Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Liepājā 2013.gada 19.septembrī (prot. Nr.12, 13.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "Par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu - Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu
un Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "Par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu - Liepājas pilsētas tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 10.1.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus "Ls 4,00 (četri lati)" ar skaitļiem un vārdiem "5,69 euro (pieci euro 69 euro centi)";

1.2. aizstāt 10.2.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus "Ls 8,00 (astoņi lati)" ar skaitļiem un vārdiem "11,38 euro (vienpadsmit euro 38 euro centi)";

1.3. aizstāt 10.3.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus "Ls 10,00 (desmit latu)" ar skaitļiem un vārdiem "14,20 euro (četrpadsmit euro 20 euro centi)";

1.4. aizstāt 11.1.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus "Ls 8,00 (astoņi lati)" ar skaitļiem un vārdiem "11,38 euro (vienpadsmit euro 38 euro centi)";

1.5. aizstāt 11.2.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus "Ls 12,00 (divpadsmit lati)" ar skaitļiem un vārdiem "17,07 euro (septiņpadsmit euro 07 euro centi)";

1.6. aizstāt 36.punktā vārdus "Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes" ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes";

1.7. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.1.-1.5. un 1.7.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

1.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.21

AIZMUGURE LICENCĒM

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU
AIZMUGURES DAĻA

LOMA ATSKAITE OBLIGĀTI JĀNODOD LICENCES IEGĀDES VIETĀ

 

Saistošo noteikumu 2013.gada 19.septembra "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "Saistošie noteikumi par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu - Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otrā daļa un 31.pants.
2. Īss projekta satura izklāsts Šā projekta mērķis ir pielāgot saistošos noteikumus euro ieviešanai, aizstājot tajā latus ar euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumā paredzētajiem principiem.

Veikti arī tehniski precizējumi: Valsts vides dienesta iekšējās reorganizācijas rezultātā ir likvidēta struktūrvienība - Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde, tās funkcijas sadalot starp reģionālajām vides pārvaldēm un centrālo struktūrvienību. Attiecīgi ir veikti grozījumi saistošajos noteikumos, izslēdzot atsauci uz neeksistējošu struktūrvienību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī Domes mājas lapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē netika nodrošināta, jo projekts nemaina pastāvošo regulējumu pēc būtības, bet tikai aizstāj latus ar euro.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

31.10.2013