Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.07.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.941

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 25.§)
Izpildu lietu reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma
156.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Izpildu lietu reģistra (turpmāk – reģistrs) izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī reģistrā iekļaujamās informācijas minimālo apjomu.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kas paredzēta zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbību veikšanai.

3. Reģistra izveidošanas un izmantošanas mērķis ir:

3.1. nodrošināt izpildu lietu datu vienotu elektronisku reģistrēšanu, apstrādi, glabāšanu, pārraidīšanu un pieejamību, lai operatīvi kontrolētu izpildu lietu virzību procesa gaitā, efektīvi apmainītos ar nepieciešamo informāciju (datiem) starp zvērinātiem tiesu izpildītājiem, automatizētu statistikas pārskatu sagatavošanu, kā arī nodrošinātu iespēju izpildu darbību veikšanai nepieciešamos datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniegt un saņemt no citām informācijas sistēmām tiešsaistes datu pārraides režīmā;

3.2. elektroniski uzkrāt un apstrādāt informāciju par zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā esošajiem līdzekļiem un to sadalījumu pa izpildu lietām;

3.3. elektroniski kārtot saņemto un nosūtīto zvērināta tiesu izpildītāja korespondenci, kā arī aktu, aprēķinu un rēķinu reģistrēšanu un uzskaiti;

3.4. elektroniski uzkrāt ar zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu personāllietvedības kārtošanu saistīto informāciju.

4. Reģistra lietotāji ir:

4.1. zvērināti tiesu izpildītāji;

4.2. zvērināta tiesu izpildītāja palīgi;

4.3. zvērināta tiesu izpildītāja biroja darbinieki, kuriem piekļuve reģistram nepieciešama amata pienākumu izpildei;

4.4. Tieslietu ministrijas nodarbinātās personas, kurām piekļuve reģistram nepieciešama amata pienākumu izpildei;

4.5. Tiesu administrācijas nodarbinātās personas, kurām piekļuve reģistram nepieciešama amata pienākumu izpildei;

4.6. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes nodarbinātās personas, kurām piekļuve reģistram nepieciešama amata pienākumu izpildei.

5. Informāciju reģistrā iekļauj un aktualizē, pamatojoties uz attiecīgu lietvedības vai izpildu dokumentu vai amata pienākumu izpildes ietvaros veiktu amata darbību, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā saņemtu informāciju.

6. Reģistra lietotājs atbilstoši tam piešķirto piekļuves tiesību apjomam nodrošina šajos noteikumos minētās informācijas iekļaušanu reģistrā, kā arī atbild par iekļautās informācijas precizitāti un pareizību.

II. Reģistra izveidošana un uzturēšana

7. Reģistru izveido un uztur reģistra pārzinis. Reģistra pārziņa funkcijas veic Tiesu izpildītāju likumā noteiktā iestāde.

8. Reģistra pārzinis plāno reģistra uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus, izskata izmaiņu pieprasījumus un priekšlikumus sistēmas uzlabošanai, izvērtē sadarbības līguma vai starpresoru vienošanās nepieciešamību reģistra darbības nodrošināšanai un ziņu apmaiņai ar citām informācijas sistēmām, izmantojot tiešsaistes datu pārraides režīmu vai citus elektroniskos sakaru līdzekļus, sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi. Ja nepieciešams, minēto funkciju izpildē reģistra pārzinis pieaicina citus ekspertus.

III. Reģistrā iekļaujamās informācijas minimālais apjoms

9. Reģistrā iekļauj šādu informāciju par zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā esošu izpildu lietu:

9.1. par izpildu lietu norāda:

9.1.1. izpildu lietas reģistrācijas numuru;

9.1.2. izpildu lietas kategoriju;

9.1.3. izpildu dokumenta saņemšanas datumu;

9.1.4. prasījuma būtību;

9.1.5. izpildu dokumenta veidu;

9.1.6. izpildu dokumenta izdevēju;

9.1.7. izpildu dokumenta numuru;

9.1.8. izpildu dokumenta izdošanas datumu;

9.1.9. ziņas par izpildu lietas statusu;

9.2. par izpildu lietā iesaistītajām personām norāda:

9.2.1. personas veidu;

9.2.2. fiziskai personai – vārdu un uzvārdu, juridiskai personai – nosaukumu;

9.2.3. fiziskai personai – personas kodu vai dzimšanas datumu (ārzemniekam), juridiskai personai – reģistrācijas numuru;

9.2.4. kontaktadresi (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adresi vai dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses vai deklarētās dzīvesvietas adreses nav, juridiskai personai – juridisko adresi);

9.2.5. personas kontaktinformāciju (ja zināma);

9.2.6. norēķinu rekvizītus (ja zināmi);

9.2.7. ziņas par to, vai piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas tiesu izpildītājam;

9.3. par izpildu lietā veiktajām amata darbībām norāda:

9.3.1. amata darbības veidu;

9.3.2. amata darbības veikšanas datumu;

9.3.3. informāciju par mantu, uz kuru vērš piedziņu;

9.3.4. informāciju par mantas izsoli;

9.4. piedzītās naudas summas apmēru;

9.5. izpildu lietā radušos sprieduma izpildes izdevumus.

10. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par zvērināta tiesu izpildītāja korespondenci:

10.1. par saņemto korespondenci norāda:

10.1.1. dokumenta reģistrācijas numuru;

10.1.2. dokumenta reģistrācijas datumu;

10.1.3. dokumenta numuru (numuru, ko piešķīris izdevējs);

10.1.4. dokumenta iesniedzēju (fiziskas personas vārdu un uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu);

10.1.5. izpildu lietas reģistrācijas numuru (ja dokuments ir piesaistīts izpildu lietai);

10.1.6. dokumenta saturu (īsu satura izklāstu);

10.1.7. informāciju par dokumenta virzību;

10.2. par nosūtīto korespondenci norāda:

10.2.1. dokumenta reģistrācijas numuru;

10.2.2. dokumenta reģistrācijas datumu;

10.2.3. izpildu lietas reģistrācijas numuru (ja dokuments ir piesaistīts izpildu lietai);

10.2.4. dokumenta adresātu (fiziskas personas vārdu un uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu);

10.2.5. dokumenta saturu (īsu satura izklāstu);

10.2.6. dokumenta nosūtīšanas veidu.

11. Reģistrā iekļauj šādu informāciju par depozīta summu uzskaiti un veiktajiem maksājumiem (iemaksu un izmaksu):

11.1. Valsts kases piešķirtais maksājuma numurs;

11.2. maksājuma reģistrācijas datums;

11.3. maksātāja rekvizīti – fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums (ārzemniekam) vai juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas numurs;

11.4. saņēmēja rekvizīti – fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums (ārzemniekam) vai juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas numurs;

11.5. norēķinu rekvizīti;

11.6. maksājuma summa;

11.7. maksājuma veids;

11.8. maksājuma mērķis (ja maksājums saistīts ar piedzīto summu pārskaitīšanu piedzinējam, norāda arī izpildu dokumenta numuru);

11.9. izpildu lietas reģistrācijas numurs (ja maksājums ir piesaistīts izpildu lietai).

12. Reģistrā iekļauj šādu informāciju par zvērināta tiesu izpildītāja sagatavotajiem aktiem:

12.1. akta reģistrācijas numurs;

12.2. akta sastādīšanas datums;

12.3. akta būtība;

12.4. izpildu lietas reģistrācijas numurs (ja akts piesaistīts izpildu lietai);

12.5. akta nosūtīšanas veids (ja akts nosūtīts).

13. Reģistrā iekļauj šādu informāciju par zvērināta tiesu izpildītāja iecirkni:

13.1. apgabaltiesa, kuras darbības teritorijā atrodas iecirknis;

13.2. iecirkņa numurs;

13.3. iecirkņa statuss (norādot informāciju, vai iecirknis ir vakants);

13.4. zvērināts tiesu izpildītājs, kurš iecirknī pilda amata pienākumus, norādot:

13.4.1. zvērināta tiesu izpildītāja vārdu un uzvārdu;

13.4.2. zvērināta tiesu izpildītāja nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

13.4.3. zvērināta tiesu izpildītāja prombūtnes laiku;

13.4.4. zvērināta tiesu izpildītāja aizvietotāju viņa prombūtnes laikā;

13.4.5. zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietas adresi un kontaktinformāciju;

13.4.6. pieņemšanas laiku;

13.4.7. depozīta konta numuru;

13.4.8. tiesu izpildītāja palīgus un biroja darbiniekus (vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju);

13.5. rajona (pilsētas) tiesa, kurai piekritīga zvērināta tiesu izpildītāja darbību uzraudzība sprieduma izpildīšanā.

14. Informāciju reģistrā iekļauj nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamās darbdienas laikā pēc pamatojoša dokumenta (piemēram, izpildu dokumenta) vai attiecīgās informācijas saņemšanas, lēmuma pieņemšanas, procesuālā kārtībā veiktas darbības vai citas amata darbības un profesionālās darbības veikšanas.

15. Informāciju reģistrā iekļauj latviešu valodā. Ja lietas dalībnieks ir ārvalstnieks, personas vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, ja lietas dalībnieks ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona, kā arī adresi norāda attiecīgās ārvalsts valodas oriģinālformā (latīņalfabētiskās rakstības valodās) vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā (citās valodās).

IV. Reģistra izmantošanas kārtība

16. Piekļuves tiesības reģistram piešķir Tiesu administrācija (turpmāk – reģistra turētājs):

16.1. zvērinātam tiesu izpildītājam – pamatojoties uz tieslietu ministra rīkojumu par personas iecelšanu zvērināta tiesu izpildītāja amatā;

16.2. zvērināta tiesu izpildītāja palīgam un zvērināta tiesu izpildītāja biroja darbiniekam – pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu sakarā ar tieslietu ministra rīkojumu par personas iecelšanu zvērināta tiesu izpildītāja palīga amatā vai ar zvērinātu tiesu izpildītāju nodibinātām darba tiesiskajām attiecībām;

16.3. Tieslietu ministrijas nodarbinātai personai – pamatojoties uz iestādes vadītāja pieprasījumu;

16.4. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes nodarbinātai personai – pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja pieprasījumu;

16.5. Tiesu administrācijas nodarbinātai personai – ja personai piekļuves tiesības nepieciešamas darba pienākumu izpildei.

17. Reģistra turētājs reģistra piekļuves rekvizītus piešķir piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minēto dokumentu saņemšanas, bet šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētajam reģistra lietotājam – piecu darbdienu laikā pēc amata pienākumu uzsākšanas.

18. Reģistra lietotājiem piekļuves tiesības piešķir šādā apjomā:

18.1. šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētie lietotāji atbilstoši amata pienākumiem, bet 4.3.apakšpunktā minētie lietotāji, ja zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumā lūgts piešķirt piekļuves tiesības attiecīgām darbībām, var ievadīt, labot un dzēst šo noteikumu 9., 10., 11. un 12.punktā minēto informāciju, ja šādu darbību veikšana tieši izriet no lietotāja amata pienākumiem, kā arī sagatavot un nosūtīt datu pieprasījumus un apskatīt reģistrā iekļauto informāciju par tā zvērināta tiesu izpildītāja iecirkņa lietvedībā esošajām izpildu lietām, kurā lietotājs veic amata pienākumus, kā arī pieprasīt, saņemt un apstrādāt informāciju tiešsaistes datu pārraides vai automatizētās datu apmaiņas režīmā;

18.2. šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētie reģistra lietotāji var apskatīt reģistrā iekļauto informāciju tādā apjomā, kāds norādīts iestādes vadītāja pieprasījumā;

18.3. šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētie reģistra lietotāji var administrēt reģistra lietotāju kontus, kā arī sistēmas testēšanas nolūkos apskatīt jebkuru reģistrā iekļauto informāciju, kas nepieciešama darba pienākumu veikšanai, bet, pamatojoties uz šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minēto lietotāju pieprasījumiem, var apskatīt, rediģēt un dzēst reģistrā iekļauto informāciju;

18.4. šo noteikumu 4.6.apakšpunktā minētie reģistra lietotāji var apskatīt visu reģistrā iekļauto informāciju, kā arī rediģēt šo noteikumu 13.punktā minēto informāciju.

19. Reģistra lietotāju piekļuves tiesības reģistram anulē reģistra turētājs:

19.1. zvērinātam tiesu izpildītājam – pamatojoties uz tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta tiesu izpildītāja atbrīvošanu, atcelšanu vai atstādināšanu no amata;

19.2. zvērināta tiesu izpildītāja palīgam un zvērināta tiesu izpildītāja biroja darbiniekam – pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu vai tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta tiesu izpildītāja palīga atbrīvošanu vai atcelšanu no amata vai darba tiesisko attiecību pārtraukšanas faktu ar zvērināta tiesu izpildītāja biroja darbinieku;

19.3. Tieslietu ministrijas nodarbinātai personai – pamatojoties uz reģistra turētājam iesniegtu iestādes vadītāja pieprasījumu;

19.4. Tiesu administrācijas nodarbinātai personai – pamatojoties uz darba tiesisko attiecību pārtraukšanas faktu ar nodarbināto personu vai veicamo amata pienākumu maiņu;

19.5. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes nodarbinātai personai – pamatojoties uz reģistra turētājam iesniegtu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja pieprasījumu.

20. Reģistra turētājs reģistra lietotājam piešķirtās piekļuves tiesības anulē nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc šo noteikumu 19.punktā minēto apstākļu iestāšanās vai informācijas saņemšanas par tiem.

21. Reģistra turētājs pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Tieslietu ministrijas vai Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes ierosinājuma var pieņemt lēmumu par reģistra lietotājam piešķirto piekļuves tiesību anulēšanu, ja reģistra turētājam kļuvis zināms, ka piekļuves tiesības reģistra lietotājam piešķirtas nepamatoti, vai tās nav anulētas, lai gan iestājušies šo noteikumu 19.punktā minētie apstākļi.

22. Reģistra lietotājs izmanto reģistru atbilstoši reģistra izveidošanas mērķim un piešķirtajam piekļuves tiesību apjomam.

23. Reģistra lietotājam ir pienākums:

23.1. apstrādāt reģistra datus atbilstoši amata pienākumiem;

23.2. atbilstoši kompetencei nodrošināt savlaicīgu un pilnīgu šajos noteikumos minētās informācijas un atbilstošu datu ievadi reģistrā;

23.3. lietot reģistru amata pienākumu izpildei;

23.4. nenodot un neizpaust trešajām personām reģistra lietotājam piešķirtos piekļuves rekvizītus;

23.5. neveikt darbības, kas varētu apdraudēt reģistrā iekļauto datu drošību, aizsardzību un integritāti;

23.6. nenodot un neizpaust trešajai personai reģistrā iekļautās ziņas par veiktajām amata un profesionālajām darbībām, kā arī ziņas, kas iegūtas, veicot amata darbības vai zvērināta tiesu izpildītāja profesionālo darbību.

24. Zvērināts tiesu izpildītājs nodrošina, ka šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minētie lietotāji, kuriem pēc zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma piešķirtas piekļuves tiesības, reģistru lieto atbilstoši piekļuves tiesību piešķiršanas mērķim un reģistrā iekļautās ziņas izmanto tikai amata pienākumu izpildei.

25. Reģistra turētājs nodrošina, lai jebkuras darbības ar reģistrā iekļautajiem datiem (ierakstīšana, labošana, apskate, dzēšana) tiktu saglabātas datu vēsturē.

26. Personām, kas nav minētas šo noteikumu 4.punktā, ir tiesības uz reģistrā iekļauto ziņu saņemšanu Tiesu izpildītāju likumā un Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

27. Reģistrā iekļautās ziņas izmanto, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus, kas attiecas uz ierobežotas pieejamības informāciju.

28. Reģistrā iekļautās ziņas reģistra turētājs sniedz un saņem no valsts un pašvaldības iestādēm un citiem subjektiem tiešsaistes datu pārraides režīmā vai izmantojot citus elektroniskos sakaru līdzekļus saskaņā ar vienošanos un tajā noteikto sadarbības kārtību.

29. Reģistra turētājs iekļauj reģistrā šo noteikumu 11.punktā minēto informāciju atbilstoši zvērināta tiesu izpildītāja depozīta konta izrakstam, kas saņemts no Valsts kases tiešsaistes datu pārraides režīmā vai izmantojot citus elektroniskos sakaru līdzekļus.

30. Reģistrā iekļautās ziņas par administratīvo pārkāpumu lietās un krimināllietās personām piemēroto naudas sodu, kas samaksājams valsts ienākumos, reģistra turētājs sniedz un saņem no valsts iestādes, kura atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei uzkrāj, uzglabā un aktualizē informāciju par personām piemērotajiem sodiem un to izpildi, tiešsaistes datu pārraides režīmā saskaņā ar vienošanos un tajā noteikto sadarbības kārtību.

30.1 Reģistrā iekļautās ziņas par fizisko un juridisko personu izpildu lietām (parādnieku, parāda apjomu, izpildu lietas reģistrācijas datumu, izpildu lietas turpmāko virzību, izpildu lietu skaitu, zvērinātu tiesu izpildītāju) kredītspējas vērtēšanai reģistra turētājs sniedz kreditēšanas pakalpojuma sniedzējam vai kredītinformācijas birojam tiešsaistes datu pārraides režīmā saskaņā ar vienošanos un tajā noteikto sadarbības kārtību.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

31. Ziņas par izpildu lietu, kas zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā ievesta un līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim nav pabeigta, zvērināts tiesu izpildītājs iekļauj reģistrā līdz 2012.gada 31.decembrim.

32. Depozīta summu uzskaiti reģistrā zvērināts tiesu izpildītājs kārto no 2013.gada 1.janvāra. Ziņas par depozīta summu, kas 2012.gada 31.decembrī palikusi atlikumā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, zvērināts tiesu izpildītājs iekļauj reģistrā līdz 2013.gada 5.janvārim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs J.Bordāns
20.07.2018