Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.174

Rīgā 2011.gada 20.jūlijā (prot. Nr.24, 8.p.)

Par licences Nr.E25014 siltumenerģijas tirdzniecībai izsniegšanu akciju sabiedrībai "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2011.gada 29.jūnijā ir saņēmusi un izvērtējusi akciju sabiedrības "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI", vienotais reģistrācijas numurs: 40103111018, juridiskā adrese: Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, LV-2108, (turpmāk - AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI") iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci siltumenerģijas tirdzniecībai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju (2011.gada 7.aprīļa iesniegums un 2011.gada 20.jūnija iesniegums).

Komisija konstatē un secina:

1. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus licences siltumenerģijas tirdzniecībai izsniegšanai.

2. AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt licenci siltumenerģijas tirdzniecībai.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 3.3.apakšpunktu

padome nolemj:

1. Izsniegt AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" licenci Nr.E25014 siltumenerģijas tirdzniecībai saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E25014 siltumenerģijas tirdzniecībai termiņu no 2011.gada 21.jūlija līdz 2016.gada 20.jūlijam.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana siltumenerģijas tirdzniecībā jāuzsāk (jāturpina) 2011.gada 21.jūlijā.

4. Noteikt licences darbības zonu - Mārupes ciemā, Skultes ciemā un Tīraines ciemā, Mārupes novadā.

AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI", sniedzot licencē noteikto sabiedrisko pakalpojumu, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. Par tiesību aktos noteikto prasību pārkāpšanu Komisija AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

20.07.2011