Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.448

Rīgā 2014.gada 5.augustā (prot. Nr.42 18.§)
Zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma
5.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā valsts atbalsta (turpmāk – de minimis atbalsts) administrēšanas un uzraudzības kārtību saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014).

2. Lai saņemtu de minimis atbalstu, atbalsta pretendents iesniedz atbalsta sniedzējam iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai (1. pielikums). Iesniegumā norāda informāciju par kārtējā gadā un iepriekšējos divos finanšu gados saņemto de minimis atbalstu neatkarīgi no atbalsta veida vai atbalsta sniedzēja.

3. Atbalsta sniedzējs nosaka atbalsta pretendentam pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru, kas nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. un 3. punktā noteikto summu, un, pamatojoties uz atbalsta pretendenta iesniegto informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, aizpilda piešķiramā de minimis atbalsta uzskaites veidlapu (2. pielikums). Ja atbalsta sniedzējs piešķiramo de minimis atbalstu uzskaita papīra formā, dokumentu sagatavo trijos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru saglabā atbalsta sniedzējs, otru – atbalsta pretendents, bet trešo nosūta Lauku atbalsta dienestam. Ja atbalsta sniedzējs ir Lauku atbalsta dienests, tas piešķiramā de minimis atbalsta veidlapu aizpilda divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru saglabā atbalsta pretendents un otru – Lauku atbalsta dienests.

4. Izvērtējot piešķiramā atbalsta apmēru, atbalsta sniedzējs izvērtē saņemto de minimis atbalstu vienam vienotam uzņēmumam. Šo noteikumu izpratnē viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem. Uzņēmumu apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā atbalsta sniedzējs ņem vērā Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 8. un 9. punktā minētos nosacījumus.

5. Lauku atbalsta dienests atbilstoši Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktam reģistrē un apkopo informāciju par piešķirto de minimis atbalstu.

6. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā izvērtē, vai plānotais de minimis atbalsts nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. un 3. punktā noteikto pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru. Ja minētais apmērs nav pārsniegts, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu, ka plānoto de minimis atbalstu var piešķirt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 717/2014 nosacījumiem, un par to rakstiski informē atbalsta sniedzēju.

7. Ja Lauku atbalsta dienests konstatē, ka plānotais de minimis atbalsts pārsniedz Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. un 3. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru, tas rakstiski informē atbalsta sniedzēju, un atbalsta sniedzējs pieņem lēmumu atbalsta pretendentam nepiešķirt de minimis atbalstu.

8. Ja atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajiem nosacījumiem pretendentam tiek piešķirts de minimis atbalsts, atbalsta sniedzējs lēmumā par de minimis atbalsta piešķiršanu norāda, ka atbalsts piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014.

9. Noteikumi ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 5.augusta noteikumiem Nr.448
Iesniegums de minimis atbalsta1 saņemšanai
Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds  

Adrese  

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai)  

Tālruņa numurs   Faksa numurs  

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Informācija par saņemto de minimis atbalstu

Nr.
p.k.

Datums, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta veids

Piešķirtā atbalsta summa (euro)

Subsīdijas ekvivalents2 (euro)

           
           
           

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

(atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)


     

(paraksts3)

 

(datums3)

Piezīmes.
1 Piešķir saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (OV L 190, 28.06.2014.).
2 Naudas vērtībā aprēķināts atbalsta saņēmēja ieguvums no piešķirtā atbalsta.
3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 5.augusta noteikumiem Nr.448
Piešķiramā de minimis atbalsta* uzskaites veidlapa
Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds  

Adrese  

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai)  

Tālruņa numurs   Faksa numurs  

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

1. Informācija par kārtējā gadā un iepriekšējos divos finanšu gados saņemto de minimis atbalstu

 

Gads

Subsīdijas ekvivalents (euro)

 
       
       
       
 

Kopā

   

2. Ar   lēmumu Nr.   ir piešķirts
 

(institūcijas nosaukums)

     

de minimis atbalsts   euro apmērā.

Atbalsta sniedzēja juridiskā adrese  

Tālruņa numurs   Faksa numurs  

E-pasta adrese  

Piezīme. * Piešķir saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (OV L 190, 28.06.2014.).

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs