Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.1015

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 63., 183.nr.; 2009, 69., 166.nr.; 2010, 101.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "aģentūra" (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt noteikumus ar 5.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5.1 kopā ar lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nosūta vai izsniedz personai šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās kartes kopiju;";

1.3. aizstāt 6.punktā vārdus "Labklājības ministrijā (turpmāk - ministrija)" ar vārdiem "Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk - aģentūra)";

1.4. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Aģentūra:

19.1. 10 darbdienu laikā pēc pašvaldības iesniegto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

19.1.1. par sociālā pakalpojuma piešķiršanu;

19.1.2. par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai personas dzīvesvietai tuvākajā ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā vai personas iesniegumā norādītajā institūcijā;

19.1.3. par atteikumu sniegt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos vai atbilstošo sociālo pakalpojumu jomu regulējošos normatīvajos aktos minētās prasības;

19.2. ja nepieciešams, piecu darbdienu laikā pēc pašvaldības iesniegto dokumentu saņemšanas pieprasa sociālajam dienestam iesniegt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju un par to informē iesniedzēju;

19.3. šo noteikumu 19.1.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja pienākusi pakalpojuma saņemšanas kārta, pārbauda, vai personai sociālais pakalpojums ir nepieciešams, tai skaitā pieprasa no jauna šo noteikumu 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētos dokumentus, ja tie ir vecāki par 12 mēnešiem, un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

19.4. 10 darbdienu laikā pēc iesniegto dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja un personas iesniegumu, pieņem lēmumu par pusceļa mājas pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības vai persona ir atzīta par neatbilstošu pusceļa mājas pakalpojuma saņemšanai;

19.5. 10 darbdienu laikā pēc sociālā dienesta lēmuma saņemšanas par personas uzņemšanu grupu mājā (dzīvoklī) pieņem lēmumu izbeigt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu un sagatavo apliecinājumu, ka persona 12 mēnešu laikā no grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma uzsākšanas dienas var atgriezties valsts finansētajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja nespēs pielāgoties dzīvei grupu mājā (dzīvoklī);

19.6. pieņem lēmumu izbeigt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu;

19.7. pieņem lēmumu apturēt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu, ja persona atrodas bezvēsts prombūtnē ilgāk nekā divus mēnešus no dienas, kad par pazušanas faktu paziņots policijai;

19.8. pieņem lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas atjaunošanu ar dienu, kad persona ir atgriezusies pie pakalpojuma sniedzēja, ja pakalpojuma sniegšana personai tika apturēta šo noteikumu 19.7.apakšpunktā minētajā gadījumā;

19.9. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19.1., 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7. un 19.8.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta lēmumu personai, kā arī informē attiecīgo sociālo dienestu un pakalpojuma sniedzēju par pieņemto lēmumu.";

1.5. izteikt 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu nosūta Labklājības ministrijai iesniegumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas un šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētā lēmuma par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu kopiju. Labklājības ministrija 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu, atteikumu piešķirt valsts līdzfinansējumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, vai par sociālā pakalpojuma sniedzēja uzņemšanu rindā līdzfinansējuma saņemšanai.";

1.6. papildināt 28.punktu aiz vārda "iesniegumu" ar vārdiem un skaitli "ne biežāk kā reizi 12 mēnešos";

1.7. izteikt 28.3 punktu šādā redakcijā:

"28.3 Šo noteikumu 28.2 punktā minētajos gadījumos valsts sociālās aprūpes centra vadītājs pirms lēmuma par pakalpojuma sniedzēja maiņu pieņemšanas elektroniski noskaidro aģentūrā, vai nepastāv šo noteikumu 28.4 punktā minētie apstākļi, un piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta attiecīgo informāciju aģentūrai."

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele