Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.12.2016. - 29.09.2017. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.600

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 51.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā šādiem pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumiem (turpmāk – atbalsts):

1.1. "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (pasākuma kods – 4.1.);

1.2. "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" (pasākuma kods – 4.2.);

1.3. "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma kods – 4.3.).

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumu mērķi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – Regula Nr. 1305/2013) 4. pantu ir:

3.1. šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajam apakšpasākumam – atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku;

3.2. šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajam apakšpasākumam – paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos;

3.3. šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam apakšpasākumam – uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi
2.1. Apakšpasākumu kopīgie atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Vienā projekta iesniegumā (1. pielikums) var ietvert vairāku apakšpasākumu vairākas aktivitātes.

5. Šo noteikumu izpratnē:

5.1. lauksaimniecības produkti ir Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti);

5.2. lauku saimniecība ir juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produktu pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā (turpmāk – lauku saimniecība);

5.3. lauksaimniecības produktu pārstrāde atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 2. panta 10. punkta definīcijai, ietverot jebkuru darbību ar lauksaimniecības produktu, tostarp karsēšanu, kūpināšanu, konservēšanu, nogatavināšanu, žāvēšanu, marinēšanu, ekstrakciju, ekstrūziju, malšanu, saldēšanu vai vienlaikus vairākus šos procesus, kas maina sākotnējo produktu. Par lauksaimniecības produktu pārstrādi uzskatāma arī dzīvnieku kaušana un sadalīšana;

5.4. zālēdāji ir visi lauksaimniecības dzīvnieki atgremotāji un zirgu dzimtas (Equidae) dzīvnieki (turpmāk – zālēdāji);

5.5. atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ir tāda kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (turpmāk – kooperatīvā sabiedrība);

5.6. vietējā pamatizejviela ir lauksaimniecības produkti, kuri iepirkti no juridiskām vai fiziskām personām (primārajiem ražotājiem, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem, kooperatīviem vai kooperatīvām sabiedrībām), kas atrodas 300 kilometru attālumā no lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma;

5.7. gados jaunais lauksaimnieks ir fiziska vai juridiska persona, kura atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. punkta "n" apakšpunktā minētajai definīcijai (juridiskas personas gadījumā minētos nosacījumus piemēro fiziskai personai – saimniecības īpašniekam vai personai, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu un Uzņēmumu reģistrā reģistrētas atsevišķas paraksta tiesības):

5.7.1. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;

5.7.2. ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecības izglītību vai apguvusi lauksaimniecības kursus vismaz 160 stundu apjomā vai to iegūs līdz projekta īstenošanai;

5.7.3. sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās pirmo reizi dibina vai pārņem lauku saimniecību vadītāja statusā ar vairāk nekā 51 procentu kapitāldaļu un Uzņēmumu reģistrā reģistrētas atsevišķas paraksta tiesības vai lauku saimniecību nodibinājis ne agrāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Atbalsta pretendentam 18 mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ir jāatbilst aktīvā lauksaimnieka statusam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (turpmāk – regula Nr. 1307/2013), 9. pantu;

5.8. materiālie aktīvi un nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. un 30. punkta un 2. panta 49. panta "a" apakšpunkta definīcijai, ja, īstenojot projektu, iegūst šo noteikumu 27.2 punktā minēto galaproduktu;

5.9. inovācija šo noteikumu izpratnē ir jauna produkta ieviešana ražošanā, kas veicina jaunas tirgus nišas izveidošanos, Latvijā līdz šim neražotu produktu ražošanas uzsākšana, zinātniskās, tehniskās vai citas jomas idejas izstrādnes un tehnoloģijas ieviešana ražošanas procesā tirgū pieprasīta konkurētspējīga produkta ražošanai;

5.10. projekta īstenošana nozīmē aktivitātes īstenošanu, ja preču iegādei pretendents izmanto finanšu līzinga līdzekļus.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

5.1 Atbalstu par ēkas energoefektivitātes palielināšanu piešķir, ja ēkā enerģija tiek izmantota mikroklimata regulēšanai – apkurei un telpu dzesēšanai.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

6. Ekonomiskās darbības rādītājus izvērtē saskaņā ar šajos noteikumos minētajiem ekonomiskās dzīvotspējas kritērijiem, kurus atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) apliecinājis projekta iesniegumā atbilstoši šo noteikumu 15., 16. un 17. punktā minētajām prasībām.

7. Pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

7.1. atbilst konkrētā apakšpasākuma mērķim;

7.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus (atbilstoši šo noteikumu 10. punktam).

8. Šo noteikumu 1. punktā minēto apakšpasākumu īstenošanas vieta ir Latvija.

9. Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:

9.1. šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā:

9.1.1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, tās aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;

9.1.2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

9.1.2.1. jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām;

9.1.2.2. būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);

9.1.2.3. būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);

9.1.2.4. būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē);

9.2. šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā:

9.2.1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;

9.2.2. pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

9.2.2.1. jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;

9.2.2.2. būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);

9.2.2.3. būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);

9.2.2.4. būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē);

9.3. šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu:

9.3.1. meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošu brauktuvju klātņu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma);

9.3.2. lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai:

9.3.2.1. laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem (izņemot ražošanas objektus, kuros ražo enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas nolūkā gūt ieņēmumus);

9.3.2.2. ražošanas objektu (izņemot ražošanas objektus, kuros ražo enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas nolūkā gūt ieņēmumus) pievedceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma);

9.3.3. šo noteikumu 9.3.1. un 9.3.2. apakšpunktā minēto ceļu izveidošanai ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

10. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

10.1. papildu investīcijas esošos pamatlīdzekļos, kas vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā vismaz piecus gadus no projekta iesniegšanas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem;

10.2. tādu pamatlīdzekļu iegādi, kuru jauda, ražība, celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā vai uzņēmumā esošā pamatlīdzekļa ražošanas jauda;

10.3. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kurš būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

10.4. jaunbūvi, pārbūvi un būves atjaunošanu, ja būve tiek tehniski uzlabota;

10.5. meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu, ja meliorācijas sistēma ir vecāka par 15 gadiem vai ja projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamās grunts apjoms, rēķinot tikai vaļējo meliorācijas sistēmu izbūvē izraktās grunts apjomu (kubikmetros), ir vismaz 30 procentu no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (kubikmetros).

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

11. Pēc projekta īstenošanas pretendents (izņemot kooperatīvo sabiedrību) sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem vai mērķiem:

11.1. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem, ja projektā paredzēta pamatlīdzekļu iegāde, un vismaz par pieciem procentiem, ja projektā paredzēta būvniecība, palielina:

11.1.1. neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu ražošanas vai pārstrādes (vai vismaz par pusi no ieguldīto investīciju apmēra) vai fizisko ražošanas apjomu. Prasību palielināt fizisko ražošanas apjomu nepiemēro pretendentam, kas īsteno projektu piena lopkopības nozarē;

11.1.2. ražošanas efektivitāti (rādītāji ir pārbaudāmi un vērtība auditējama);

11.1.1 ja projektu īsteno šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētos rādītājus, kas nedrīkst būt zemāki par iepriekšējo projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas apstiprināto projektu plānotajiem rādītājiem, sasniedz salīdzinājumā ar:

11.1.1 1. pēdējo triju noslēgto gadu vidējiem rādītājiem pirms projekta iesniegšanas;

11.1.1 2. pēdējo divu noslēgto gadu vidējiem rādītājiem pirms projekta iesniegšanas, ja saimnieciskās darbības ilgums ir mazāks par trim gadiem un saimniecībai ir tikai divi noslēgti gadi;

11.1.1 3. pēdējā noslēgtā gada vidējiem rādītājiem, ja saimniecība dibināta gadā pirms projekta iesniegšanas un tai ir tikai viens noslēgts gads;

11.1.2 ja pretendents pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētos rādītājus nevar sasniegt nepārvaramas varas dēļ, no tā neatkarīgu vispārēju tirgus izmaiņu vai tādu vispārēju cenu izmaiņu dēļ kā, piemēram, valsts ekonomiskā krīze, pretendents, sniedzot pamatojumu, ir tiesīgs lūgt Lauku atbalsta dienestu:

11.1.2 1. pārskatīt plānoto rādītāju palielinājumu, bet ne zemāk par šo noteikumu 11.1. apakšpunktā noteikto, ja projektā sākotnēji plānotie rādītāji ir augstāki;

11.1.2 2. pagarināt projekta uzraudzības periodu plānoto rādītāju sasniegšanai šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajā līmenī;

11.2. veic ieguldījumus klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumos:

11.2.1. būvējot graudu kaltes ar rekuperācijas sistēmu un šo noteikumu 15. pielikumā minētās būves:

11.2.1.1. atjaunojot vai pārbūvējot esošās būves, panāk vismaz 20 procentu enerģijas ietaupījumu apkurei un telpu dzesēšanai, un to pierāda ēkas energoaudits vai energoefektivitātes aprēķins, kurā iekļauta informācija par ēkas enerģijas patēriņu pirms un pēc ēkas atjaunošanas vai pārbūves;

11.2.1.2. būvējot jaunas būves, panāk, lai to enerģijas patēriņš apkurei un telpu dzesēšanai ir vismaz par 20 procentiem mazāks, nekā minēts šo noteikumu 15. pielikumā, un to pierāda ēkas energoaudits vai energoefektivitātes aprēķins, kurā iekļauts jaunbūves enerģijas patēriņš;

11.2.2. būvējot būves vai ieviešot tehnoloģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG emisijas) vai amonjaka emisiju samazināšanai:

11.2.2.1. uzbūvējot vai pārbūvējot vides prasībām piemērotas kūtsmēslu krātuves;

11.2.2.2. ieviešot tehnoloģijas alternatīvās enerģijas (atjaunojamo resursu – biokurināmā, hidroenerģijas, saules vai vēja enerģijas) izmantošanai;

11.2.2.3. laukkopībā ieviešot tehnoloģiju ar precīzu izpildes kontroli, kas ir diferencēta atkarībā no agrotehnoloģiskajiem un ekoloģiskajiem apstākļiem un ļauj reaģēt uz iepriekš konstatētām un izanalizētām zemes platības nogabalu kvalitatīvajām īpašībām;

11.2.2.4. lopkopībā ieviešot tehnoloģiju informācijas iegūšanai par lauksaimniecības dzīvnieku identificēšanu un produktivitātes un reprodukcijas iespējām, izmantojot precīzu datu uzskaiti, analīzi un kontroli;

11.3. nodrošina efektīvu vides prasību ievērošanu, lauksaimniecības produktu pārstrādē ieviešot gaisa vai ūdens piesārņojuma samazināšanas tehnoloģiju;

11.4. uzlabo infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai:

11.4.1. atjaunojot vai pārbūvējot meliorācijas sistēmu;

11.4.2. uzbūvējot vai pārbūvējot ražošanai nepieciešamos laukumus un pievadceļus.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 869)

11.1 Atbalsta pretendents, kura kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir vairāk nekā 50 000 001 euro, papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem mērķiem izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

11.1 1. projekta īstenošanā ieguldītās investīcijas ir vismaz trīs reizes lielākas par projektā attiecināmo izmaksu summu;

11.1 2. projekta īstenošanas rezultātā darba vietu skaits palielinās vismaz par 10 procentiem, salīdzinot ar pēdējā noslēgtā gada kopējo darbinieku skaitu.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

12. Pēc projekta īstenošanas kooperatīvā sabiedrība salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas palielina vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

12.1. par 10 procentiem – apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vai par pusi – ieguldīto investīciju apmēru;

12.2. par 10 procentiem – biedru skaitu;

12.3. par 10 procentiem – ražošanas efektivitāti (rādītājiem jābūt pārbaudāmiem un vērtībai auditējamai);

12.4. par 10 procentiem – neto apgrozījumu no produktu pārstrādes (vai to palielina vismaz par pusi no ieguldīto investīciju apmēra) vai fizisko ražošanas apjomu, ja kooperatīvā sabiedrība īsteno projektu šo noteikumu 1.2. apakš­punktā minētajā apakšpasākumā.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

13. Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā un 12. punktā minētos saimnieciskās darbības rādītājus pretendents sasniedz trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un nepazemina tos visā turpmākajā saistību periodā. Jaunajiem uzņēmumiem neto apgrozījums trešajā gadā pēc projekta ieviešanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20 procentu no projekta investīciju apmēra. Ja projektu īsteno gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ierīko ilggadīgos augļkopības kultūru stādījumus, attiecīgo rādītāju sasniedz sestajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

14. Šo noteikumu 11. punktā minētos investīciju projekta rezultatīvos rādītājus un mērķus pretendents norāda projekta iesniegumā.

15. Projekta iesniegumam (izņemot projekta iesniegumu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam atbalstam), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 150 000 euro, pievieno:

15.1. vienkāršotu biznesa plānu, kas ietver ražošanas apjomu un izmaksas, par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Šo noteikumu 22.2. un 26.2. apakšpunktā minētie pretendenti papildus iesniedz naudas plūsmas aprēķinu par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas;

15.2. pierādījumu apkopojumu par pretendenta ekonomisko dzīvotspēju, ražošanas apjomu un izmaksām. Ekonomisko dzīvotspēju apliecina pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs:

15.2.1. šo noteikumu 22.1., 22.3., 26.1. un 26.3. apakšpunktā minētajiem pretendentiem ražošanas apjoms un izmaksas par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskats pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi;

15.2.2. šo noteikumu 22.2. un 26.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un divus gadus pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

16. Projekta iesniegumam (izņemot projekta iesniegumu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam atbalstam), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir no 150 000 līdz 700 000 euro, pievieno:

16.1. standartizētu biznesa plānu, kas ietver informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām, par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci par pēdējo noslēgto gadu, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;

16.2. pierādījumu apkopojumu par pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Pretendents atbilst vismaz diviem no šādiem rādītājiem:

16.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir 0,20 vai lielāka;

16.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir 1,00 vai lielāka (no īstermiņa kreditoriem svītro nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

16.2.3. saskaitot tīro peļņu un nolietojumu, kas reizināts ar 50 procentiem, summa ir vismaz nulle.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

17. Projekta iesniegumam (izņemot projekta iesniegumu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam atbalstam), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 700 000 euro, pievieno:

17.1. biznesa plānu, kurā ietver informāciju par:

17.1.1. uzņēmuma vēsturi;

17.1.2. uzņēmuma pašreizējo darbību;

17.1.3. projekta īstenošanas termiņiem un īstenošanas sistēmu;

17.1.4. konkurenci;

17.1.5. sadarbību ar citiem partneriem un saistību ar citiem projektiem un nepieciešamajām investīcijām;

17.2. informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un par trim gadiem pēc projekta īstenošanas, peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem par projekta iesnieguma iesniegšanas gadu, visiem īstenošanas gadiem un trim gadiem pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;

17.3. tādu pierādījumu apkopojumu par pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, kas atbilst vismaz diviem no šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

18. Ja, sarindojot projektu iesniegumus, to atlasē punktu skaits ir vienāds:

18.1. atbilstoši šo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kuram ir lielāks koeficients projekta atlases kritērijā "saņemtā publiskā finansējuma apmērs". Ja ir vienāds gan punktu skaits, gan koeficients, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kam ir lielāks koeficients kritēriju grupā par veiktajām nodokļu iemaksām;

18.2. atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kam ir mazāks koeficients. Koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

K – koeficients, kas raksturo publiskā finansējuma apmēru uz vienu lauksaimniecības vai mežsaimniecības infrastruktūras būvējamās, pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas metru (euro/m) vai ražošanas objekta pievedceļa metru (EUR/m), vai ražošanas objekta laukuma kvadrātmetru (EUR/m2);

F – atbalsta apmērs (euro);

G – lauksaimniecības infrastruktūras būvējamās, pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums (m) vai ražošanas objekta pievedceļa garums (m), vai ražošanas objekta laukuma platība (m2).
(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

19. Šajos noteikumos attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Regulas Nr. 1305/2013 II pielikumā noteikto atbalsta intensitāti.

20. Šo noteikumu 9.1.1. un 9.2.1. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, bet šo noteikumu 9.1.2., 9.2.2. un 9.3. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu – ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projektu šo noteikumu 9.1.1. un 9.2.1. apakšpunktā minētajos apakšpasākumos īsteno kopā ar šo noteikumu 9.1.2., 9.2.2. un 9.3. apakšpunktā minētajiem apakšpasākumiem, projektu sāk īstenot deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Šī prasība neattiecas uz valsts nozīmes meliorācijas sistēmu tiesisko valdītāju.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

20.1 Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu tiesiskais valdītājs šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto apakšpasākumu sāk īstenot 18 mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

21. Šo noteikumu 20. punktā minēto nosacījumu uzskata par izpildītu, ja:

21.1. pretendents Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

21.2. pretendents ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 10 procentu no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;

21.3. citos gadījumos pretendents ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas;

21.4. ir pieņemts kredītiestādes lēmums par finansējuma piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiek izmantots kredīts.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

2.2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

22. Apakšpasākumā pretendents ir:

22.1. lauku saimniecība;

22.2. fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu;

22.3. kooperatīvā sabiedrība, kas visā saistību periodā (no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas līdz uzraudzības perioda beigām) atbilst normatīvajos aktos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem;

22.4. lauksaimniecības nozares valsts zinātniskā institūcija, kas atbilst Regulas Nr. 1305/2013 17. panta 2. punkta nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

23. Piena govkopībā atbalstu esošas dzīvnieku novietnes pārbūvei piešķir bez apjoma nosacījumiem, bet atbalstu jaunas dzīvnieku novietnes būvniecībai piešķir, ja govju stāvvietu skaits pēc projekta īstenošanas ir vismaz 50, bet bioloģiskās lauksaimniecības shēmu operatoriem – vismaz 30.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

24. Pēc trešā noslēgtā gada pēc projekta īstenošanas pretendents sasniedz 80 procentus, bet līdz uzraudzības perioda beigām – 100 procentus no šo noteikumu 23. punktā minētā dzīvnieku skaita.

25. Šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētā fiziskā persona nodibina zemnieku saimniecību vai iegūst komersanta statusu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

25.1 Augļu un dārzeņu nozarē atbalstu nepiešķir par izmaksām, kas attiecināmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulu Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

2.3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

26. Apakšpasākumā pretendents ir:

26.1. juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk – pārstrādes uzņēmums);

26.2. juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja (atbilstoši šo noteikumu 15., 16. un 17. punktā minētajām prasībām) un pamatizejvielu nodrošinājums (turpmāk – jauns pārstrādes uzņēmums);

26.3. juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk – ražotājs mājas apstākļos).

27. Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti. Projekta īstenošanā iegūtais gala produkts ir:

27.1. produkts, kas iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;

27.2. produkts, kas nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst šādiem Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501, 3502.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

27.1 Atbalstu projektā, kurā paredzamais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Padomes Regulas Nr. 1305/2013 pielikumā noteikto atbalsta intensitāti.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

27.2 Ja projektā paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā:

27.2 1. atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), atbilstoši regulas 5. panta 2. punkta "a" apakšpunktam;

27.2 2. par sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem uzskata komersantus, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai;

27.2 3. par lielajiem komersantiem uzskata komersantus, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai;

27.2 4. par saistītajām personām uzskata personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

27.2 5. piemēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punkta prasības, ja atbalsta projekts uzskatāms par vienotu investīciju projektu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam;

27.2 6. šo noteikumu ietvaros piešķirto finansējumu var apvienot ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja šādas apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā finansējuma intensitāte vai maksimālais publiskā finansējuma apjoms saskaņā ar šiem noteikumiem vai Komisijas Regulu Nr. 651/2014, vai Eiropas Komisijas lēmumu;

27.2 7. atbalstu, kurš piešķirts šo noteikumu ietvaros, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot attiecīgo augstāko kopējā finansējuma robežvērtību, kas noteikta Komisijas Regulā Nr. 651/2014, citā Komisijas pieņemtā grupu atbrīvojuma regulā, de minimis regulā vai EK lēmumā;

27.2 8. projekta iesniedzējs, kas darbojas gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības jomas, nodala atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, tādējādi nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;

27.2 9. atbalstu nepiešķir Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā un 13. panta "d" apakšpunktā minētajos gadījumos;

27.2 10. atbalstu nepiešķir, ja Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

27.2 11. atbalstu piešķirt Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētajos gadījumos;

27.2 12. piešķirot atbalstu būtisku pārmaiņu ieviešanai ražošanas procesā, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punkta prasības;

27.2 13. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktu un 12. pantu nodrošina informācijas publicēšanu un pieejamību;

27.2 14. saņemot finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros pieļaujamo atbalsta apmēru samazina par 20 procentiem, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus no riska kapitāla piešķiršanas dienas;

27.2 15. saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktu par projekta īstenošanas uzsākšanu uzskatāms ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Tādi sagatavošanās darbi kā atļauju saņemšana vai priekšizpētes veikšana netiek uzskatīta par darbu sākumu. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, projekta iesniegums ir noraidāms. Atbalstu apvienot ar citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, projekta īstenošanu drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam;

27.2 16. maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 40 procentus, bet lielajiem komersantiem – 35 procentus;

27.2 17. preču iegādei izmantojot finanšu līzinga līdzekļus, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumus, un noslēgtajā finanšu līzinga līgumā atbalsta saņēmējs paredz pēc minētā līguma termiņa beigām izpirkt projekta ietvaros iegādātos aktīvus.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

27.3 Iegūstot šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minēto gala produktu, atbalsta saņēmējs nodrošina, ka finansiālais ieguldījums ir vismaz 25 procenti no attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par kuru nav saņemts publiskais atbalsts.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

28. Ja projekts tiek īstenots republikas nozīmes pilsētās, pretendents pirms projekta iesniegšanas ir noslēdzis sadarbības līgumu par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās komersanta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:

28.1. 40 procenti (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā;

28.2. 30 procenti (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;

28.3. 50 procenti (milti) maizes, miltu konditorejas, sausiņu un cepumu ražotājiem;

28.4. 70 procenti pārējos sektoros.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

29. Šo noteikumu 28. punktā minētajos sektoros vietējās pamatizejvielas apjomu pretendents palielina vismaz par 10 procentiem trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas (izņemot gadījumu, ja vietējo pamatizejvielu īpatsvars jau pārsniedz 70 procentus) un nesamazina to visā turpmākajā saistību periodā.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

30. Atbalstu nepiešķir alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz sešus procentus, ja projektu īsteno teritorijā ārpus republikas nozīmes pilsētām).

31. Atbalstu nepiešķir ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos un kuru kopējais apgrozījums ir lielāks par 200 000 euro.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

2.4. Atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

32. Apakšpasākumā pretendents ir:

32.1. šo noteikumu 9.3.1. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

32.1.1. lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;

32.1.2. juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 50 procenti privātā kapitāla daļu un kura plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;

32.1.3. pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē;

32.1.4. valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;

32.1.5. fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē;

32.2. šo noteikumu 9.3.2. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai – kooperatīvā sabiedrība un lauku saimniecība.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

32.1 Šo noteikumu 32.1.1., 32.1.2., 32.1.3. un 32.1.5. apakš­punktā minētie pretendenti var īstenot vienu kopīgu projektu (turpmāk – kopprojekts) šo noteikumu 9.3.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums un pēc kopprojekta īstenošanas tiek pārbūvēta vai atjaunota viena koplietošanas meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu vismaz divos zemes īpašumos ar kopēju robežu. Kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. Šis nosacījums neattiecas uz valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", kura kopprojektā nepiedalās.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

33. Pretendenta īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā ir:

33.1. meliorācijas kadastrā reģistrēta pārbūvējama vai atjaunojama meliorācijas sistēma;

33.2. zeme, uz kuras plānots attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru, – ja tiek īstenota šo noteikumu 9.3.2. apakšpunktā minētā aktivitāte;

33.3. zeme, uz kuras plānota meliorācijas sistēmas pārbūve vai atjaunošana.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

34. Šo noteikumu 33. punktā minētajā nomas gadījumā nomas līgums paredz meliorācijas sistēmas pārbūvi, atjaunošanu vai lauksaimniecības infrastruktūras attīstību.

35. Atbalstu meliorācijas sistēmas atjaunošanai un pārbūvei piešķir, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

35.1. būvdarbi meliorācijas sistēmā veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem no projekta iesniegšanas dienas;

35.2. projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamās grunts apjoms, rēķinot tikai vaļējo meliorācijas sistēmu izbūvē izraktās grunts apjomu, ir vismaz 30 procenti no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (kubikmetros).

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

35.1 Normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem noteiktajos riska ūdensobjektu sateces baseinos atbalstu par meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu saņem tikai par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu izveidi saskaņā ar šo noteikumu 12. pielikumu.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

36. Atbalstu nepiešķir meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai:

36.1. Natura 2000 teritorijās, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stingrā režīma, dabas lieguma un dabas parka režīma zonās (izņemot, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu paredz Natura 2000 teritorijas vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāns) un mikroliegumos vai bioloģiski vērtīgajos zālājos;

36.2. dabiskās ūdenstecēs.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

3. Publiskā finansējuma veids un apmērs

37. Maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru (6. pielikums) un atbalsta intensitāti (7. pielikums) saskaņā ar Regulas Nr. 1305/2013 17. panta 3. punktu nosaka katram pretendentam (kopprojekta īstenošanas gadījumā – katram kopprojekta dalībniekam) un katra apakšpasākuma aktivitāšu izmaksām atsevišķi.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

38. Ja projekta iesniegumā paredzētas šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētās aktivitātes, vispārējām izmaksām piemēro lielāko atbalsta intensitāti, bet nepārsniedzot 50 procentus (izņemot šo noteikumu 32.1.3. un 32.1.4. apakšpunktā minētos pretendentus).

4. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
4.1. Visiem apakšpasākumiem kopīgās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

39. Šo noteikumu 1. punktā minētajos apakšpasākumos attiecināmas ir vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi un tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas, kā arī energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas), kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no kopējām izmaksām, kas minētas šo noteikumu 50.1., 50.2., 50.3., 52.1., 52.2. apakšpunktā un 53. punktā, tai skaitā:

39.1. divus procentus no šo noteikumu 50.1. un 52.1. apakšpunktā minētajām izmaksām;

39.2. septiņus procentus no šo noteikumu 50.2., 50.3. un 52.2. apakšpunktā, un 53. punktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

39.1 Šo noteikumu 39. punktā minētās patentu un licenču saņemšanas izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punkta nosacījumiem. Pārējās 39. punktā minētās vispārējās izmaksas šo noteikumu 27.2 2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 18. pantā ietvertajiem nosacījumiem, savukārt 27.2 3. apakšpunktā minētajiem pretendentiem tās nav attiecināmas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

40. Šo noteikumu 39. punktā minēto izmaksu apmērs vienam projektam nepārsniedz:

40.1. 10 000 euro šo noteikumu 22.1., 22.2., 26.2., 26.3., 32.1.1., 32.1.2., 32.1.3., 32.1.5. un 32.2. apakšpunktā minēto pretendentu iesniegtajiem projektiem;

40.2. 30 000 euro šo noteikumu 22.3. un 26.1. apakšpunktā minēto pretendentu iesniegtajiem projektiem.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

40.1 Šo noteikumu 40.1. un 40.2. apakšpunktā vienam projektam noteiktās izmaksas nav apvienojamas.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

41. Šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minēto pretendentu iesniegtajiem projektiem attiecināmas ir vispārējās izmaksas (tai skaitā uzmērīšanas darbi pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, būvprojektēšanas, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi), kuras tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 15 procentus no šo noteikumu 53. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

42. Šo noteikumu 50.1. un 52.1. apakšpunktā minētajās izmaksās iekļauj arī vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.

43. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

44. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas, kā arī šo noteikumu 47. punktā minētās izmaksas). Būvju tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā norādīto stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas neattiecina uz šo noteikumu 9. pielikumā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

45. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas izmaksas konkrētajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, ja pretendents pilnībā sedz izmaksu starpību.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

46. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas ir tiešā veidā saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

47. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja telpu platība (m2) vai apjoms (m3) nepārsniedz 10 procentus no projektā paredzētās būves kopējās platības (m2) vai apjoma (m3):

47.1. jaunu administratīvo telpu būvniecība vai esošo telpu pārbūve;

47.2. palīgtelpu ierīkošana, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana;

47.3. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošana.

48. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

48.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

48.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

48.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

48.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

48.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

48.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

48.7. atlīdzība personālam;

48.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta);

48.9. izmaksas par vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem (izņemot šo noteikumu 50.1.19. un 50.1.20. apakšpunktā minētos transportlīdzekļus);

48.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot šo noteikumu 39. un 41. punktā minētās izmaksas);

48.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Regulu Nr. 1305/2013;

48.12. pamatlīdzekļu izmaksas tādu izejvielu ražošanai vai transportēšanai, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas un rakšanas tehnikas (ekskavatoru) un celmu frēzes iegādes izmaksas.

(Grozīts ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

49. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

4.2. Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

50. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

50.1. šādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūras) iegādes izmaksas:

50.1.1. lauksaimniecībā izmantojamie traktori;

50.1.2. augsnes apstrādes tehnika un iekārtas, arī akmeņu novākšanas tehnika un iekārtas;

50.1.3. sēšanas un stādīšanas tehnika un iekārtas;

50.1.4. lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanas tehnika un iekārtas, arī lopbarības sagatavošanas un novākšanas tehnika un iekārtas;

50.1.5. sējumu, stādījumu kopšanas tehnika un iekārtas, arī mēslošanas un augu aizsardzības tehnika un iekārtas;

50.1.6. kravu celšanas, kraušanas un transportēšanas tehnika un iekārtas;

50.1.7. lauksaimniecības produktu pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika un iekārtas, arī aukstuma tehnika un iekārtas, uzglabāšanas un saldēšanas kameras;

50.1.8. sēklas un stādāmā materiāla apstrādes tehnika un iekārtas;

50.1.9. datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (arī programmnodrošinājums), mobilie un stacionārie svari;

50.1.10. tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas dzīvnieku turēšanai novietnē vai ganībās (dzirdināšanas, barošanas, dzīvnieku fiksēšanas un kopšanas tehnika un iekārtas);

50.1.11. fermu mehanizācijas tehnika un iekārtas, arī kūtsmēslu krātuvju mehanizācijas iekārtas un tehnika;

50.1.12. piena slaukšanas un dzesēšanas tehnika un iekārtas;

50.1.13. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnika un iekārtas;

50.1.14. lauksaimniecības tehnikas tehnisko apkopju un remonta staciju tehnika un iekārtas, tostarp mazgāšanas un dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

50.1.15. apkures un vēdināšanas tehnika un iekārtas (izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas ar mērķi gūt ieņēmumus);

50.1.16. ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un tehnika;

50.1.17. laistīšanas tehnika un iekārtas;

50.1.18. siltumnīcu tehnika un iekārtas;

50.1.19. specializētie transportlīdzekļi, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas, kā arī iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai;

50.1.20. transporta puspiekabes šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem un kravas automašīnas, piekabes un puspiekabes, ja tās iegādājas kooperatīvā sabiedrība. Šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem transporta puspiekabju iegādes izmaksas ir attiecināmas, ja atbalsta pretendentam ir sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem un tā īpašumā vai lietošanā ir puspiekabes vilkšanai atbilstošs mehāniskais transportlīdzeklis;

50.1.21. drenu skalotājs, grāvju pļaujmašīna un cita tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtas (izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas);

50.1.22. ilggadīgo augļkopības kultūru stādi (izņemot zemenes), stādījumu balstu sistēmas, žogi, žogu balsti, kā arī izmaksas par to uzstādīšanu un stādījumu ierīkošanu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

50.2. nepārsniedzot šo noteikumu 9. pielikumā minētās izmaksas, – jaunas būvniecības un pārbūves izmaksas, tai skaitā par apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām un to ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu), elektrības pieslēgumu, dziļurbuma ierīkošanu, kā arī ūdens rezervuāra ierīkošanu, lai nodrošinātu lopkopības saimniecības darbību, laistīšanu augļkopībā, dārzeņkopībā un dekoratīvo augu nozarē, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

50.3. nepārsniedzot šo noteikumu 9. pielikumā minētās izmaksas, – būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

51. Atbalstu par šo noteikumu 50.1.1. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām piešķir, ja projekta iesniegumā paredzēto lauksaimniecībā izmantojamo traktoru nominālā jauda nepārsniedz saimniecībā esošo traktoru kopējo nominālo jaudu, ko aprēķina, summējot nominālās jaudas (zirgspēkos) attiecību – 1,2 zirgspēki pret vienu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, ko pretendents deklarējis vienotā platību maksājuma saņemšanai, un 1,2 zirgspēki pret vienu liellopu vienību, bet attiecībā uz kartupeļu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju platībām – 10 zirgspēku pret vienu hektāru vienotajam platību maksājumam deklarētās pretendenta attiecīgās platības. Aprēķinos ņem vērā arī tādas meža vai purva zemes platības, kurās kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī segtās platības. Nosakot liellopu vienības, izmanto Lauksaimniecības datu centra informāciju par pretendenta īpašumā esošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Attiecībā uz traktoriem izmanto Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informāciju par pretendenta īpašumā vai turējumā esošajiem traktoriem, kas ir jaunāki par 10 gadiem (no to izlaides datuma), kā arī pretendenta sniegtos datus un publiski pieejamos traktoru tehniskās dokumentācijas datus attiecībā uz traktoru nominālo jaudu (zirgspēkos) un to izlaides datumu. Traktoru iegādi attiecināmajās izmaksās ietver arī tad, ja to nominālā jauda pārsniedz aprēķināto nominālās jaudas summu ne vairāk kā par 70 zirgspēkiem.

4.3. Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

52. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

52.1. šādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūras) iegādes izmaksas:

52.1.1. kravu celšanas, kraušanas un specializētā transportēšanas tehnika un iekārtas;

52.1.2. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnika un iekārtas;

52.1.3. datorizētā pārstrādes procesa vadības, kontroles un uzskaites tehnika un iekārtas (ieskaitot programmnodrošinājumu);

52.1.4. lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika, aprīkojums un iekārtas (attiecas vienīgi uz gadījumiem, ja pirmapstrāde un uzglabāšana ir daļa no uzņēmuma tehnoloģiskā procesa);

52.1.5. ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas iekārtas;

52.1.6. kanalizācijas, notekūdeņu (priekšattīrīšanas) un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas;

52.1.7. apkures un ventilācijas iekārtas;

52.1.8. mobilie un stacionārie svari;

52.1.9. mazgāšanas un dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

52.1.10. specializētā tehnoloģiskā tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtas (izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas);

52.2. nepārsniedzot šo noteikumu 9. pielikumā minētās izmaksas, – lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecības un esošo būvju pārbūves izmaksas, tai skaitā par apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām un to ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu).

5. Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

53. Apakšpasākumā attiecināmās izmaksas ir meliorācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas būvdarbu izmaksas, meliorācijas objektam piegulošas brauktuves klātnes pārbūves un atjaunošanas (bez seguma) izmaksas, videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošanas izmaksas, kā arī laukumu un pievedceļu būvniecības un pārbūves izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot šo noteikumu 8. pielikumā minētās izmaksas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

53.1 Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā attiecināma ir finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem – ne vairāk kā līdz pieciem procentiem no projekta būvdarbu attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 53. punktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms tam to saskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

54. Šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētais pretendents attiecināmo izmaksu summu var precizēt pēc iepirkuma procedūras veikšanas, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā attiecīgu pamatojumu grozījumu veikšanai projekta iesniegumā.

6. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

55. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

55.1. projekta iesniegumu divos eksemplāros papīra formātā un tā kopiju, kura elektroniskā veidā ir ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam;

55.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

55.3. kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus, – par projektiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 500 000 euro. Ja projektā paredzēti būvniecības darbi, kredītiestādes vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu vai dokumentu, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ieguldot privātos līdzekļus, iesniedz deviņu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

55.4. zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzraksta kopiju (uzrādot oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecības par nekustamo īpašumu kopiju (uzrādot oriģinālu), vai tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kas reģistrēts zemesgrāmatā (minētos dokumentus (izņemot nomas līgumu) neiesniedz, ja īpašuma kadastra numurs ir uzrādīts projekta iesniegumā), izņemot šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minēto pretendentu:

55.4.1. uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par jaunu būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu ierīkošanu (turpmāk – stādījumi), par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas būves, pārbūvēt esošās būves, ierīkot stādījumus, pārbūvēt vai atjaunot meliorācijas sistēmas vai attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru;

55.4.2. uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus;

55.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus (ja iesniedz kopprojektu – viena iepirkuma procedūra visiem kopprojekta dalībniekiem);

55.6. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

55.6.1. būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) vai paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

55.6.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un veikusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

55.6.3. papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

55.6.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti;

55.6.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti), – būvprojektu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu) un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

56. Iesniedzot projektu šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, papildus iesniedz šādus dokumentus:

56.1. (svītrots ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228);

56.2. (svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646);

56.3. īstenojot projektu lopkopības nozarē, Natura 2000 teritorijā (būvniecības un iekārtu iegādes gadījumā) un produktu pārstrādes nozarē, iesniedz Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdotus tehniskos noteikumus vai atzinumu par to, ka projektā paredzētajām darbībām nav nepieciešami tehniskie noteikumi, vai Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par noslēguma ziņojumu, ja veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Ja paredzēta būvniecība, minētos dokumentus var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai kopā ar tehnisko projektu;

56.4. sertificēta speciālista aizpildītu ēkas energoaudita pārskatu (16. pielikums) ar energoefektivitātes aprēķinu vai aprēķinu par plānoto SEG vai amonjaka emisiju samazinājumu (13. un 14. pielikums), ja projekta iesniegumā ir norādīts šo noteikumu 11.2.1. vai 11.2.2. apakšpunktā minētais mērķis;

56.5. kooperatīvās sabiedrības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu – informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem par pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem;

56.6. lai saņemtu šo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā minētos projektu atlases kritēriju punktus, kā arī šo noteikumu 7. pielikumā minēto papildu atbalsta intensitāti, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību – kontroles institūcijas izsniegtu dokumentu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina produktu atbilstību pārtikas kvalitātes shēmu prasībām, bioloģiskajai lauksaimniecībai vai integrētās audzēšanas prasībām. Ja pretendents neiesniedz šajā punktā minēto informāciju, Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā to iegūst patstāvīgi;

56.7. iesniedzot projektu šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, papildus iesniedz šādus dokumentus:

56.7.1. Valsts vides dienesta izsniegtu izziņu par minimālo vides aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz lopkopības saimniecībām. Ja pretendents minēto dokumentu nav iesniedzis, Lauku atbalsta dienests to iegūst no Valsts vides dienesta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

56.7.2. ja projektā paredzēts ierīkot stādījumus, – skiču projektu ar tajā atzīmētiem plānotajiem stādījumiem;

56.7.3. šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētie pretendenti kopā ar projekta iesniegumu vai līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai par puspiekabes iegādi, ja projektā paredzēta transporta puspiekabes iegāde, – sertifikātu iekšzemes kravas pašpārvadājumiem, kurš derīgs visā projekta uzraudzības periodā;

56.8. iesniedzot projektu šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, papildus iesniedz šādus dokumentus:

56.8.1. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kāda piesārņojoša darbība tiks veikta projekta ietvaros un kādu atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam, kas piesakās uz šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minēto atbalstu, ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

56.8.2. marķējumus no pārtikas produktiem, kas saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem šo noteikumu 7. pielikumā minētās papildu atbalsta intensitātes saņemšanai;

56.8.3. šo noteikumu 26.1. un 26.2. apakšpunktā minētie pretendenti – sadarbības līguma par vietējas izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinājumu par iepirktās izejvielas atbilstību šo noteikumu 28. punktam;

56.8.4. tehnoloģiskā procesa aprakstu, skices un iekārtu izvietojuma shēmu, ja projektā paredzēts uzstādīt iekārtas;

56.8.5. zinātniskās institūcijas, kas nodarbojas ar zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitāšu atbalstīšanu un veicināšanu, – atzinumu par plānotās inovācijas atbilstību šo noteikumu 5.9. apakšpunktā minētajai inovācijas definīcijai, lai iegūtu papildu atbalsta intensitāti;

56.8.6. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

56.9. šo noteikumu 5.7. apakšpunktā minētie pretendenti – izglītību apliecinoša dokumenta kopiju vai izziņu no mācību iestādes par to, ka izglītojamais ir apguvis vai apgūst mācību priekšmetus vai kādu no mācību programmām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Ja iegūtas vairākas augstākās vai profesionālās izglītības vai apgūti vairāki lauksaimniecības kursi vai mācību priekšmeti, visos izglītību apliecinošajos dokumentos norādīto lauksaimniecisko priekšmetu stundu skaitu summē. Ja dokumentā nav norādīts stundu skaits vai mācību iestādē mācības ir pārtrauktas, pievieno izglītības iestādes izsniegtu dokumentu par apgūto mācību, kursu programmu vai priekšmetu stundu skaitu.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

57. Šo noteikumu 32. punktā minētie pretendenti papildus iesniedz šādus dokumentus:

57.1. meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai būves tehniskās apsekošanas atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja projekta iesniegumam nav pievienots būvprojekts. Atzinumā norāda šo noteikumu 9.3.1., 35.1. un 35.2. apakšpunktā minēto informāciju. Ja plānota videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izbūve, atzinumā norāda attiecīgos elementus un to izmērāmos kritērijus saskaņā ar šo noteikumu 12. pielikumu;

57.1.1 valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā – meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinuma vai būves tehniskās apsekošanas atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu) kopā ar būvprojektu;

57.2. Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai atzinuma kopiju par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu, kā arī noslēguma vai novērtējuma ziņojuma kopiju, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums;

57.3. projektiem, kuriem ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, bet ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūra nav jāpiemēro, pievieno lēmuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras nepiemērošanu;

57.3.1 ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, iesniedz Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus, bet, ja projektam ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums nav bijis nepieciešams, – Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus vai atzinumu par to, ka projekta īstenošanai nav nepieciešami tehniskie noteikumi. Dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai kopā ar tehnisko projektu;

57.4. Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu apliecinājumu par paredzētās darbības atbilstību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānam, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu veic īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

57.5. tiesisko valdījumu apliecinošus dokumentus par zemi, uz kuras notiks projektā paredzētie darbi, – ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nekustamais īpašums nav pretendenta īpašumā (izņemot šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minēto pretendentu);

57.6. šo noteikumu 32.1.3. apakšpunktā minētie pretendenti – pašvaldības domes lēmuma kopiju par piedalīšanos projektā un visu ar projektu īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avotus);

57.7. šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētie pretendenti – apliecinājumu par īpašuma vai valdījuma tiesībām uz pārbūvēto vai atjaunojamo meliorācijas sistēmu, ja Lauku atbalsta dienesta rīcībā nav šādas informācijas;

57.8. ja tiek īstenots kopprojekts, – notariāli apliecinātu līgumu starp kopprojekta dalībniekiem, kurš:

57.8.1. apliecina atbalsta pretendenta tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās personas, iesniegt projekta iesniegumu, īstenot projektu un saņemt atbalstu;

57.8.2. apliecina, ka kopprojekta dalībnieki piecus gadus pēc projekta īstenošanas ievēros normatīvos aktus par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī īstenos saistības, ko tie uzņēmušies uzraudzības periodā;

57.8.3. paredz izmaksu sadali, norēķinu kārtību starp kopprojekta dalībniekiem un saistības, kas izriet no projekta īstenošanas.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

58. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, pārbūvei, būvmateriālu iegādei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 55.6. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus (izņemot 55.6.3. apakšpunktā minēto dokumentu), kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

58.1 Šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā šo noteikumu 55.5. un 55.6. apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 12 mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pēdējās iepirkuma procedūras pabeigšanas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

59. Šo noteikumu 55., 56. un 57. punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā vai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

60. Ja šo noteikumu 55.3. apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu noteiktā termiņā iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti noteiktajā termiņā netiek iesniegti, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

61. Atbalsta saņēmējs (izņemot šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minēto atbalsta saņēmēju), sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, par pirmo pilno noslēgto gadu un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (11. pielikums). Šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētie pretendenti minēto pārskatu iesniedz līdz 1. augustam.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

62. Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi pēc to īstenošanas (izņemot projektus, kuri īstenoti gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošanā, – tiem uzraudzības periods ir septiņi gadi). Ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus, uzraudzības periods ir pieci gadi pēc līzinga līgumā noteikto atbalsta saņēmēja visu saistību izpildes, līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā.

(Grozīts ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

7. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

63. Šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

63.1. lopkopības saimniecībām būvniecības un stacionāru iekārtu uzstādīšanas gadījumā – atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pretendenta uzņēmumā pēc projekta īstenošanas tiek mainīta piesārņojošās darbības kategorija. Ja pretendents neiesniedz šo informāciju, Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā to iegūst no Valsts vides dienesta;

63.2. pēc projekta īstenošanas kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu – sertificēta speciālista izsniegtu atkārtotu ēkas energoefektivitātes aprēķinu, kura pamatā ir tehniskā projekta dati un uzbūvētās vai pārbūvētās ēkas dati (ēkas pagaidu energosertifikātu), ja projekta iesniegumā ir norādīts šo noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētais mērķis.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

64. Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņēmējs pēc projekta īstenošanas kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas sertifikāta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību.

65. Ja projekta ietvaros paredzēts kļūt par reģistrētu vai atzītu uzņēmumu, pēdējo maksājumu, kas nav mazāks par 20 procentiem no apstiprinātā publiskā finansējuma apjoma, šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētā atbalsta ietvaros izmaksā pēc pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

66. Ja šo noteikumu 11., 12. un 29. punktā minētais procentuālais apjoms netiek sasniegts, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apjomam.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

66.1 Pēc kopprojekta īstenošanas atbalsta saņēmējs vienlaikus ar maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par kopprojekta attiecināmo izmaksu sadalījumu starp kopprojekta dalībniekiem (apliecina visi kopprojekta dalībnieki) un dokumentus, kas apliecina ar kopprojekta īstenošanu saistītās izmaksas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

8. Noslēguma jautājumi

67. Šo noteikumu 7. pielikuma 16. punktā minēto papildu intensitāti piemēro projektiem, kuros paredzēta videi draudzīgu meliorācijas objektu (piemēram, sedimentācijas baseinu, meandru vai mitrāju) izveide saskaņā ar normatīvajiem aktiem par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.

68. (Svītrots ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

69. Atbalstu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā piešķir saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (OV L193, 01.07.2014.).

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā


1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

  4.1. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
4.2. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
4.3. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

projekta iesniegums

  Atbalsta pretendents    
  Klienta numurs    
  Reģistrācijas Nr./personas kods (fiziskām personām)    
  Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)    
  Projekta īstenošanas vieta (adrese)    
  Projekta vadītājs    
  Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese    
  Projekta nosaukums    
  Projekta Nr.    

A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
 
Galvenie sadarbības partneri (izejvielu piegādātāji un gatavās produkcijas pircēji)
 
Līdzšinējā saimniecības/uzņēmuma ražošanas shēma (no izejvielu iegādes līdz gatavās produkcijas realizācijai)
 
Saimniecības/uzņēmuma saražotā produkta apraksts
 

A.2. Atbalsta pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais gads  
Vidējais strādājošo skaits pēdējā noslēgtajā gadā  
Kopējais darbaspēka ieguldījums – nostrādāto stundu skaits pēdējā noslēgtajā gadā

Stundas kopā

 
t. sk. lauksaimniecībā

Stundas kopā

 
t. sk. lauksaimniecības produktu pārstrādē

Stundas kopā

 
Saražotā lauksaimniecības produkcija pēdējā noslēgtajā gadā, EUR  
Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības produkcijas ražošanai pēdējā noslēgtajā gadā, EUR  
Pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku saimniecību – par īpašnieku veiktās iemaksas), EUR  
Atbalsta pretendents vai zemnieku saimniecības īpašnieks ir pašnodarbinātā persona (Jā/Nē)  
Atbalsta pretendenta – fiziskas personas – dzimums un vecums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, tās dalībnieka vecums, kam pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu saimniecībā)

sieviete

40 gadi un jaunāki

vīrietis

vecāki par 40 gadiem

Atbalsta pretendenta statuss 4.2. apakšpasākumam:  
juridiska persona, kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (pārstrādes uzņēmums)  
juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja un izejvielu nodrošinājums (jauns pārstrādes uzņēmums)  
juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (ražotājs mājas apstākļos)  

A.3. Atbalsta pretendenta izglītība 4.1. apakšpasākumam

Augstākā izglītība vai profesionālā vidējā (vidējā speciālā) izglītība lauksaimniecībā

Lauksaimniecības nozarē piemērotas profesionālas iemaņas un kompetence

Nav lauksaimnieciskas izglītības (norāda, kāda izglītība un kurā specialitātē ir iegūta)  

A.4. Informācija par ražošanu 4.2. apakšpasākumam

Pārstrādes sektors/sektori  
Pamatizejvielu veids/veidi  
Pamatizejvielu pārstrādes jauda (t/gadā)  
Pēdējais noslēgtais gads

tonnas

EUR

Iepirktās pamatizejvielas pēdējā noslēgtajā gadā    
T. sk. no vietējiem ražotājiem    
Pārstrādātās pamatizejvielas pēdējā noslēgtajā gadā    
Saražotā pārstrādes produkcija pēdējā noslēgtajā gadā    
T. sk. saražotā bioloģiskā produkcija pēdējā noslēgtajā gadā    
Realizētā pārstrādes produkcija pēdējā noslēgtajā gadā    
T. sk. realizētā bioloģiskā produkcija pēdējā noslēgtajā gadā    
T. sk. pārstrādes produkcija, kas izvesta uz Eiropas Savienības dalībvalstīm pēdējā noslēgtajā gadā    
T. sk. pārstrādes produkcija, kas eksportēta uz trešajām valstīm pēdējā noslēgtajā gadā    

A.5. Atbalsta pretendentam (4.1. apakšpasākumam) lauksaimniecība ir saimniecības

pamatdarbība

pārējā saimnieciskā darbība

plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu

A.6. Atbalsta saņēmējs piedalās kādā no shēmām

Shēma

Jā/Nē

Sertifikāta Nr. (ja piedalās kādā no shēmām)

Bioloģisko produktu ražošana/pārstrāde    
Integrētās dārzkopības produktu ražošana    
Nacionālās pārtikas kvalitātes shēma    

A.7. Atbalsta pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas 4.1. un 4.2. apakšpasākumiem*

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Nr.p.k.

Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis

Īpašumā, skaits

Nomā esošās, skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība/
Mērvienība

Ja tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt konkrēto

 

Ražošanas ēkas un būves

           
             
             
             
             
             
             
             
 

Tehnika un iekārtas

           
             
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

* Ja atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsvišķu pamatlīdzekļu sarakstu

A.8. Atbalsta pretendenta zeme

Atbalsta pretendenta zeme

ha

KOPĀ

 
Īpašumā  
Pastāvīgā lietošanā  
Nomātā  
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (turpmāk – LIZ)  
Īpašumā  
Pastāvīgā lietošanā  
Nomātā  
LIZ izmantošanas veids  
Aramzeme  
Ilggadīgie stādījumi  
Pļavas un ganības  
Pārējā zeme  
Meži  
Meži, kuros kultivē mellenes vai dzērvenes  
Purvi, kuros kultivē mellenes vai dzērvenes  
Pārējā zeme (zem ēkām, ceļiem utt.)  

A.9. Atbalsta pretendenta meliorācijas sistēmas 4.3. apakšpasākumam

Atbalsta pretendenta meliorācijas sistēmas

km

KOPĀ KM:  
īpašumā  
tiesiskajā valdījumā  
nomā  
Tai skaitā meliorācijas sistēmas lauksaimniecības zemēs, km:  
īpašumā  
tiesiskajā valdījumā  
nomā  
Tai skaitā meliorācijas sistēmas meža zemēs, km:  
īpašumā  
tiesiskajā valdījumā  
nomā  
Atbalsta pretendenta meliorētā LIZ platība, ha:

ha

īpašumā  
tiesiskajā valdījumā  
nomā  

A.10. Atbalsta pretendenta saņemtais publiskais finansējums un/vai iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs ārpus LAD Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajiem investīciju pasākumiem

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim atbalsta pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un/vai ir iesniedzis projekta iesniegumu citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajiem investīcijas pasākumiem

A.10.1. Ja atbilde "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par projektiem:

Nr. p. k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (EUR)

Publiskais finansējums (EUR)

Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)

Saistītā projekta saturiskā saistība un projekta iesniegumā kombinējamo attiecināmo izmaksu pozīcijas

Eiropas Savienības finansētie projekti
                 
                 
                 
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u. tml.)
                 
                 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis un tā ieguldījums LAP mērķa virzienos un horizontālajās prioritātēs

Individuālais mērķis

Mērķa virziens un horizontālā prioritāte*

Paskaidrojums

Pēc projekta īstenošanas tiek palielināts saimniecības vai uzņēmuma neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares vismaz par 10% (būvniecības gadījumā vismaz par 5%) vai vismaz par pusi no projekta investīciju apmēra vai par 10% (būvniecības gadījumā vismaz par 5%) tiek palielināts fiziskais ražošanas apjoms vai ražošanas efektivitāte salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu vai pēdējiem trīs noslēgtajiem gadiem pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norādot B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)

2A

Piemēram: neto apgrozījums;
apsaimniekotās LIZ platības ha;
lauksaimniecības dzīvnieku skaits;
saražotās produkcijas apjoms; izmaksu samazinājums uz 1 ha apsaimniekotās LIZ vai uz 1 saražoto produkcijas vienību;

Jaunajiem uzņēmumiem neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares trešajā vai sestajā** noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20% no projekta investīciju apmēra

2A

Neto apgrozījums

Uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai

2A

4.3. apakšpasākuma mērķis (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve, laukumu un pievadcelu būvniecība un pārbūve)

Pēc projekta īstenošanas tiek palielināts pārstrādes uzņēmuma neto apgrozījums no lauksaimniecības produktu pārstrādes vismaz par 10% vai vismaz par pusi no projekta investīciju apmēra vai par 10% tiek palielināts fiziskais ražošanas apjoms vai ražošanas efektivitāte salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norādot B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)

3A

Piemēram: neto apgrozījums;
saražotās produkcijas apjoms;
izmaksu samazinājums uz 1 saražoto produkcijas vienību;
saražotās produkcijas apjoma palielinājums uz 1 uzņēmumā nodarbināto

Tiek nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana – ieviestas gaisa vai ūdens piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas lauksaimniecības produktu pārstrādes procesā

3A
(HP-V)

Šī mērķa sasniegšanu var veicināt ar
notekūdeņu un dūmgāžu attīrīšanas iekārtām un tehniku.
Ja tiek paredzētas attiecīgās investīcijas vides mērķiem, tad neattiecas sasniedzamo mērķu detalizēts apraksts un plānotie rādītāji B.2.

Tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana – uzbūvētas jaunas vai atjaunotas vai pārbūvētas esošās būves, panākot 20% enerģijas ietaupījumu apkurei un telpu dzesēšanai (pierādāms ar energoauditu vai energoefektivitātes aprēķinu)

5B
(HP-K)

Šī mērķa sasniegšanu var veicināt ar
energoefektīvu būvju būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi lauksaimniecībā un pārstrādē

Tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana – ieviestas tehnoloģijas SEG un/vai amonjaka emisijas samazinājumam

5D
(HP-K)

Šī mērķa sasniegšanu var veicināt ar:
• precīzajām tehnoloģijām lopkopībā un augkopībā;
• vides prasībām piemērotu kūtsmēslu krātuvju izbūvi un pārbūvi;
• iekārtām, kurās fosilais kurināmās tiek aizstāts ar atjaunojamajiem energoresursiem

Kooperatīvā sabiedrība pēc projekta īstenošanas palielina apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vismaz par 10% vai par pusi no ieguldīto investīciju apmēra vai par 10% palielina ražošanas efektivitāti vai biedru skaitu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (norādot B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)

2A

Mērķis attiecas, ja projektu īsteno 4.1. apakšpasākumā

Kooperatīvā sabiedrība pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu no produktu pārstrādes par 10 % vai par pusi no ieguldīto investīciju apjoma vai par 10% palielina fizisko ražošanas apjomu salīdzinājumā pēdējo noslēgto gadu pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norādot B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)

3A

Ja projekts tiek īstenots 4.2. apakšpasākumā

* B.12. tabulā ir jānorāda katras izdevumu pozīcijas atbilstība izvēlētajam mērķim (piemēram, traktors – 2A, kūtsmēslu krātuve – 5D, būvniecība – 2A)
** Sestajā gadā sasniedz rādītājus, ja projekts tiek īstenots gaļas liellopu audzēšanas nozarē, vai ierīko ilggadīgos stādījumus.

Ja projektu īsteno 4.2. apakšpasākumā, atbalsta pretendents, kura kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir vairāk nekā EUR 50 000 001, papildus iepriekšminētajiem mērķiem, izpilda vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

Papildu nosacījums

Jā/Nē

Projekta īstenošanā ieguldītās investīcijas ir vismaz trīs reizes lielākas par projektā attiecināmo izmaksu summu  
Pēc projekta īstenošanas darbavietu skaits palielinās vismaz par 10 procentiem salīdzinājumā ar pēdējā noslēgtā gada kopējo darbinieku skaitu  

B.2. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji (neattiecas uz 4.3. apakšpasākumu un 4.2. apakšpasākumu, ja investīcijas paredz nodrošināt efektīvu vides prasību ievērošanu (HP-V)):

Rādītāju apraksts

Rādītāja mērvienība

Gads

Vērtība

4.1. apakšpasākums
   

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 
4.2. apakšpasākums
   

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 
B 2.1. Projekta rādītāji, ja mērķis (vai viens no mērķiem) ir energoefektivitātes palielināšana lauksaimniecībā vai lauksaimniecības produktu pārstrādē (5B)*:
Primārās enerģijas patēriņš pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas,
t. sk.:

Mērvienība

Vērtība

Koeficients pārejai uz kWh

Enerģijas patēriņš kWh

Elektrība

kWh

     
Dabasgāze

m3

     
Malka

ciešm. m3

     
Šķelda

ber. m3

     
Koksnes briketes

ber. m3

     
Koksnes granulas

ber. m3

     
Šķidrais kurināmais

t

     
Mazuts

t

     
Ogles

t

     
Cits ___________________________ (norādīt)    

x

x

Saražotās produkcijas apjoms (izlaide) pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas (standarta vienībās – s.v.) vai saražotā pārstrādes produkcija (t)

s.v;
t

 

x

x

* Aizpilda, ja projektā paredzēta esošu būvju energoefektivitātes palielināšana

 
B 2.2. Projekta rādītāji, ja projekta mērķis (vai viens no mērķiem) ir SEG un/vai amonjaka emisijas samazināšana (5D):
Plānotais emisijas samazinājums saimniecībā gadā pēc projekta īstenošanas

SEG emisijas

Amonjaka emisija

t CO2 ekv./gadā

%

t/gadā

%

Kūtsmēslu krātuves        
Precīzās tehnoloģijas laukkopībā        
Precīzās tehnoloģijas lopkopībā        
Tehnoloģijas atjaunojamo energoresursu izmantošanai        

B.3. Projekta apraksts

B.3.1. Ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts

 

B.3.2. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā

 

B.3.3. Projekta finansēšanas apraksts

 

B.4. Projekta īstenošanas vieta

Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:

X

zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve, ilggadīgo stādījumu ierīkošana, stacionārās iekārtas)  
ēkām, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai veikta būves pārbūve vai būves atjaunošana  
ja tiek iegādāta mobilā tehnika, norāda saimniecības atrašanās vietas kadastra numuru  
pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve, pēc stādījumu ierīkošanas ilggadīgie stādījumi atrodas vai iegādātā tehnika, tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalos ar dabas ierobežojumiem (ADI) (vismaz 51% no saimniecības teritorijas atrodas ADI teritorijā) (Jā, Nē)  
pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve, pēc stādījumu ierīkošanas ilggadīgie stādījumi atrodas vai iegādātā tehnika, tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalos ar specifiskiem ierobežojumiem (ASI) (vismaz 51% no saimniecības teritorijas atrodas ASI teritorijā) (Jā, Nē)  

B.5. Projekts tiks īstenots šādā 4.1. apakšpasākuma nozarē:

Nozare

Konvencionālā lauksaimniecība

Bioloģiskā lauksaimniecība

Laukaugi

graudaugi

kartupeļi

rapsis

lini

cits

Dārzkopība

augļkopība

dārzeņkopība

dekoratīvā dārzkopība (stādu audzēšana)

Vīnkopība

 

Ilggadīgie stādījumi

 

Piena lopkopība

piena liellopi

kazas

Ganību dzīvnieki

nobarojamie liellopi

aitas

zirgi

Cūkas

 

Putni

 

Jaukti (laukkopība/lopkopība)

 

Citi

 

B.6. Projekts tiks īstenots šādā 4.2. apakšpasākuma nozarē:

Nozare

Konvencionālā lauksaimniecība

Bioloģiskā lauksaimniecība

Piena pārstrāde

Gaļas pārstrāde

Graudu pārstrāde

Augļu pārstrāde un

Dārzeņu pārstrāde

Pārējie sektori:

___________________________ pārstrāde

B.7. Projekta īstenošana 4.2. apakšpasākumā:

B.7.1. Projektā izmantotā pamatizejviela un projekta paredzētais gala produkts 4.2. apakšpasākumā:

Produkta veida (-u) nosaukums (-i)

KN grupa un KN kods līdz iespējamam detalizācijas līmenim

Pamatizejviela

 

 

Galaprodukts

 

 

B.7.2. Ja projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā

Īstenojot projektu, ir plānotas būtiskas izmaiņas ražošanas procesā

B.7.2.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par pretendenta rīcībā esošiem aktīviem (pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem), kuri tiek izmantoti ražošanas procesā un kurus projektā plānots būtiski mainīt

Aktīva nosaukums

Pielietojums

Nolietojuma vērtība EUR iepriekšējos 3 fiskālajos gados

Pirms projekta

Pēc projekta

1. gads

2. gads

3. gads

           
           
           

 
Īstenojot projektu, ir plānota esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošana

B.7.2.2. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par pretendenta rīcībā esošajiem aktīviem (pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem), kas pilnīgi vai daļēji atkārtoti tiks izmantoti, lai ražotu gala produktu vai radītu tehnoloģijas ar samazinātu ietekmi uz vidi:

Aktīva nosaukums

Pielietojums

Aktīva atlikusī vērtība EUR grāmatvedībā iepriekšējā fiskālā gada beigās (pēdējais noslēgtais gads)

Pirms projekta

Pēc projekta

       
       
       

B.8. Atbalsta pretendenta meliorācijas sistēmas pārbūvēšana vai atjaunošana (viena īpašnieka meliorācijas sistēma, koplietošanas meliorācijas sistēma, pašvaldības meliorācijas sistēma, valsts nozīmes meliorācijas sistēma) un/vai infrastruktūras objekta veids un parametri 4.3. apakšpasākumam

Meliorācijas sistēma

Meliorācijas sistēmas veids

Meliorācijas sistēmas pārbūve  
Meliorācijas sistēmas atjaunošana  
Meliorācijas sistēmai pieguļošu brauktuvju klātņu pārbūve, km  

Infrastruktūras objekts

Garums (km), platība (m2)

Laukumi pie ražošanas objektiem  
Pievadceļi pie ražošanas objektiem  

B.9. Pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas 4.3. apakšpasākumam

B.9.1. Atbalsta pretendenta pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas (km, ha, %)

Meliorācijas sistēma

Kopā, km (ha)

T. sk. lauksaimniecības zemē*, %

T. sk. meža zemē*, %

Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km      
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km      

KOPĀ:

     
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar dabas ierobežojumiem (ADI)      
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar specifiskiem ierobežojumiem (ASI)      
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums NATURA 2000 teritorijā      
Pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas ietekmētā platība, ha      

B.9.2. Kopprojekta dalībnieku pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas (km, ha, %) (aizpilda tikai kopprojektiem par katru kopprojekta dalībnieku (izņemot atbalsta pretendentu))

Kopprojekta dalībnieks/meliorācijas sistēma

Kopā, km (ha)

T. sk. lauksaimniecības zemē*, %

T. sk. meža zemē*, %

Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)  
Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km      
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km      

KOPĀ:

     
 
Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)  
Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km      
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km      

KOPĀ:

     
 
Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)  
Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km      
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km      

KOPĀ:

     
 

Kopā, km (ha)

T. sk. lauksaimniecības zemē*, %

T. sk. meža zemē*, %

KOPĀ KOPPROJEKTĀ:

     
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar dabas ierobežojumiem (ADI) (ieskaitot B.9.1. tabulā norādīto)      
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar specifiskiem ierobežojumiem (ASI) (ieskaitot B.9.1. tabulā norādīto)      
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums NATURA 2000 teritorijā (ieskaitot B.9.1. tabulā norādīto)      
T. sk. videi draudzīgās meliorācijas sistēmas (sedimentācijas baseini, meandri, mitrāji)      
Pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas ietekmētā platība, ha      
* Zemi ar citu lietošanas veidu, ja tā nodrošina pasākuma mērķa sasniegšanu, proporcionāli sadala starp lauksaimniecības un meža zemi.

B.10. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus 4.1. un 4.2. apakšpasākumam:

Ražošanas tehnika un iekārtas

Nr.

Nosaukums, modelis vai marka

Skaits

Ja tehnika vai iekārtas papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļa vienības Nr. no B.5. tabulas (ja attiecas)

Jauda, ietilpība/ mērvienība

Jauda, % pret aizstājamo vienību/ vienībām (ja piemērojams)

Traktortehnika vai agregāti papildina esošo parku, saglabājot esošās vienības/iekārta iegādāta papildus esošajām

           
           

Pamatlīdzekļu jauda, ražība, celtspēja ir par 25% lielāka nekā saimniecībā esošā pamatlīdzekļa jauda, ražība vai celtspēja

           
           

Pamatlīdzekļa iegāde būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģiju raksturu

           
           

Citi (t. sk. ilggadīgie stādījumi, stropi)

           
           

B.11. Projekta laikā notiks šāda jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana 4.3. apakšpasākumā

B.11.1. Jaunas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas kopējās izmaksas

Jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas, laukumi, pievadceļi)

Apjoms m3/m, km, m2

Izmaksas uz m3/m, km, m2

Kopējās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Jauna būvniecība

         
         
         
         
         

Izmaksas par jaunu būvniecību, kopā

 

Pārbūve

         
         
         
         
         

Izmaksas par pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

         
         
         
         
         

Izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Izmaksas par jaunu būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, kopā

 

B.11.2. Jaunas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas attiecināmās izmaksas

Jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas, laukumi, pievadceļi)

Apjoms m3/m, km, m2

Izmaksas uz m3/m, km, m2

Attiecināmās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Jauna būvniecība

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par jaunu būvniecību, kopā

 

Pārbūve

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Attiecināmās izmaksas par jaunu būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, kopā

 

B.11.3. Pārbūves un atjaunošanas attiecināmo izmaksu sadalījums kopprojektā (aizpilda tikai kopprojektam – gan par kopprojekta atbalsta pretendentu, gan par katru kopprojekta dalībnieku)

Kopprojekta atbalsta pretendents (fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

 

Pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas)

Apjoms m3/m

Izmaksas uz m3/m

Attiecināmās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Pārbūve

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Pārbūves, atjaunošanas izmaksas KOPĀ

 

Vispārējās izmaksas

 

Vispārējo izmaksu pozīcija

Izmaksas uz vienību, EUR

Vienību skaits

 
         
         

Kopā vispārējās izmaksas

 

 

Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)

 

Pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas)

Apjoms m3/m

Izmaksas uz m3/m

Attiecināmās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Pārbūve

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par būves pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

         
         
         
         
         

Attiecināmās izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Pārbūves, atjaunošanas izmaksas KOPĀ

 

Vispārējās izmaksas

 

Vispārējo izmaksu pozīcija

Izmaksas uz vienību, EUR

Vienību skaits

 
         
         

Kopā vispārējās izmaksas

 

B.12. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Mērvienība (m3/m2/gab.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Īstenošanas laiks (DD. mM. gGGG.)

Izmaksu atbilstība mērķa virzienam (2A,3A, 3A(HP-V),5B,5D)

Apakšpasākuma kods

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

                       
                       
                       
                       
Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā    

X

     

2. Jaunas būves būvniecības, būves pārbūves, būves atjaunošanas izmaksas

                       
                       
                       
                       
Jaunas būves būvniecības, būves pārbūves izmaksas    

X

     

3. Būvmateriālu iegāde

                       
                       
                       
Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā    

X

     

4. Vispārējās izmaksas

                       
                       
                       
Vispārējās izmaksas, kopā    

X

     

KOPĀ

   

X

   

B.13. Projektu īstenos:

jaunais lauksaimnieks, veicot būvju būvniecību, pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi

Papildu atbalsta intensitāte (%)

 
jaunais lauksaimnieks, ja projektā investīcijas tiks ieguldītas pamatlīdzekļu iegādē bez būvniecības vai pārbūves  
lopkopības nozarē, kurā audzē zālēdājus  
sasniedzot mērķi 5B, projekta rezultātā energoefektivitāte tiks palielināta vismaz par 20%  
pārstrādes uzņēmums, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus  
pārstrādes uzņēmums, kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kuri atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem  
pārstrādes uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10%)  
Ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija  

B.14. Projekta finansējums 4.3. apakšpasākumam (aizpildot tabulu, citas zemes īpatsvaru norāda, proporcionāli sadalot starp meža un lauksaimniecības zemi)

Projekta kopējā summa, EUR   Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR  
Projekta ieguldītā summa lauksaimniecības zemē, %   Projekta attiecināmo izmaksu summa lauksaimniecības zemē, %  
Projekta ieguldītā summa meža zemē, %   Projekta attiecināmo izmaksu summa meža zemē, %  

B.15. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas

Summa, EUR

   
   
   
   

KOPĀ

 

B.16. Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, EUR

 

Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR

 

B.17. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi un klimata pārmaiņu novēršanu apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

 

B.18. Projektu atlases kritēriji

B.18.1. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projekts vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu iesniegts kopā ar projekta iesniegumu. 15 15  
2. Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā 2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, kā arī tad, ja nav bijis ne apgrozījums, ne saņemts atbalsts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20  
3. Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25  
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
4. Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15  
5. Atbalsta pretendents atbilst kādai no šīm shēmām Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators; 15 15  
integrētās dārzkopības produktu ražošana un segtajām platībām - dalība pārtikas kvalitātes shēmā 10
6. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5  
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)4 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15  
8. Atbalsta pretendents Saimniecības īpašnieks vai persona, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu un Uzņēmumu reģistrā reģistrētas atsevišķas paraksta tiesības, un nav vecāks par 40 gadiem 10 10  
9. Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 150 000 EUR 15 15  
150 001 EUR – 500 000 EUR 10
vairāk par 500 001 EUR 5

Kopā

135  
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 40 punkti
Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

(B + C) / 2

x 10, kur

D – 70 000

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā). Attiecībā uz jaunu uzņēmumu, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējo noslēgto gadu, dalot ar 1;
D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.
Ja kritērijā ir negatīvs rezultāts, piešķir kritērijam maksimālo punktu skaitu - 20.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

B

/ 100 , kur

C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

B.18.2. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)1 Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 10 10  
2. Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā 2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20  
3. Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15  
4. Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25  
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Atbalsta pretendents ir kādas pārtikas kvalitātes shēmas operators Atbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas, garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators 10 10  
6. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5  
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam vai republikas nozīmes pilsētai (ja tas ir negatīvs)4 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15  

Kopā

100  
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti
Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

(B + C) / 2

x 10, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā);
D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

B

/ 100 , kur

C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā vai republikas nozīmes pilsētā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

B.18.3. Atlases kritēriji pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" kooperatīvajām sabiedrībām

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 10 10  
2. Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā 2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20  
3. Apgrozījums Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem procentos no kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam – par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 1 punktu 20  
4. Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25  
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Atbalsta pretendents iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā Bioloģiski sertificēts kooperatīvs 5 5  
6. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5  
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)3 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15  

Kopā

100  
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti
Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

(B + C) / 2

x 10, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pēdējos divos noslēgtajos gados;
D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums LAP 2007–2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un "Lauku saimniecību modernizācija".
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10) , kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

B.18.4. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1. Projektā paredzēti būvniecības darbi Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts laukumu un pievadceļu būvniecībai un pārbūvei ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 30 30  
2. Tiek īstenots kopprojekts, kurā notiek meliorācijas pārbūve vai atjaunošana Projekts attiecas uz vairāk nekā piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām 20 20  
Projekts attiecas uz piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām 10
3. Projektā izmantoti videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementi Projekts paredz posmu ar meandriem, sedimentācijas dīķu, divpakāpju meliorācijas grāvju vai akmeņu krāvumu izveidi, kontrolēto drenāžu un mākslīgos mitrājus 30 30  
4. Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 50 000 EUR 15 15  
50 001 EUR – 150 000 EUR 10
vairāk par 150 001 EUR 5
5. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5  

Kopā

100  
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

C. FINANŠU INFORMĀCIJA

C.1. Ražošanas apjoms (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem un gadu, divus vai trīs gadus pēc īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads    
Iesniegšanas gads    
Gads pēc projekta īstenošanas    

C.1.1. Ražošanas apjoms

Nr
p.k.

Pro
duk
cijas veids

Mērvie
nība (fiziskās vienībās)

 

0

gads

   

1

gads

Krājumi peri
oda sākumā

Platība (ha)

Sara
žots

Patērēts saim

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Krā
jumi peri
oda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saimn.

Realizēts

Krājumi peri
oda bei
gās

Dau
dzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Daudzums

CenaEUR

Vērtība
EUR

Augkopība   Augkopība

1

                                     

2

                                   

3

                                   

4

                                   

Kopā

         

X

             

X

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   
     
Lopkopība   Lopkopība

5

     

X

               

X

           

6

     

X

             

X

           

7

     

X

             

X

           

8

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

-

-

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

-

 
     
Pārstrāde   Pārstrāde

9

     

X

               

X

           

10

     

X

             

X

           

11

     

X

             

X

           

12

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

   

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

   
     

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

0

   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

1

 

13

       

14

       

15

       

16

       

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

 

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un citām nozarēm

 
     

Neto apgrozījums

     

Neto apgrozījums

   
     

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

0

   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

1

 

17

Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)   Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)  

18

       

19

       

20

       

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

 

Nr
p.k.

Pro
duk
cijas veids

Mērvie
nība (fizis
kās vienī
bās)

 

2

gads

   

3

gads

Krā
jumi peri
oda sākumā

Platība (ha)

Sara
žots

Patē
rēts saim

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Krā
jumi peri
oda sākumā

Platība (ha)

Sara
žots

Patērēts saimn.

Realizēts

Krājumi peri
oda bei
gās

Dau
dzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Daudzums

Cena EUR

Vērtība
EUR

Augkopība   Augkopība

1

                                     

2

                                   

3

                                   

4

                                   

Kopā

         

X

             

X

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   
     
Lopkopība   Lopkopība

5

     

X

               

X

           

6

     

X

             

X

           

7

     

X

             

X

           

8

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

-

-

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

-

 
     
Pārstrāde   Pārstrāde

9

     

X

               

X

           

10

     

X

             

X

           

11

     

X

             

X

           

12

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

   

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

   
     

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

2

   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

3

 

13

       

14

       

15

       

16

       

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

 

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un citām nozarēm

 
     

Neto apgrozījums

     

Neto apgrozījums

   
     

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

2

   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

3

 

17

Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)   Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)  

18

       

19

       

20

       

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

 

Nr
p.k.

Pro
duk
cijas veids

Mērvie
nība (fiziskās vienībās)

 

4

gads

   

5

gads

Krājumi peri
oda sākumā

Platība (ha)

Sara
žots

Patērēts saim

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Krā
jumi peri
oda sākumā

Platība (ha)

Sara
žots

Patērēts saimn.

Realizēts

Krājumi peri
oda bei
gās

Dau
dzums

Cena EUR

Vēr
tība EUR

Daudzums

CenaEUR

Vērtība
EUR

Augkopība   Augkopība

1

                                     

2

                                   

3

                                   

4

                                   

Kopā

         

X

             

X

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

   
     
Lopkopība   Lopkopība

5

     

X

               

X

           

6

     

X

             

X

           

7

     

X

             

X

           

8

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

-

-

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

-

 
     
Pārstrāde   Pārstrāde

9

     

X

               

X

           

10

     

X

             

X

           

11

     

X

             

X

           

12

     

X

             

X

           

Kopā

 

X

     

X

     

X

     

X

   

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

     

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

   
     

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

4

   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

5

 

13

       

14

       

15

       

16

       

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

 

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un citām nozarēm

 
     

Neto apgrozījums

     

Neto apgrozījums

   
     

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

4

   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

5

 

17

Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)   Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums)  

18

       

19

       

20

       

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

C.1.2. Neto apgrozījums sadalījumā pa lauksaimniecības nozarēm (apkopojums no 1.1. tabulas)

Mērvienība: EUR    
 

0

   

1

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)     Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)  

Neto apgrozījums

   

Neto apgrozījums

 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi     Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  
Mērvienība: EUR    
 

2

   

3

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)     Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)  

Neto apgrozījums

   

Neto apgrozījums

 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi     Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  
Mērvienība: EUR    
 

4

   

5

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas     Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas  
Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)     Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)  

Neto apgrozījums

   

Neto apgrozījums

 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi     Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  

C.1.3. Realizētā produkcija (EUR)

Mērvienība: EUR

Nr.p.k.

Produkcijas veids

Gadi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1

Augkopības produkcija

           

2

Lopkopības produkcija

           

3

Pārstrādes produkcija

           

4

Cita veida produkcija (pārējās nozares)

           

KOPĀ

           

 
C.2. Izmaksas (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem un gadu, divus vai trīs gadus pēc īstenošanas) Pēdējais noslēgtais gads    
Iesniegšanas gads    
Gads pēc projekta īstenošanas    

C.2.1. Mainīgās un fiksētās izmaksas, t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

Mērvienība: EUR

0

. gads

1

. gads

2

. gads

3

. gads

4

. gads

5

. gads

 

Izmaksu veids

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Mainīgās izmaksas  

1

Augkopībā

Sēkla                        

2

Mēslojums                        

3

Pesticīdi                        

4

                         

5

Mainīgās izmaksas kopā, augkopībā                      

6

Lopkopībā

Iepērkamā lopbarība                        

7

Veterinārija                        

8

                         

9

                         

10

Mainīgās izmaksas kopā, lopkopībā                      

11

Pārstrādē

                         

12

                         

8

                         

9

                         

10

Mainīgās izmaksas kopā, pārstrādē                      

16

Pārējās nozarēs

                         

17

                         

18

                         

19

                         

20

Mainīgās izmaksas kopā, pārējās nozarēs                      

21

Mainīgās izmaksas kopā

                     

 
Fiksētās izmaksas

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

22

Darba alga                      

23

Sociālās apdrošināšanas maksājumi            

24

Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai)            

25

Elektrība            

26

Kurināmais            

27

Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts            

28

Noma            

29

             

30

             

31

             

32

             

33

Citas izmaksas            

34

Fiksētās izmaksas kopā

           

35

Izmaksas kopā

                     

36

t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas            

C.2.2. Mainīgās un fiksētās izmaksas, t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

 

Gadi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Mainīgās izmaksas            
Augkopība            
Lopkopība            
Pārstrāde            
Pārējās nozares            
Mainīgās izmaksas kopā            
Fiksētās izmaksas            
Izmaksas kopā            

t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

           

C.3. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

Projekta iesniegšanas gads    
Gads pēc projekta īstenošanas    
3. gads pēc projekta īstenošanas    

C.3.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (sākot ar iesniegšanas gadu un turpmākajiem gadiem un gadu, divus vai trīs gadus pēc īstenošanas)

 

Gadi

 

0

1

2

3

4

5

1

Naudas atlikums perioda sākumā            

2

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ            

3

I. Pamatdarbības naudas plūsma            

4

Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)            

5

Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)            

6

Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)            

7

Ieņēmumi no lopkopības (norādīt veidu)            

8

Ieņēmumi no lopkopības (norādīt veidu)            

9

Ieņēmumi no lopkopības (norādīt veidu)            

10

Ieņēmumi no pārstrādes (norādīt veidu)            

11

Ieņēmumi no pārstrādes (norādīt veidu)            

12

Ieņēmumi no pārstrādes (norādīt veidu)            

13

Ieņēmumi no citu nozaru produkcijas realizācijas            

14

Saņemtais PVN no pārdošanas            

15

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi            

16

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma            

20

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas            

21

Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas            

22

Saņemtie procenti            

23

Saņemtās dividendes            

25

Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības            

26

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma            

27

Saņemti aizņēmumi (kredīti)            

28

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums            

29

Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu):            

30

             

31

Izejošā naudas plūsma KOPĀ            

32

I. Pamatdarbības naudas plūsma            

33

Maksājumi piegādātājiem            

34

Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)            

35

Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)            

36

Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)            

37

Izdevumi par zemes, ēku un iekārtu nomu            

38

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem            

39

Izdevumi par degvielu un smērvielām            

40

Izdevumi par elektroenerģiju un kurināmo            

41

Izdevumi par pakalpojumu apmaksu            

42

Izdevumi par remontu            

43

Izdevumi par transportu            

44

Izdevumi par apdrošināšanu un sertifikāciju            

45

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par preču/pakalpojumu pirkumiem esošajā periodā            

46

Izdevumi par darba algas maksājumiem            

47

Izdevumi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem            

48

Administrācijas izdevumi            

49

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis            

50

Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis            

51

Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas            

52

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi            

55

Projekta izmaksu pozīcijas:            

56

Izmaksu pozīcijas bez PVN            

57

PVN (priekšnodoklis) par projekta pasākumiem kopā            

57

Ārkārtas izdevumi            
  II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma            

1

Izdevumi nekustamo īpašumu, iekārtu, nemateriālo un citu ilgtermiņa ieguldījumiem            

2

Samaksāts priekšnodoklis par pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegādi            

3

Izsniegtie aizdevumi citām personām            

4

Projekta izmaksu pozīcijas:            

5

Izmaksu pozīcijas bez PVN            

6

PVN (priekšnodoklis) par projekta izmaksām kopā            

7

             

8

Citi izdevumi par ieguldījumiem            

9

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma            

10

Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai            

11

Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem            

12

Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem            

13

Izdevumi līzinga procentu maksājumiem            

14

Izmaksātās dividendes            

15

PVN maksājums budžetā            

16

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās            

C.3.2. Atbalsta pretendenta darbinieku skaits pa gadiem (projekta iesniegšanas gadā un plānotais turpmākajos gados)

 

0

1

2

3

4

5

             

C.3.3. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskās izmaiņas (vairāk nekā 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrot to iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

 

C.4. Peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance par pēdējo noslēgto gadu projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu virs EUR 150 000

 

Pēdējā noslēgtā gadā

 

C.4.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1

Neto apgrozījums  

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  

3

Bruto peļņa vai zaudējumi  

4

Pārdošanas izmaksas  

5

Administrācijas izmaksas  

6

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā  

7

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  

8

t. sk. nākamo periodu ieņēmumu daļa (ES finansējums)  

9

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  

10

Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi  

11

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  

12

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem  

13

Ārkārtas ieņēmumi  

14

Ārkārtas izmaksas  

15

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  

16

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu  

17

Pārējie nodokļi  

18

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  

C.4.2. Bilance (uz gada beigām)

Aktīvi

1

Nemateriālie ieguldījumi  

2

Pamatlīdzekļi  

3

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  

4

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā (1+2+3)  

5

Krājumi  

6

Debitori  

7

Pircēju un pasūtītāju parādi  

8

Nākamo periodu izmaksas  

9

Citi debitori  

10

Debitori kopā

 

11

Naudas līdzekļi  

12

Apgrozāmie līdzekļi kopā (5+10+11)  

13

Kopā aktīvi (4+12)  

Pasīvi

14

Pašu kapitāls  

15

Pamatkapitāls  

16

Rezerves  

17

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  

18

Pārskata gada nesadalīta peļņa  

19

Kopā pašu kapitāls (15+16+17+18)  

20

Uzkrājumi  

21

Ilgtermiņa kreditori  

22

Ilgtermiņa aizņēmumu ilgtermiņa daļa  

23

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  

24

Nākamo periodu ieņēmumi  

25

t. sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)  

26

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes  

27

Pārējie ilgtermiņa kreditori  

28

Kopā ilgtermiņa parādi

 

29

Īstermiņa parādi  

30

Īstermiņa aizņēmumi (t. sk. ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa)  

31

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  

32

Nākamo periodu ieņēmumi  

33

t. sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)  

34

Pārskata gada dividendes  

35

Pārējie kreditori  

36

Kopā īstermiņa parādi

 

37

Kopā kreditori (28+36)  

38

Kopā pasīvi (19+20+37)  

39

Nolietojums  

C.4.3. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju aprēķins

   

1

Pašu kapitāls/aktīvu kopsumma  

2

Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori  

3

Tīra pelņa + (nolietojums * 50%)  

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija ar attiecīgu biznesa plānu saskaņā ar projekta iesnieguma C.1., C.2.,C.3. un C.4. sadaļu

oriģināli

     

2.

Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

     

3.

Kredītiestādes lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, – projektiem, kuru attiecināmās izmaksas ir virs EUR 500 0001

oriģināls

     

4.

Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus, iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, – projektiem, kuru attiecināmās izmaksas ir virs EUR 500 0001

oriģināls

     

5.

Ilgtermiņa nomas līguma kopija (uzrāda oriģinālu), kas reģistrēta zemesgrāmatā vismaz uz 7 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, – par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus

kopija

     

6.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi vai atzinums, ka projekta īstenošanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami1

oriģināls

     

7.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, vai atzinums par noslēguma ziņojumu, ja veikts ietekmes uz vidi novērtējums1

oriģināls

     
Informācija, ja projektu iesniedz 4.1. un 4.2. apakšpasākumā

8.

Sertificēta speciālista izsniegts ēkas energoaudita pārskats ar energoefektivitātes aprēķinu (noteikumu 16. pielikums) vai SEG un/vai amonjaka emisijas aprēķins (saskaņā ar šo noteikumu 13., 14. pielikumu)

kopija

     

9.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību – akreditētas iestādes vai par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību – kontroles institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina uzņēmuma atbilstību pārtikas kvalitātes shēmu vai bioloģiskās lauksaimniecības, vai integrētās audzēšanas prasībām

kopija (uzrāda oriģinālu)

     
Informācija, ja projektu iesniedz 4.1. apakšpasākumā

10.

Skiču projekts – ja plānots ierīkot ilggadīgos stādījumus

oriģināls

     

11

Valsts vides dienesta izziņa par minimālo vides aizsardzības prasību ievērošanu lopkopības saimniecībās

oriģināls

     

12.

Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem – ja plānots iegādāties transporta puspiekabes2

kopija

     

13.

Informācija par lauksaimniecības un mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem par pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem (iesniedz kooperatīvās sabiedrības)

oriģināls

     

14.

Ja projektu īsteno gados jauns lauksaimnieks – izglītību apliecinošs dokuments vai izziņa no mācību iestādes

kopija

     
Informācija, ja projektu iesniedz 4.2. apakšpasākumā

15.

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrības deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

oriģināls

     

16.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa par to, kāda piesārņojoša darbība notiks, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – atbalsta pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu

oriģināls

     

17.

Tehnoloģiskā procesa apraksts, skices un pēdējā inventarizācijas lieta un iekārtu izvietojuma shēma

oriģināls vai kopija

     

18.

Dokumenti, kas pierāda šo noteikumu pamatizejvielu nodrošinājumu (juridiska persona, kas plāno uzsākt produktu pārstrādi, uzrāda oriģinālu)

kopija

     

19.

Sadarbības līgums par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu

kopija (uzrāda oriģinālu)

     

20.

Marķējumi no pārtikas produktiem, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem

oriģināls

     

21.

Atzinums par projekta plānotās inovācijas atbilstību

oriģināls

     
Informācija, ja projektu iesniedz 4.3. apakšpasākumā

22.

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinums (ja projekta iesniegumam nav pievienots tehniskais projekts)

kopija

     

23.

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras nepiemērošanu – projektiem, kam ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums un ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūra nav jāpiemēro

kopija

     

24.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu un noslēguma vai novērtējuma ziņojums, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums

kopija

     

25.

Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegts apliecinājums par paredzētās darbības atbilstību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānam, ja meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana notiek īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

oriģināls

     

26.

Tiesisko valdījumu apliecinošs dokuments par zemi, uz kuras tiks veikti projektā paredzētie darbi, ja zeme nav pretendenta īpašumā

oriģināls

     

27.

Pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projektu īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos

kopija

     

28.

Apliecinājums par īpašuma vai valdījuma tiesībām uz pārbūvējamo vai atjaunojamo meliorācijas sistēmu

oriģināls

     

29.

Notariāli apliecināts līgums starp kopprojekta dalībniekiem (ja tiek īstenots kopprojekts)

kopija

     
Gadījumos, kad jāpiemēro iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu3

30.

Iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

oriģināli vai kopijas

     
Gadījumos, kad jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem, iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti3

31.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

     

32.

Iepirkuma uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) publicēts uzaicinājums

izdruka

     

33.

Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem

kopija

     

34.

IUB publicētie grozījumi

izdruka

     

35.

IUB publicētais gala lēmums

izdruka

     

36.

Vērtēšanas ziņojums

oriģināls

     

37.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti4

oriģināls

     
Jaunas būvniecības, būves pārbūves un būves atjaunošanas projektiem

38.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz 7 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jaunas būves būvniecība, būves pārbūve, būves atjaunošana vai stādījumu ierīkošana, ja īpašums tiek nomāts

kopija (uzrāda oriģinālu)

     

39.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts (uzrāda oriģinālu)3

kopija

     

40.

Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, izstrādāts atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem3

kopija (uzrāda oriģinālus)

     

41.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)3

oriģināls

     

42.

Būvmateriālu iegādei – būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)1

kopija

     

43.

Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi3

kopija

     

44.

Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi5

kopija (uzrāda oriģinālu)

     

Citi iesniegtie dokumenti

45.

         
1 Var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2 Var iesniegt līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai.
3 Var iesniegt 6 mēnešu (saistībā ar valsts nozīmes meliorācijas sistēmām – 9 mēnešu) laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, t.i., iepirkuma dokumentus par izmaksām, kas saistītas ar būvniecību, kā arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. honorāriem, kuri ietilpst vispārējās izmaksās.
4 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.
5 Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
       

datums

     

 
Atbalsta pretendenta paraksts  
 

(paraksta atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Atbalsta pretendenta paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām.
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts
būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai
plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projekts, vai
paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
15 15
2. Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, kā arī tad, ja nav bijis ne apgrozījuma, ne saņemts atbalsts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20
3. Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
4. Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15
5. Atbalsta pretendents atbilst kādai no šīm shēmām Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators 15 15
Integrētās dārzkopības produktu ražošana un segtajām platībām – dalība pārtikas kvalitātes shēmā 10
6. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtu uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)4 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15
8. Atbalsta pretendents Saimniecības īpašnieks vai persona, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu un Uzņēmumu reģistrā reģistrētas atsevišķas paraksta tiesības, nav vecāks par 40 gadiem 10 10
9. Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 150 000 EUR 15 15
150 001 EUR – 500 000 EUR 10
vairāk par 500 001 EUR 5

Kopā

135
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 40 punkti
Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

(B + C) / 2

x 10, kur

D – 70 000

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā). Attiecībā uz jaunu uzņēmumu, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējo noslēgto gadu, dalot ar 1;
D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.
Ja kritērijā ir negatīvs rezultāts, piešķir kritērijam maksimālo punktu skaitu – 20.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

B

/ 100 , kur

C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts
būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai
paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
10 10
2. Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20
3. Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15
4. Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Atbalsta pretendents ir kādas pārtikas kvalitātes shēmas operators Atbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas, garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators 10 10
6. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtu uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam vai republikas nozīmes pilsētai (ja tas ir negatīvs)4 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15

Kopā

100
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti
Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

(B + C) / 2

x 10, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā);
D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

B

/ 100 , kur

C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā vai republikas nozīmes pilsētā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji kooperatīvajām sabiedrībām pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts
būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai
paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
10 10
2. Saņemtais publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija", "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā2 (ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20
3. Apgrozījums Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem procentos no kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam – par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 1 punktu 20
4. Projekta mērķis (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Atbalsta pretendents iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā Bioloģiski sertificēts kooperatīvs 5 5
6. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtu uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)3 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15

Kopā

100
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti
Piezīmes.
1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

(B + C) / 2

x 10, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;
B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pēdējos divos noslēgtajos gados;
D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums LAP 2007–2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un "Lauku saimniecību modernizācija".
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10) , kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Projektā paredzēti būvniecības darbi Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts laukumu un pievadceļu būvniecībai un pārbūvei 30 30
2. Tiek īstenots kopprojekts, kurā notiek meliorācijas pārbūve vai atjaunošana Projekts attiecas uz vairāk nekā piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām 20 20
Projekts attiecas uz piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām 10
3. Projektā izmantoti videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementi Projekts paredz posmu ar meandriem, sedimentācijas dīķu, divpakāpju meliorācijas grāvju vai akmeņu krāvumu izveidi, kontrolēto drenāžu un mākslīgos mitrājus 30 30
4. Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 50 000 EUR 15 15
50 001 EUR – 150 000 EUR 10
vairāk par 150 001 EUR 5
5. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5

Kopā

100
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti
6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Vienam pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

Nr.
p.k.

Apakšpasākumi un to aktivitātes

Pretendents

Attiecināmo izmaksu apmērs (euro)

I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

1. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve1 Lauku saimniecība 2 000 000
t. sk. pamatlīdzekļu iegāde2 700 000
2. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve, t. sk. pamatlīdzekļu iegāde Jauna lauku saimniecība un jaunie lauksaimnieki, kas plāno pārņemt, nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu 150 000
3. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve, t. sk. pamatlīdzekļu iegāde3 Jaunie lauksaimnieki 400 000
4. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve (t. sk. lauksaimniecības produktu pirmapstrādes būves un iekārtas)4 Kooperatīvā sabiedrība 8 000 000

II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

5. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve5 Pārstrādes uzņēmums, t. sk. kooperatīvā sabiedrība 3 000 000
Ražotājs, kas ražo mājas apstākļos 100 000
Ražotājs, kas ražo mājas apstākļos, ja līdz ar projekta īstenošanu uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu 300 000
Jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai 200 000
Lauku saimniecībai jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai6 2 000 000

III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

6. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t. sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūve un atjaunošana Lauku saimniecība, fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs, kura īpašumā ir mežs, juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 50 % privātā kapitāla daļu, pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu) 300 000
Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs bez ierobežojuma
7. Lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievedceļi) attīstība – būvniecība, pārbūve Lauksaimnieki 50 000
Kooperatīvā sabiedrība 300 000
Piezīmes.
1 Attiecībā uz būvniecību vai būvniecību un pamatlīdzekļu iegādi – nepārsniedzot pretendenta vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedzot pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk kā piecas reizes, turklāt pamatlīdzekļu iegādei nepārsniedzot vairāk kā trīs reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro).
2 Ja projektā iegādājās tikai pamatlīdzekļus – nepārsniedzot pretendenta vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedzot pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk kā trīs reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro).
3 Pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 7. punktā minēto. Attiecībā uz būvniecību vai būvniecību un pamatlīdzekļu iegādi – nepārsniedzot pretendenta vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedzot pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk kā piecas reizes, turklāt pamatlīdzekļu iegādei nepārsniedzot vairāk kā trīs reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro). Attiecībā uz pamatlīdzekļu iegādi – nepārsniedzot pretendenta vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedzot pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk kā trīs reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro). Pretendentam ir iespēja pieteikties uz šā pielikuma 1. punktā minēto finansējumu (pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 3. punktā minēto), nepiemērojot 7. pielikuma papildu atbalsta intensitāti jaunajiem lauksaimniekiem.
4 Pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 5. un 7. punktā minēto.
5 Nepārsniedzot pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura mērķis ir izveidot jaunu pārstrādes uzņēmumu).
6 Attiecināmās izmaksas lauku saimniecībai, ja jaunā pārstrādes uzņēmuma pārstrādes jauda nav lielāka par atbalsta pretendenta saražoto primāro lauksaimniecības produktu apjomu, ko plānots pārstrādāt, un ja pārstrādes uzņēmumā tiek pārstrādāti vismaz 70 % no atbalsta pretendenta saražoto primāro lauksaimniecības produktu apjoma.
7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Atbalsta intensitāte (procentos no projekta attiecināmajiem izdevumiem)

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

Nr.
p.k.

Attiecināmo izmaksu veids

Atbalsta pretendenta (t. sk. kooperatīvās sabiedrības) kopējais apgrozījums (euro)

01

līdz
70 000

70 001–
1 000 000

1 000 001–
50 000 000

vairāk nekā
50 000 001

I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"2

1. Būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi, ilggadīgo stādījumu ierīkošana

40 %

40 %

40 %

40 %

Papildu atbalsta intensitāte jaunajiem lauksaimniekiem, veicot būvniecību, pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi vai ierīkojot ilggadīgos stādījumus

20 %

20 %

10 %

Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kurā audzē zālēdājus

10 %

10 %

10 %

Papildu atbalsta intensitāte būvei un iekārtām, kas nodrošina 11.2.1. mērķa sasniegšanu, ja projekts tiek īstenots šo noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %)

10 %

10 %

10 %

 
2. Papildu atbalsta intensitāte jaunajiem lauksaimniekiem, ja projektā investīcijas iegulda pamatlīdzekļu iegādei bez būvniecības vai pārbūves

10 %

10 %

10 %

3. Lauksaimniecībā izmantojamie traktori (pirmais saimniecībā iegādātais, ja visi pārējie ir vecāki par 10 gadiem)

40 %

40 %

40 %

40 %

4. Lauksaimniecībā izmantojamie traktori (katrs nākamais)

30 %

30 %

20 %

20 %

5. Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus), iekārtas

40 %

40 %

40 %

30 %

6. Būvju būvniecība, pārbūve, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi un specializētais transports kooperatīviem

40 %

40 %

40 %

40 %

7. Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) un iekārtas kooperatīvajām sabiedrībām

25 %

25 %

25 %

25 %

II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"3

8. Būves un iekārtas

30 %

30 %

30 %

20 %

20 %

9. Papildu atbalsta intensitāte pārstrādes uzņēmumiem, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus

10 %

10 %

10 %

10 %

10. Papildu atbalsta intensitāte, ja atbalsta pretendents ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu)

10 %

10 %

10 %

10 %

11. Papildu atbalsta intensitāte uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %)

10 %

10 %

10 %

10 %

12. Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots šo noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta īstenošanas rezultātā energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %)4

10 %

10 %

10 %

10 %

13. Papildu atbalsta intensitāte, ja projekta īstenošanas rezultātā tiek ieviesta inovācija4

10 %

10 %

10 %

10 %

14. Ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos5

40 %

30 %6

III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

15. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

16. Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu (12. pielikums) ierīkošana

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

17. Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

18. Pašvaldības meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

19. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

20. Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

21. Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra lauku saimniecībām, t. sk. jaunajiem lauksaimniekiem

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

Piezīmes.
1 Jauna pārstrādes uzņēmuma vai lauku saimniecības dibināšana.
2 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 %, izņemot atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem. Jaunajiem lauksaimniekiem papildu atbalsta intensitāte tiek piemērota līdz 400 000 euro attiecināmajām izmaksām. Atbalsta intensitāte lauksaimniecības nozares valsts zinātniskajām institūcijām ir 50 %.
3 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 40 %. Lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, tā nepārsniedz 35 %.
4 Lielāku atbalsta intensitāti nevar iegūt atbalsta pretendenti, kuriem projekta īstenošanas rezultātā iegūtais gala produkts ir minēts šo noteikumu 27.2. apakšpunktā.
5 Netiek piemērota lielāka atbalsta intensitāte.
6 Uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 200 000 euro.
8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 869)

Nr.
p.k.

Būvdarbu veids

Mērvienība

Vienas vienības izmaksas (bez PVN)*

1. Meliorācijas sistēmu pārbūve, atjaunošana:
1.1. ūdensnoteku, novadgrāvju un grāvju pārbūves, atjaunošanas būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz 1 m3 izrokamās grunts apjoma izmaksām (lauksaimniecības zemēs)

euro/1 m3

4,00

1.2. ūdensnoteku, novadgrāvju un grāvju pārbūves, atjaunošanas būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz 1 m3 izrokamās grunts apjoma izmaksām (meža zemē)

euro/1 m3

5,00

1.3. drenu sistēmas ar VŪU pārbūves un atjaunošanas būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz drenāžas viena metra izmaksām

euro/m

8,00

1.4. caurteku diametrā līdz 0,6 m (ieskaitot) izbūves būvdarbu veidu (t. sk. veco caurteku demontāžas darbu) izmaksas, attiecinātas uz izbūvētās caurtekas viena metra izmaksām

euro/m

430,50

1.5. caurteku diametrā virs 0,6 līdz 1 m (ieskaitot) izbūves būvdarbu veidu (t. sk. veco caurteku demontāžas) izmaksas, attiecinātas uz izbūvētās caurtekas viena metra izmaksām

euro/m

750,00

1.6. caurteku diametrā virs 1 m izbūves būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz izbūvētās caurtekas viena metra izmaksām

euro/m

1 000,00

2. Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana

Atbilstoši iepirkuma procedūrai (izvērtējot pamatojumu)

3. Drenu aku (kontrolakas, segtās akas, uztvērējakas) izbūves (t. sk. veco aku demontāžas) un kolektoru pieslēgšanas būvdarbu izmaksas

euro/gab.

750,00

4. Drenu izteku (Ø līdz 250 mm) atjaunošanas un pārbūves izmaksas

euro/gab.

100,00

5. Drenu izteku (Ø virs 300 mm) atjaunošanas un pārbūves izmaksas

euro/gab.

200,00

Piezīme. * Tajā skaitā videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izbūve.
9.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektiem galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

Nr.
p.k.

Būves tips

Mērvienība

Jaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību (bez PVN)

Būvmateriāli

1. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu nojumes (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2

163,00

98,00

2. Lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes

euro/m2

182,00

109,00

3. Noliktavas un glabātavas:      
3.1. lauksaimniecības noliktavas un glabātavas (graudu torņi un pagrabi)

euro/m3

70,00

42,00

3.2. graudu uzglabāšanas būves ar horizontālu slodzi uzņemošām sienu konstrukcijām (angāri)

euro/m2

225,00

94,00

3.3. dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves

euro/m2

512,00

307,00

4. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz +8 °C)

euro/m3

130,00

78,00

5. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz –8 °C)

euro/m3

150,00

90,00

6. Pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no –8 līdz –25 °C)

euro/m3

175,00

105,00

7. Dzīvnieku novietnes:
7.1. sivēnmāšu novietnes

euro/m2

437,00

262,00

7.2. gaļas liellopu novietnes

euro/m2

274,00

105,00

7.3. piena mājas

euro/m2

412,00

220,00

7.4. piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes

euro/m2

392,00

141,00

8. Betonētas kūtsmēslu krātuves

euro/m3

50,00

30,00

9. Lagūnas tipa kūtsmēslu krātuves

euro/m3

30,00

18,00

10. Virszemes metāla konstrukciju kūtsmēslu krātuves

euro/m3

40,00

23,00

11. Siltumnīcas:
11.1. vasaras un tuneļveida

euro/m2

50,00

30,00

11.2. apsildāmās

euro/m2

285,00

145,00

12. Kautuves

euro/m2

515,00

309,00

13. Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

640,00

384,00

14. Augu izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

570,00

342,00

15. Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būves

euro/m2

500,00

300,00

16. Noliktavas un inženierkomunikāciju būves ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

euro/m2

334,00

200,00

17. Zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes līdzināšana)

euro/m3

2,00

 
18. Labiekārtošanas izmaksas:    

13,00

18.1. betonēti laukumi

euro/m2

32,00

19,00

18.2. asfaltēti, bruģēti laukumi

euro/m2

38,00

23,00

18.3. grants seguma laukumi

euro/m2

15,00

9,00

18.4. dolomīta šķembu laukumi

euro/m2

18,00

11,00

18.5. zāliena ierīkošana

euro/m2

1,00

 
19. Skābbarības tvertnes

euro/m3

65,00

39,00

20. Apsildāmās garāžas un remontdarbnīcas

euro/m2

269,78

148,60

21. Administratīvās telpas

euro/m2

354,85

204,40

22. Betona plākšņu klājuma ceļš

euro/m2

56,17

41,69

10.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

Pamatproduktu grupa

Ieteicamā produkta kritēriji
(uz 100 g produkta, ja nav norādīts citādi)

Konservēti pākšaugi Bez pievienotiem taukiem
Bez pievienota cukura
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
Dārzeņu sulas Bez pievienota cukura
Bez pievienota sāls
Nesatur pārtikas piedevas3, aromatizētājus1
Dārzeņi Žāvēti dārzeņi (izņemot kaltētus pākšaugus) Bez pievienota cukura
Bez pievienota sāls
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur pārtikas piedevas3 (izņemot citronskābi un askorbīnskābi), aromatizētājus1
Konservēti dārzeņi, dārzeņu pārstrādes produkti (piemēram, mērces, lečo) Bez pievienotiem taukiem
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
Augļi un ogas Žāvēti augļi un ogas Nesatur pārtikas piedevas3
Bez pievienota cukura
Augļu un ogu sulas Bez pievienota cukura (izņemot smiltsērkšķu sulu, kurā cukura daudzums nepārsniedz 140 g uz litru)
Konservēti augļi un ogas Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 12 g
Ievārījumi, marmelādes, džemi, želejas un biezeņi Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, saldinātājus, konservantus
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 40 g
Maize Kviešu maize Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,0 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 3,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,0 g
Šķiedrvielas vismaz 4 g
Nesatur pārtikas piedevas3
Rudzu maize un rudzu-kviešu maize Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,1 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 6 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur pārtikas piedevas3
Sausmaizītes, barankas un sausiņi Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,0 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 5,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,0 g
Šķiedrvielas vismaz 8 g
Nesatur pārtikas piedevas3
Milti Kviešu milti Šķiedrvielas vismaz 6 g
Citi milti (piemēram, auzu, rudzu, griķu)
Graudaugu produkti, izņemot miltus Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus, saldinātājus
Bez pievienota sāls un cukura
Bez pievienotiem taukiem
Makaroni Šķiedrvielas vismaz 6 g
Bez pievienotiem taukiem
Bez pievienota sāls
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2
Gaļas produkti Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 8,0 g
Gaļas produktos gaļas saturs vismaz 50 %
Enerģētiskā vērtība ne lielāka kā 300 kcal
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,8 g (vidēji 1,5 g)
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 3,0 g
Nesatur pārtikas aromatizētājus1, krāsvielas2, garšas pastiprinātājus
Produkta sastāvā nav sojas produktu
Produkta sastāvā nav mehāniski atdalītas gaļas
Piena produkti Piens Tauku saturs produktā nepārsniedz 2,5 %
Skābpiena produkti Tauku saturs produktā nepārsniedz 2,5 %
Bez pievienota sāls un cukura
Nesatur aromatizētājus1, pārtikas piedevas3
Biezpiens Tauku saturs produktā nepārsniedz 5 %
Nesatur pārtikas piedevas3
Bez pievienota sāls un cukura
Krējums (skābais) Tauku saturs produktā nepārsniedz 20 %
Nesatur biezinātājus, emulgatorus, stabilizatorus
Siers Tauku saturs produktā nepārsniedz 20,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,5 g
Nesatur krāsvielas2
Eļļa Auksti spiesta – nerafinēta

Piezīmes.
1 Produkts drīkst saturēt dabīgos aromatizētājus, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK 16. panta prasībām.
2 Produkts drīkst saturēt krāsvielas, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (turpmāk – regula Nr. 1333/2008) II pielikuma C daļas II grupā.
3 Pārtikas piedevas, kas noteiktas regulā (EK) Nr. 1333/2008.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis

11.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600

(Pielikums MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums
Atbalsta saņēmējs ‒ vārds, uzvārds/nosaukums
LAD klienta numurs

2. DARBASPĒKS

Vidējais strādājošo skaits pārskata periodā kopā Jaunradītajās darba vietās strādājošo skaits
vīrieši vīrieši
t.sk. jaunāki par 40 gadiem t.sk. jaunāki par 40 gadiem
sievietes sievietes
t.sk. jaunākas par 40 gadiem t.sk. jaunākas par 40 gadiem
Kopējais darbaspēka ieguldījums ‒ nostrādāto stundu skaits pārskata periodā Stundas kopā
t.sk. lauksaimniecībā Stundas kopā
t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādē Stundas kopā

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI

Rādītāja apraksts Mērvienība Gads Vērtība
4.1. un 4.2. apakšpasākumam (visiem iesniegtajiem projektiem)
Saražotā lauksaimniecības produkcija EUR Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/ pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
20___. gads
Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības ražošanai EUR Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/ pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
20___. gads
Projekta rādītāji, ja mērķis ir ražošanas ekonomiskās efektivitātes palielināšana lauksaimniecībā vai pārtikas ražošanā (2A; 3A)
4.1. apakšpasākums Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/ pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
20___. gads
4.2. apakšpasākums Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/ pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*
20___. gads

Piezīme. * Attiecas uz jaunajiem uzņēmējiem, kas uzsāk saimniecisko darbību

Projekta rādītāji 4.2. apakšpasākumam
Pārstrādes sektors/sektori
Pamatizejvielu veids
20____. gads
tonnas EUR
Pamatizejvielu pārstrādes jauda x
Iepirktās pamatizejvielas
t. sk. no vietējiem ražotājiem

4. INFORMĀCIJA PAR RĀDĪTĀJIEM

Projekta rādītāji, ja mērķis (viens no mērķiem) ir energoefektivitātes paaugstināšana lauksaimniecībā vai lauksaimniecības produktu pārstrādē (5B) (aizpilda otrajā gadā pēc projekta īstenošanas)
Primārās enerģijas patēriņš gadā pēc projekta īstenošanas, t.sk. Mērvienība Vērtība Koeficients pārejai uz kWh Enerģijas patēriņš, kWh
Elektrība kWh 1 0
Dabasgāze m3 9,6 0
Malka ciešm. m3 1860 0
Šķelda ber. m3 945 0
Koksnes briketes ber. m3 4793 0
Koksnes granulas ber. m3 5000 0
Šķidrais kurināmais t 12000 0
Mazuts t 11280 0
Ogles t 6667 0
Cits ______________________ (norādīt) x x
Saražotās produkcijas apjoms (izlaide) gadā
pēc projekta īstenošanas
standarta vienībās (s. v.) vai tonnās (t)
s. v.
t
x x
12.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600
Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementi un to kritēriji

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

Nr.
p.k.

Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementi

Izmērāmie kritēriji

1. Sedimentācijas baseini – lauksaimniecības un meža zemes nosusināšanas sistēmu ūdensnoteku (ūdensteču, novadgrāvju) gultņu paplašinājumi un padziļinājumi ar ūdeni izskalojamo produktu sedimentācijai un bioloģiskai akumulācijai (nostādinātājbaseini) • Pārtīrāmo novadgrāvju vai ūdensnotekas posma garumam jābūt vismaz 300 m
• Izbūves vieta – pēc iespējas tuvāk ietecei dabiskā vai regulētā ūdenstecē vai ūdenstilpē
• Sedimentācijas baseins jāizbūvē 30–50 m garā posmā, izveidojot 0,5–1,0 m padziļinājumu (lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā 0,5–4 m)
• Sedimentācijas baseina dibena platums ir vismaz par 2 m platāks nekā pārtīrāmās ietekošās ūdensnotekas vai novadgrāvja dibena platums
2. Divpakāpju meliorācijas grāvji – divpakāpju salikts ūdensnotekas gultnes šķērsprofils, veidojot vai saglabājot izveidojušās mākslīgās palienes ar nostiprinājumiem vai bez tiem • Saliktā šķērsprofila plaukta platums – ne mazāks par 1,0 m
• Divpakāpju saliktu šķērsprofilu posmu kopējais garums projektā – ne mazāk kā 10 % no atjaunojamās (pārbūvējamās) ūdensnotekas vai novadgrāvja garuma
3. Akmeņu krāvumi – projektējot atjaunojamas vai pārbūvējamas ūdensnotekas vai novadgrāvja trasi, garenslīpumu un šķērsprofilu, gultnē atstāj lielos akmeņus vai veido akmeņu krāvuma krācītes • Gultnē atstājamo akmeņu diametrs – ne mazāks par 30 cm
• Akmeņu krāvuma tilpums – ne mazāks par 1 m3 ar akmeņu diametru, kas nav mazāks par 0,2 m
• Akmeņu krāvuma augstums nepārsniedz vasaras vidējo ūdens līmeni
4. Meandrēšana – ūdensnotekas gultnes sīklīkumainības veidošana, atjaunojot vecās gultnes posmus vai veidojot jaunus līkumus • Atjaunoti vecās gultnes posmi – vairāk par 3
• Izveidoti jauni līkumi ar ne mazāk kā 3 m lielu liekuma rādiusu no pastāvošās ūdensnotekas (novadgrāvju) ass līnijas un ne mazāk kā 6 līkumiem attiecīgajā posmā (vienviet)
• Izbūves vieta – pēc iespējas tuvāk ietecei regulētā ūdensnotekā un (vai) dabiskā ūdenstecē (ūdenstilpnē)
5. Kontrolētā drenāža – divpusējās mitruma regulēšanas konstrukcijas drenu kontrolakās vai uz drenu kolektoru iztekām Pārbauda konstrukciju esību un funkcionalitāti (vasaras mazūdens periodā)
6. Mākslīgie mitrāji – mākslīgi veidoti mitrāji ūdens piesārņojuma piesaistei ar virszemes vai pazemes plūsmu • Mākslīgi veidoti mitrāji, kuri radīti, īstenojot projektu, un kuru iepriekš nav bijis
• Izbūves vieta – pēc iespējas tuvāk ietecei regulētā ūdensnotekā un (vai) dabiskā ūdenstecē
• Ūdens plūsmas filtrācijai izmantoti dabisku augu filtri (niedru u. c.), koka šķelda, grants, smilts
• Mitrājam ar virszemes plūsmu mitrāja baseina dziļums no pamatnes – ne vairāk kā 1,5 m"

13.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600

(Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)


14.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600

(Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

15. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600
Sākuma apkures enerģijas patēriņa aprēķinā izmantojamās norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficientu vērtības, W/(m2K)

(Pielikums MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

Nr.
p. k.
Ēkas tips Norobežojošā konstrukcija
sienas jumti un bēniņi grīdas uz grunts un pagrabi logi un stiklotās un caurspīdīgās konstrukcijas durvis
1. Apkurināmas siltumnīcas 0,25 0,25 0,3 3,6 2,2
2. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz +8 oC) 0,4 0,4 0,4 1,8 2,4
3. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz –8 oC) 0,35 0,35 0,35 1,6 2,2
4. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no –8 līdz –25 oC) 0,3 0,3 0,3 1,6 2,2
5. Vistu kūtis, cūku novietnes un ražošanas ēkas lauksaimniecības produktu pārstrādei 0,25 k 0,25 k 0,3 k 1,6 k 2,2 k

Piezīmes.

k – temperatūras faktors, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

t telpas – telpas vidējā gaisa temperatūra apkures sezonā;

t āra – normatīvā āra gaisa temperatūra saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15.


16.pielikums

Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

(Pielikums MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

Ēkas energoaudita pārskats

ēkas adrese

I. Vispārīgs raksturojums

1. Ēkas identifikācija

1.1. Adrese
1.2. Ēkas kadastra numurs
1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai)
1.4. Ēkas tips

2. Pilnvarotā persona

2.1. Nosaukums
2.2. Reģistrācijas numurs
2.3. Juridiskā adrese
2.4. Kontaktpersona
2.5. Kontakttālrunis

3. Neatkarīgais eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā

3.1. Vārds, uzvārds
3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas institūcijas lēmuma numurs
3.3. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese)

4. Energoaudits

4.1. Ēkas apsekošanas datums
4.2. Energoaudita pārskata numurs
4.3. Ēkas energoaudita sagatavošanas datums
4.4. Ēkas energoaudita mērķis Atjaunošana (renovācija) Pārbūve (rekonstrukcija) Jaunbūve

5. Ēkas aprēķinos veikto pieņēmumu apraksts

II. Pamatinformācija par ēku

1. Ēkas konstruktīvais risinājums
2. Ekspluatācijā nodošanas gads
3. Stāvi 3.1. pagrabs ____________ (ir/nav)

3.2. tipveida stāvi ____________ (skaits)

3.3. tehniskie stāvi ____________ (skaits)

3.4. mansarda stāvs ____________ (ir/nav)

3.5. jumta stāvs ____________ (ir/nav)

4. Kopējā aprēķina platība (m2)
5. Kopējā platība (m2)
6. Ēkas ārējie izmēri
(ja ēkai neregulāra forma, pielikumā pievieno skici)
garums (m)
platums (m)
augstums (m)

Ēkas skice

7. Cita informācija

8. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas – pielikumā uz _____lapām.

III. Ēkas norobežojošās konstrukcijas
(informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas)

Nr.
p. k.
Norobežojošā konstrukcija Materiāls(-i) un biezums (mm) Pirms projekta īstenošanas Pēc projekta īstenošanas
Laukums (termiskajiem tiltiem – garums, m) Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) (termiskajiem tiltiem –
W/(mK))
Temperatūras starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm Siltuma zudumu koeficients Laukums (termiskajiem tiltiem – garums) Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) (termiskajiem tiltiem –
W/(mK))
Temperatūras starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm Siltuma zudumu koeficients
m2 W/(m2 K) °C W/K m2 W/(m2K) oC W/K
1. Ārsienas
2. Jumts
3. Grīda uz grunts
4. Logi
5. Ārdurvis
6. Termiskie tilti
….

7. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT

7.1. pirms projekta īstenošanas
7.2. pēc projekta īstenošanas
7.3. normatīvais*

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikumu.

IV. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

1. Ventilācijas sistēmas ēkā

Parametrs Pirms projekta īstenošanas Pēc projekta īstenošanas

1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju

1.1.1. aprēķina laukums, m2
1.1.2. tilpums, m3
1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, 1/h

1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju

1.2.1. aprēķina laukums, m2
1.2.2. tilpums, m3
1.2.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, 1/h
1.2.4. aprēķinā izmantotā infiltrācija, 1/h
1.2.5. siltuma atgūšanas (rekuperācijas) efektivitāte, %
1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve (dabiskā ventilācija) W/K
1.4. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve (mehāniskā ventilācija)

W/K

1.5. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve (kopējais) W/K
1.6. Iekštelpu aprēķina temperatūra oC
1.7. Ventilācijas siltuma zudumi (dabiskā ventilācija) apkures sezonā kWh gadā
1.8. Ventilācijas siltuma zudumi (mehāniskā ventilācija) apkures sezonā kWh gadā
1.9. Kopējie ventilācijas siltuma zudumi apkures sezonā kWh gadā

2. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas – dati par iekārtām

Nr.
p. k.
Iekārtas nosaukums, modelis Ražošanas gads Aukstumenerģijas daudzums
(kWh/gadā)
Pārbaudes akts
Pievienots
(jā/nē)
Datums

3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā

3.1. Aprēķina parametri

Parametri apkures periodā Iekšējie siltuma ieguvumi Saules siltuma ieguvumi Ieguvumu izmantošanas koeficients Kopējie siltuma ieguvumi (ņemot vērā ieguvumu izmantošanas koeficientu)
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
Pirms projekta īstenošanas
Pēc projekta īstenošanas
Parametri dzesēšanas periodā Iekšējie siltuma ieguvumi Saules siltuma ieguvumi Zudumu izmantošanas koeficients Kopējie siltuma ieguvumi (ņemot vērā zudumu izmantošanas koeficientu)
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
Pirms projekta īstenošanas
Pēc projekta īstenošanas

3.2. Cita informācija

V. Ēkas enerģijas bilance

1. Kurināmā patēriņš*norādīt visus kurināmā veidus (pa energoresursiem), kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai.

Gads Sadalījums pa energoresursiem Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
Kurināmā veids Mērvienība Emisijas faktors Zemākais sadegšanas siltums*
2012
2013
2014

Piezīme. * Norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība).

2. Siltumenerģijas patēriņa dati

2.1. Kopējais siltumenerģijas patēriņš

Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
Kopējais vidējais (kWh gadā)

2.2. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
Kopējais vidējais (kWh gadā)

2.3. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (iekļaujot karstā ūdens cirkulāciju)

Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
Kopējais vidējais (kWh gadā)

3. Ūdens patēriņa dati

3.1. Karstā ūdens patēriņš

Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
2012 Karstā ūdens patēriņš, m3
2013 Karstā ūdens patēriņš, m3
2014 Karstā ūdens patēriņš, m3
Kopējais vidējais (m3gadā)

3.2. Aukstā ūdens patēriņš

Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
2012 Aukstā ūdens patēriņš, m3
2013 Aukstā ūdens patēriņš, m3
2014 Aukstā ūdens patēriņš, m3
Kopējais vidējais (m3gadā)

4. Elektroenerģijas patēriņš ēkā

Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
Kopējais vidējais (kWh gadā)

VI. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

1. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

Nr.p. k. Energoefektivitātes pasākums Enerģijas ietaupījums MWh gadā
1.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/m K))
2.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/m K))
3.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/m K))

2. Ēkas apkures sistēmas

Nr.
p. k.
Energoefektivitātes pasākums Enerģijas ietaupījums MWh gadā
1.

Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

2.

Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

3.

Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

3. Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas

Nr.
p. k.
Energoefektivitātes pasākums Enerģijas ietaupījums MWh gadā
1.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
2.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
3.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

VII. Aprēķinātās energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu īstenošanas

Enerģijas patēriņa sadalījums Pirms projekta īstenošanas Pēc projekta īstenošanas
kopējais patēriņš
(MWh gadā)
īpatnējais
(kWh/m2 gadā)
kopējais patēriņš
(MWh gadā)
īpatnējais
(kWh/m2 gadā)
1. Apkurei
2. Karstā ūdens sagatavošanai
3. Dzesēšanai
4. Mehāniskajai ventilācijai
5. Apgaismojumam
6. Citi patērētāji
Kopā
Neatkarīgais eksperts
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Datums __________________

PIELIKUMĀ:

1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas.