Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1292

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.60 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu
" 16.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 231./232.nr.; 2003, 49.nr.; 2008, 36., 165.nr.; 2009, 72., 170.nr.; 2010, 12.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā:

1.1.1. vārdu "pierakstīti" (attiecīgā formā) ar vārdu "deklarēti" (attiecīgā formā);

1.1.2. vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, šo noteikumu izpratnē ir pakalpojuma sniedzējs. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji saņem pakalpojumu, ir pakalpojuma saņēmējs.";

1.3. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Pakalpojuma sniedzējs līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad skolēni un audzēkņi (turpmāk - audzēkņi) sākuši apmeklēt pašvaldības izglītības iestādi, sagatavo un nosūta parakstīšanai pakalpojuma saņēmējam līgumu par viena audzēkņa izmaksām pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). Līguma pielikumos, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, norāda faktisko audzēkņu skaitu, kas attiecīgajā laikposmā apmeklē pašvaldības izglītības iestādi (pievieno audzēkņu sarakstu), un pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus vai šo noteikumu 20.5 punktā minētajā gadījumā - pašvaldības apstiprinātu izglītības iestādes plānoto izdevumu tāmi. Savstarpējos norēķinus uzsāk ar dienu, kurā pakalpojums sniegts, un beidz ar dienu, kad audzēknis pārtrauc apmeklēt attiecīgo izglītības iestādi vai deklarē dzīvesvietu citā pašvaldībā. Savstarpējos norēķinus var veikt ne vairāk kā par trijiem iepriekšējiem mēnešiem pirms līguma parakstīšanas.";

1.4. papildināt 2.1 punktu aiz vārdiem "līdz mācību gada beigām" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja audzēknis vai absolvents šajos mēnešos deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā";

1.5. svītrot 3.punktu;

1.6. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Pakalpojuma sniedzējs reizi četros mēnešos saskaņo precizēto audzēkņu skaitu ar to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarētie audzēkņi apmeklē attiecīgo izglītības iestādi, un, ja ir notikušas izmaiņas, līdz attiecīgā perioda pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam nosūta pašvaldībai jaunu šo noteikumu 2.punktā minētā līguma pielikumu.";

1.7. izteikt 17.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.3. pašvaldības apstiprinātie izglītības iestādes iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi vai šo noteikumu 20.5 punktā minētajā gadījumā pašvaldības apstiprinātā izglītības iestādes plānoto izdevumu tāme;";

1.8. papildināt 19.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja līgums nav noslēgts, maksājumus par savstarpējiem norēķiniem ietur ne vairāk kā par trijiem iepriekšējiem mēnešiem pirms līguma nosūtīšanas.";

1.9. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus ar padomes starpniecību, samaksu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem nosaka atbilstoši noslēgtajam līgumam, bet, ja līgums nav noslēgts, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai šo noteikumu 20.5 punktā minētajā gadījumā atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei katrā izglītības iestādē - vispārējās izglītības iestādē, vakara un neklātienes izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības iestādē, diennakts pirmsskolas izglītības iestādē un internātā.";

1.10. izteikt 20.2 punktu šādā redakcijā:

"20.2 Aprēķinot izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni konkrētā izglītības iestādē, izmaksu aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujami šādi izglītības iestādes iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi:

20.2 1. atalgojumi (EKK 1100) (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas, naudas balvas un materiālo stimulēšanu (EKK 1148), darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170));

20.2 2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta);

20.2 3. mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus, dienesta, darba braucienus (EKK 2120));

20.2 4. pakalpojumu samaksa (EKK 2200):

20.2 4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210);

20.2 4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220);

20.2 4.3. iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230);

20.2 4.4. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) (EKK 2240);

20.2 4.5. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250);

20.2 4.6. īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262));

20.2 5. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300):

20.2 5.1. biroja preces un inventārs (EKK 2310);

20.2 5.2. kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322));

20.2 5.3. zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti (EKK 2340);

20.2 5.4. kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350);

20.2 5.5. valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363));

20.2 5.6. mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370);

20.2 6. izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400);

20.2 7. bibliotēku krājumi (EKK 5233).";

1.11. svītrot 20.3 punktu;

1.12. izteikt 20.4 punktu šādā redakcijā:

"20.4 Pakalpojuma sniedzējs līdz kārtējā budžeta gada 1.oktobrim precizē uz vienu audzēkni noteikto mēneša maksājuma summu ar pakalpojuma saņēmēju, ja uz kārtējā budžeta gada 1.septembri ir mainījies audzēkņu skaits.";

1.13. papildināt noteikumus ar 20.5 punktu šādā redakcijā:

"20.5 Ja kārtējā budžeta gadā tiek dibināta jauna izglītības iestāde, aprēķinot izmaksas pirmajā budžeta gadā par vienu audzēkni konkrētajā izglītības iestādē, izdevumu tāmē iekļaujami kārtējā budžeta gada plānotie izglītības iestādes izdevumi atbilstoši šo noteikumu 20.2 punktā minētajiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem.";

1.14. aizstāt 21.punktā vārdu "arodizglītības" ar vārdiem "profesionālās izglītības";

1.15. izteikt 23.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksas aprēķināmas par budžeta gadu, maksājumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem izdarāmi par četru mēnešu periodu līdz perioda pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam, maksājumi par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem izdarāmi ne retāk kā reizi ceturksnī līdz tā pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam.";

1.16. izteikt 1.pielikuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. Par skolēniem un pirmsskolas iestāžu audzēkņiem, kuriem dzīvesvieta ir deklarēta ______________________ administratīvajā teritorijā,
(republikas pilsēta, novads)

bet kas apmeklē _________________________________ izglītības iestādi(-es),
(republikas pilsēta, novads)

Pakalpojuma saņēmējs _____.gadā veic savstarpējos norēķinus ar Pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar izglītības iestādes iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai šo noteikumu 20.5 punktā minētajā gadījumā saskaņā ar izglītības iestādes plānoto izdevumu tāmi un audzēkņu sarakstu, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa un kuru precizē reizi četru mēnešu periodā.";

1.17. izteikt 1.pielikuma 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. Pakalpojuma saņēmējs veic norēķinus ar Pakalpojuma sniedzēju par četru mēnešu periodu līdz perioda pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre Laimdota Straujuma

01.01.2014