Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Daugavpilī 2012.gada 10.maijā (prot. Nr.9, 1.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
un Vispārējās izglītības likuma
46.panta pirmo daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 14.07.2011., Nr.109) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 6.punktā vārdus "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē" ar vārdiem "Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldē".

2. Izteikt noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Pārvalde nosūta reģistrēto bērnu sarakstu attiecīgajai pirmsskolas izglītības iestādei, norādot bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, deklarēto un faktisko dzīves vietu, kā arī vecāku kontakttālruņus un elektroniskā pasta adresi. Pēc saraksta saņemšanas, pirmsskolas izglītības iestāde telefoniski un izmantojot elektronisko pastu informē vecākus par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu bērna uzņemšanai."

3. Papildināt noteikumus ar 21.1punktu šādā redakcijā:

"21.1 Bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras realizē speciālās pirmsskolas izglītības programmas, uzņem pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu".

4. Svītrot noteikumu 24.1.apakšpunktu.

5. Aizstāt noteikumu 24.6.apakšpunktā vārdus "ja bērns apgūst programmu" ar vārdiem "ja bērns tiek uzņemts".

6. Izteikt noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji piecu dienu laikā no brīvo vietu rašanās brīža informē Pārvaldes atbildīgo darbinieku par brīvajām vietām pirmsskolas izglītības iestādē".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietnieks V.Azarevičs

 

 

Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.11 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 9.februāra lēmumam Nr.54 "Par pašvaldības iestādes "Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde" izveidošanu, pievienojot tai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, tiek mainīts iestādes nosaukums.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka bērnu pirmsskolas iestādēs uzņem, pamatojoties uz norīkojumu, ko Pārvalde izsniedz vecākiem. Ar grozījumiem tiks noteikts, ka Pārvalde nosūta reģistrēto bērnu sarakstu attiecīgajai pirmsskolas izglītības iestādei, norādot bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, deklarēto un faktisko dzīves vietu, kā arī vecāku kontakttālruņus un elektroniskā pasta adresi. Pēc saraksta saņemšanas pirmsskolas izglītības iestāde telefoniski un izmantojot elektronisko pastu informēs vecākus par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu bērna uzņemšanai. Rezultātā bērna vecākiem tiks atvieglota reģistrēšanas kārtība.
Noteikumi šobrīd neparedz kārtību bērna uzņemšanai pirmsskolas iestādēs, kuras realizē speciālās programmas. Ar grozījumiem tiks precizēta kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādēs, kuras realizē speciālās izglītības programmas.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem:
1) tiks mainīts iestādes nosaukums;
2) tiks precizēta dokumentu iesniegšanas un reģistrēšanas kārtība;
3) tiks precizēta kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādēs, kuras realizē speciālās izglītības programmas;
4) atbilstoši grozījumiem, tiks precizēta grupu komplektācijas kārtība;
5) tiks attiecīgi redakcionāli precizēts noteikumu saturs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks veidotas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes speciālistiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietnieks V.Azarevičs

30.05.2012