Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.04.2011. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Sabiedrības integrācijas fonda likums

1.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un uzraudzības, kā arī līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību.

2.pants. Fonda juridiskais statuss un padotība

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk — Fonds) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (publisks nodibinājums), kas tiek izveidots ar šo likumu un kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu, kuru apstiprina Fonda padome.

(2) Fonda lēmējorgāns ir Fonda padome.

(3) Fonds atrodas Ministru prezidenta institucionālā pārraudzībā. Ministru prezidents pārrauga Fonda darbības tiesiskumu.

(4) Fonda funkcionālās padotības formu un saturu nosaka normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Fonds pilda attiecīgās valsts pārvaldes funkcijas vai uzdevumus.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

3.pants. Fonda mērķis un uzdevumi

(1) Fonda mērķis ir atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

(2) Fonda uzdevumi ir šādi:

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu īstenošanai;

2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu izvērtēšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

5) (izslēgts ar 03.03.2011. likumu);

6) nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu;

7) piešķirot finansējumu, publicēt mājaslapā internetā informāciju par attiecīgā sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projekta finansējuma apmēru un mērķfinansējuma avotu;

8) uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;

9) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār līdzekļu izlietošanu;

10) sagatavot un publicēt mājaslapā internetā Fonda darbības gadskārtējo pārskatu.

(3) Fonda darbība ir atklāta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

4.pants. Fonda tiesības

(1) Fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus (naudas līdzekļu un mantiskā veidā), kas izmantojami Fonda mērķu īstenošanai;

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību institūcijām savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

4) veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Fonda mērķu īstenošanu;

5) iegūt savā īpašumā kustamas un nekustamas lietas gan Latvijā, gan ārpus tās;

6) ieviest Fonda mērķim atbilstošas juridisko un fizisko personu (to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu) programmas un grantu shēmas;

7) nodrošināt Fonda mērķim atbilstošu Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto programmu ieviešanu.

(2) Juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, ziedojumus Fonds izlieto ziedotāja norādītajiem mērķiem. Ja ziedotājs nav norādījis ziedojuma mērķi, ziedojums tiek izlietots šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

5.pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļi;

2) juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinājumi un ziedojumi;

3) ienākumi no saimnieciskās darbības.

(2) No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(3) No pašvaldību budžetiem piešķirtie līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinātā un ziedotā nauda glabājas bankā, ko var norādīt dāvinātājs vai ziedotājs.

(4) Fonda līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā, to neapliek ar ienākuma nodokli.

(5) Institūcija, kuras valsts budžeta pieprasījumā ietverti Fondam piešķiramie valsts budžeta līdzekļi, attiecīgo valsts budžeta pieprasījuma daļu izstrādā, sadarbojoties un konsultējoties ar Fondu.

(6) Ministru kabinets reglamentē nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

6.pants. Fonda līdzekļu sadales kārtība

Fonda līdzekļus sadala atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, ievērojot Fonda nolikumā noteikto kārtību.

7.pants. Fonda darbības ierobežojumi

(1) Fondam nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fonda mērķi un uzdevumiem.

(2) Prasījumi pret Fondu un Fonda mantā ietilpstošie prasījumi nav savstarpēji ieskaitāmi.

(3) Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai citādi apgrūtināt.

(4) Fonds nedrīkst būt par dalībnieku (akcionāru) uzņēmējsabiedrībā, pirkt vērtspapīrus, uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem, slēgt aizdevuma līgumus, kā arī dāvināt, patapināt vai ziedot Fonda mantu.

8.pants. Fonda struktūra

Fondu pārvalda Fonda padome, tās darbību nodrošina sekretariāts, un sabiedrības integrācijas projektus izvērtē attiecīgā komiteja.

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir:

1) ārlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī tieslietu ministrs;

2) Valsts prezidenta pārstāvis un pa vienam pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģiona;

3) seši nevalstisko organizāciju pārstāvji.

(2) Fonda padomē pārstāvētās nevalstiskās organizācijas izraugās uz trim gadiem. Ministru kabinets nosaka kritērijus, pēc kādiem tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē, un kārtību, kādā šīs organizācijas tiek izraudzītas. Fonda padomē iekļauto nevalstisko organizāciju pārstāvju pilnvaras turpinās, līdz noteiktā kārtībā tiek izraudzītas citas nevalstiskās organizācijas, kuras deleģē citus pārstāvjus darbam Fonda padomē.

(3) Fonds, pildot šajā likumā un citos normatīvajos aktos tam noteiktos uzdevumus, ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā un funkciju pildīšanā. Fonda pieņemtos lēmumus var atcelt tikai tiesa, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

(4) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kas vada Fonda padomes darbu.

(5) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atlīdzību nesaņem.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

10.pants. Fonda padomes sēdes un lēmumu pieņemšana

(1) Fonda padomes sēdes sasauc Fonda padomes priekšsēdētājs.

(2) Fonda padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Fonda padomes priekšsēdētājam divu nedēļu laikā jāsasauc Fonda padomes sēde, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa Fonda padomes locekļu.

(3) Fonda padomes sēdes tiek protokolētas. Fonda padomes sēžu protokolus paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs.

(4) Fonda padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse Fonda padomes locekļu. Fonda padome lēmumu pieņem ar klātesošo Fonda padomes locekļu absolūto balsu vairākumu un ja par lēmumu nobalsojuši vismaz septiņi Fonda padomes locekļi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 24.11.2004.)

11.pants. Fonda sekretariāts

(1) Fonda sekretariāts atbilstoši normatīvajiem aktiem pilda Fonda padomes noteiktos uzdevumus un nodrošina Fonda darbību, ievērojot Fonda padomes vai tās priekšsēdētāja norādījumus.

(2) Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome.

(3) Sekretariāta direktora amata kandidāts tiek izraudzīts atklātā konkursā. Konkursa norises kārtību un sekretariāta direktora amata kandidātu atlases kritērijus nosaka Fonda padome.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

12.pants. Fonda komisijas

(1) Fonda komisijas izvērtē iesniegtos sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektus un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu iesaka tos Fondam apstiprināt vai noraidīt.

(2) Fonda komisijas izveido, to locekļus un nolikumu apstiprina Fonda padome, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

(3) Katras komisijas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens pārstāv valsts institūciju, kuras kompetencē ir attiecīgās komisijas pārziņā esošie jautājumi.

(4) Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā komisija no tās locekļu vidus.

(5) Komisijas locekļu pilnvaru laiks ir ne ilgāks kā divi gadi.

(6) Projektus, kurus finansē no Eiropas Savienības politiku instrumentiem vai ārvalstu finanšu palīdzības, izvērtē saskaņā ar attiecīgos instrumentus vai finanšu palīdzību reglamentējošiem dokumentiem.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

13.pants. Grāmatvedības uzskaite

(1) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniedz pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma "Par grāmatvedību" un citu normatīvo aktu prasībām.

(2) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Fonda līdzekļu izlietojumu atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 24.11.2004.)

14.pants. Fonda iekšējā revīzija

Fonda iekšējās revīzijas kārtību nosaka Fonda nolikums.

15.pants. Fonda darbības tiesiskuma kontrole

(1) Fonda administratīvos aktus, kas izdoti, pildot šajā likumā noteiktos Fonda uzdevumus, un Fonda faktisko rīcību var pārsūdzēt administratīvajā tiesā, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

(2) Citus šā panta pirmajā daļā neminētos administratīvos aktus un faktisko rīcību apstrīd un pārsūdz likumā noteiktajā kārtībā.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.septembrim apstiprina Sabiedrības integrācijas fonda nolikumu.

2. Ministru kabinets sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam", paredzot tajā Sabiedrības integrācijas fonda darbības nodrošināšanai Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu tieši Sabiedrības integrācijas fondam.

3. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.jūlijam nosaka kritērijus, pēc kādiem tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē, un kārtību, kādā šīs organizācijas tiek izraudzītas.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

4. Līdz dienai, kad Fonda padome apstiprina Fonda nolikumu, bet ne ilgāk par 2011.gada 1.jūliju ir piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumi Nr.390 “Sabiedrības integrācijas fonda nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

5. Pēc tam, kad stājies spēkā grozījums par šā likuma 9.panta izteikšanu jaunā redakcijā:

1) Fonda padomes loceklis, kas 2011.gada 31.martā ir Valsts prezidenta pārstāvis vai plānošanas reģiona pārstāvis, turpina ieņemt Fonda padomes locekļa amatu līdz dienai, kad zūd tiesiskais pamats turpināt darbu Fonda padomē;

2) Fonda padomes locekļi, kas 2011.gada 31.martā ir nevalstisko organizāciju pārstāvji, turpina ieņemt Fonda padomes locekļa amatu, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.oktobrim.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 5.jūlijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 20.jūlijā