Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.749

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 8.§)
Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) vadībā iesaistītās institūcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji (turpmāk – finansējuma saņēmējs) nodrošina Eiropas Savienības fondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem.

2. Vadošā iestāde:

2.1. veicina nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru līdzdalību (piemēram, organizē sabiedrisko apspriedi, konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar interneta starpniecību, oficiālo dokumentu saskaņošanas kārtību) vadošās iestādes pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektu izstrādāšanā;

2.2. izplata informāciju plašsaziņas līdzekļos par Eiropas Savienības fondu apguvi;

2.3. ievieto Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (http://www.esfondi.lv):

2.3.1. vadošās iestādes izstrādātos Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektus un to apstiprinātās versijas;

2.3.2. informāciju par visām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm un apakšaktivitātēm;

2.3.3. informāciju par Eiropas Savienības fondu apguvi, uzraudzību un izvērtēšanu;

2.3.4. ziņas (automātiskā režīmā) no Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas par Eiropas Savienības fonda projektu (turpmāk – projekts), par kura īstenošanu ir noslēgts civiltiesisks līgums vai vienošanās (turpmāk – līgums):

2.3.4.1. darbības programmas papildinājumā paredzētās Eiropas Savienības fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes (turpmāk – aktivitāte vai apakšaktivitāte) numuru, kuras ietvaros piešķirts Eiropas Savienības fonda finansējums;

2.3.4.2. aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukumu;

2.3.4.3. projekta numuru;

2.3.4.4. projekta nosaukumu;

2.3.4.5. finansējuma saņēmēja nosaukumu (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums);

2.3.4.6. projekta sadarbības partnera nosaukumu;

2.3.4.7. projekta īstenošanas vietu;

2.3.4.8. projekta īstenošanas reģionu;

2.3.4.9. projekta atbildīgās iestādes nosaukumu;

2.3.4.10. projekta sadarbības iestādes nosaukumu;

2.3.4.11. līguma noslēgšanas datumu;

2.3.4.12. projekta īstenošanas laiku mēnešos;

2.3.4.13. Eiropas Savienības fonda nosaukumu, kura ietvaros piešķirts Eiropas Savienības finansējums;

2.3.4.14. projektam piešķirtā Eiropas Savienības fonda finansējuma apmēru;

2.3.4.15. projekta nacionālā publiskā finansējuma apmēru;

2.3.4.16. projekta nacionālā privātā finansējuma apmēru;

2.3.4.17. projekta kopējo finansējumu;

2.3.4.18. finansējuma saņēmējam izmaksāto finansējumu;

2.3.4.19. kopsavilkumu par projekta ietvaros veicamajām darbībām;

2.3.5. saites uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju tīmekļa vietnēm, kur ievietota informācija par Eiropas Savienības fondiem;

2.3.6. ziņas par vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un reģionālo Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru plānotajiem Eiropas Savienības fondu informatīvajiem un publicitātes pasākumiem (turpmāk – informatīvie un publicitātes pasākumi) (1.pielikums);

2.3.7. Eiropas Savienības un Eiropas Savienības fondu logo elektroniskā formātā un citu informāciju;

2.3.8. informāciju par aktivitāšu ieviešanas indikatīvo plānu un projektu iesniegumu atlasei plānotā finansējuma summas;

2.4. sniedz metodiskus norādījumus atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm par publicitātes pasākumu īstenošanu, kā arī nodrošina šo pasākumu koordināciju;

2.5. īsteno citus informatīvos un publicitātes pasākumus.

3. Atbildīgā iestāde:

3.1. ievieto savā tīmekļa vietnē:

3.1.1. informāciju par atbildīgās iestādes pārziņā esošajām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm un apakšaktivitātēm;

3.1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektus un vērtēšanas kritēriju grozījumu projektus;

3.1.3. saites uz sadarbības iestāžu tīmekļa vietnēm;

3.2. veicina nevalstisko, reģionālo, sociālo partneru un potenciālo projektu iesniedzēju līdzdalību (piemēram, organizē sabiedrisko apspriedi, konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar interneta starpniecību, oficiālo dokumentu saskaņošanas kārtību) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšanā;

3.3. izplata informāciju, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Eiropas Savienības fondu finansējuma ietekmi uz attiecīgās nozares attīstību kopumā.

4. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde:

4.1. sniedz Eiropas Savienības fonda projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem šādu informatīvo atbalstu:

4.1.1. publicē savā tīmekļa vietnē:

4.1.1.1. informāciju par atklātu un ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, norādot atlases nosaukumu, projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma un beigu termiņu, plānotos informatīvos pasākumus, jautājumu iesniegšanas iespējas e-pastā vai pa faksu, atbildīgās amatpersonas, kontaktinformāciju, kā arī jebkuru citu Eiropas Savienības fonda projektu iesniedzējiem saistošu papildu informāciju;

4.1.1.2. projektu iesniegumu sagatavošanai un Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā normatīvos aktus;

4.1.2. nodrošina informatīvus un izglītojošus pasākumus projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem un sniedz atbildes uz projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju jautājumiem, apkopo biežāk uzdotos jautājumus un sniegtās atbildes un publicē tās savā tīmekļa vietnē;

4.2. vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 4.1.1.1.apakšpunktā minētās informācijas publicēšanas nosūta vadošajai iestādei elektronisku paziņojumu, norādot saiti uz minētās informācijas publikāciju tīmekļa vietnē;

4.3. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas procesa izsekojamību, savā tīmekļa vietnē publiskojot vērtēšanā esošo projektu iesniegumu vērtēšanas laika plānu;

4.4. izplata apkopojošu informāciju par atbalstītajiem aktivitātes vai apakšaktivitātes projektiem;

4.5. projektu īstenošanas vietās uzrauga publicitātes pasākumu nodrošināšanu, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā Nr. 1828/2006 (EK), ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – regula Nr. 1828/2006).

5. Lai veicinātu potenciālo projektu iesniedzēju informētību un aktivitāti plānošanas reģionos, reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri:

5.1. sniedz potenciālajiem projektu iesniedzējiem un citiem interesentiem vispārīgu informāciju un konsultācijas par Eiropas Savienības fondiem;

5.2. koordinē reģionālas nozīmes informatīvos pasākumus par Eiropas Savienības fondiem reģionā;

5.3. sniedz atbalstu un papildina Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju un to reģionālo pārstāvniecību informatīvās aktivitātes.

6. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde, reģionālais Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs:

6.1. reizi gadā sagatavo un līdz 15.februārim elektroniski nosūta vadošajai iestādei informāciju darbības programmu īstenošanas gada ziņojumu sagatavošanai par iepriekšējā gadā īstenotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem, tiem izlietoto budžetu un sasniegtajiem Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.–2015. gadam informatīvo un publicitātes pasākumu rādītājiem;

6.2. plāno un īsteno citus informatīvos un publicitātes pasākumus un reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam elektroniski nosūta vadošajai iestādei informāciju par nākamajā mēnesī plānotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem (1.pielikums).

7. Finansējuma saņēmējs nodrošina informāciju par projektu savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir izveidota.

8. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu informāciju un publicitāti, finansējuma saņēmējam ir obligāti regulas Nr. 1828/2006 8.panta 2. un 3.punktā un 9.pantā noteiktie informatīvie un publicitātes pasākumi.

9. Ja uz projekta īstenošanu neattiecas regulas Nr. 1828/2006 8.panta 2. un 3.punkts, finansējuma saņēmējs veic citus informatīvos un publicitātes pasākumus atbilstoši regulas Nr. 1828/2006 8.panta 4.punktam. Minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem.

10. Darbības, kas tiek veiktas papildus šo noteikumu 8.punktā minētajiem obligātajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem, finansējuma saņēmējs īsteno no saviem līdzekļiem.

11. Šo noteikumu 10.punktā minētais nosacījums neattiecas uz projekta tiešajām aktivitātēm, ja informatīvie un publicitātes pasākumi nodrošina projekta mērķu sasniegšanu un normatīvajos aktos par aktivitātes vai apakšaktivitātes īstenošanu minētie informatīvie un publicitātes pasākumi ir iekļauti projektā kā attiecināmās izmaksas, un ir noteikts to veids.

12. Vadošās iestādes, atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes, reģionālā Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra īstenotie informatīvie un publicitātes pasākumi tiek finansēti no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības līdzekļiem.

13. Eiropas Savienības fondu logo lietošanā ievēro šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.pielikumā noteiktos logo uzbūves nosacījumus un izmērus.

14. Ja uz attiecīgās virsmas kopā ar Eiropas Savienības fonda logo lieto citu logo, Eiropas Savienības fonda logo atrodas pirmais no kreisās puses.

15. Ja Eiropas Savienības fondu logo izmanto citos informatīvajos un publicitātes pasākumos, kas nav minēti šo noteikumu 8., 9. un 10.punktā, Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas un finansējuma saņēmēji ievēro šo noteikumu 13. un 14.punktā minētos Eiropas Savienības fondu logo lietošanas nosacījumus.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumus Nr.441 "Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 104.nr.; 2010, 119.nr.);

16.2. Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumus Nr.484 "Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 117.nr.; 2010, 12.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.749

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.749
Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo uzbūve un izmērs

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo (turpmāk - ERAF logo) izstrādāts kā atvasinājums no struktūrfondu logo un ir uztverams kā vienots grafisks simbols. Izceltais četrstūris norāda uz attiecīgo fondu, bet atlikušie trīs četrstūri norāda uz pārējiem pamatelementiem (struktūrfondiem). Burti "ERAF" ir struktūrfonda pilnā nosaukuma "Eiropas Reģionālās attīstības fonds" saīsinājums.

2. ERAF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot ERAF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1 : 3,6). Nav pieļaujama ERAF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.749
Eiropas Sociālā fonda logo uzbūve un izmērs

1. Eiropas Sociālā fonda logo (turpmāk - ESF logo) izstrādāts kā atvasinājums no struktūrfondu logo un ir uztverams kā vienots grafisks simbols. Izceltais četrstūris norāda uz attiecīgo fondu, bet atlikušie trīs četrstūri norāda uz pārējiem pamatelementiem (struktūrfondiem). Burti "ESF" ir struktūrfonda pilnā nosaukuma "Eiropas Sociālais fonds" saīsinājums.

2. ESF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot ESF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1 : 2,6). Nav pieļaujama ESF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.749
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) logo krāsu lietošanas nosacījumi

1. ERAF un ESF logo noteiktās krāsas dažādās krāsu sistēmās ir šādas:

2. ERAF un ESF logo var lietot arī melnbaltu, ja ievēro nosacījumu, ka visi struktūrfondu logo krāsainie elementi ir melni vai balti.

1.attēls

3. ERAF un ESF logo var lietot arī uz krāsaina materiāla, ievērojot nosacījumu, ka logo fons ir vēlams baltā krāsā. Ja logo lietošana uz balta fona nav iespējama, pieļaujama vienkrāsaina fona izmantošana.

2.attēls

4. Ja uz attiecīgās virsmas kopā ar Eiropas Savienības fonda logo lieto citu logo, Eiropas Savienības fonda logo atrodas pirmais no kreisās puses.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.749
Kohēzijas fonda logo uzbūve, izmērs un krāsu lietošanas nosacījumi

1. Kohēzijas fonda logo (turpmāk - KF logo) veido grafiskās zīmes un burtu "KF" kombinācija. Grafiskā zīme sastāv no diviem elementiem, kuriem ir simboliska nozīme. Zaļais krāsu laukums simbolizē vides infrastruktūru, oranžais krāsu laukums – transporta infrastruktūru. Burti "KF" ir pilnā nosaukuma "Kohēzijas fonds" saīsinājums.

1.attēls

2. KF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot KF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1 : 2). Nav pieļaujama KF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

3. KF logo ieteicams lietot uz balta fona.

4. Ja KF logo lietošana uz balta fona nav iespējama, pieļaujama vienkrāsaina fona izmantošana, piemēram, kā norādīts 2.attēlā.

2.attēls

5. Lietojot KF logo melnbaltu, izmanto 3.attēlā norādītos krāsu toņus.

3.attēls

6. Lietojot KF logo uz melna vai cita tumša fona (Eiropas Savienības karoga krāsa), izmanto 4. vai 5.attēlā norādītos krāsu toņus.

4.attēls

5.attēls

7. KF logo noteiktās krāsas dažādās krāsu sistēmās ir šādas:

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
07.10.2011