Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums
I nodaļa. Vispārīgais noteikums

1.pants. Šis likums nosaka ilgtermiņa stabilizācijas rezerves izveidošanas, līdzekļu izmantošanas, pārvaldīšanas, uzskaites un pārskatu sagatavošanas kārtību.

II nodaļa. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves izveidošana

2.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezervi veido:

1) valsts pamatbudžeta līdzekļi saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 19.pantu;

2) valsts pamatbudžeta līdzekļi, kas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam iemaksājami ilgtermiņa stabilizācijas rezervē;

3) līdzekļi, kas iegūti no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu pārvaldīšanas darījumiem.

3.pants. Lēmumu par šā likuma 2.panta 1.punktā noteikto valsts pamatbudžeta līdzekļu ieskaitīšanu ilgtermiņa stabilizācijas rezervē atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma 19.pantam Ministru kabinets pieņem pēc šā likuma 17.pantā minētā ziņojuma izskatīšanas, bet ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 10.martam.

4.pants. (1) Valsts kase triju darbdienu laikā:

1) pēc šā likuma 3.pantā minētā lēmuma pieņemšanas nodrošina līdzekļu ieskaitīšanu Latvijas Bankā atvērtajā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kontā;

2) no dienas, kad saņemti ienākumi no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu pārvaldīšanas darījumiem, nodrošina šo līdzekļu ieskaitīšanu Latvijas Bankā atvērtajā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kontā.

(2) Valsts kase nodrošina, lai Latvijas Bankā atvērtajā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kontā tiktu ieskaitīti tie valsts pamatbudžeta līdzekļi, kuri saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam iemaksājami ilgtermiņa stabilizācijas rezervē.

III nodaļa. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu izmantošanas kārtība

5.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus var izmantot tikai šādos gadījumos:

1) valsts pamatbudžeta finansiālā deficīta segšanai gados, kad saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu izstrādātajā vidējā termiņa budžeta ietvara likumā attiecīgajam gadam valsts pamatbudžetā ir plānots finansiālais deficīts;

2) neskarot Fiskālās disciplīnas likuma 17.panta sestās daļas nosacījumus, fiskālo risku mazināšanas vai novēršanas pasākumu finansēšanai (tai skaitā to fiskālo risku mazināšanas vai novēršanas pasākumu finansēšanai, kuri atbilst Likuma par budžetu un finanšu vadību 8.1 pantā noteiktajiem mērķiem), ja līdzekļus nav iespējams nodrošināt no citiem finansējuma avotiem vai līdzekļu nodrošināšana ir saistīta ar nesamērīgiem valsts budžeta izdevumiem;

3) īstermiņa finansējuma nodrošināšanai Valsts kases budžeta kontos naudas līdzekļu vadības ietvaros uz termiņu, kas nepārsniedz 12 kalendāra mēnešus, ja līdzekļus nav iespējams nodrošināt no citiem finansējuma avotiem vai līdzekļu nodrošināšana ir saistīta ar nesamērīgiem valsts budžeta izdevumiem.

6.pants. Lēmumu par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu izmantošanu pieņem Ministru kabinets pēc finanšu ministra ierosinājuma.

7.pants. Valsts kase 10 darbdienu laikā pēc šā likuma 6.pantā minētā lēmuma pieņemšanas nodrošina līdzekļu pārskaitīšanu no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves konta uz valsts budžeta kontu Latvijas Bankā.

IV nodaļa. Līdzekļu pārvaldīšana

8.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu pārvaldīšanu nodrošina Valsts kase. Visus ar šo līdzekļu pārvaldīšanu saistītos maksājumus Valsts kase sedz no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļiem.

9.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus pārvalda nošķirti no citiem valsts budžeta līdzekļiem, un šo līdzekļu ieguldījumu stratēģiju apstiprina finanšu ministrs.

10.pants. Finanšu risku pārvaldīšanai ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu ieguldījumu stratēģijā nosaka:

1) ierobežojumus attiecībā uz ieguldījumu subjektiem un ieguldījumu veikšanai pieļaujamiem finanšu instrumentu veidiem, izmantojot starptautiski atzītu kredītreitingu aģentūru noteiktos kredītreitingus;

2) ieguldījumu valūtu struktūras ierobežojumus;

3) ieguldījumu ģeogrāfiskās un nozaru diversifikācijas ierobežojumus un citus ierobežojumus finanšu risku pārvaldīšanai.

11.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus atbilstoši šo līdzekļu ieguldīšanas stratēģijā noteiktajiem ierobežojumiem atļauts ieguldīt:

1) valsts un starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos parāda vērtspapīros, izņemot Latvijas valsts emitētos vai garantētos parāda vērtspapīrus;

2) pašvaldību emitētajos vai garantētajos parāda vērtspapīros, izņemot Latvijas pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīrus;

3) komercsabiedrību emitētajos kapitāla vērtspapīros un parāda vērtspapīros, ja tie iekļauti vismaz vienas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts regulētā tirgū;

4) noguldījumos Latvijas Bankā un Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētā kredītiestādē;

5) ieguldījumu fondos Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts ieguldījumu fondos.

12.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves pārvaldīšanā finanšu risku pārvaldīšanas nolūkā atbilstoši šo līdzekļu ieguldīšanas stratēģijā noteiktajiem ierobežojumiem atļauts izmantot atvasinātos finanšu instrumentus.

V nodaļa. Līdzekļu uzskaite un pārskati

13.pants. Valsts kase nodrošina ilgtermiņa stabilizācijas rezerves grāmatvedības uzskaiti un to, ka gada pārskats par ilgtermiņa stabilizācijas rezervi tiek sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības uzskaiti un pārskatiem.

14.pants. Reizi ceturksnī līdz pārskata periodam sekojošā mēneša desmitajam datumam Valsts kase iesniedz finanšu ministram pārskatu par veiktajiem darījumiem.

15.pants. Gada pārskats par ilgtermiņa stabilizācijas rezervi un tās ieguldījumiem ir saimnieciskā gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (turpmāk — saimnieciskā gada pārskats) neatņemama sastāvdaļa, un tas ir pakļauts tādai pašai kontrolei kā saimnieciskā gada pārskats.

16.pants. Šā likuma 13. un 14.pantā minētie pārskati netiek gatavoti un iesniegti par tādu pārskata periodu, kurā pārskatā norādāmo finanšu datu vērtība ir vienāda ar nulli.

17.pants. (1) Reizi gadā līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.martam Finanšu ministrija sagatavo un finanšu ministrs iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par:

1) valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildes rezultātu pārskata gadā;

2) ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem pārskata gadā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto ziņojumu Ministru kabinets iesniedz Saeimai līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.aprīlim.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 24.nr.; 2009, 14.nr.).

2. Finanšu ministrija sagatavo un finanšu ministrs iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā šā likuma 17.pantā minēto ziņojumu par laikposmu, sākot ar 2014.gada 1.janvāri.

3. Šā likuma 13. un 14.pantā minētos pārskatus sagatavo, sākot ar pārskata periodu, kad Valsts kase atbilstoši šā likuma 4.panta pirmajai daļai ir nodrošinājusi līdzekļu pārskaitīšanu ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kontā.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 24.aprīlī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2014.gada 14.maijā
28.05.2014