Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.35

Rīgā 2014.gada 12.martā (prot. Nr.9, 5.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2013.gada 7.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens", vienotais reģistrācijas numurs: 41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk - SIA "Daugavpils ūdens"), 2013.gada 7.augusta iesniegumu Nr.1-2/752 ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2013.gada 7.oktobrī, 22.novembrī un 2014.gada 25.februārī, 3.martā - papildu informāciju, izmaksu pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2013.gada 4.oktobris Nr.1-2/933, 2013.gada 19.novembris Nr.1-2/1126, 2014.gada 21.februāris Nr.1-2/169 un 2014.gada 3.marts Nr.1-2/195) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "Daugavpils ūdens" 2013.gada 7.augustā iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,53 Ls/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 0,53 Ls/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa). Pēc SIA "Daugavpils ūdens" veiktās latu konvertācijas uz euro iesniegtais ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts ir 0,75 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), iesniegtais kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts ir 0,75 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Regulators lūdza SIA "Daugavpils ūdens" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu. SIA "Daugavpils ūdens" 2013.gada 7.oktobrī, 2013.gada 22.novembrī, 2014.gada 25.februārī un 2014.gada 3.martā iesniedza Regulatoram tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 0,72 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 0,74 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

3. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

4. SIA "Daugavpils ūdens" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2013.gada 9.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 154.nr.) un 2013.gada 12.augustā nosūtīja Daugavpils pilsētas domei publicēšanai pašvaldības mājaslapā internetā.

5. Regulators 2013.gada 27.augustā plkst. 12.00 viesnīcas "Dinaburg" konferenču zālē Dobeles ielā 39, Daugavpilī, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "Daugavpils ūdens" iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "Daugavpils ūdens" pārstāvji, amatpersonas no Daugavpils pilsētas domes, pārstāvis no SIA "Naujenes pakalpojumu serviss", kā arī seši masu informācijas līdzekļu pārstāvji un divi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji. Uz sanāksmes dalībnieku uzdotajiem jautājumiem atbildēja SIA "Daugavpils ūdens" pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

6. Daugavpils pilsētas dome, atbildot uz Regulatora 2013.gada 19.augusta vēstuli Nr.2-2.51/2391, informēja Regulatoru, ka atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA "Daugavpils ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem (2013.gada 23.septembra vēstule Nr.02-01-08/2340).

7. Par tarifu projektu Regulatorā saņemti priekšlikumi un jautājumi gan elektroniska sūtījuma, gan vēstuļu veidā.

8. Regulators 2013.gada 3.septembrī, 4.septembrī un 25.novembrī saņēma vēstules ar priekšlikumiem un jautājumiem par tarifu projektu (reģ. Regulatorā 03.09.2013. Nr.7983, 04.09.2013. Nr.319/J un 25.11.2013. Nr.499/P).

8.1. Uz daļu no priekšlikumiem un jautājumiem Regulators sniedza atbildi (2013.gada 24.septembris Nr.2-2.24/2664, 2013.gada 12.septembris Nr.2-2.24/2567 un 2013.gada 2.decembris Nr.2-2.51/3308), paskaidrojot, ka vēstulēs minētais Valsts kontroles 2012.gada 27.decembra ziņojums Nr. Nr.5.1-2-40/2011 tieši neattiecas uz izvērtējamo tarifu projektu, bet tajā minētā informācija tiks ņemta vērā tarifu projekta izvērtēšanā. Izteiktie iebildumi saistībā ar iedzīvotāju maksātspēju neattiecas uz tarifu projekta ekonomisko pamatotību.

8.2. Attiecībā uz pārējiem priekšlikumiem un jautājumiem Regulators secina, ka tarifu projektā plānotais sniegto pakalpojumu apjoms ir pamatots. Tas ir aprēķināts, pamatojoties uz 2012.gada un 2013.gada faktiski sniegto pakalpojumu apjomu, kā arī ņemot vērā Latgales apgabaltiesas civillietu tiesas kolēģijas 2012.gada 29.marta spriedumu lietā Nr.C12163811, un atbilstoši tam palielinot tarifu projektā plānoto sniegto pakalpojumu apjomu. Attiecībā uz priekšlikumu palielināt plānoto pakalpojumu apjomu saistībā ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā, pašlaik realizācijas procesā esošā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta" ieviešanu, Regulators secina, ka tarifu projektā ir iekļauti līdz 2014.gada 1.janvārim jaunizveidoto pieslēgumu apjomi. Saskaņā ar komersanta sniegto informāciju projekta realizācija tiek plānota līdz 2015.gada 1.jūnijam.

8.3. Attiecībā uz Daugavpils domes izveidotās darba grupas, kas pārbauda SIA "Daugavpils ūdens" darbību, publiski sniegto informāciju, ka konstatēti vairāki pārkāpumi saistībā ar projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta" ieviešanu, Regulators secina, ka pārkāpumi neskar tarifu projekta izmaksas, jo tarifu projektā netiek iekļauts nolietojums tiem pamatlīdzekļiem, kas tiks nodoti ekspluatācijā pēc projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta" realizācijas.

8.4. Attiecībā uz ūdens zudumiem Regulators ir secinājis, ka iesniegtajā tarifu projektā ir ņemts vērā kopējais ūdens zudumu samazinājums tīklos. Tarifu projekta izmaksās iekļautās ūdens zudumu izmaksas aprēķinātas saskaņā ar Metodiku, pamatojoties uz 2013.gada faktisko ūdens zudumu apjomu.

8.5. Regulators ir izvērtējis priekšlikumu par SIA "Daugavpils ūdens" algu fonda samazinājumu un secina, ka personāla izmaksas tarifu projektā iekļautas saskaņā ar Metodikā noteiktajām prasībām un nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju par vidējo darba samaksas līmeni valstī.

9. Attiecībā uz 2013.gada 23.augustā saņemtajā elektroniskajā sūtījumā norādītajiem priekšlikumiem un jautājumiem (reģ. Regulatorā 23.08.2013. Nr.309/O) par spēkā esošā tarifa izmaksās iekļautajiem pamatlīdzekļu nolietojuma izdevumiem, kas nebija jāattiecina uz tarifu projekta izmaksām, iekļautajām lietus ūdens savākšanai paredzēto tīklu uzturēšanas izmaksām, kā arī juridisko pakalpojumu izmaksās iekļautajiem advokāta pakalpojumiem, tiesājoties ar bijušo uzņēmuma darbinieci, Regulators secina, ka tarifu projekta izmaksās šie izdevumi nav iekļauti. Attiecībā uz iebildumiem par amatu skaitu SIA "Daugavpils ūdens", kas esot par 70% lielāks nekā otra Daugavpils pašvaldības uzņēmuma - pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" - darbinieku skaits, Regulators secina, ka sniegtā informācija neatbilst patiesībai.

10. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Daugavpils ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

11. Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta pirmo daļu preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, bet ne agrāk par dienu, kad Eiropas Savienības Padome noteikusi maiņas kursu, un ilgst sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas. Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta otrajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā patērētājam darījuma kopsummu norāda latos un euro.

12. Atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumu Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 2.punktam minētie noteikumi attiecas uz pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic saimniecisko vai profesionālo darbību, piedāvājot patērētājiem preces vai pakalpojumus, un atbilstoši 19.punktam, piedāvājot patērētājiem pakalpojumus, to sniedzējs norāda cenu, kurā ietverts pievienotās vērtības nodoklis un visi citi nodokļi.

13. Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu, sākot ar euro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto (neizpildīto) tiesisko instrumentu kopsummu konvertē euro.

14. Euro ieviešanas kārtības likuma 12.pantā noteikts, ka preču un pakalpojumu cenu konvertācijai no latiem uz euro izmanto Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

15. Ņemot vērā minēto un to, ka ar šo lēmumu ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu tarifi ir apstiprināti bez pakalpojumu gala cenā (darījuma kopsummā) iekļaujamā pievienotās vērtības nodokļa, Regulators secina, ka SIA "Daugavpils ūdens" kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir pienākums ar šo lēmumu apstiprinātos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kā arī darījuma kopsummu paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem norādīt latos un euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu.

16. Regulatora padomes sēdē SIA "Daugavpils ūdens" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu no 2014.gada 1.maija.

Saskaņā ar Metodikas 11., 12., 13., 27., 61., 66., 74.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo daļu, septīto daļu un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Daugavpils ūdens" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,72 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,74 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2014.gada 1.maijā;

3. atcelt no 2014.gada 1.maija Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 26.marta lēmumu Nr.18 "Par SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem" (publicēts 2008.gada 28.martā laikrakstā "Latgales laiks", Nr.24(1859)).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

12.03.2014