Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1158

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 24.§)
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā prokuroru izdienas pensijas
Izdoti saskaņā ar Prokuroru izdienas pensiju likuma 8.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā prokuroru izdienas pensijas (turpmāk – izdienas pensija).

2. Lai saņemtu izdienas pensiju, izdienas pensijas pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – aģentūra) nodaļā iesniedz izdienas pensijas pieprasījumu un tam pievieno:

2.1. dokumentus, kas apliecina izdienas stāžu, kas dod tiesības uz izdienas pensiju;

2.2. izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja nostrādātajiem izdienas periodiem prokuratūrā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju (1.pielikums);

2.3. izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja atbrīvošanu no prokurora amata un darba samaksu prokuratūrā (2.pielikums);

2.4. algas nodokļa grāmatiņu.

3. Ja izdienas pensijas pieprasītājs nav iesniedzis šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētos dokumentus, aģentūra nepieciešamo informāciju pieprasa no Ģenerālprokuratūras.

4. Ģenerālprokuratūra 10 darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas sagatavo un nosūta aģentūrai:

4.1. izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja nostrādātajiem izdienas periodiem prokuratūrā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju (1.pielikums);

4.2. izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja atbrīvošanu no prokurora amata un darba samaksu prokuratūrā (2.pielikums).

5. Ja izdienas pensijas pieprasītājs iesniegumam par izdienas pensijas pieprasījumu nav pievienojis dokumentus, kas apliecina tiesneša amatā nostrādāto laiku, aģentūra nepieciešamo informāciju pieprasa no Tiesu administrācijas (par rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem) un Augstākās tiesas Administrācijas (par Augstākās tiesas tiesnešiem).

6. Ja izdienas pensijas pieprasītājs iesniegumam par izdienas pensijas pieprasījumu nav pievienojis dokumentus, kas apliecina izdienas pensijas pieprasītāja izmeklētāja, izmeklēšanas struktūrvienības priekšnieka vai priekšnieka vietnieka amatā nodienēto laiku, aģentūra nepieciešamo informāciju pieprasa no Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes.

7. Kopējo izdienas pensijas pieprasītāja izdienas stāžu izsaka gados, mēnešos un dienās.

8. Nosakot tiesības uz izdienas pensiju, ņem vērā izdienas stāža pilno gadu skaitu, neskaitot mēnešus un dienas. Nosakot darba samaksu, no kuras aprēķina izdienas pensiju, ņem vērā gadu, mēnešu un dienu skaitu.

9. Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt izdienas pensiju, ja nav ievērotas Prokuroru izdienas pensiju likumā un šajos noteikumos minētās prasības, aģentūra pieņem un paziņo izdienas pensijas pieprasītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

10. Par izdienas pensijas saņēmējam piešķirto izdienas pensiju aģentūra izdara atzīmi algas nodokļa grāmatiņā.

11. Lai aģentūra izdienas pensijas saņēmējam izmaksājamajai izdienas pensijai varētu piemērot likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktos iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumus, izdienas pensijas saņēmējs iesniedz aģentūrā algas nodokļa grāmatiņu, kurā izdarīts ieraksts par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem.

12. Aģentūra izdienas pensiju izmaksā katru mēnesi no piektā līdz divdesmit ceturtajam datumam. Izdienas pensiju pēc izdienas pensijas saņēmēja pieprasījuma pārskaita uz Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai piegādā izdienas pensijas saņēmēja dzīvesvietā par maksu, ieturot no izdienas pensijas tās piegādes izdevumus saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto maksu par pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi.

13. Izdienas pensijas saņēmējam, kuram izdienas pensijas apmērs samazināts par piešķirtās vecuma pensijas apmēru, starpību starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru izmaksā vienlaikus ar vecuma pensiju.

14. Šo noteikumu 20.punktā minētās izdienas pensijas, ko pēc pensijas saņēmēja pieprasījuma pārskaita uz Latvijas Republikas kredītiestādes kontu, no 2011.gada turpina pārskaitīt uz Latvijas Republikas kredītiestādes kontu katru mēnesi no vienpadsmitā līdz piecpadsmitajam datumam.

15. Piegādājot izdienas pensijas saņēmēja dzīvesvietā izdienas pensijas daļu un vecuma pensiju, pensijas piegādes izdevumus aģentūra ietur no pensijas saņēmēja kā maksu par viena maksājuma piegādi.

16. Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc ar nākamo mēnesi, kad aģentūrai ir kļuvusi zināma informācija par Prokuroru izdienas pensiju likuma 2.panta ceturtajā, piektajā un 5.1 daļā minētajiem gadījumiem.

17. Izdienas pensijas izmaksu Prokuroru izdienas pensiju likuma 9.panta pirmajā un 1.1 daļā noteiktajos gadījumos pārtrauc ar dienu, kad iestājušies minētie apstākļi.

18. Ja izdienas pensijas izmaksa Prokuroru izdienas pensiju likuma 9.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā noteiktajos gadījumos pārtraukta, to, pamatojoties uz izdienas pensijas saņēmēja iesniegumu par izdienas pensijas atjaunošanu, atjauno ar dienu, kad no jauna radušās tiesības uz šīs pensijas izmaksu.

19. Ja izdienas pensijas izmaksa pārtraukta Prokuroru izdienas pensiju likuma 9.panta 1.1 daļā noteiktajā gadījumā, aģentūra izdienas pensiju atjauno ar nākamo dienu pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksas pārtraukšanas.

20. Līdz 2010.gada 31.decembrim piešķirto izdienas pensiju un to daļu izmaksu no 2011.gada janvāra aģentūra veic, pamatojoties uz Ģenerālprokuratūras sniegto informāciju pensiju lietās.

21. Izdienas pensijas saņēmējam 2011.gada janvārī starpību starp izdienas pensiju un vecuma pensiju izmaksā no 11.janvāra līdz 15.janvārim, pārskaitot uz Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

22. Aģentūra turpina ieturēt līdz 2010.gada 31.decembrim konstatētās izdienas pensijas pārmaksas, izņemot tās pārmaksas, kuru atgūšana nav iespējama, jo izdienas pensijas saņēmējs miris, un pārmaksas, kuru atgūšana nav uzsākta triju gadu laikā pēc to konstatēšanas.

23. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1158

Labklājības ministre I.Jurševska
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1158

(Pielikums grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.421)

Labklājības ministre I.Jurševska
01.01.2014