Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/34

Rīgā 2013.gada 11.decembrī (prot. Nr.46, 2.p.)
Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta trešo un
ceturto daļu un 32.1panta trešo un piekto daļu, Enerģētikas likuma
7.1panta otro un trešo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības elektroenerģijas ražotāju, siltumenerģijas ražotāju, elektroenerģijas tirgotāju un siltumenerģijas tirgotāju (turpmāk – komersants) reģistrācijai;

1.2. kārtību, kādā komersants nosūta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators) paziņojumu par reģistrāciju vai paziņojumu par darbības izbeigšanu;

1.3. informāciju, kuru ietver paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu;

1.4. komersantu reģistros iekļaujamās ziņas;

1.5. kārtību, kādā komersantu izslēdz no komersantu reģistra un atkārtoti reģistrē.

II. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu

2. Komersants nosūta regulatoram paziņojumu par reģistrāciju, kas noformēts atbilstoši šādiem pielikumiem:

2.1. komersanta reģistrācijai elektroenerģijas ražotāju reģistrā – atbilstoši 1.pielikumam;

2.2. komersanta reģistrācijai elektroenerģijas tirgotāju reģistrā – atbilstoši 2.pielikumam;

2.3. komersanta reģistrācijai siltumenerģijas ražotāju reģistrā – atbilstoši 3.pielikumam;

2.4. komersanta reģistrācijai siltumenerģijas tirgotāju reģistrā – atbilstoši 4.pielikumam;

2.5. komersants, kas enerģiju ražo vai plāno ražot koģenerācijā, paziņojumu par reģistrāciju noformē:

2.5.1. atbilstoši 1.pielikumam, ja koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;

2.5.2. atbilstoši 3.pielikumam, ja koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda nav lielāka par vienu megavatu, siltumenerģijas ražošanas iekārtu kopējā uzstādītā siltuma jauda ir lielāka par vienu megavatu un lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.

3. Komersants paziņojumam par reģistrāciju elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotāju reģistrā pievieno dokumentu, kas apliecina elektrostacijas vai siltumenerģijas ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā.

4. Ja komersants izbeidz elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, tas nosūta regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu atbilstoši 5.pielikumam.

5. Komersants ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

6. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas.

7. Ja paziņojumu iesniedz elektroniski, tam pievieno paziņojumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

III. Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistri

8. Regulators mājas lapā internetā www.sprk.gov.lv uztur un atjauno komersantu reģistrus, norādot reģistra pēdējo atjaunošanas datumu.

9. Komersantu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

9.1. par elektroenerģijas ražotāju:

9.1.1. nosaukums;

9.1.2. vienotais reģistrācijas numurs;

9.1.3. juridiskā adrese;

9.1.4. elektroenerģijas ražošanai uzstādītā kopējā jauda;

9.1.5. reģistrācijas datums;

9.1.6. ja elektroenerģijas ražotājs ir izslēgts no elektroenerģijas ražotāju reģistra, datums, kad elektroenerģijas ražotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

9.2. par elektroenerģijas tirgotāju:

9.2.1. nosaukums;

9.2.2. vienotais reģistrācijas numurs;

9.2.3. juridiskā adrese;

9.2.4. reģistrācijas datums;

9.2.5. ja elektroenerģijas tirgotājs ir izslēgts no elektroenerģijas tirgotāju reģistra, datums, kad elektroenerģijas tirgotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

9.3. par siltumenerģijas ražotāju:

9.3.1. nosaukums;

9.3.2. vienotais reģistrācijas numurs;

9.3.3. juridiskā adrese;

9.3.4. siltumenerģijas ražošanai uzstādītā kopējā faktiskā jauda;

9.3.5. reģistrācijas datums;

9.3.6. ja siltumenerģijas ražotājs ir izslēgts no siltumenerģijas ražotāju reģistra, datums, kad siltumenerģijas ražotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

9.3.7. ja siltumenerģijas ražotāja darbība pārtraukta vispārējās atļaujas noteikumu atkārtota pārkāpuma gadījumā, termiņš, uz cik ilgu laiku ir pārtraukta siltumenerģijas ražotāja darbība.

9.4. par siltumenerģijas tirgotāju:

9.4.1. nosaukums;

9.4.2. vienotais reģistrācijas numurs;

9.4.3. juridiskā adrese;

9.4.4. pakalpojuma sniegšanas teritorija;

9.4.5. reģistrācijas datums;

9.4.6. ja siltumenerģijas tirgotājs ir izslēgts no siltumenerģijas tirgotāju reģistra, datums, kad siltumenerģijas tirgotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

9.4.7. ja siltumenerģijas tirgotāja darbība pārtraukta vispārējās atļaujas noteikumu atkārtota pārkāpuma gadījumā, termiņš, uz cik ilgu laiku ir pārtraukta siltumenerģijas tirgotāja darbība.

IV. Komersanta izslēgšanas un tā darbības apturēšanas kārtība

10. Komersants ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš paziņo regulatoram par komersanta darbības apturēšanu.

11. Komersants ne vēlāk kā 90 dienas iepriekš paziņo regulatoram par elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanas vai tirdzniecības izbeigšanu.

12. Regulators izslēdz komersantu no attiecīgā reģistra:

12.1. pēc komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas, ja komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju;

12.2. ja komersants ir izslēgts no komercreģistra;

12.3. ja ir konstatēti apstākļi, kas liecina, ka komersanta darbību vairs nav nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

13. Ja regulators konstatē vispārējās atļaujas noteikumu enerģētikas nozarē pārkāpumu komersanta darbībā, regulators nosūta komersantam ierakstītā pasta sūtījumā uz tā juridisko adresi brīdinājuma vēstuli, kurā norāda konstatēto pārkāpumu, lūdz komersantu sniegt skaidrojumu, sniedz ieteikumus konstatētā pārkāpuma novēršanai un nosaka termiņu, līdz kuram komersantam jānovērš konstatētais pārkāpums.

14. Ja komersants nenovērš regulatora konstatēto pārkāpumu regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

15. Ja komersants nenovērš gada laikā atkārtoti izdarītu līdzīgu pārkāpumu (turpmāk – atkārtots pārkāpums) regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, regulators:

15.1. uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā;

15.2. pieņem komersantam saistošu lēmumu, kurā norāda konstatēto atkārtoto pārkāpumu, uzliek par pienākumu novērst atkārtoto pārkāpumu, nosaka termiņu, līdz kuram atkārtotais pārkāpums jānovērš, un brīdina par komersanta izslēgšanu no attiecīgā reģistra.

16. Ja šo noteikumu 15.2.punktā minētajā saistošajā lēmumā noteiktajā termiņā siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, regulators lemj par siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja darbības pārtraukšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, izslēdzot to no attiecīgā reģistra.

17. Ja šo noteikumu 15.2.punktā minētajā saistošajā lēmumā noteiktajā termiņā elektroenerģijas ražotājs vai tirgotājs nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, regulators lemj par elektroenerģijas ražotāja vai tirgotāja izslēgšanu no attiecīgā reģistra.

18. Komersants tā atkārtotai reģistrācijai nosūta regulatoram paziņojumu atbilstoši šo noteikumu 2. un 3.punktam.

19. Regulators mājas lapā internetā www.sprk.gov.lv publicē paziņojumu par komersantiem, kuriem ar regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība, kā arī norāda darbības pārtraukšanas termiņu.

20. Regulators attiecīgajā reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta obligāti izpildāmu prasību, kas regulatoram nosūtīta saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

21. Regulators attiecīgajā reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta darbības apturēšanu, pamatojoties uz komercreģistra ierakstu par komersanta darbības apturēšanu.

V. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 23.novembra lēmumu Nr. 1/31 "Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 190.nr.).

23. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 11.decembra lēmumam Nr. 1/34
Paziņojums par elektroenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:Tālrunis, fakss, e-pasts
Juridiskā adrese: 

Lūdzu reģistrēt 
 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - elektroenerģijas ražošanas sniegšanai.

Informācija par katru komersanta elektrostaciju

1.

Elektrostacijas faktiskā adrese 

2.

Ekonomikas ministrijas atļaujas izdošanas datums 

3.

Ekonomikas ministrijas atļaujas Nr. 

4.

Elektrostacijas veids:* 
 Vēja elektrostacija  
Hidroelektrostacija 
Saules elektrostacija 
Koģenerācijas elektrostacija 
Kondensācijas elektrostacija 

5.

Elektrostacijas uzstādītā jauda

Elektriskā jauda
(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)**

Ūdenssildāmo katlu siltuma jauda
(Qūk, MW)**

   

6.

Kurināmā veids *** 
 Dabasgāze  
Biogāze 
Biomasa 
Kūdra 
Ogles 
Dīzeļdegviela 
Mazuts 

7.

Ražošanas apjoms gadā: 

7.1.

Elektroenerģija, MWh 

7.2.

Siltumenerģija, MWh** 

8.

Persona, kurai pārdos(d) siltumenerģiju** 

9.

Elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas datums

 

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).****

Datums***** ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts***** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* - atzīmēt ar X vienu veidu

** - aizpildīt tikai par koģenerācijas elektrostacijām

*** - atzīmēt ar X vienu veidu tikai par koģenerācijas vai kondensācijas elektrostacijām

**** - attiecas tikai uz koģenerācijas elektrostacijām

***** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 11.decembra lēmumam Nr. 1/34
Paziņojums par elektroenerģijas tirgotāja reģistrāciju
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:Tālrunis, fakss, e-pasts
Juridiskā adrese:Plānotais elektroenerģijas pārdošanas apjoms gadā, MWh:

Lūdzu reģistrēt 
 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - elektroenerģijas tirdzniecības sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis
3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 11.decembra lēmumam Nr. 1/34
Paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:Tālrunis, fakss, e-pasts
Juridiskā adrese: 

Lūdzu reģistrēt 
 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - siltumenerģijas ražošanas sniegšanai.

Informācija par katru komersanta siltumenerģijas ražošanas objektu

1.

Objekta faktiskā adrese 

2.

Uzstādīto katlu jauda, (Quk, MW) 

3.

Uzstādīto koģenerācijas iekārtu jauda*

Elektriskā jauda
(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)

  

4.

Kurināmā veids**: 
 Dabasgāze  
Biogāze 
Biomasa 
Kūdra 
Ogles 
Dīzeļdegviela 
Mazuts vai citi naftas produkti 
Elektroenerģija 

5.

No objekta lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā, MWh 

6.

Persona, kurai pārdos(d) siltumenerģiju 

7.

Objekta ekspluatācijā nodošanas datums

 

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums** ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* - aizpildīt, ja objektā uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kuru kopējā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW

** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis
4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 11.decembra lēmumam Nr. 1/34
Paziņojums par siltumenerģijas tirgotāja reģistrāciju
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:Tālrunis, fakss, e-pasts
Juridiskā adrese:Plānotais siltumenerģijas pārdošanas apjoms gadā, MWh:
Pakalpojuma sniegšanas administratīvā teritorija: 

Lūdzu reģistrēt 
 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - siltumenerģijas tirdzniecības sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums* ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis
5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 11.decembra lēmumam Nr. 1/34
Paziņojums par darbības izbeigšanu
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:Tālrunis, fakss, e-pasts:
Juridiskā adrese: 

Lūdzu izslēgt 
 

(komersanta nosaukums)

no šāda reģistra ar _____.gada ___._______________:

 elektroenerģijas tirgotāju reģistrs

 elektroenerģijas ražotāju reģistrs

 siltumenerģijas tirgotāju reģistrs

 siltumenerģijas ražotāju reģistrs

Valsts nodeva EUR_______ apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu _____.gadā samaksāta _____.gada ____._____________.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).*

Datums** ___.___._______

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* - Attiecas uz lūgumu izslēgt no siltumenerģijas tirgotāju vai siltumenerģijas ražotāju reģistra.

** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis
01.01.2014