Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.661

Rīgā 2012.gada 25.septembrī (prot. Nr.53 37.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos"
10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 136.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.punktā vārdus "ražošanas ēku energoefektivitāti" ar vārdiem "izglītības iestāžu, ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti".

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk - projekta iesniedzējs) konkursa pirmajā kārtā ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants (turpmāk - komersants). Projekta iesniedzējs konkursa otrajā un turpmākajās kārtās, ja tādas tiek īstenotas, ir komersants vai Latvijas Republikā reģistrēta valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglī­tības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem (turpmāk - izglītības iestāde)."

3. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Konkursa otrajā un turpmākajās kārtās, ja tādas tiek īstenotas, pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

4.1 1. komersantiem - 75 % no attiecīgā konkursa kārtā pieejamā finansējuma, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1 1.1. konkursa kārtas ietvaros prioritāri atbalsta un finansējumu piešķir tādiem komersantu projektu iesniegumiem, kuros aktivitātes plānots īstenot ražošanas ēkās;

4.1 1.2. ja konkursa kārtas ietvaros tādiem komersantu projektiem, kuros aktivitātes plānots īstenot ražošanas ēkās, piešķirts mazāks finansējuma apjoms, nekā noteikts šo noteikumu 4.1 1.apakšpunktā, finansējuma atlikumu var piešķirt tādiem komersantu projektu iesniegumiem, kuri plāno īstenot aktivitātes vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības ēkās;

4.1 2. izglītības iestādēm - 25 % no attiecīgā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;

4.1 3. ja konkursa kārtas ietvaros izglītības iestāžu projektu iesniegumos pieprasīts mazāks finansējuma apjoms, nekā noteikts šo noteikumu 4.1 2.apakšpunktā, attiecīgo finansējuma atlikumu var piešķirt attiecīgās konkursa kārtas ietvaros iesniegto komersantu projektu īstenošanai;

4.1 4. ja konkursa kārtas ietvaros komersantu projektu iesniegumos pieprasīts mazāks finansējums, nekā noteikts šo noteikumu 4.1 1.apakšpunktā, attiecīgo finansējuma atlikumu var piešķirt attiecīgās kārtas ietvaros iesniegto izglītības iestāžu projektu īstenošanai."

4. Izteikt 7.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Konkursa otrās kārtas un turpmāko kārtu ietvaros apstiprinātā projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir līdz 2013.gada 31.oktobrim."

5. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Finansējumu piešķir projektu īstenošanai, kuros iekļautās aktivitātes plānots īstenot:

8.1. tieši ar ražošanas procesu saistītās ēkās, kurās vismaz divus jebkurus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē ir veikta saimnieciskā darbība un kuras klasificē kā rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251 saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju"), vai uzņēmumu teritorijās, kurās atrodas projekta iesniedzēja ražošanas tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģijas, ko plānots uzlabot vai nomainīt projekta īstenošanas laikā;

8.2. vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkās, kurās vismaz divus jebkurus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē ir veikta saimnieciskā darbība un kuras klasificē kā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 123 un tā klases, tipu grupas un tipi saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju");

8.3. ēkās, kuras izmanto izglītības iestāžu vajadzībām un kuras klasificē kā izglītības iestāžu telpu grupas, sporta telpu vai dienesta viesnīcu ēkas (kodi 1263, 1265, 12110102 un to klases, tipu grupas un tipi saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju")."

6. Papildināt noteikumus ar 11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja projekta iesniegums ir noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ, projekta iesniedzējam ir tiesības vērsties atbildīgajā iestādē ar iesniegumu par konkursa pirmajā kārtā iesniegtā projekta iesnieguma atzīšanu par iesniegtu konkursa otrajā vai turpmākajās kārtās."

7. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros, ja:

12.1. projekta iesniegums atbildīgajā iestādē ir iesniegts noteiktajā termiņā;

12.2. projekta iesniedzējs ir komersants, kurš atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta definīcijai, kas noteikta Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikuma 2.pantā, vai lielā komersanta definīcijai, kas noteikta Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā (ja attiecināms);

12.3. ir ievērotas Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.pantā noteiktās prasības (ja attiecināms);

12.4. projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība ietver aktivitātes, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem 10-33, 35.3, 45-47.99, un projekta iesniedzējs saimniecisko darbību veic ēkā, kurā plānots īstenot projekta aktivitātes, vai plāno veikt minētajā ēkā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas (ja attiecināms);

12.5. projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkās vai uz zemes, kas ir projekta iesniedzēja īpašumā, ir nodotas projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, vai arī projekta iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu. Īpašumtiesības, valdījuma vai lietojuma tiesības ir nostiprinātas vai līdz projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas, vai arī projekta iesniedzējs līdz projekta līguma noslēgšanai iesniedz atbildīgajā iestādē ilgtermiņa nomas līgumu, kurā ir noteikts termiņš, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas;

12.6. projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas netiek un nav tikušas finansētas no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

12.7. normatīvajos aktos par energoefektivitātes aprēķina metodi noteiktajā kārtībā aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei pēc projektā plānoto aktivitāšu īstenošanas:

12.7.1. ražošanas ēkām, kurās plānots veikt projekta aktivitātes, nepār­sniedz 80 kWh/m2, izņemot ražošanas ēkas, ja tajās plānots uzlabot vai nomainīt ražošanas tehnoloģiskās iekārtas un to darbības laikā saražotā siltumenerģija netiek izmantota ražošanas ēkas siltumapgādes nodrošināšanai. Ja telpas augstums pārsniedz 3,5 m, energoauditors veic siltumenerģijas patēriņa pārrēķinu apkurei (ja attiecināms);

12.7.2. izglītības iestāžu ēkām nepārsniedz 90 kWh/m2 (ja attiecināms);

12.8. primāro energoresursu ietaupījums, ražojot enerģiju koģenerācijā, salīdzinot ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu atsevišķi, koģenerācijas stacijām ar elektroenerģijas ražošanas jaudu līdz 1 MW ir lielāks par 1 % un koģenerācijas stacijām ar elektroenerģijas ražošanas jaudu, lielāku par 1 MW, ir vismaz 10 % (ja attiecināms). To aprēķina, izmantojot šādas formulas:

12.8.1. primāro energoresursu ietaupījumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ηelCHP - koģenerācijas stacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskās lietderības koeficients noteiktā laikposmā, ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 12.8.2.apakšpunktā minēto formulu;

ηthCHP - koģenerācijas stacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu siltuma lietderības koeficients noteiktā laikposmā, ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 12.8.3.apakšpunktā minēto formulu;

ηthref - references lietderības koeficients atsevišķai siltumenerģijas ražo­šanai atkarībā no izmantotā siltumenerģijas izmantošanas veida un kurināmā veida (ja siltumenerģiju izmanto tvaika vai karsta ūdens veidā, koksnes biomasai - 0,86, pārējai biomasai un bioloģiski noārdāmiem atkritumiem - 0,80; ja siltumenerģiju tieši izmanto dūmgāzu veidā, koksnes biomasai - 0,78, pārējai biomasai un bioloģiski noārdāmiem atkritumiem - 0,72);

ηelref - references lietderības koeficients atsevišķai elektroenerģijas ražo­šanai atkarībā no izmantotā kurināmā veida (koksnes biomasai - 0,339, pārējai biomasai un bioloģiski noārdāmiem atkritumiem - 0,259);

12.8.2. koģenerācijas stacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskās lietderības koeficientu noteiktā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ECHP - koģenerācijas stacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu saražotais elektroenerģijas daudzums attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh);

B - kopējais kurināmā daudzums, kas patērēts elektroenerģijas un liet­derīgās siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh);

12.8.3. koģenerācijas stacijas uzstādīto koģenerācijas iekārtu siltuma lietderības koeficientu noteiktā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

QCHP - koģenerācijas stacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu saražotais lietderīgās siltumenerģijas daudzums attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh);

B - kopējais kurināmā daudzums, kas patērēts elektroenerģijas un lietde­rīgās siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh);

12.9. projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkā, kurā vismaz 85 % no ēkas platības nodrošina izglītības funkciju īstenošanu un, ja izglītības iestāde gūst ieņēmumus no saimnieciskās darbības veikšanas (piemēram, dienesta vies­nīcas nodrošināšana, ēdināšanas pakalpojumi), ieņēmumi tiek ieguldīti izglītības iestādes pamatdarbības nodrošināšanā (ja attiecināms)."

8. Papildināt noteikumus ar 13.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.11. projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas tiek vai ir tikušas finansētas no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem."

9. Aizstāt 14.punktā skaitli "350 000" ar skaitli "600 000".

10. Papildināt noteikumus ar 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. 85 % - izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa."

11. Svītrot 19.1.1.apakšpunktā vārdu "ražošanas".

12. Izteikt 19.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.5. ēku automatizētās vadības un kontroles sistēmu uzstādīšana, kuras nodrošina enerģijas patēriņa kontroli un samazinājumu;".

13. Papildināt noteikumus ar 19.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.6. tehnoloģijas, kas atrodas uzņēmuma teritorijā un ir nepieciešamas tā darbībai, bet nav tieši piesaistītas ražošanas ēkai;".

14. Izteikt 19.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.1. papildu ieguldījumi pārejai (tai skaitā iepērkamā enerģijas apjoma samazināšana) no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehno­loģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus:

19.2.1.1. biomasu izmantojošas katlu iekārtas;

19.2.1.2. biomasu izmantojošas koģenerācijas stacijas;

19.2.1.3. energoavoti ar siltuma sūkņiem (transformācijas koeficients atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 1.tabulā noteiktajam);

19.2.1.4. saules kolektori;

19.2.1.5. saules fotoelektriskie paneļi (saules baterijas);

19.2.1.6. vēja elektrostacijas;

19.2.1.7. tehnoloģijas, ar kurām atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmanto­jamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju."

15. Izteikt 20.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.1. konsultāciju izmaksas sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, izglītības iestādēm energoaudita izmaksas, tehniskās apsekošanas atzinuma izmaksas, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzētās izmaksas, ražošanas tehnoloģisko iekārtu specifikāciju, tāmes, kā arī zvērināta revidenta atzinuma (ja attiecināms) sagatavošanas izmaksas par šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.pantam, kā arī ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta sastādīšanas izmaksas;".

16. Izteikt 20.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2.1. konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta sastādīšanas izmaksas;".

17. Papildināt 22.punkta trešo teikumu aiz vārdiem un skaitļa "atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam" ar vārdiem "(ja attiecināms)".

18. Papildināt 23.1.apakšpunktu aiz vārdiem "kas ļauj panākt enerģijas ietaupījumu" ar vārdiem "(ja attiecināms)".

19. Papildināt noteikumus ar 23.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.6.1 tās ir radušās pēc 2012.gada 1.oktobra, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesnieguma iesniedzējs ir izglītības iestāde;".

20. Svītrot 24.2.apakšpunktā vārdu "ražošanas".

21. Izteikt 28.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2. sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas energoaudits, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam (attiecināms uz komersantu) vai šo noteikumu 6.pielikumam (attiecināms uz izglītības iestādi);".

22. Izteikt 28.5., 28.6., 28.7. un 28.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.5. būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija) atbilstoši ēkas energoauditam (ja attiecināms);

28.6. saražotās, patērētās un pārdotās siltumenerģijas apjomu apliecinoši dokumenti (kopijas) par vismaz divos jebkuros gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas saražoto, patērēto un pārdoto siltumenerģijas apjomu ražošanas ēkā, kurā plānotas projekta aktivitātes, norādot datus pa mēnešiem (megavat­stun­das (MWh)). Iesniedz arī dokumentus (kopijas), kas apliecina izmantoto kurināmā apjomu, tai skaitā kurināmā pirkšanas izmaksas apliecinošus doku­mentus (ja attiecināms);

28.7. zvērināta revidenta atzinums par šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.pantam (ja attiecināms);

28.8. projekta iesniedzēja - komersanta - lēmums par projekta īstenošanu:

28.8.1. kuru parakstījis projekta iesniedzēja paraksttiesīgs pārstāvis;

28.8.2. kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecinā­mās izmaksas;

28.8.3. kurā norādīta persona, kas nodrošinās vai sniegs projekta līdzfi­nansējumu. Pievieno vienu no šādiem dokumentiem:

28.8.3.1. ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs, - dokumentus, kas pierāda, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attieci­nāmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamais līdzekļu apjoms;

28.8.3.2. ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde, - kredītiestādes izziņu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt pieprasījumu par projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma piešķiršanu attiecināmo un neattieci­nāmo izmaksu segšanai;

28.8.3.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, - dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdz­finansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamais līdzekļu apjoms;".

23. Papildināt noteikumus ar 28.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.14. izglītības iestādes vai tās dibinātāja lēmums par projekta īstenošanu (ja attiecināms):

28.14.1. kuru parakstījis izglītības iestādes vai tās dibinātāja paraksttiesīgs pārstāvis;

28.14.2. kurā norādītas projekta kopējās izmaksas jeb projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinan­sējums) un neattiecināmās izmaksas;

28.14.3. kurā ietverts apliecinājums, ka tās vai tās institucionālajā padotībā esošās izglītības iestādes projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta;

28.14.4. kurā ietverts apliecinājums, ka izglītības iestāde vai tās dibinātājs nodrošinās projekta līdzfinansējumu. Ja šajā apakšpunktā minētās personas nesniedz projekta līdzfinansējumu, projekta iesniedzējs lēmumam pievieno vienu no šādiem dokumentiem:

28.14.4.1. ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde, - kredītiestādes izziņu par to, ka kredītiestāde apņemas vai garantē nodrošināt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai;

28.14.4.2. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, - dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamais līdzekļu apjoms."

24. Izteikt 36.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Vērtēšanas komisijā ir iekļauti trīs atbildīgās iestādes pārstāvji, viens pārstāvis no Ekonomikas ministrijas un viens pārstāvis no Izglītības un zinātnes ministrijas."

25. Papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Vērtēšanas komisija, izvērtējot iesniegto projektu iesniegumu atbil­stību projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, pieprasa no Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas apliecinājumu, ka projekta ietvaros plānotās aktivitātes netiek finansētas no Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas vai atbildīgās iestādes pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda un citu finanšu instrumentiem."

26. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Komersantiem un izglītības iestādēm atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 2. un 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē atsevišķi. Atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 2. un 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē atsevišķi komersantu projektu iesniegumiem, kuros plānots īstenot aktivitātes ražošanas ēkās, un projektu iesniegumiem, kuros plānots īstenot aktivitātes vairumtirdz­niecības vai mazumtirdzniecības ēkās, ievērojot šo noteikumu 4.1 punktā minēto kārtību."

27. Svītrot 55.punktu.

28. Papildināt noteikumus ar 56.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.3. nodrošina, ka izglītības iestādes ēku, kurā īstenotas projekta aktivi­tātes, izmanto izglītības funkciju nodrošināšanai un ēkai netiek mainīts lietošanas veids un ēkas klasifikācija, un tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energo­resursus, netiek demontētas."

29. Papildināt noteikumus ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Ja finansējuma saņēmējs ir valsts dibināta vispārējās izglītības iestāde, profesionālās izglītības iestāde vai koledža, līdzfinansējumu nodrošina no valsts budžeta un maksājumus veic no līdzekļiem, kas finanšu instrumenta projekta īstenošanai paredzēti tās ministrijas budžetā, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Finanšu instrumenta finansējuma daļu projekta īstenošanai plāno kā saņemto transfertu no atbildīgās iestādes atsevišķā budžeta programmā vai apakšprogrammā."

30. Aizstāt 59.punktā vārdus un skaitli "un nosacījumus par garantijas termiņa pagarināšanas iespēju, ja projekta līgumu pagarina šo noteikumu 55.punktā minētajā kārtībā" ar vārdiem "(ja attiecināms)".

31. Papildināt noteikumus ar XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII. Noslēguma jautājums

"69. Projektu iesniegumus, kuri iesniegti konkursa pirmajā kārtā līdz 2012.gada 1.oktobrim, izskata un īsteno atbilstoši to iesniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem."

32. Aizstāt 1.pielikuma 7.punkta 1.tabulas 6.ailē vārdu "Koks" ar vārdu "Kokss".

33. Papildināt 1.pielikumu ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11. CO2 ekvivalentu biodegradablajiem atkritumiem aprēķina atbilstoši šā pielikuma 2.tabulai.

2.tabula

Oglekļa dioksīda ekvivalents biodegradablajiem atkritumiem

Nr.p.k.

Atkritumu veids

Degradablā organiskā oglekļa daļa (DOC) atkritumos

DOC disimi­lētais (DOC(f))

CH4 atkritumu gāzē (F)

CH4 pussabrukšanas periods (gadi)

Metāna rašanās koeficients (k)

1.

Nešķiroti sadzīves atkritumi

0,18

0,6

0,5

14

0,049510513

2.

Papīrs

0,4

0,5

0,5

23

0,030136834

3.

Dārzu, parku atkritumi

0,17

0,5

0,5

14

0,049510513

4.

Pārtikas atkritumi

0,15

0,5

0,5

12

0,057762265

5.

Koka atkritumi

0,4

0,5

0,5

14

0,049510513

6.

Tekstils

0,2

0,5

0,5

23

0,030136834

7.

Industriālie atkritumi

0,1

0,5

0,5

18

0,038508177

8.

Dūņas

0,185

0,5

0,5

14

0,049510513

Lo CH4_potenciala_emisija = MSWL × MCF × DOC × DOCF × F × 16/12;

CH4_radits_gada(t / gada) = Σx [(A × k × MSWL(x) × Lo (x))× e-k(t - x)];

CH4_gada_emisija(t) = [CH4(t) - R(t)] × (1 - OX);

CO2 = CH4_gada_emisija(t) × 21, kur

Lo - potenciālā ikgadējā metāna (CH4) emisija (t);

MSWL - ikgadēji apglabātais atkritumu daudzums (t);

MCF - metāna korekcijas faktors, kas atkarīgs no izgāztuves tipa. Apsaimniekota izgāztuve - 1;

DOC - degradablais organiskais ogleklis (0,18);

DOCF - DOC disimilētā frakcija (0,6);

F - metāna frakcija atkritumu gāzē (0,5);

R - atgūtais metāns (t);

CH4 - metāna reālā emisija (t);

A - normalizācijas faktors. A = (1-e-k)/k;

k - metāna rašanās koeficients (1/y) (0,05);

x - aprēķinu sākuma gads;

t - aprēķina gads;

R(t) - metāna atgūšana aprēķina gadā (t);

OX - oksidācijas faktors (noklusēti 0).

12. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu šo noteikumu 19.2.1.7.apakš­punktā minētajai aktivitātei aprēķina kā siltumnīcefekta gāzu emisiju starpību starp aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju, izmantojot atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģiju, un siltumnīcefekta gāzu emisiju, neizmantojot to."

34. Papildināt 2.pielikuma 2.tabulu ar 2.2.4., 2.2.5. un 2.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.4.

Vēja elektrostacija

1200

līdz 0,5 (neieskaitot)

2.2.5.

Vēja elektrostacija

950

≥ 0,5

2.2.6.

Saules elektrostacija (baterijas)

2800

"

35. Papildināt 2.pielikuma 4.tabulu ar 3.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.4.

Kombinētā cikla gāzes turbīna

500

atsauce attiecas uz saules elektrostacijām un vēja elektrostacijām"

36. Papildināt 2.pielikumu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas, ar kurām atjauno­jamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju:

5.tabula

Nr.p.k.

Tehnoloģija

Investīcijas, Ls/kW (primārā energoresursa pārstrādes jauda)

Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MW

5.1.

Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas

2500

līdz 0,5 (neieskaitot)

5.2.

Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas

1600

no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot)

5.3.

Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas

1100

≥ 1"

37. Izteikt 3.pielikuma sadaļas "Iesniedzamie dokumenti" 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"6.

Būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija) (ja attiecināms) atbilstoši ēkas energoauditam

 

7.

Saražotās, patērētās un pārdotās siltumenerģijas apjomu apliecinoši dokumenti (kopijas) par vismaz divos jebkuros gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas saražoto, patērēto un pārdoto siltumenerģijas apjomu ražošanas ēkā, kurā plānotas projekta aktivitātes, norādot datus pa mēnešiem (megavatstundas (MWh)). Iesniedz arī dokumentus (kopijas), kas apliecina izmantoto kurināmā apjomu, tai skaitā kurināmā pirkšanas izmaksas apliecinošus dokumentus (ja attiecināms)

 

8.

Zvērināta revidenta atzinums par noteikumu 19.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.pantam (ja attiecināms)

 

9.

Lēmums par projekta īstenošanu un papildus iesniedzamie dokumenti saskaņā ar noteikumu 28.8. un 28.14.apakšpunktu

 

"

38. Izteikt 3.pielikuma 1.sadaļas 1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.2.

Projekta iesniedzēja darbības forma

sīkais (mikro) komersants

mazais komersants

vidējais komersants

lielais komersants

izglītības iestāde"

39. Aizstāt 3.pielikuma 1.sadaļas 1.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus "kodiem 10-33 un 35.3" ar vārdiem un skaitļiem "kodiem 10-33, 35.3 un 45-47.99".

40. Aizstāt 3.pielikuma 2.sadaļas 2.7.apakšpunktā vārdus "Ražošanas ēku raksturojums" ar vārdiem "Ēku raksturojums".

41. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 2.7.apakšpunkta tabulas 4.punktu šādā redakcijā:

"4.

Ēkas klasifikācija:

 

4.1.

rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251 saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju")

4.2.

vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 123 un tā klases, tipu grupas un tipi saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju")

4.3.

ēkas, kuras izmanto izglītības iestāžu vajadzībām (kods 126, 1265, 12110102 saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju")

"

42. Aizstāt 3.pielikuma 2.sadaļas 2.10.apakšpunktā skaitli un vārdus "2012.gada oktobris" ar skaitļiem un vārdiem "2012.gada oktobris un konkursa otrajā kārtā - 2012.gada decembris".

43. Papildināt 3.pielikuma 6.sadaļu ar 6.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.1 projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta izglītības iestāde (ja attiecināms);".

44. Izteikt 3.pielikuma 6.sadaļas 6.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība ietver aktivitātes, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem 10-33, 35.3 vai 45-47.99, un projekta iesniedzējs saimniecisko darbību veic ēkā, kurā plānots īstenot projekta aktivitātes, vai plāno veikt minētajā ēkā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas (ja attiecināms);".

45. Izteikt 3.pielikuma 6.sadaļas 6.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.12. projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot:

6.12.1. tieši ar ražošanas procesu saistītās ēkās, kurās vismaz divus jebkurus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē ir veikta saimnieciskā darbība un kuras klasificē kā rūpnieciskās ražošanas ēkas, vai uzņēmumu teritorijās, kurās atrodas projekta iesniedzēja ražošanas tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģijas, ko plānots uzlabot vai nomainīt projekta īstenošanas laikā (ja attiecināms);

6.12.2. vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkās, kurās vismaz divus jebkurus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē ir veikta saimnieciskā darbība un kuras klasificē kā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (ja attiecināms);

6.12.3. ēkās, kuras izmanto izglītības iestāžu vajadzībām (ja attiecināms);".

46. Izteikt 3.pielikuma 6.sadaļas 6.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.16. projektā paredzētās aktivitātes nav un netiks iesniegtas līdzfinansē­šanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;".

47. Papildināt 3.pielikuma 6.sadaļu ar 6.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.16.1 izglītības iestādes projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkā, kurā vismaz 85 % no ēkas platības nodrošina izglītības funkciju īstenošanu (ja attiecināms) un, ja izglītības iestāde gūst ieņēmumus no saimnieciskās darbības veikšanas (piemēram, dienesta viesnīcas nodrošināšana, ēdināšanas pakalpo­jumi), ieņēmumi tiek ieguldīti izglītības iestādes pamatdarbības nodrošināšanā;".

48. Izteikt 3.pielikuma 6.sadaļas 6.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.17. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas būs radušās, ievērojot noteikumu 23.5., 23.6., 23.6.1 un 23.7.apakšpunktā minētos nosacīju­mus;".

49. Aizstāt 3.pielikuma 6.sadaļas 6.24.apakšpunktā vārdus "ražošanas ēka" ar vārdiem "ražošanas, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības ēka".

50. Papildināt 3.pielikuma 6.sadaļu ar 6.25.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.25. piecus gadus izglītības iestādes ēkas, kurās tiks īstenotas projekta aktivitātes, izmantos izglītības funkciju nodrošināšanai, ēkām netiks mainīts lietošanas veids un ēkas klasifikācija, un tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, netiks demontētas."

51. Izteikt 5.pielikuma 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai Latvijas Republikā reģistrēta izglītības iestāde

 

N"

52. Izteikt 5.pielikuma 1.6. un 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6.

Projekts atbilst konkursa mērķim, un projekta iesniegumā norādītās aktivitātes plānots īstenot noteikumu 7.punktā norādītajā termiņā

 

N

1.7.

Projekts un tajā iekļautās aktivitātes atbilst noteikumu 11. un 19.punktā minētajām prasībām. To projekta aktivitāšu īstenošana, kurām nepieciešami vasaras klimatiskie apstākļi, netiek plānota ziemas mēnešos

 

N"

53. Aizstāt 5.pielikuma 1.13.apakšpunktā skaitli "350 000" ar skaitli "600 000".

54. Izteikt 5.pielikuma 1.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.22.

Būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija) (ja attiecināms) atbilstoši ēkas energoauditam

N"

55. Papildināt 5.pielikuma 2.4.apakšpunktu aiz vārdiem "finansiālais stāvoklis" ar vārdiem "(ja attiecināms)".

56. Izteikt 5.pielikuma 2.5.1. un 2.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.1.

pirms projekta iesniegšanas ir būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, ir būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, ir būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija), vai, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešami būvvaldes akceptēti dokumenti un atļaujas vai citas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, projekta aktivitātes nekavējoties var tikt īstenotas

5

2.5.2.

pirms projekta iesniegšanas ir būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, ir būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte (kopija) par projektā veicamajiem darbiem, vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, ir būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija) (ja attiecināms) un publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem, kas publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav pārsūdzēts

10

"

57. Svītrot 5.pielikuma 4.5.apakšpunktu.

58. Izteikt 5.pielikuma 4.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.16.

Lēmums par projekta īstenošanu un papildu dokumenti saskaņā ar noteikumu 28.8. un 28.14.apakšpunktu

 

P"

59. Papildināt noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
 Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
 noteikumiem Nr.559

Ēkas energoaudita pārskats

Ēkas adrese

_____________________________________________________________________
(pilsēta, novads, iela, ēkas nosaukums)

Saturs

1.daļa. Pamatinformācija par ēku un apsaimniekotāju

2.daļa. Apsekošanas ziņojums

3.daļa. Apraksts par pašreizējo ēkas siltuma un karstā ūdens piegādi un sadali, ventilāciju, gaisa dzesēšanu un apgaismojumu

4.daļa. Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisijas apjoma dati

5.daļa. Ēkas esošais energoefektivitātes novērtējums un renovācijas projekta priekšlikums

6.daļa. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas

1.daļa. Pamatinformācija par ēku un apsaimniekotāju

1.1. Pamatinformācija par ēku

1. Ēkas identifikācija adrese  
  ēkas klasificējums  
  ēkas kadastra numurs  
  ēkas kopējā platība (m2)  
  ēkas daļas kopējā platība (m2) Norāda, ja novērtējums veikts ēkas daļai

2. Ēkas konstruktīvais risinājums

stāvu kopskaits (bez standarta (tipveida) stāviem; atsevišķi norāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva un tehniskā stāva esību

 

3. Ēkas sadalījums zonās (zonas nosaukums)

Kopējā platība (m2)

Aprēķina platība (m2)

Aprēķina temperatūra (°C)

Telpas augstums (m)

         
         
         
         
         
         

4. Rekonstrukcijas gads (pēdējais)

   

1.2. Energoauditors

 

Vārds, uzvārds

 

Organizācija

 

Organizācijas reģistrācijas numurs

 

Tālrunis

 

Paraksts

 

Sertifikāta izdevējs

 

Sertifikāta numurs

 

Datumi

pārskata sagatavošanas datums

 

ēkas apsekošanas datums

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.3. Pamatinformācija par apsaimniekotāju

1.

Nosaukums/vārds, uzvārds
(ja apsaimniekotājs ir fiziska persona)

 

2.

Reģistrācijas numurs

 

3.

Juridiskā adrese

 

4.

Kontaktpersona

 

5.

Kontakttālrunis

 

2.daļa. Apsekošanas ziņojums

1.

Ēkas funkcija un raksturojums (konstruktīvais risinājums, ēkas tilpums, stāvu skaits, apbūves laukums u.c.)

 

2.

Apkures veids, sistēmas un patēriņa regulēšanas raksturojums

 

3.

Atzinums par ēkas iekštelpu klimatu un termālā komforta līmeni

 

4.

Ieteiktā energoefektivitātes kompleksa pamatojums ēkai (ieguvumi) un ekonomiskā izdevīguma novērtējums*

 

5.

Prognozējamās sekas, ja pasākumi netiks veikti

 

6.

Ierosinājumi tālākai rīcībai ieteikto energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

 

Piezīme. * Atbilstoši standartam LVS EN 15459:2008 "Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšana".

3.daļa. Apraksts par pašreizējo ēkas siltuma un karstā ūdens piegādi un sadali,
ventilāciju, gaisa dzesēšanu un apgaismojumu

3.1. Siltumenerģijas piegāde/ražošana

Siltumenerģijas piegādes sistēma

centralizēta siltumapgāde

Centralizētās katlu mājas efektivitāte (%)

 
     

lokāla siltumapgāde

apkures katls

modelis

   

ražošanas gads

   

kurināmā veids

   
 

lietderības koeficients (%)

 

apkures katla pārbaudes akts* pielikumā

   

pārbaudes akta sagatavošanas datums

   

Piegādes sistēmas cauruļvadu tīkls

zudumi trasē (%)

 

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 4.pielikumu.

3.2. Siltuma sadale - apkures sistēma

1.

Apkures sistēma

 

vienas caurules

 

divu cauruļu

2.

Siltummezgla tips

 

atkarīgā pieslēguma shēma

 

neatkarīgā pieslēguma shēma

3.

Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis

 

4.

Cita informācija

 

3.3. Karstā ūdens sadales sistēma

1.

Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC)

 

2.

Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC)

 

3.

Karstā ūdens sadales sistēmas tips

 

bez cirkulācijas

 

ar cirkulāciju

4.

Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis

 

5.

Cita informācija

 

3.4. Ventilācijas sistēmas telpās, kuras iekļautas kopējā aprēķina platībā

1.

Telpas ar dabisko ventilāciju

1.1. aprēķina laukums _____ m2

1.2. tilpums _____ m3

1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, _____ (1/h)

2.

Telpas ar mehānisko ventilāciju

2.1. aprēķina laukums _____ m2

2.2. tilpums _____ m3

2.3. aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte _____ (1/h)

2.4. aprēķinātā izmantotā infiltrācija _____ (1/h)

3.

Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve

 

4.

Cita informācija

 

3.5. Dzesēšana

1.

Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts* pielikumā

 

2.

Pārbaudes akta datums

 

3.

Cita informācija

 

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 5.pielikumu.

3.6. Apgaismošana

1.

Apgaismošanas iekārtu raksturojums

 

2.

Cita informācija

 

4.daļa. Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisijas apjoma dati

Piezīme. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina, pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu".

4.1. Enerģijas patēriņa dati pēc skaitītāju rādījumiem1

4.1.1. Siltumenerģijas patēriņš           TELPU APKURE

Gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Vidēji mēnesī

Kopā

Patēriņa dati pēc skaitītāju faktiskajiem rādījumiem

2009

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           

2010

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           

2011

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           

Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           
 

Eksperta izmantotās metodes apraksts

Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

Piezīme. * Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

4.1.2. Siltumenerģijas patēriņš           karstais ūdens

Gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Vidēji mēnesī

Kopā

2009

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           

2010

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           

2011

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           

Piezīme. * Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

4.1.3. Karstā ūdens patēriņš

Gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Vidēji mēnesī

Kopā

2009

Karstā ūdens patēriņš, m3

                           

2010

Karstā ūdens patēriņš, m3

                           

2011

Karstā ūdens patēriņš, m3

                           

4.1.4. Elektroenerģijas patēriņš

Gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Vidēji mēnesī

Kopā

Patēriņa dati pēc skaitītāju faktiskajiem rādījumiem

2009

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           

2010

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           

2011

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           

Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh

                           

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2

                           

CO2 emisijas apjoms, t*

                           
 

Eksperta izmantotās metodes apraksts

Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

Piezīme. * Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

4.1.5. Enerģijas sadalījums ēkā

 

Patērētā enerģija

% no kopējās piegādātās enerģijas2 patēriņa**

Piemērotais CO2 konversijas faktors

CO2 emisijas

MWh/gadā*

kWh/m2gadā*

kg/ kWh

kg/m2 gadā

I. Apkurei

         

II. Karstā ūdens sagatavošanai

         

III. Elektroenerģija

         

t.sk. dzesēšanai

         

ventilācijai

         

apgaismojumam

         

Kopā

         

Paskaidrojumi par enerģijas sadalījumu ar kopīgu skaitītāju

       

Piezīmes.
* Norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem.
** Summā veido 100 %.

4.1.6. Apkures un dzesēšanas periodu klimatisko apstākļu raksturojums

 

Raksturlielums

Apkures patēriņa un apkures siltumslodzes aprēķiniem

 

            Vidējā āra gaisa temperatūra apkures periodā (oC)

 
   

            Apkures dienu skaits (dienas)

 

Dzesēšanas patēriņa un aukstumslodzes aprēķinam

 

            Vidējā āra gaisa temperatūra dzesēšanas periodā (oC)

 
   

            Dzesēšanas dienu skaits (dienas)

 

5.daļa. Ēkas esošais energoefektivitātes novērtējums un renovācijas projekta priekšlikums
(ieteicamo pasākumu komplekss)

5.1. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients

Ēkas siltuma caurlaidības koeficients HT

_________ [W/K] esošais

_________ [W/K] normatīvais, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

_________ [W/K] prognozētais (projektētais)

5.2. Informācija par ēkas norobežojošām konstrukcijām pirms pasākumu ieviešanas

Nr.p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ)

Termiskā tilta garums

Temperatūras starpība starp silto un auksto konstrukcijas pusi

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2K)

W/(mK)

m

°C

W/K

1.

Ārsienas

               

2.

Ēkas cokols

               

3.

Bēniņu pārsegums

               

4.

Jumta pārsegums

               

5.

Pagraba pārsegums

               

6.

Logi un lodžiju/
balkonu durvis

               

7.

Durvis

               

Piezīme. Ja norobežojošām konstrukcijām ir vairāki veidi, informāciju norāda par katru veidu.

5.3. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi

5.3.1. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi apkurei

Nr.p.k.

Pasākums*

Piegādātās enerģijas ietaupījums (no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma)

Ietaupījums % no izmērītā ēkas energoefektivitātes novērtējuma**

Piemērotais CO2 emisijas faktors

CO2 emisijas samazinājums***

kWh/m2 gadā

MWh/gadā

%

kg/kWh

kg/m2 gadā

1.

           

2.

           

3.

           
 

Kopā

         

5.3.2. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi karstā ūdens sistēmā

Nr.p.k.

Pasākums*

Piegādātās enerģijas ietaupījums (no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma)

Ietaupījums % no izmērītā ēkas energoefektivitātes novērtējuma**

Piemērotais CO2 emisijas faktors

CO2 emisijas samazinājums***

kWh/m2 gadā

MWh/gadā

%

kg/kWh

kg/m2 gadā

1.

           

2.

           

3.

           
 

Kopā

         

5.3.3. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi elektroenerģijas patēriņā

Nr.p.k.

Pasākums*

Piegādātās enerģijas ietaupījums (no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma)

Ietaupījums % no izmērītā ēkas energoefektivitātes novērtējuma**

Piemērotais CO2 emisijas faktors

CO2 emisijas samazinājums***

kWh/m2 gadā

MWh/gadā

%

kg/kWh

kg/m2 gadā

1.

           

2.

           

3.

           
 

Kopā

         

5.3.4. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi, nomainot fosilo kurināmo pret alternatīvo kurināmo

Nr.p.k.

Pasākums*

Piemērotais CO2 emisijas faktors****

CO2 emisijas samazinājums***

kg/kWh

kg/m2 gadā

1.

     

2.

     

3.

     
     

Piezīme. **** Piemērotā CO2 emisijas faktora aprēķins.

5.3.5. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumu kopsavilkums

Nr.p.k.

Enerģijas patēriņš

Piegādātās enerģijas ietaupījums (no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma)

% no izmērītā ēkas energoefektivitātes novērtējuma**

CO2 emisijas samazinājums***

   

kWh/m2 gadā

MWh/gadā

%

kg/m2 gadā

1.

Apkurei

       

2.

Karstajam ūdenim

       

3.

Elektroenerģijai

       

4.

Kurināmā nomaiņai no fosilā kurināmā pret alternatīvo kurināmo

       

5.

Kopsumma

       

Piezīmes.
*
 Pasākumus, enerģijas ietaupījumu un CO2 samazinājumu norāda atsevišķi par ārējām norobežojošajām konstrukcijām un inženiertehniskajām sistēmām (ja pasākums mijiedarbojas ar citu pasākumu, to paskaidro un norāda tikai papildu enerģijas ietaupījumu un CO2 emisijas samazinājumu).
**
 Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums - energoefektivitātes novērtējums, kuru veic, pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas izmērītajiem daudzumiem.
***
 Oglekļa dioksīds (CO2) rodas fosilā kurināmā degšanas procesā enerģijas ražošanai, t.sk. ēkas apkurei, gaisa kondicionēšanai (dzesēšanai), karstā ūdens sagatavošanai, ventilācijai un apgaismojumam. Rēķina no piegādātās enerģijas īpatnējā ietaupījuma.

5.4. Ēkai aprēķinātais apkures enerģijas patēriņš pirms un pēc renovācijas pasākumu veikšanas

Ēkas dinamisko parametru vērtības un ēkas laika konstantes aprēķina atbilstoši LVS EN ISO 13790.

Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņu aprēķina atbilstoši ISO 13790:2008.

Kā pielikumu pievieno programmas kopsavilkuma datni (pēc energoefektivitātes pasākumu ieviešanas).

 

Pirms renovācijas pasākumu veikšanas

Prognoze pēc renovācijas pasākumu veikšanas

raksturlielumi, mērvienība (dati pēc situācijas uz 2011.gadu)

raksturlielumi, mērvienība (dati pēc situācijas uz 2011.gadu)

apkures siltuma enerģijas īpatnējais patēriņš, kWh/m2 gadā (dati pēc situācijas uz 2011.gadu)

raksturlielumi, mērvienība

raksturlielumi, mērvienība

apkures siltuma enerģijas īpatnējais patēriņš, kWh/m2 gadā

1. NOROBEŽOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS

Sasniedzamais būvelementa siltuma caurlaidības koeficients
(U), W/(m2K)

Būvelementa laukums, m2

 

Sasniedzamais būvelementa siltuma caurlaidības koeficients
(U), W/(m2K)

Laukums, m2

 

Ārsienas

           

Ēkas cokols

           

Bēniņu pārsegums

           

Jumta pārsegums

           

Pagraba pārsegums

           

Logi un lodžiju/balkonu durvis

           

Durvis

           

Citi

           

KOPĀ (1.)

           

2. TERMISKIE TILTI

Lineārā termiskā tilta caurlaidības koeficients (y), w/(m*K)

Lineārā termiskā tilta garums, m

 

Lineārā termiskā tilta caurlaidības koeficients (y), w/(m*K)

Termiskā tilta garums, m

 

A

           

B

           

C

           

KOPĀ (2.)

           

3. VENTILĀCIJA

Sasniedzamā enerģētiski lietderīgā gaisa apmaiņa, h-1

Būvtilpums, m3

 

Sasniedzamā enerģētiski lietderīgā gaisa apmaiņa, h-1

Būvtilpums, m3

 

KOPĀ (3.)

           

4. SILTUMA IEGUVUMI

4.1. Ieguvumi no saules

Saules starojuma noēnojuma
faktori, %

Siltuma
ieguvumi no saules radiācijas, kWh/m2 gadā

 

Saules starojuma noēnojuma
faktori, %

Siltuma
ieguvumi no saules radiācijas, kWh/m2 gadā

 

Logi pret ziemeļiem (ziemeļaustrumiem)
Ņemt vērā, ka leņķis pret ziemeļiem ir 0°
vai 45°

           

Logi pret dienvidiem (dienvidaustrumiem)
Ņemt vērā, ka leņķis pret ziemeļiem ir 90°
vai 135°

           

Logi pret dienvidiem (dienvidrietumiem)
Ņemt vērā, ka leņķis pret ziemeļiem ir 180°
vai 225°

           

Logi pret rietumiem (ziemeļrietumiem)
Ņemt vērā, ka leņķis pret ziemeļiem ir 270°
vai 315°

           

Horizontālie (jumta logi)
Ņemt vērā, ka leņķis pret horizontu ir 0°
vai 45°, vai 90°

           

Starpsumma (4.1.)

           

4.2. Iekšējie siltuma ieguvumi

Vidējie svērtie ieguvumi, W/m2

   

Vidējie svērtie ieguvumi, W/m2

   
             

4.3. Siltuma ieguvumu izmantošanas
faktors (η)

%

   

%

   
             

KOPĀ (4.)

   

(Starpsumma 4.1. + 4.2.) x 4.3.

   

(Starpsumma 4.1. + 4.2.) x 4.3.

APKURES SILTUMA ENERĢIJAS ĪPATNĒJAIS PATĒRIŅŠ KOPĀ,
kWh/m2 gadā3

   

KOPĀ (1.) + KOPĀ (2.) + KOPĀ (3.) + KOPĀ (4.)

   

KOPĀ (1.) +
KOPĀ (2.) +
KOPĀ (3.) +
KOPĀ (4.)

Ievērībai!
Nosakot veicamos pasākumus, ēkas energoaudita pārskata autors sadarbojas ar projekta iesnieguma iesniedzēju, sertificētu arhitektu vai būvinženieri, kas sagatavo tehnisko projektu, tādējādi nodrošinot, ka abos dokumentos tiek paredzēti vienādi pasākumi.

5.5. Kopsavilkums

   

Esošā situācija

Prognoze pēc energo­efektivitātes pasākumu īstenošanas

Aprēķinātais ēkas energoefektivitātes novērtējums

kWh/m2 gadā

   

Aprēķinātais ēkas apkures energoefektivitātes novērtējums

kWh/m2 gadā

   

CO2 emisijas novērtējums

kgCO2 gadā

   

CO2 emisijas novērtējums

tonnas CO2 gadā

   

Piezīme. Energoresursu ietaupījumu prognozē saskaņā ar energoaudita ieteikumiem un ēkas renovācijas projekta priekšlikumu sadaļu un nosaka kā aprēķināto enerģijas patēriņu starpību: pirms un pēc pasākumu veikšanas, t.i., no šīs tabulas ailes "Esošā situācija" datiem atņemot ailes "Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas" datus.

6.daļa. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas
(pievienot pielikumā)


1 Norādīt pēc ēkā faktiski uzstādītajiem skaitītājiem, piemēram, TELPU APKURE, KARSTAIS ŪDENS, AUKSTAIS ŪDENS, ELEKTROENERĢIJA. Pārskatā ievietot tabulas atbilstoši skaitītāju esībai ēkā.

2 Kopējais enerģijas patēriņš ietver apkures siltuma enerģijas, siltuma enerģijas karstā ūdens sagatavošanai un elektroenerģijas patēriņu.

3 Tiek rēķināts pret energoauditā noteikto apkurināmo platību ar iekštelpu temperatūru +18 °C. Ja ēkā plānoti pasākumi dzesēšanas sistēmas energoefektivitātes uzlabošanai, sagatavo kopsavilkumu, kurā uzskatāmi norāda enerģijas ietaupījumu un CO2 samazinājumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

05.10.2012