Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.01.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.745

Rīgā 2012.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 5.§)
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – iestāde) ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Finanšu ministrs iestādes pakļautību īsteno ar Finanšu ministrijas starpniecību.

2. Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu.

II. Iestādes funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Iestādei ir šādas funkcijas:

3.1. (svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 3);

3.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas;

3.3. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādes funkcijas;

3.4. (svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 3);

3.5. (svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 3);

3.6. (svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 3);

3.7. Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktās publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkcijas;

3.8. citas ar ārvalstu finanšu līdzekļu administrēšanu saistītas funkcijas.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, iestāde veic šādus uzdevumus:

4.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno un uzrauga iestādes kompetencē esošās programmas un projektus;

4.2. nodrošina normatīvajos aktos, kā arī publisko tiesību līgumos noteikto programmu atbildīgo amatpersonu pienākumu izpildi iestādes kompetencē esošajos jautājumos;

4.3. izveido un ievieš iestādes kompetencē esošo programmu un projektu finanšu līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu;

4.4. izveido un uztur iestādes kompetencē esošo programmu un projektu datubāzi un arhīvu;

4.5. izstrādā priekšlikumus par iestādes kompetencē esošo programmu un projektu ieviešanas un uzraudzības sistēmas uzlabošanu;

4.6. veic informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu iestādes kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu;

4.7. sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu institūcijām un privātpersonām;

4.8. veic citus ar iestādes kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu un uzraudzību saistītus uzdevumus.

5. Iestādei ir tiesības pieprasīt un saņemt iestādes funkciju izpildei nepieciešamo informāciju no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – no fiziskām un juridiskām personām.

III. Iestādes pārvalde

6. Iestādi vada iestādes direktors.

7. Iestādes direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

8. Iestādes direktoram var būt vietnieki. Iestādes direktora vietnieku kompetenci nosaka iestādes direktors.

9. Iestāde tās funkciju izpildei var veidot reģionālas struktūrvienības.

IV. Iestādes finansēšana

10. Iestādes finanšu līdzekļus veido:

10.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

10.2. pašu ieņēmumi;

10.3. ziedojumi un dāvinājumi;

10.4. ārvalstu finanšu palīdzība.

11. Gada beigās iestādes kontos esošo līdzekļu atlikumu, kas radies no pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, var izmantot nākamajā saimnieciskajā gadā atbilstoši piešķirtajiem asignējumiem.

V. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

12. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai pārvaldes amatpersonu un darbinieku faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Finanšu ministrijā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

13. Iestāde ne retāk kā reizi gadā iesniedz finanšu ministram pārskatu par tās funkciju un uzdevumu izpildi.

VI. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumus Nr.697 "Valsts aģentūras "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180.nr.; 2008, 10.nr.; 2009, 170.nr.).

15. Iestāde ir valsts aģentūras "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

16. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – labklājības ministre I.Viņķele
11.01.2019