Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.02.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra saistošos noteikumus "Par līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2014/14

Carnikavā 2014.gada 16.jūlijā
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Carnikavas mūzikas un mākslas skolā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2014.gada 16.jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr.18, 6.§)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.¹ daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi Carnikavas novada domes dibinātajā izglītības iestādē "Carnikavas mūzikas un mākslas skola" (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/4)

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. izglītojamais – Izglītības iestādes audzēknis;

2.2. līdzfinansējums – Noteikumos noteikta daļēja maksa par izglītības ieguvi Izglītības iestādē;

2.3. vecāki – Izglītības iestādes audzēkņa viens no vecākiem vai aizbildnis.

3. Līdzfinansējums tiek noteikts kā daļēja maksa par izglītības programmas apguvi profesionālās ievirzes Izglītības iestādē, tās sekmīgai īstenošanai. Saistošo noteikumu 5.2.–5.4.apakšpunktos minētajos gadījumos mācību maksu pilnībā sedz izglītojamais vai izglītojamā vecāki.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/4)

4. No vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iegūtos līdzekļus Izglītības iestāde izlieto:

4.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei;

4.2. izglītojamo un pedagogu dalībai radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, skates, festivāli u.tml. pasākumi);

4.3. Izglītības iestādes pedagogu un darbinieku darba samaksai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība, apmērs un atvieglojumi

5. Līdzfinansējuma apmērs vienam audzēknim tiek noteikts:

5.1. vienas izglītības programmas apguvei – 17,00 euro mēnesī jeb 153,00 euro mācību gadā;

5.2. sagatavošanas klasē mūzikā – 21,00 euro mēnesī jeb 189,00 euro mācību gadā;

5.3. sagatavošanas klasē mākslā – līdz 21,00 euro mēnesī jeb līdz 189,00 euro mācību gadā. Mācību maksa, ņemot vērā audzēkņu skaitu grupā, var tikt precizēta ar domes lēmumu, līdz attiecīgā mācību gada sākumam, bet nepārsniedzot šajā apakšpunktā minēto;

5.4. interešu izglītības apguvei – 10,00 euro par vienu mācību stundu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/4)

6. Līdzfinansējums veido daļu no Izglītības iestādes finansējuma.

7. Līdzfinansējuma atvieglojumi piemērojami izglītojamiem, kuru dzīves vieta deklarēta Carnikavas novadā:

7.1. 100 % apmērā – izglītojamajam – bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam;

7.2. 100 % apmērā – izglītojamajam – personai ar invaliditāti;

7.3. 50 % apmērā – izglītojamam no daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), ja izglītojamais un viens no vecākiem ir deklarēts Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

7.4. 50% apmērā – izglītojamam, ja tam/tā ģimenei, pamatojoties uz Carnikavas novada Sociālā dienesta lēmumu, noteikts maznodrošinātas vai trūcīgas personas/ģimenes statuss;

7.5. 50% apmērā – izglītojamam par otru, trešo utt. vienlaicīgu programmu apguvi;

7.6. 50% apmērā nākamajam mācību pusgadam – izglītojamam, kurš, pārstāvot Izglītības iestādi, ieguvis 1. – 3.vietu valsts vai starptautiskā konkursā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/17)

8. Lai saņemtu līdzfinansējuma atvieglojumu Noteikumu 7.1.–7.5.punktos noteiktajos gadījumos, izglītojamais (vecāki/ aizbildņi) iesniedz Izglītības iestādei attiecīgu iesniegumu. Iesniegums tiek iesniegts par katru mācību gadu atsevišķi.

9. Noteikumu 7.6.punktā minētajā gadījumā līdzfinansējuma atvieglojuma piešķiršanu ierosina Izglītības iestāde.

10. Visus atvieglojumus piešķir ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu, pamatojoties uz Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes lēmumu.

11. Atvieglojums stājas spēkā ar nākamo mēnesi pēc Izglītības iestādes direktora rīkojuma izdošanas, izņemot Noteikumu 7.6.punktā minētajā gadījumā.

II.1 Īpašā kārtība līdzfinansējuma samaksai sakarā ar ārkārtas situācijā noteikto attālināto mācību procesu

(Nodaļa Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/2 redakcijā)

11.1 Sakarā ar ārkārtas situācijā noteikto attālināto mācību procesu līdzfinansējuma apmērs par periodu no 2021. gada 1. janvāra, līdz tiek pieņemts domes lēmums par mācību atsākšanu izglītības iestādē klātienē pilnā apjomā, tiek noteikts:

11.11. vienas izglītības programmas apguvei – 8,50 euro mēnesī;

11.12. sagatavošanas klasē mūzikā – 10,00 euro mēnesī;

11.13. sagatavošanas klasē mākslā – 10,00 euro mēnesī;

11.14. interešu izglītības apguvei – 5,00 euro par vienu mācību stundu.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/2 redakcijā)

11.2 Līdzfinansējuma samaksas, kā arī atvieglojumu saņemšanas kārtībai tiek piemēroti noteikumu II un III nodaļu nosacījumi.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/2 redakcijā)

11.3 Līdzfinansējums noteikumu 11.1 punktā minētajā apjomā tiek aprēķināts līdz tā mēneša beigām, kurā dome pieņem lēmumu par mācību atsākšanu klātienē pilnā apjomā.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/2 redakcijā)

III. Līdzfinansējuma samaksas kārtība un samaksa izpildes uzraudzība

12. Līdzfinansējums tiek maksāts bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz noslēgto izglītošanās līgumu un Carnikavas novada domes Finanšu vadības nodaļas izrakstītu rēķinu.

13. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts Carnikavas novada domes norēķinu kontā.

14. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā jāsamaksā:

14.1. par 1.semestri līdz attiecīgā mācību gada 31.oktobrim;

14.2. par 2.semestri līdz attiecīgā mācību gada 28.februārim.

(Carnikavas novada domes 22.04.2015. saistošo noteikumu Nr.SN/2015/4 redakcijā)

15. Gadījumos, kad līdzfinansējumu par izglītošanos nav iespējams samaksāt 14.punktā noteiktos termiņos, audzēkņu vecākiem/aizbildņiem ir rakstiski jāvienojas ar izglītības iestādes direktoru par citu maksājumu grafiku.

(Carnikavas novada domes 22.04.2015. saistošo noteikumu Nr.SN/2015/4 redakcijā)

16. Ja audzēkņa mācību līdzfinansējums nav samaksāts 3 (trīs) mēnešus pēc grafikā norādītā termiņa, audzēkņa vecākiem/aizbildņiem ar skolas vadību jāslēdz savstarpēja vienošanās par parāda maksājumu grafiku. Ja tomēr jautājums nav atrisināms vienošanās ceļā, parāda piedziņa tiek risināta LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

(Carnikavas novada domes 22.04.2015. saistošo noteikumu Nr.SN/2015/4 redakcijā)

17. Veicot līdzfinansējuma samaksu, kā maksājuma mērķis jānorāda "līdzfinansējums", attiecīgā Carnikavas mūzikas un mākslas skolas izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, kā arī mēnesis, semestris vai mācību gads, par kuru tiek veikts maksājums.

18. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības un kavējumu periods ir ilgāks par 1 (vienu) mēnesi, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.

19. Ar izglītojamā vecākiem, kuri nav veikuši līdzfinansējuma maksājumus vairāk kā 3 (trīs) mēnešus, var lauzt izglītošanas līgumu un izglītojamo atskaitīt no Izglītības iestādes izglītojamo saraksta.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Šo Noteikumu ievērošanu un līdzfinansējuma samaksas uzraudzību organizē un nodrošina Izglītības iestādes direktors.

21. Izglītības iestādes direktors līdz katra gada 15.janvārim iesniedz Carnikavas novada domei un Pedagoģiskajai padomei atskaiti par līdzfinansējuma izlietojumu laika periodā no septembra līdz decembrim, un līdz katra gada 15.jūnijam – par līdzfinansējuma izlietojumu laika periodā no janvāra līdz maijam.

22. Izglītības iestādes Pedagoģiskajai padomei un Izglītības iestādes direktoram ir tiesības ierosināt līdzfinansējuma maksas izmaiņas, kā arī citus grozījumus Noteikumos.

23. Izglītības iestādes direktora rīcību un lēmumus var apstrīdēt pašvaldības normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

24. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece G.Kozlovska
11.02.2021