Attiecībā uz traktoriem izmanto Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informāciju par pretendenta īpašumā vai turējumā esošajiem traktoriem, kas ir jaunāki par 10 gadiem (no to izlaides datuma), kā arī pretendenta sniegtos datus un publiski pieejamos traktoru tehniskās dokumentācijas datus attiecībā uz traktoru nominālo jaudu (zirgspēkos) un to izlaides datumu. Traktoru iegādi attiecināmajās izmaksās ietver arī tad, ja to nominālā jauda pārsniedz aprēķināto nominālās jaudas summu ne vairāk kā par 70 zirgspēkiem.

4.3. Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

52. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

52.1. šādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūras) iegādes izmaksas:

52.1.1. kravu celšanas, kraušanas un specializētā transportēšanas tehnika un iekārtas;

52.1.2. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnika un iekārtas;

52.1.3. datorizētā pārstrādes procesa vadības, kontroles un uzskaites tehnika un iekārtas (ieskaitot programmnodrošinājumu);

52.1.4. lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika, aprīkojums un iekārtas (attiecas vienīgi uz gadījumiem, ja pirmapstrāde un uzglabāšana ir daļa no uzņēmuma tehnoloģiskā procesa);

52.1.5. ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas iekārtas;

52.1.6. kanalizācijas, notekūdeņu (priekšattīrīšanas) un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas;

52.1.7. apkures un ventilācijas iekārtas;

52.1.8. mobilie un stacionārie svari;

52.1.9. mazgāšanas un dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

52.1.10. specializētā tehnoloģiskā tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtas (izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas);

52.2. nepārsniedzot šo noteikumu 9. pielikumā minētās izmaksas, – lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecības un esošo būvju pārbūves izmaksas, tai skaitā par apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām un to ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu).

5. Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

53. Apakšpasākumā attiecināmās izmaksas ir būvniecības un pārbūves būvdarbu izmaksas, kā arī meliorācijas sistēmai piegulošas brauktuves klātnes veidošanas un sedimentācijas baseinu un citu videi draudzīgu elementu ierīkošanas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu, nepārsniedzot šo noteikumu 37. punktā un 8. pielikumā minētās izmaksas.

54. Šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētais pretendents attiecināmo izmaksu summu var precizēt pēc iepirkuma procedūras veikšanas, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā attiecīgu pamatojumu grozījumu veikšanai projekta iesniegumā.

6. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

55. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

55.1. projekta iesniegumu divos eksemplāros papīra formātā un tā kopiju, kura elektroniskā veidā ir ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam;

55.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

55.3. kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus, – par projektiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 500 000 euro;

55.4. zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzraksta kopiju (uzrādot oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecības par nekustamo īpašumu kopiju (uzrādot oriģinālu), vai tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kas reģistrēts zemesgrāmatā (minētos dokumentus (izņemot nomas līgumu) neiesniedz, ja īpašuma kadastra numurs ir uzrādīts projekta iesniegumā), izņemot šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minēto pretendentu:

55.4.1. uz 12 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par jaunu būvniecību, pārbūvi, ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu ierīkošanu (turpmāk – stādījumi), par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas būves, pārbūvēt esošās būves, ierīkot stādījumus, pārbūvēt vai atjaunot meliorācijas sistēmas vai attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru;

55.4.2. uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus;

55.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus;

55.6. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

55.6.1. būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) vai paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

55.6.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un veikusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

55.6.3. papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

55.6.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti;

55.6.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti), – būvprojektu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu) un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

56. Iesniedzot projektu šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, papildus iesniedz šādus dokumentus:

56.1. tehnoloģiskā procesa aprakstu, skices, ja projektā paredzēta pārbūve vai stacionāro iekārtu uzstādīšana;

56.2. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

56.3. iekārtu izvietojuma shēmu;

56.4. sertificēta speciālista izsniegtu energoefektivitātes audita atzinumu vai SEG emisiju aprēķinu, kurā fiksēts stāvoklis pirms projekta iesniegšanas un plānotais stāvoklis pēc projekta īstenošanas, ja projekta iesniegumā ir norādīts šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētais mērķis;

56.5. kooperatīvās sabiedrības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu – informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem;

56.6. lai saņemtu šo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā minētos projektu atlases kritēriju punktus, kā arī šo noteikumu 7. pielikumā minēto papildu atbalsta intensitāti, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību – kontroles institūcijas izsniegtu dokumentu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina produktu atbilstību pārtikas kvalitātes shēmu prasībām, bioloģiskajai lauksaimniecībai vai integrētās audzēšanas prasībām. Ja pretendents neiesniedz šajā punktā minēto informāciju, Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā to iegūst patstāvīgi;

56.7. iesniedzot projektu šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, papildus iesniedz šādus dokumentus:

56.7.1. Valsts vides dienesta izsniegtu izziņu par minimālo vides aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz lopkopības saimniecībām;

56.7.2. ja projektā paredzēts ierīkot stādījumus, – skiču projektu ar tajā atzīmētiem plānotajiem stādījumiem;

56.8. iesniedzot projektu šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, papildus iesniedz šādus dokumentus:

56.8.1. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kāda piesārņojoša darbība tiks veikta projekta ietvaros un kādu atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam, kas piesakās uz šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minēto atbalstu, ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

56.8.2. marķējumus no pārtikas produktiem, kas saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem šo noteikumu 7. pielikumā minētās papildu atbalsta intensitātes saņemšanai;

56.8.3. šo noteikumu 26.1. un 26.2. apakšpunktā minētie pretendenti – sadarbības līguma par Latvijas izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinājumu par iepirktās izejvielas atbilstību šo noteikumu 28. punktam.

57. Šo noteikumu 32. punktā minētie pretendenti papildus iesniedz šādus dokumentus:

57.1. meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja projekta iesniegumam nav pievienots būvprojekts. Atzinumā norāda šo noteikumu 35.1. un 35.2. apakšpunktā minēto informāciju;

57.2. Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai atzinuma kopiju par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu, kā arī noslēguma vai novērtējuma ziņojuma kopiju, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums;

57.3. projektiem, kuriem ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, bet ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūra nav jāpiemēro, pievieno lēmuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras nepiemērošanu;

57.4. Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu apliecinājumu par paredzētās darbības atbilstību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānam, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu veic īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

57.5. tiesisko valdījumu apliecinošus dokumentus par zemi, uz kuras notiks projektā paredzētie darbi, – ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nekustamais īpašums nav pretendenta īpašumā (izņemot šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minēto pretendentu);

57.6. šo noteikumu 32.1.3. apakšpunktā minētie pretendenti – pašvaldības domes lēmuma kopiju par piedalīšanos projektā un visu ar projektu īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avotus);

57.7. šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētie pretendenti – apliecinājumu par īpašuma vai valdījuma tiesībām uz pārbūvēto vai atjaunojamo meliorācijas sistēmu, ja Lauku atbalsta dienesta rīcībā nav šādas informācijas.

58. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, pārbūvei, būvmateriālu iegādei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 55.6.2., 55.6.4. un 55.6.5. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

59. Šo noteikumu 55., 56. un 57. punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā vai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

60. Ja šo noteikumu 55.3. apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu noteiktā termiņā iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti noteiktajā termiņā netiek iesniegti, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

61. Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (11. pielikums). Šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētie pretendenti minēto pārskatu iesniedz līdz 1. augustam.

62. Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi pēc to īstenošanas (izņemot projektus, kuri īstenoti gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošanā, – tiem uzraudzības periods ir septiņi gadi).

7. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

63. Šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

63.1. atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma kopiju (uzrādot oriģinālu). Ja pretendents neiesniedz šajā punktā minēto informāciju, Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā no Valsts vides dienesta to iegūst patstāvīgi, ja prasība attiecas uz pretendentu;

63.2. sertificēta speciālista izsniegtu energoefektivitātes audita atzinumu vai SEG emisiju aprēķinu, kurā fiksēts stāvoklis pēc projekta īstenošanas, ja projekta iesniegumā ir norādīts šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētais mērķis.

64. Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņēmējs pēc projekta īstenošanas kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas sertifikāta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību.

65. Ja projekta ietvaros paredzēts kļūt par reģistrētu vai atzītu uzņēmumu, pēdējo maksājumu pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētā atbalsta ietvaros ražotājam mājas apstākļos izmaksā pēc pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas.

66. Ja šo noteikumu 11., 12., 28. un 29. punktā minētais procentuālais apjoms netiek sasniegts, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apjomam.

8. Noslēguma jautājumi

67. Šo noteikumu 7. pielikuma 16. punktā minēto papildu intensitāti piemēro projektiem, kuros paredzēta videi draudzīgu meliorācijas objektu (piemēram, sedimentācijas baseinu, meandru vai mitrāju) izveide saskaņā ar normatīvajiem aktiem par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.

68. Šo noteikumu 27.2., 28.3. apakšpunktā un 29. punktā minētās prasības nepiemēro projektiem, kas iesniegti Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētā apakšpasākuma projektu pieņemšanas kārtās, kas izsludinātas pirms Lauku attīstītības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanas.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā


1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Projektā paredzēta būvniecība (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 20 20
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t. sk. plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projektu) iesniegta kopā ar projekta iesniegumu 15
2. Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un "Lauku saimniecību modernizācija"2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet iepriekšējā plānošanas periodā atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 30
3. Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
4. Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20
5. Atbalsta saņēmējs atbilst kādai no šīm shēmām Bioloģisko produktu ražošana 30 30
Integrētās dārzkopības produktu ražošana 20
Dalība nacionālajās pārtikas kvalitātes shēmās 15
6. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu 5 5
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)4 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15

Kopā

145
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A = B x

C

, kur  
 

D

 

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A =

(B + C) / 2

x 10 , kur  
 

D – 70 000

 

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā). Attiecībā uz jaunu uzņēmumu, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējo noslēgto gadu;
D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.
Ja kritērijā ir negatīvs rezultāts, tiek piešķirts maksimālais punktu skaits.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A =

B

/ 100 , kur  
 

C

 

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10) , kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Projektā paredzēta būvniecība (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)1 Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 20 20
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu iesniegta kopā ar projekta iesniegumu 15
2. Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un "Lauku saimniecību modernizācija"2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet iepriekšējā plānošanas periodā atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 30
3. Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20
4. Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Atbalsta saņēmējs atbilst kādai no šīm shēmām Bioloģisko produktu pārstrāde 30 30
Dalība nacionālajās pārtikas kvalitātes shēmās 15
6. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu 5 5
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)4 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15

Kopā

145
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A = B x

C

, kur  
 

D

 

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A =

(B + C) / 2

x 10 , kur  
 

D

 

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā);
D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A =

B

/ 100 , kur  
 

C

 

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10) , kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" kooperatīvajām sabiedrībām

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Projektā paredzēta būvniecība (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 20 20
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu iesniegta kopā ar projekta iesniegumu 15
2. Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana"2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet iepriekšējā plānošanas periodā atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 30
3. Apgrozījums Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem procentos no kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam – par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 1 punktu 25
4. Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Atbalsta saņēmējs atbilst kādai no šīm shēmām Bioloģisko produktu pārstrāde 30 30
Integrētās dārzkopības produktu pārstrāde 20
Dalība nacionālajās pārtikas kvalitātes shēmās 15
6. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu 5 5
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)3 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15

Kopā

150
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A = B x

C

, kur  
 

D

 

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A =

(B + C) / 2

x 10 , kur  
 

D

 

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pēdējos divos noslēgtajos gados;
D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums LAP 2007–2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un "Lauku saimniecību modernizācija".
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10) , kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Projektā paredzēta pārbūve vai atjaunošana Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 30 30
Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu iesniegta kopā ar projekta iesniegumu 10
2. Tiek īstenots kopprojekts, kurā tiek veikta meliorācijas pārbūve vai atjaunošana Projekts attiecas uz vairāk nekā piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām 20 20
Projekts attiecas uz piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām 10
3. Projektā izmantoti videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementi (kritēriju aprēķina, ņemot vērā videi draudzīgo elementu būvapjoma proporciju kopējā būvapjomā) Projekts paredz meandrētu posmu vai akmeņu krāvumu izveidi 30 30
Projekts paredz sedimentācijas dīķu vai divpakāpju meliorācijas grāvju izveidi 20
4. Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25  
5. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu 5 5

Kopā

110
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 30 punkti
Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Vienam pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs

Nr.
p.k.

Apakšpasākumi un to aktivitātes

Pretendents

Attiecināmo izmaksu apmērs (euro)

Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

1. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve1 lauku saimniecība

2 000 000

t. sk. pamatlīdzekļu iegāde2

700 000

2. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve, t. sk. pamatlīdzekļu iegāde jauna lauku saimniecība

150 000

3. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve (t. sk. lauksaimniecības produktu pirmapstrādes būves un iekārtas)3 kooperatīvā sabiedrība

8 000 000

Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

4. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve4 pārstrādes uzņēmums, t. sk. kooperatīvā sabiedrība

3 000 000

ražotājs mājas apstākļos

100 000

ražotājs mājas apstākļos, ja projekta īstenošanas rezultātā uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu

300 000

jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai

200 000

Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

5. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas) lauku saimniecība, juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 %, pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu)

300 000

valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs

bez ierobežojuma

6. Lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, dzelzceļa pievadi) attīstība – būvniecība, pārbūve un atjaunošana kooperatīvā sabiedrība

1 500 000

Piezīmes.
1 Attiecībā uz būvniecību – nepārsniedzot pretendenta vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro).
2 Nepārsniedzot pretendenta vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro).
3 Pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 4. un 6. punktu.
4 Nepārsniedzot pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Atbalsta intensitāte (% no projekta attiecināmajiem izdevumiem)

Nr.
p.k.

Attiecināmo izmaksu veids

Atbalsta pretendentu (t. sk. kooperatīvo sabiedrību)
kopējais apgrozījums (euro)

01

līdz 70 000

70 001–
1 000 000

1 000 001–
50 000 000
(10 000 0002)

50 000 001–
500 000 000

Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"3

1. Būvju būvniecība, pārbūve, ilggadīgo stādījumu ierīkošana

40 %

40 %

40 %

40 %

Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus

10 %

10 %

10 %

Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots šo noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %)

10 %

10 %

10 %

 
2. Lauksaimniecībā izmantojamie traktori (pirmais saimniecībā iegādātais, ja visi pārējie ir vecāki par 10 gadiem)

40 %

40 %

20 %

20 %

3. Lauksaimniecībā izmantojamie traktori (katrs nākamais)

30 %

30 %

20 %

20 %

4. Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus)

40 %

40 %

40 %

30 %

5. Būvju būvniecība, pārbūve un specializētais transports kooperatīviem

40 %

40 %

40 %

40 %

6. Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) kooperatīvajām sabiedrībām

25 %

25 %

25 %

25 %

Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"4

7. Būves un iekārtas

30 %

30 %

30 %

20 %

20 %

8. Papildu atbalsta intensitāte pārstrādes uzņēmumiem, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus

10 %

10 %

10 %

10 %

9. Papildu atbalsta intensitāte, ja atbalsta pretendents ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu)

10 %

10 %

10 %

10 %

10. Papildu atbalsta intensitāte uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %)

10 %

10 %

10 %

10 %

11. Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots šo noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %)

10 %

10 %

10 %

10 %

12. Ražotājiem mājas apstākļos

40 %

30 %5

Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

13. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

14. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, ja tiek ierīkotas videi draudzīgas meliorācijas sistēmas (piemēram, sedimentācijas baseins, meandrs, mitrājs)

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

15. Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

16. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts un valsts nozīmes sistēmās

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

17. Laukumi, dzelzceļa pievadi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

Piezīmes.
1 Jauna pārstrādes uzņēmuma/lauku saimniecības dibināšana.
2 Investīcijām lauku saimniecību attīstībai.
3 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 %.
4 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 40 %.
5 Uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 200 000 euro.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas

Nr.
p.k.

Būvdarbu veids

Mērvienība

Vienas vienības izmaksas (bez PVN)

1. Meliorācijas sistēmu pārbūve, atjaunošana un jaunu meliorācijas sistēmu būvniecība:
1.1. gultnes (izrokamās grunts apjoms)

euro/m3

4,00

1.2. drenu sistēmas

euro/m

8,00

1.3. caurtekas diametrā līdz 0,6 m (ieskaitot)

euro/m

300,00

1.4. caurtekas diametrā virs 0,6 m

euro/m

500,00

2. Ūdensnotekas nogāzes un gultnes nostiprinājumi (tikai valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai)

Atbilstoši iepirkuma procedūrai (izvērtējot pamatojumu)

3. Drenu aka

euro/gab.

500,00

4. Drenu iztekas

euro/gab.

100,00

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
9.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektiem galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem

Nr.
p.k.

Būves tips

Mērvienība

Jaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību (bez PVN)

Būvmateriāli

1. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu nojumes (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2

163,00

98,00

2. Lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes

euro/m2

182,00

109,00

3. Lauksaimniecības noliktavas un glabātavas

euro/m3

60,00

36,00

4. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (0 ºC līdz + 8 ºC)

euro/m3

130,00

78,00

5. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 ºC līdz –8 ºC)

euro/m3

150,00

90,00

6. Pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no –8 ºC līdz –25 ºC)

euro/m3

175,00

105,00

7. Dzīvnieku novietnes:
7.1. cūku novietnes

euro/m2

437,00

262,00

7.2. gaļas un piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes

euro/m2

350,00

210,00

7.3. piena mājas

euro/m2

570,00

342,00

8. Betonētas kūtsmēslu krātuves

euro/m3

50,00

30,00

9. Lagūnas tipa kūtsmēslu krātuves

euro/m3

30,00

18,00

10. Virszemes metāla konstrukcijas kūtsmēslu krātuves

euro/m3

40,00

23,00

11. Siltumnīcas:
11.1. vasaras

euro/m2

50,00

30,00

11.2. ziemas

euro/m2

190,00

114,00

12. Graudu un sēklu pirmapstrādes būves

euro/m3

70,00

42,00

13. Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves

euro/m2

512,00

307,00

14. Kautuves

euro/m2

515,00

309,00

15. Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

640,00

384,00

16. Augu izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

570,00

342,00

17. Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būves

euro/m2

500,00

300,00

18. Noliktavas un inženierkomunikāciju būves ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

euro/m2

334,00

200,00

19. Zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes līdzināšana)

euro/m3

2,00

 
20. Labiekārtošanas izmaksas:    

13,00

20.1. betonēti laukumi

euro/m2

32,00

19,00

20.2. asfaltēti, bruģēti laukumi

euro/m2

38,00

23,00

20.3. grants seguma laukumi

euro/m2

15,00

9,00

20.4. dolomīta šķembu laukumi

euro/m2

18,00

11,00

20.5. Zāliena ierīkošana

euro/m2

1,00

 
21. Skābbarības tvertnes

euro/m3

65,00

39,00

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
10.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritēriji

Pamatproduktu grupa

Ieteicamā produkta kritēriji
(uz 100 g produkta, ja nav norādīts citādi)

Konservēti pākšaugi Bez pievienotiem taukiem
Bez pievienota cukura
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
Dārzeņu sulas Bez pievienota cukura
Bez pievienota sāls
Nesatur pārtikas piedevas3, aromatizētājus1
Dārzeņi Žāvēti dārzeņi Bez pievienota cukura
Bez pievienota sāls
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur pārtikas piedevas3 (izņemot citronskābi un askorbīnskābi), aromatizētājus1
Konservēti dārzeņi, dārzeņu pārstrādes produkti (piemēram, mērces, lečo) Bez pievienotiem taukiem
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
Augļi un ogas Žāvēti augļi un ogas Nesatur pārtikas piedevas3
Bez pievienota cukura
Augļu un ogu sulas Bez pievienota cukura (izņemot smiltsērkšķu sulu, kurā cukura daudzums nepārsniedz 140 g uz litru)
Konservēti augļi un ogas Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 12 g
Ievārījumi, marmelādes, džemi, želejas un biezeņi Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, saldinātājus, konservantus
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 40 g
Maize Kviešu maize Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,0 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 3,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,0 g
Šķiedrvielas vismaz 4 g
Nesatur pārtikas piedevas3
Rudzu maize un rudzu-kviešu maize Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,1 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 6 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur pārtikas piedevas3
Sausmaizītes, barankas un sausiņi Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,0 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 5,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,0 g
Šķiedrvielas vismaz 8 g
Nesatur pārtikas piedevas3
Milti Kviešu milti Šķiedrvielas vismaz 6 g
Citi milti (piemēram, auzu, rudzu, griķu)
Graudaugu produkti, izņemot miltus Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus, saldinātājus
Bez pievienota sāls un cukura
Bez pievienotiem taukiem
Makaroni Šķiedrvielas vismaz 6 g
Bez pievienotiem taukiem
Bez pievienota sāls
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2
Gaļa un gaļas produkti Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 8,0 g
Gaļas produktos gaļas saturs vismaz 50 %
Enerģētiskā vērtība ne lielāka kā 300 kcal
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,8 g (vidēji 1,5 g)
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 3,0 g
Nesatur pārtikas aromatizētājus1, krāsvielas2, garšas pastiprinātājus
Produkta sastāvā nav sojas produktu
Produkta sastāvā nav mehāniski atdalītas gaļas
Piena produkti Piens Tauku saturs produktā nepārsniedz 2,5 %
Skābpiena produkti Tauku saturs produktā nepārsniedz 2,5 %
Bez pievienota sāls un cukura
Nesatur aromatizētājus1, pārtikas piedevas3
Biezpiens Tauku saturs produktā nepārsniedz 5 %
Nesatur pārtikas piedevas3
Bez pievienota sāls un cukura
Krējums (skābais) Tauku saturs produktā nepārsniedz 20 %
Nesatur biezinātājus, emulgatorus, stabilizatorus
Siers Tauku saturs produktā nepārsniedz 20,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,5 g
Nesatur krāsvielas2
Eļļa Auksti spiesta – nerafinēta

Piezīmes.
1 Produkts drīkst saturēt dabīgos aromatizētājus, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK 16. panta prasībām.
2 Produkts drīkst saturēt krāsvielas, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (turpmāk – regula Nr. 1333/2008) II pielikuma C daļas II grupā.
3 Pārtikas piedevas, kas noteiktas regulā (EK) Nr. 1333/2008.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis

11.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

1. Vispārīgā informācija

Projekta numurs, nosaukums  
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums  
LAD klienta numurs  

2. DARBASPĒKS

Vidējais strādājošo skaits pārskata periodā kopā   Jaunradītajās darba vietās strādājošo skaits  
vīrieši   vīrieši  
t. sk. jaunāki par 40 gadiem   t. sk. jaunāki par 40 gadiem  
sievietes   sievietes  
t. sk. jaunākas par 40 gadiem   t. sk. jaunākas par 40 gadiem  

Kopējais darbaspēka ieguldījums – nostrādāto stundu skaits pārskata periodā stundas kopā  
t. sk. lauksaimniecībā stundas kopā  
t. sk. lauksaimniecības produktu pārstrādē stundas kopā  

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI

Projekta rādītāji, ja mērķis ir ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gads

Vērtība

4.1. apakšpasākums
1) Saražotā lauksaimniecības produkcija

euro

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/
pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
____. gads

 

20__. gads

 
2) Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības ražošanai

euro

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/
pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
____. gads

 

20__. gads

 
3)  

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/
pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
____. gads

 

20__. gads

 
4.2. apakšpasākums
1) Saražotā lauksaimniecības produkcija

euro

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/
pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
____. gads

 

20__. gads

 
2) Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības ražošanai

euro

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/
pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
____. gads

 

20__. gads

 
3)  

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/
pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
____. gads

 

20__. gads

 
4.3. apakšpasākums
1) Saražotā lauksaimniecības produkcija

euro

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/
pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
____. gads

 

20__. gads

 
2) Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības ražošanai

euro

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/
pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
____. gads

 

20__. gads

 

* Attiecas uz jaunajiem uzņēmējiem, kas sāk saimniecisko darbību.

Projekta rādītāji 4.2. apakšpasākumam
Pārstrādes sektors(-i)  
Pamatizejvielu veids  
 

20__. gads

tonnas

euro

Pamatizejvielu pārstrādes jauda  
Iepirktās pamatizejvielas  
t. sk. no vietējiem ražotājiem  

Projekta rādītāji, ja mērķis (vai viens no mērķiem) ir energoefektivitātes paaugstināšana lauksaimniecībā vai pārtikas ražošanā (5B)*

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gads

Vērtība

Primārās enerģijas gala patēriņš

kWh

Gadā pēc projekta īstenošanas
____. gads

 
Saražotās produkcijas apjoms (izlaide) standarta vienībās vai saražotā pārstrādes produkcija (t)

S. v.; t

Gadā pēc projekta īstenošanas
____. gads

 

* Ja uzņēmumā ir uzbūvētas energoefektīvas būves vai iegādātas jaunas energoefektīvas iekārtas, tad projekta īstenotājs pārskatam pievieno tehnoloģiju ražotāja izdotu sertifikātu, sertificēta speciālista izdotu aprēķinu vai energoefektivitātes audita atzinumu.

Projekta rādītāji, ja mērķis (vai viens no mērķiem) ir emisiju samazināšana (amonija, metāna, N2O) lauksaimniecībā un/vai vides prasību ievērošana (5D)

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gads

Vērtība

Saimniecībās, kurās iegādātas precīzas minerālmēslu iestrādes vai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas tehnoloģijas
Izlietoto minerālmēslu daudzums

t/ha

Gadā pēc projekta īstenošanas
____. gads

 
Izlietoto AAL daudzums

kg/ha

Gadā pēc projekta īstenošanas
____. gads

 
Saimniecībās, kurās investīcijas veiktas kūtsmēslu krātuvēs
Amonjaka emisijas samazinājums

t CO2 ekv.

Gadā pēc projekta īstenošanas
____. gads

 
Metāna un slāpekļa oksīda emisiju samazinājums

t CO2 ekv.

Gadā pēc projekta īstenošanas
____. gads

 
Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis