Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
UN MONGOLIJAS VALDĪBAS
NOLĪGUMS
PAR STARPTAUTISKAJIEM PĀRVADĀJUMIEM AR AUTOTRANSPORTU

Latvijas Republikas valdība un Mongolijas valdība (turpmāk - "Līgumslēdzējas Puses"),

tiecoties veicināt tirdzniecības un ekonomisko sakaru attīstību starp abām valstīm,

apņemoties veicināt sadarbību autotransporta jomā tirgus ekonomikas apstākļos,

apzinoties abpusēju ieinteresētību nolīgumā par pārvadājumiem ar autotransportu un tā priekšrocības,

ir vienojušās par turpmāko.

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants
Darbības joma

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic pārvadātājs, kurš savā valstī saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt šādus pārvadājumus pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām, uz otras valsts teritoriju, no tās vai tranzītā cauri otras valsts teritorijai, vai arī starp otras valsts teritoriju un trešo valsti.

2.pants
Definīcijas

(1) Termins "sava valsts" nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā pārvadātāja uzņēmums ir dibināts un transportlīdzeklis ir reģistrēts.

(2) Termins "otra valsts" nozīmē Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā pārvadātājs veic pārvadājumus, bet ne transportlīdzeklis, ne pārvadātāja uzņēmums tajā nav reģistrēts.

(3) Termins "pārvadātājs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas dibināta vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un saskaņā ar attiecīgajiem Līgumslēdzēju Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

(4) Termins "transportlīdzeklis" nozīmē:

1) pasažieru pārvadājumos - jebkuru motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk kā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu ieskaitot, un kas ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

2) kravu pārvadājumos - jebkuru vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētu motorizētu autotransporta līdzekli ar kravu vai bez kravas, kas piemērots kravu pārvadāšanai. Šajā Nolīgumā termins "transportlīdzeklis" attiecas arī uz jebkuru ar motorizētu transportlīdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no to reģistrācijas vietas.

(5) Termins "regulāri pārvadājumi" nozīmē pasažieru pārvadājumus, kas tiek veikti atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem un kuru laikā pasažieri var iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās.

(6) Termins "sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi" nozīmē iepriekš izveidotas pasažieru grupas pārvadājumus atkārtotu turp un atpakaļ braucienu no vienas brauciena sākuma vietas uz vienu brauciena galapunktu.

Katra pasažieru grupa, kas veikusi braucienu turp, kādā no sekojošiem atpakaļ braucieniem tiek atvesta atpakaļ brauciena sākuma vietā. Brauciena sākuma vieta un brauciena galapunkts nozīmē gan vietu, kur brauciens sākas, gan vietu, kur tas beidzas, kopā ar šo vietu tuvējo apkārtni 50 km rādiusā. Pirmais atpakaļ brauciens un pēdējais turp brauciens tiek veikts bez pasažieriem.

(7) Termins "neregulāri pārvadājumi" nozīmē pārvadājumus, kas neatbilst ne regulāro pārvadājumu definīcijai, ne sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu definīcijai. Pārvadājumu biežums vai daudzums neietekmē to piederību neregulāriem pārvadājumiem.

(8) Termins "kabotāža" nozīmē kravas vai pasažieru pārvadājumus starp vairākiem punktiem vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ko veic otras Līgumslēdzējas Puses valsts pārvadātājs.

3. pants
Kopējā komisija un kompetentās institūcijas

(1) Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu izpildi un piemērošanu, abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas izveido Kopējo komisiju, kura sastāv no šo institūciju izvirzītiem pārstāvjiem.

(2) Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma sanāksmēs, ko pārmaiņus rīko katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

(3) Šī Nolīguma piemērošanai kompetentās institūcijas ir:

Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija,

Mongolijā - Ceļu un transporta ministrija.

II PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

4. pants
Regulārie un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi

(1) Regulāriem un sistemātiskiem turp un atpakaļ pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām ir nepieciešamas atļaujas, kuras izsniedz Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

(2) Regulāru un sistemātisku turp un atpakaļ pārvadājumu veikšanai pārvadātāji iesniedz pieteikumus savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta minēto pieteikumu otras valsts kompetentajai institūcijai.

(3) Par atļauju pieteikuma un ar to saistīto dokumentu formu vienojas 3.pantā minētā Kopējā komisija.

(4) Regulārie pārvadājumi tiek organizēti, ievērojot savstarpīguma principu.

Katras valsts kompetentā institūcija izsniedz atļauju uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem tai maršruta daļai, kas atrodas tās valsts teritorijā.

5. pants
Neregulārie pārvadājumi

(1) Neregulāriem pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām ir nepieciešamas atļaujas, kuras izsniedz Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

(2) Šī panta 1.daļā minētās atļaujas nav nepieciešamas šādiem neregulāriem pārvadājumiem:

a) pārvadājumiem pa noslēgtu maršrutu, kad ar vienu un to pašu transporta līdzekli visa brauciena laikā tiek vesta viena un tā pati pasažieru grupa un to atved atpakaļ brauciena sākuma vietā;

b) pārvadājumiem, kad turp brauciens tiek veikts ar pasažieriem un atpakaļ brauciens bez pasažieriem;

c) pārvadājumiem, kad turp brauciens tiek veikts bez pasažieriem, bet atpakaļ braucienā tiek vesti pasažieri, paredzot, ka pasažieri:

- ir grupa, kas izveidota saskaņā ar pārvadājumu līgumu, kurš noslēgts pirms viņu ierašanās tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā tie tiek uzņemti atvešanai uz savas valsts teritoriju;

- ir tā paša pārvadātāja iepriekš aizvesti uz tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kur tie tiek atkal uzņemti un atvesti uz savas valsts teritoriju;

- ir bijuši uzaicināti uz valsts teritoriju, kurā transporta līdzeklis ir reģistrēts, un visus pārvadājuma izdevumus sedz persona, kura noformējusi ielūgumu.

d) tranzīta braucieniem, kurus veic, izpildot a), b) vai c) apakšpunktos minētos pārvadājumus;

e) braucienam ar autobusu, kas nosūtīts nomainīt bojātu autobusu, kam radušies bojājumi.

6.pants
Kopējie noteikumi pasažieru pārvadājumiem

(1) Atļaujas, kas izdotas konkrētam pārvadātājam šī Nolīguma 4.panta 1.daļā un 5.panta 1.daļā minēto pārvadājumu veikšanai, nedrīkst nodot citam pārvadātājam.

(2) Kopējā komisija, kas minēta šī Nolīguma 3.pantā, var papildināt 5.panta 2.daļā minēto pārvadājumu sarakstu, kuriem nav nepieciešamas atļaujas.

(3) Veicot šī Nolīguma 5.panta 2.daļā un šī panta 2.daļā norādītos pārvadājumus, transportlīdzeklī, jāatrodas pilnībā aizpildītam brauciena formulāram ar pasažieru sarakstu, ko parakstījis pārvadātājs un apzīmogojusi kompetenta kontrolējošā institūcija. Brauciena formulāram jābūt pilnībā aizpildītam savā valstī, tam jāatrodas transportlīdzekļi visu brauciena, kuram tas izsniegts, laiku un tas jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

III KRAVU PĀRVADĀJUMI

7. pants
Atļauju režīms

(1) Pārvadātāji drīkst veikt kravu pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, kā arī uz/no trešajām valstīm, iepriekš saņemot Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotas atļaujas, taču Kopējā komisija var vienoties par citu pārvadājumu veikšanas režīmu. Tranzīta kravu pārvadājumi cauri Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām tiek veikti bez atļaujām.

(2) Atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām.

(3) Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

(4) Šī Nolīguma 3.pantā minētā Kopējā komisija vienojas par atļauju veidu, skaitu, kā arī atļauju izmantošanas termiņu.

(5) Kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar savstarpēji saskaņotu skaitu atļauju neregulāriem pārvadājumiem un kravu pārvadājumiem.

8. pants
Atbrīvojumi no atļaujām

(1) Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:

a) pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

b) bojātu vai avarējušu transportlīdzekļu pārvešanai un tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem;

c) transportlīdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta transportlīdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā transportlīdzekļa atpakaļ braucienam pēc tā salabošanas;

d) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

e) izstādēm un gadatirgiem paredzētu mākslas eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

f) nekomerciāliem mērķiem paredzētu lietu, piederumu un dzīvnieku uz vai no muzikāliem, kino, sporta vai cirka pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

g) tikko īpašumā iegūta transportlīdzekļa pirmajam braucienam bez kravas uz galamērķi;

h) bēru transportam;

i) mājlopu pārvadāšanai īpaši šim nolūkam paredzētos vai mājlopu pārvadāšanai piemērotos transportlīdzekļos;

j) rezerves daļu un pārtikas pārvadāšanai kuģiem un gaisa kuģiem.

(2) Saskaņā ar šī Nolīguma 3.pantu izveidotā Kopējā komisija var mainīt šī panta 1.punktā minēto no atļaujām atbrīvoto pārvadājumu veidu sarakstu.

(3) Veicot pārvadājumus, kas minēti šī panta 1.daļā, transportlīdzeklī jāatrodas visiem dokumentiem, kas skaidri norāda uz vienu no iepriekš minētajiem pārvadājumu veidiem.

IV CITI NOTEIKUMI

9. pants
Kabotāža

Pārvadātāji nevar veikt kabotāžu otras valsts teritorijā, ja vien nav panākta vienošanās par citu šo pārvadājumu veikšanas kārtību.

10. pants
Pārvadātāju pienākumi un sodi

(1) Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un transportlīdzekļu apkalpes locekļiem ir pienākums ievērot nacionālos normatīvos aktus un noteikumus, kas ir spēkā otras valsts teritorijā.

(2) Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tur reģistrēta transporta līdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus vai šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, tās valsts kompetentā institūcija, kurā ir reģistrēts transportlīdzeklis, pēc otras Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

a) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

b) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

(2) Kompetentā institūcija, kas piemērojusi šādas sankcijas, informē otras valsts kompetento institūciju, kas to ierosinājusi.

(3) Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz citas likumīgās sankcijas, ko var piemērot otras valsts tiesas vai kompetentās institūcijas.

11. pants
Nodokļi

(1) Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti transportlīdzekļi, ar kuriem uz laiku tiek iebraukts otras valsts teritorijā, lai veiktu pasažieru vai kravu pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, saskaņā ar šajā teritorijā spēkā esošajiem muitas un fiskālajiem normatīvajiem aktiem tiek uz laiku atbrīvoti no nodevām par transportlīdzekļu īpašumu, nodokļiem un maksājumiem par transportlīdzekļu lietošanu vai īpašumu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otras valsts teritorijā. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz ceļu nodokļiem, nodevām par autoceļu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kas nav citādi vai apgrūtinošāki kā ceļu nodokļi, nodevas par autoceļu lietošanu un citi līdzīgi maksājumi un ar tiem saistītas prasības, kuras var tikt attiecinātas uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts pārvadātājiem.

(2) Smērvielas un degviela, kas atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētu transportlīdzekļu standarta tvertnēs, kā arī bojāta transportlīdzekļa, kas veic starptautiskos pārvadājumus, remontam paredzētas rezerves daļas, tiek atbrīvotas no visiem ievedmuitas maksājumiem otras valsts teritorijā. Nelietotās rezerves daļas un nomainītās detaļas ir jāizved vai ar tām jārīkojas saskaņā ar otras valsts muitas normatīvajiem aktiem.

12. pants
Apdrošināšana

Pasažieru un kravu pārvadājumi tiek veikti tikai ar transportlīdzekļiem, kuru vadītāji ir pilnībā apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību. Pārvadātājs iepriekš apdrošina visus transportlīdzekļus, kas veic pārvadājumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

13. pants
Īpaši nosacījumi un prasības

(1) Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā reģistrētā transportlīdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez tās pārsniedz otras valsts teritorijā spēkā esošos maksimāli pieļaujamos lielumus vai bīstamu kravu pārvadāšanai, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

(2) Pārvadātājs pilnībā ievēro šā panta 1.daļā minētajā atļaujā noteikto maršrutu, ja tāds norādīts atļaujā.

14. pants
Starptautiskās saistības

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības vai saistības, ko ietver starptautiskās konvencijas, nolīgumi un noteikumi, kas tām ir saistoši.

15. pants
Nobeiguma noteikumi

(1) Šis Nolīgums stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais paziņojums pa diplomātiskajiem kanāliem, kas apliecina, ka abas Līgumslēdzējas Puses ir izpildījušas nepieciešamos nosacījumus saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, lai tas stātos spēkā.

(2) Šis Nolīgums var tikt grozīts, abām Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji vienojoties. Šādi grozījumi stājas spēkā šī panta 1.punktā noteiktajā kārtībā.

(3) Jebkuru strīdu, kas rodas par šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā.

(4) Šis Nolīgums paliek spēkā nenoteiktu laiku, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā Nolīguma darbība izbeidzas sešus mēnešus pēc tam, kad otrai Līgumslēdzējai Pusei nosūtīta nota par tā darbības izbeigšanu.

To apliecinot, zemāk parakstījušies attiecīgo valdību pilnvarotas personas ir parakstījuši šo Nolīgumu.

Parakstīts Ulanbatorā 2014.gada 12.jūnijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, mongoļu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs

Mongolijas
valdības vārdā
Ceļu un transporta ministrs
Amarjargal Gansukh

 

 

12.03.2015