Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes lēmums Nr.2850

Rīgā 2011.gada 29.martā (prot. Nr.52, 23.§)

Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11., 11.1 un 13.pantu, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju pienācīgu uzturēšanu, vienotu īres maksas noteikšanas kārtību, kā arī ievērojot labas pārvaldības principu, Rīgas dome nolemj:

1. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksu (turpmāk - īres maksa) dzīvojamām telpām Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem dzīvokļiem un dzīvojamām telpām (turpmāk - dzīvojamās telpas) veido:

1.1. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai un kuru kalendārajam gadam nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieks;

1.2. peļņa.

2. Noteikt, ka 1.2.apakšpunktā minētā maksa ir šāda:

2.1. Ls 0,025 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības kvadrātmetru mēnesī (izņemot 2.2.apakšpunktā minētās dzīvojamās telpas);

2.2. Ls 0,015 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības kvadrātmetru mēnesī dzīvojamām telpām ar pazeminātu labiekārtojuma līmeni (nav ūdensvada un/vai kanalizācijas), istabu plānojuma dzīvojamām telpām ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamām mājām, kā arī kopējiem dzīvokļiem.

3. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami šādi obligātie maksājumi:

3.1. par ēkas siltummezgla rekonstrukcijai/izbūvei, ēkas remontam un citām ar ēkas uzturēšanu saistītajām vajadzībām ņemtā kredīta dzēšanu;

3.2. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;

3.3. likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un citi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi.

4. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

5. Lēmuma 1.2.apakšpunktā minētā maksa netiek iekasēta par pašvaldības dzīvojamām telpām, kuras izīrētas personām, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, ja tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām (ģimenēm).

6. Uzdot Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, slēdzot ar pārvaldniekiem pilnvarojuma līgumus par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, iekļaut tajos nosacījumus par nepieciešamību katru gadu brīdināt īrniekus par īres maksas paaugstināšanu likumā noteiktajā kārtībā un par 1.2.apakšpunktā paredzētās maksas ieskaitīšanu Rīgas domes Finanšu departamenta norādītajā kontā.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 12.06.2007. lēmumu Nr.2521 "Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un dzīvojamām telpām".

8. Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā noteikto, paaugstināto īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 13.panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš.

9. Noteikt, ka lēmums publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

10. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2011.gada 5.aprīlī

06.04.2011