Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.205

Rīgā 2011.gada 27.jūlijā (prot. Nr.25, 8.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Vānes pagastā un Zemītes pagastā, Kandavas novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2011.gada 12.maijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kandavas komunālie pakalpojumi", vienotais reģistrācijas numurs: 41203006844, juridiskā adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, (turpmāk - SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi") 2011.gada 9.maija iesniegumu Nr.1-4.1/118 ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Vānes pagastā un Zemītes pagastā, Kandavas novadā, tarifu projekta precizējumus (2011.gada 30.jūnijs Nr.1-4.1/142) un papildu informāciju (2011.gada 29.jūnijs Nr.1-4.1/141, 2011.gada 30.jūnijs Nr.1-4.1/142, 2011.gada 22.jūlijs Nr.1-4.1/155) (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē un secina:

1. 2011.gada 12.maijā SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,63 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 0,70 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. 2011.gada 1.jūlijā Komisija saņēma tarifu projekta precizējumu (2011.gada 30.jūnijs Nr.1-4.1/142), kurā ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 0,56 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 0,77 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

3. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

4. SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2011.gada 3.jūnija laikrakstā "Tukuma Ziņotājs", 2011.gada 4.jūnija laikrakstā "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" un 2011.gada 1.jūnijā Kandavas novada mājaslapā internetā.

5. 2011.gada 9.jūnijā "Klintis", Vānes ciemā, Vānes pagastā, Kandavas novadā, notika uzklausīšanas sanāksme par tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē par tarifu projektu piedalījās SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" pārstāvji, Komisijas Kurzemes reģiona nodaļas darbinieki un deviņi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

6. 2011.gada 9.jūnijā "Cerības", Zemītes ciemā, Zemītes pagastā, Kandavas novadā, notika uzklausīšanas sanāksme par tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē par tarifu projektu piedalījās SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" pārstāvji, Komisijas Kurzemes reģiona nodaļas darbinieki un desmit ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji. Viens no lietotājiem iesniedza Komisijai un SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" adresētu Kandavas novada Zemītes pagasta Grenču ciema (turpmāk - Grenču ciems) ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju 2011.gada 7.jūnija iesniegumu, kurā iebilst pret ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu paaugstināšanu, kā arī piedāvā noteikt atsevišķus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Grenču ciemā.

7. Tarifu projekta aprēķinā iekļautas izmaksas, kas attiecas uz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Kandavas novada Vānes pagastā un Zemītes pagastā. Komisija secina, ka tarifu projekta izvērtēšanas laikā saņemtais iesniegums un uzklausīšanas sanāksmē izteiktais priekšlikums noteikt atsevišķus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Grenču ciemā ir saistīts ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizāciju Kandavas novadā un tieši neattiecas uz tarifu projekta ekonomisko pamatotību.

8. SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" paziņojumu par precizēta tarifu projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2011.gada 1.jūlija laikrakstā "Tukuma Ziņotājs" un 2011.gada 1.jūlijā Kandavas novada mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu līdz 2011.gada 22.jūlijam nav saņemti ne Komisijā, ne SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" (2011.gada 22.jūlijs Nr.1-4.1/155).

9. Komisija ir izvērtējusi tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas Vānes pagastā un Zemītes pagastā, Kandavas novadā.

10. Komisijas 2011.gada 27.jūlija padomes sēdē SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" pilnvarotais pārstāvis uzturēja prasību apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus no 2011.gada 1.septembra.

Saskaņā ar Metodikas 9., 11., 12., 13., 27., 61., 66.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" Vānes pagastā un Zemītes pagastā, Kandavas novadā, šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,56 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,77 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

27.07.2011