Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanu

1.pants. 2010.gada 28.janvārī Minskā parakstītā Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanu (turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 5.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 2.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 21.septembrī

 Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanu

Latvijas Republikas valdība, Baltkrievijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas valdība, turpmāk sauktas par Pusēm,

ievērojot cieņu pret suverenitātes, robežu neaizskaramības un valstu teritoriālās vienotības principiem,

ar mērķi veicināt labu kaimiņattiecību attīstību starp trim valstīm,

balstoties uz nepieciešamību noteikt un apzīmēt Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta atrašanās vietu,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

1. Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkts (turpmāk - robežu krustpunkts) atrodas uz Zilupes (Sinjuha) upes un tajā ietekošās Ņevericas (Neverica) upes viduslīniju krustpunkta, aptuveni 0,1 km uz dienvidiem no kurgāna ar nosaukumu "Draudzības kurgāns".

2. Robežu krustpunkta atrašanās vieta ir norādīta Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta rajona Kartē ar mērogu 1:10000, kuru paraksta Puses un kas ir šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

3. Zilupes (Sinjuha) un Ņevericas upes gultņu dabisku izmaiņu gadījumā Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta rajonā, robežu krustpunkta atrašanās vieta nemainās līdz brīdim, kamēr Puses nav vienojušās citādi.

2. pants

1. Robežu krustpunkta apzīmēšanai dabā Puses uzstāda speciālu robežzīmi ar nosaukumu "Ņeverica" (turpmāk - robežzīme).

2. Robežzīme sastāv no trim četrplakņu vienāda augstuma robežstabiem, katrs no kuriem atrodas attiecīgās Puses valsts teritorijā.

Uz robežzīmes robežstaba plaknes, kas pavērsta pret robežu krustpunktu, atrodas valsts ģerboņa attēls, valsts nosaukums, kuras teritorijā ir uzstādīts robežstabs, un robežzīmes nosaukums. Uzraksti veicami attiecīgās valsts valodā.

3. Neviena no Pusēm vienpusēji neuzstāda kādas citas zīmes robežu krustpunkta apzīmēšanai.

3. pants

Precīzai robežu krustpunkta noteikšanai un apzīmēšanai dabā Puses izveido kopīgo komisiju un uzdod tai:

izstrādāt darbu veikšanas kārtību;

uzstādīt robežzīmi;

noteikt robežu krustpunkta un robežzīmes robežstabu koordinātas;

izstrādāt robežstaba uzturēšanas, remonta vai atjaunošanas kārtību;

sagatavot demarkācijas dokumentus: protokolu ar robežu krustpunkta aprakstu, robežu krustpunkta rajona demarkācijas karti, robežzīmes protokolu.

4. pants

Puses, savstarpēji sadarbojoties, veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu robežzīmes saglabāšanu, nepieļaujot tās pārvietošanu, bojāšanu vai nozaudēšanu.

5. pants

Puses paziņo viena otrai par valsts iekšējo procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai šī Vienošanās stātos spēkā.

Šī Vienošanās stājas spēkā trīsdesmitajā dienā no pēdējā šāda paziņojuma nosūtīšanas datuma.

Noslēgts Minskā 2010.gada 28.janvārī trīs eksemplāros, katrs latviešu, baltkrievu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ

BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ

KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS VALDĪBAS VĀRDĀ

 

   

Ints Upmacis

Ārlietu ministrija

speciālo uzdevumu vēstnieks

Igors Račkovskis

Valsts Robežsardzes komitejas priekšsēdētājs

Aleksejs Obuhovs

Ārlietu ministrijas

speciālo uzdevumu vēstnieks

 22.09.2010