Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.05.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-3

Jelgavā 2013.gada 31.janvārī
Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
31.01.2013. lēmumu Nr.1/3

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka daļēju maksu, turpmāk – maksa, un maksas atvieglojumus Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, turpmāk – Iestādes, kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi.

2. Maksa noteikta saistošo noteikumu pielikumā.

3. Maksu Iestādes saņem par kārtējo mēnesi saskaņā ar izrakstīto rēķinu bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

4. Saistošo noteikumu pielikuma "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" 1.punktā noteiktā maksa tiek ieskaitīta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" pamatbudžetā un izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.

5. Saistošo noteikumu pielikuma "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" 2. – 4.punktā noteiktā maksa tiek ieskaitīta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" pamatbudžetā un izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.

6. Iestādes ir atbildīgas par saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.martā.

8. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.februāra saistošos noteikumus Nr.11-10 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks V.Ļevčenoks
Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.13-3
"Dalības maksa par izglītības ieguvi
Jelgavas pilsētas pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"
Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

(Pielikums grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-24; 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-8; 17.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20-40; 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.21-9)

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mērvienība

Dalības maksa mēnesī euro

1.

"Jelgavas Mākslas skola"

viena profesionālās ievirzes izglītības programma

7,11

2.

"Jelgavas Specializētā peldēšanas skola"

viena profesionālās ievirzes izglītības programma

7,11

3.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola"

viena profesionālās ievirzes izglītības programma

4,27

4.

"Jelgavas Ledus sporta skola"

viena profesionālās ievirzes izglītības programma

28,46

5. Maksas atvieglojumi 100% apmērā no dalības maksas, finansējumu paredzot no Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālā budžeta:

5.1. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

5.2. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni ar funkcionāliem traucējumiem;

5.3. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās daudzbērnu ģimenes (ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērni);

6. No mēneša dalības maksas ir atbrīvoti bērni, kuri, pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai bērna ģimenes ārsta izziņu, attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē programmas nodarbības laika posmā, kas nav īsāks par 1 mēnesi pēc kārtas.

61. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie ir atbrīvoti no mēneša dalības maksas.

62. Saistībā ar īstenotajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izglītojamie ir atbrīvoti no mēneša dalības maksas līdz 2021. gada 31. augustam.

7. No dalības maksas kalendārajā gadā ir atbrīvoti izglītojamie, kuri profesionālās izglītības programmas apgūst izglītības iestāžu "Jelgavas Specializētā peldēšanas skola", "Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola", "Jelgavas Ledus sporta skola" MT-7 (mācību treniņu septītā apmācības gada grupa), SMP-1 (sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa), SMP-2 (sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa), SMP-3 (sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa) un ASM (augstākās sporta meistarības grupa) grupās un kuri iepriekšējā kalendārajā gadā:

7.1. individuālajos sporta veidos Latvijas čempionātos, Latvijas olimpiādēs ir ieguvuši no 1. līdz 6.vietai vai ir izpildījuši sporta meistarkandidāta normatīvu;

7.2. ir sasnieguši 16 gadu vecumu un komandu sporta veidos Latvijas čempionātos, Latvijas olimpiādēs ir ieguvuši no 1. līdz 6.vietai.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks V.Ļevčenoks
06.05.2021