Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.06.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.489

Rīgā 2012.gada 10.jūlijā (prot. Nr.39 20.§)

1. Noteikumi nosaka veselības, identifikācijas un papildu marķējuma prasības gaļai, maltai gaļai, mehāniski atdalītai gaļai, gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem, ko iegūst Latvijā un izplata vietējā tirgū.

2. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr. 853/2004), I pielikumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr. 854/2004), I nodaļas 2.pantā minētajiem terminiem.

3. (Svītrots ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 355)

4. Malto gaļu, kas iegūta atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 853/2004 noteiktajām prasībām, bet neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu VI pielikuma B daļā noteiktajam tauku procentuālajam saturam un saistaudu un gaļas proteīnu attiecībai, marķē ar kvadrātveida identifikācijas marķējumu. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

4.1. augšdaļā – valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

4.2. lejasdaļā – pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1465 redakcijā)

5. Mājputnu un zaķveidīgo gaļu (nelielā daudzumā), kas atzīta par derīgu lietošanai pārtikā un iegūta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielos daudzumos, marķē ar regulāra trijstūra veida identifikācijas marķējumu. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

5.1. augšdaļā – valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

5.2. lejasdaļā – pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numurs.

6. Gaļu (mazā daudzumā), kas iegūta no medījamiem dzīvniekiem, tostarp zīdītājiem, kuri dzīvo norobežotā teritorijā savvaļas medījamo dzīvnieku brīvībai līdzīgos apstākļos, un kas atzīta par derīgu lietošanai pārtikā un iegūta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei, marķē ar regulāra piecstūra veida veselības vai identifikācijas marķējumu. Veselības marķējuma piecstūra malu garums ir vismaz 3,5 centimetri. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

6.1. augšdaļā – valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

6.2. lejasdaļā – pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numurs.

7. Mājas nagaiņu un medījamo dzīvnieku gaļu, kuras izplatīšana svaigā veidā galapatērētājam ir aizliegta un kuras pārstrādei ir noteikti ierobežojumi, marķē ar veselības marķējumu atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 854/2004 I pielikuma I sadaļas III nodaļas prasībām. Šo marķējumu krusto divas svītras, kas, neietekmējot norādītās informācijas uztveri, marķējuma vidū veido četrus leņķus.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 355)

8. Nagaiņu liemeņus, pusliemeņus, ceturtdaļliemeņus un pusliemeņus, kas sadalīti ne vairāk kā trijās daļās un iegūti no dzīvniekiem, kuri kauti atbilstoši reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasībām, papildus marķē ar īpašu apaļas formas marķējumu, kura centrā ar lielajiem latīņu burtiem norāda pilnu izmantotās dzīvnieku kaušanas metodes nosaukumu. Īpašo marķējumu uzspiež uz katra gabala ārējās virsmas, un marķējuma teksta burtu augstums ir vismaz viens centimetrs.

9. Svaigai gaļai, maltai gaļai, mehāniski atdalītai gaļai, gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri kauti atbilstoši reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasībām, marķējumā brīvprātīgi var iekļaut norādi par dzīvnieku kaušanā izmantoto metodi.

10. Izmantojot spiedogu ar arābu cipariem, kas ir vismaz divus centimetrus augsti un skaidri salasāmi, uz dzīvnieka (izņemot putnus, trušus un mazos medījamos dzīvniekus) liemeņa, pusliemeņiem, ceturtdaļliemeņiem un pusliemeņiem, kas sadalīti ne vairāk kā trijās daļās, norāda kaušanas datumu un kārtas numuru šādā secībā:

10.1. pirmajā rindā – kaušanas datumu "XxxD", kur "X" ir gada pēdējais skaitlis, "xx" – gada nedēļas kārtas skaitlis, "D" – nedēļas diena;

10.2. otrajā rindā – kaušanas kārtas numuru.

11. Šo noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktā minēto informāciju var norādīt arī uz dzīvnieka liemenim pievienotas etiķetes.

12. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1465)

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumus Nr.156 "Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 37.nr.; 2009, 172.nr.; 2010, 69.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
10.06.2016