Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 29.06.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.468

Rīgā 2013.gada 6.augustā (prot. Nr.42 60.§)
Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru, valsts aizsardzības dienesta karavīru, zemessargu un Zemessardzes veterānu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 25.06.2024. noteikumu Nr. 394 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. apmaksātās veselības aprūpes saņemšanas nosacījumus, apmaksājamo pakalpojumu veidus un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus un neapmaksājamos izdevumus karavīriem, valsts aizsardzības dienesta karavīriem, zemessargiem un Zemessardzes veterāniem;

1.2. kārtību, kādā karavīri un zemessargi, kuri atgriezušies no starptautiskajām operācijām vai no dalības Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas jūras spēku komponentēs, ja karavīrs pildījis dienesta pienākumus uz kuģa jūrā ne mazāk kā trīs mēnešus (turpmāk – starptautiskās operācijas), šo karavīru un zemessargu laulātie un bērni, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu vai nav pabeiguši vidējās izglītības ieguvi, kā arī karavīru un zemessargu faktiskie partneri, ar kuriem karavīram un zemessargam ir kopīgi bērni vai mājsaimniecība (turpmāk – tuvinieki), saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un šo pakalpojumu apmaksas kārtību.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 422 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 343; MK 25.06.2024. noteikumiem Nr. 394)

2. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sedz Nacionālie bruņotie spēki no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 25.06.2024. noteikumu Nr. 394 redakcijā)

3. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sedz, ja tos ir saskaņojusi un apstiprinājusi Nacionālo bruņoto spēku vienības vai Zemessardzes vienības ārstniecības persona. Izdevumu pamatotību ārstniecības persona izvērtē, ņemot vērā medicīniskajā dokumentācijā norādītās medicīniskās informācijas atbilstību maksājuma dokumentā norādītajam ārstniecības vai farmaceitiskajam pakalpojumam.

(MK 25.06.2024. noteikumu Nr. 394 redakcijā)

4. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem sociālās rehabilitācijas (ja nepieciešams, arī veselības aprūpes) pakalpojumiem sedz, ja Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks triju mēnešu laikā pēc karavīra vai zemessarga atgriešanās no starptautiskās operācijas ir izdevis rīkojumu par viņa un viņa tuvinieku nosūtīšanu apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai un karavīrs vai zemessargs šos pakalpojumus ir izmantojis.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 422 redakcijā)

4.1 Karavīram un zemessargam izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, bet valsts aizsardzības dienesta karavīram un Zemessardzes veterānam – izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem sedz, ja tie saņemti:

4.11. saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes ārstniecības personas nosūtījumu;

4.12. saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku līgumiestādes ārsta nosūtījumu, ja nav iespējams saņemt šo noteikumu 4.11. apakšpunktā minēto nosūtījumu;

4.13. saskaņā ar citas ārstniecības iestādes ārsta nosūtījumu, ja nav iespējams saņemt šo noteikumu 4.11. un 4.12. apakšpunktā minēto nosūtījumu.

(MK 25.06.2024. noteikumu Nr. 394 redakcijā)

4.2 Izdevumus par sociālās rehabilitācijas (ja nepieciešams, arī veselības aprūpes) pakalpojumiem sedz šādiem karavīra vai zemessarga tuviniekiem:

4.21. laulātajam (laulības fakts noskaidrots, pārliecinoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Fizisko personu reģistrs" (turpmāk – Fizisko personu reģistrs));

4.22. bērnam (radniecības fakts noskaidrots, pārliecinoties Fizisko personu reģistrā);

4.23. bērnam, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, bet turpina iegūt vidējo izglītību (radniecības fakts noskaidrots, pārliecinoties Fizisko personu reģistrā, un ir saņemta izziņa no izglītības iestādes);

4.24. faktiskajam partnerim, ja:

4.24.1. karavīram vai zemessargam un viņa faktiskajam partnerim ir kopīgs bērns (radniecības fakts noskaidrots, pārliecinoties Fizisko personu reģistrā);

4.24.2. karavīrs vai zemessargs pirms došanās uz starptautisko operāciju apliecina informācijas par faktisko partneri patiesumu, iesniedzot Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteikta parauga pašapliecinājumu, vai sniedz informāciju, ka karavīram vai zemessargam un viņa faktiskajam partnerim ir viena dzīvesvietas adrese un par to ir iespējams pārliecināties Fizisko personu reģistrā.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 422 redakcijā)

5. Karavīram apmaksājamie pakalpojumi:

5.1. ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, kurus veselības aprūpes iestādei neapmaksā Nacionālais veselības dienests;

5.2. pacienta līdzmaksājumi, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību;

5.3. farmaceitiskie pakalpojumi (medikamentu, medicīnisko ierīču un slimnieka kopšanai nepieciešamo preču iegāde);

5.4. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas lēmumu un ņemot vērā ārstējošā ārsta rekomendācijas;

5.5. medicīniskās pārbaudes (ekspertīzes) laikā veselības aprūpes iestādē sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;

5.6. visu veidu laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi saskaņā ar medicīniskajām indikācijām;

5.7. fizikālās medicīnas un lāzerterapijas medicīniskie pakalpojumi;

5.8. zobu higiēnista sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, zobu labošana un ekstrakcija;

5.9. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, tai skaitā izmantojot ārstniecību (karavīriem, kuri atgriezušies no starptautiskajām operācijām, un šo karavīru tuviniekiem).

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 422 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 343)

5.1 Nacionālo bruņoto spēku komandieris var noteikt apmaksājamo izdevumu limitu par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

6. Karavīram neapmaksājamie pakalpojumi:

6.1. zobu protezēšana, ja tā nav saistīta ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;

6.2. ortodontijas pakalpojumi;

6.3. kosmetoloģijas pakalpojumi un plastiskās operācijas, ja to nepieciešamība nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.4. ekstremitāšu protezēšana, ja tā nav saistīta ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;

6.5. seksuāli transmisīvo slimību diagnosticēšana un ārstēšana;

6.6. neauglības ārstēšana, ģimenes plānošana, kontracepcija, mākslīgā apaugļošana un ar to saistītā medikamentu iegāde;

6.7. ģenētiskie izmeklējumi;

6.8. homeopātiskās konsultācijas un ārstēšana;

6.9. ārstēšana, izmantojot netradicionālās ārstēšanas metodes;

6.10. anonīmie veselības aprūpes pakalpojumi un profilaktiskie pasākumi;

6.11. ārstēšana, ja tā ir bijusi nepieciešama sakarā ar karavīra prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekām;

6.12. medicīniskā palīdzība ārvalstīs, ja tā saņemta pēc paša karavīra iniciatīvas;

6.13. grūtniecības pārtraukšanas operācija, ja tās nepieciešamība nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.14. maksas dzemdību palīdzība;

6.15. orgānu vai audu transplantācija, ja tā nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.16. pakalpojumi, kuri saņemti šādu iemeslu dēļ:

6.16.1. alkoholisko, toksisko, narkotisko, psihotropo vai citu kaitīgo vielu vai to produktu lietošana;

6.16.2. pašnāvības mēģinājums, ko apstiprina attiecīgā ārstniecības iestāde;

6.16.3. ceļu satiksmes negadījums, kas noticis karavīra vainas dēļ laikā, kad karavīrs nav pildījis dienesta pienākumus;

6.17. paaugstināts apkalpošanas līmenis un individuāla aprūpe, ja tas nav nepieciešams veselības stāvokļa dēļ.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 422 redakcijā)

7. Zemessargam šo noteikumu 5. un 6.punktā minētos nosacījumus piemēro, ja veselības bojājumi gūti, pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269)

7.1 Valsts aizsardzības dienesta karavīram šo noteikumu 5. un 6. punktā (izņemot 5.9. apakšpunktu) minētos nosacījumus piemēro, ja veselības bojājumi gūti valsts aizsardzības dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 343 redakcijā)

7.2 Zemessardzes veterānam šo noteikumu 5. un 6. punktā (izņemot 5.9. apakšpunktu) minētos nosacījumus piemēro, ja veselības bojājumi gūti, pildot Zemessardzes veterānu uzdevumus.

(MK 25.06.2024. noteikumu Nr. 394 redakcijā)

8. Nacionālo bruņoto spēku komandieris nodrošina:

8.1. veselības aprūpes iestādei samaksu par karavīram, valsts aizsardzības dienesta karavīram, zemessargam vai Zemessardzes veterānam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu saskaņā ar veselības aprūpes iestādes izsniegto rēķinu, kurš sagatavots, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar veselības aprūpes iestādi, vai samaksas garantijas vēstuli, vai apmaksā karavīra, valsts aizsardzības dienesta karavīra, zemessarga vai Zemessardzes veterāna iesniegtajos maksājumus apliecinošajos dokumentos norādīto summu;

8.2. samaksu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam par karavīram vai zemessargam un viņa tuviniekiem sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegto rēķinu, kurš sagatavots, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 422; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 343; MK 25.06.2024. noteikumiem Nr. 394)

9. Veselības aprūpes iestāde vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs nosūta Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem:

9.1. rēķinu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri karavīram, valsts aizsardzības dienesta karavīram, zemessargam vai Zemessardzes veterānam sniegti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar veselības aprūpes iestādi, vai veselības aprūpes pakalpojumu samaksas garantijas vēstuli;

9.2. rēķinu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kuri karavīram vai zemessargam un viņa tuviniekiem sniegti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pakalpojuma sniedzēju.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 422; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 343; MK 25.06.2024. noteikumiem Nr. 394)

10. Veselības aprūpes iestāde vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs rēķinam pievieno dokumentus, kas apliecina rēķinā norādītos izdevumus par:

10.1. karavīram, valsts aizsardzības dienesta karavīram, zemessargam vai Zemessardzes veterānam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

10.2. karavīram vai zemessargam un viņa tuviniekiem sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 422; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 343; MK 25.06.2024. noteikumiem Nr. 394)

11. Nacionālie bruņotie spēki pārbauda rēķinā iekļauto pakalpojumu atbilstību karavīra, valsts aizsardzības dienesta karavīra, zemessarga vai Zemessardzes veterāna faktiski saņemtajiem pakalpojumiem (ja saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, – arī atbilstību noteiktajai diagnozei) un sedz šos izdevumus. Nacionālie bruņotie spēki ir tiesīgi pieprasīt no veselības aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja pārbaudei nepieciešamo papildu informāciju.

(MK 25.06.2024. noteikumu Nr. 394 redakcijā)

12. Ja karavīrs vai valsts aizsardzības dienesta karavīrs veselības aprūpes iestādei par viņam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem saskaņā ar šo noteikumu 4.1 punktu, Nacionālie bruņotie spēki viņam kompensē šos izdevumus. Lai saņemtu kompensāciju par samaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, karavīrs vai valsts aizsardzības dienesta karavīrs iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumus pakalpojumu saņemšanai, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu un to samaksu apliecinošus veselības aprūpes iestādes (ārsta) izsniegtus dokumentus (piemēram, rēķinus, kvītis, kases čekus), kuros norādīts pakalpojumu saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums un sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, vai to atvasinājumus.

(MK 25.06.2024. noteikumu Nr. 394 redakcijā)

13. Ja karavīrs vai valsts aizsardzības dienesta karavīrs par šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētajiem farmaceitiskajiem pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem, viņš iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

13.1. ja ir iegādāti medikamenti, iesniegumam pievieno ārsta izrakstītās receptes kopiju vai elektroniskās receptes izdruku un aptiekas izsniegtu čeku par medikamentu iegādi. Kases čekā jānorāda tās personas vārds, uzvārds un personas kods, kas iegādājās medikamentus, kā arī medikamentu nosaukums, cena un samaksātā summa. Izdevumus par medikamentiem, kurus nav izrakstījis ārsts, neatlīdzina;

13.2. ja ir iegādātas medicīniskās ierīces vai preces, iesniegumam pievieno ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās (stacionārās) slimnieka kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīts, kāds inventārs vai prece un kādā daudzumā ir nepieciešama, kā arī dokumentus, kas apliecina to iegādi (piemēram, kases čekus, stingrās uzskaites kvītis, rēķinus) un kuros norādīts medicīnisko ierīču vai preču saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums, saņemto medicīnisko ierīču vai preču veids un samaksātā summa.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 343 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2024. noteikumiem Nr. 394)

14. Zemessargs vai Zemessardzes veterāns šo noteikumu 12. un 13. punktā minētajā kārtībā iesniedz iesniegumu Nacionālo bruņoto spēku komandierim. Ja zemessargam vai Zemessardzes veterānam norīkojumu pie ārsta izsniedzis Zemessardzes vienības ārsts, zemessargs vai Zemessardzes veterāns pirms iesnieguma iesniegšanas Nacionālo bruņoto spēku komandierim to saskaņo ar Zemessardzes komandieri.

(MK 25.06.2024. noteikumu Nr. 394 redakcijā)

15. Šo noteikumu 12. un 13. punktā minētajos gadījumos karavīrs, valsts aizsardzības dienesta karavīrs, zemessargs vai Zemessardzes veterāns iesniedz iesniegumu triju mēnešu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu izsniegšanas. Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensāciju ieskaita karavīra, valsts aizsardzības dienesta karavīra, zemessarga vai Zemessardzes veterāna atlīdzības saņemšanai norādītajā kredītiestādes kontā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja karavīrs, valsts aizsardzības dienesta karavīrs, zemessargs vai Zemessardzes veterāns lūdz kompensēt izdevumus par tādiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saskaņā ar šiem noteikumiem netiek apmaksāti, viņu par to informē rakstiski un atgriež iesniegtos dokumentus.

(MK 25.06.2024. noteikumu Nr. 394 redakcijā)

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumus Nr.865 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 157.nr.).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Aizsardzības ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
29.06.2024