Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Daugavpilī 2013.gada 26.septembrī (prot. Nr.22, 31.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas
9.1 punktu, 3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro daļu
un Pārejas noteikumu 40.2 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus, nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu, tā apmēru un piemērošanas nosacījumus, kā arī nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek saimnieciskajā darbībā neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

3.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

3.2. būves kadastrālās vērtības.

4. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2014.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums 2014.gadā netiek piemērots, ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2014.gadā gadījumos, ja:

5.1. 2014. gadā tiek izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts;

5.2. 2013.gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts.

6. Ja 2014.gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts 2013.gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, vadoties no 2013.gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.22 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts noteic, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām ir tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"1.panta otrās daļas 9.1 punkts noteic, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas; 3.panta 1.4 daļa – vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; būves kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos; 9.panta otrā daļa – pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža; Pārejas noteikumu 40.2 punkts – pašvaldībai ir tiesības 2014.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
Pašvaldībām paredzētās augstākminētās tiesības pašvaldība piemēro ar 2014.gadu, ja saistošie noteikumi tiek publicēti līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā tiks piemērotas likmes atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmajā daļā noteiktajām likmēm.
Saistošo noteikumu projekts "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk – Noteikumi), atvieglo administratīvo slogu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka:
– ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus,
– nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu, tā apmēru un piemērošanas nosacījumus,
– nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" ēkām, kuru nolietojums pārsniedz 85 procentus, kadastrālā vērtība ir nulle. Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa bāze ir kadastrālā vērtība, arī nodoklis šādām ēkām ir nulle.
Lai veicinātu apkārtējo vidi degradējošu, sagruvušu, vai cilvēku drošību apdraudošu būvju nojaukšanu vai atjaunošanu tās būtu jāapliek ar paaugstinātu nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.
Lai atvieglotu administratīvo slogu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, Daugavpils pilsētas pašvaldība neapliks ar nodokli saimnieciskajā darbībā neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2 (izņemot garāžas).
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2014.gadā saglabās nekustamā īpašuma nodokļa 25% pieauguma ierobežojumu, lai novērstu situāciju, ka daļai nodokļa maksātāju šis nodoklis 2014.gadā pieaug divas līdz trīs reizes. Pašvaldība tādējādi neiekasēs aptuveni Ls 5 938.
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2014.gadā plānoti – 1 776031, t.i., ar nodokļa pieauguma ierobežojumu 25% apmērā.
Noteikumu izpilde neradīs papildu izdevumus pašvaldības budžetam.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr Noteikumiem tiks atvieglots administratīvais slogs nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, tiks veicināta degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju nojaukšana un vides sakārtošana.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notika ar Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļu, Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Daugavpils pilsētas pašvaldības deputātiem. Tika uzklausīti pilsētas iedzīvotāju priekšlikumi.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
01.01.2014