Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Likumā par ostām

Izdarīt Likumā par ostām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 9., 11.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 15., 23.nr.; 2005, 14., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 76.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Ostu padome" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome" (attiecīgā locījumā).

2. 4.pantā:

papildināt piekto daļu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ostas pārvalde ir tiesīga uz tai valdījumā nodotās valstij vai pašvaldībai piederošās zemes celt ostas darbībai nepieciešamās ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus, bet gadījumos, kad ostas pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, tā šos īpašuma objektus reģistrē zemesgrāmatā uz sava vārda. Tādas pašas tiesības ostas pārvaldei ir arī attiecībā uz citu juridisko vai fizisko personu zemi, uz kuru tā nodibinājusi personālservitūtu, ievērojot šā panta septītās daļas noteikumus.";

papildināt sestās daļas pirmo un otro teikumu pēc vārdiem "Ostas zemes" ar vārdiem "un cita nekustamā īpašuma".

3. Aizstāt 6.panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus "attiecīgā vietējās pašvaldības dome (padome)" ar vārdiem "attiecīgā pašvaldības dome".

4. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ostas pārvalde ir publisko tiesību subjekts, kuru izveido attiecīgās pilsētas vai novada dome un kura šajā likumā noteiktajos ietvaros ir Ministru kabineta pārraudzībā. Turklāt Rīgas ostas pārvalde un Ventspils ostas pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Citu ostu pārvalžu nolikumus apstiprina attiecīgā pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu. Liepājas ostas pārvaldi nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums.";

izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošina ziemas navigāciju ostā;";

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Ostas pārvalde privāto tiesību jomā veic šādas funkcijas:".

5. 8.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"8.pants. Ostas pārvalde un tās struktūra";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ostas pārvalde ir juridiskā persona. Tās" ar vārdiem "Ostas pārvaldes".

6. 10.panta otrajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs" ar vārdiem "iekšlietu ministrs" un pēc vārdiem "zemkopības ministrs" - ar vārdiem "Ārlietu ministrijas valsts sekretārs";

aizstāt vārdus "Latvijas Jūras administrācijas direktors" ar vārdiem "Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs";

izslēgt vārdus "Iekšlietu ministrijas pārstāvis".

7. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes galvenie uzdevumi

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes galvenie uzdevumi ir šādi:

1) izvērtēt politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus, kas ietekmē Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora attīstību, un sniegt atzinumu par tiem;

2) izvirzīt priekšlikumus Latvijas ārpolitiskajām aktivitātēm, kas vērstas uz Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora attīstības veicināšanu;

3) sekmēt un atbalstīt Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora atpazīstamību starptautiskā biznesa vidē un atbalstīt Latvijas ostu dalību starptautiskās izstādēs un konferencēs;

4) sniegt atzinumu par priekšlikumiem atsavināt nekustamo īpašumu ostās valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;

5) apstiprināt ostu attīstības fonda līdzekļu izlietojumu;

6) veicināt Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora attīstību, koordinējot iesaistīto pušu sadarbību un risinot kopējas aktuālas problēmas."

8. 12.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nomas (īres) maksa par ostas pārvaldes īpašumā esošo vai valdījumā nodoto nekustamo īpašumu iznomāšanu (izīrēšanu);";

papildināt pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) dāvinājumi (ziedojumi);

7) dotācija no pašvaldības budžeta, ja ostas pārvalde ir pašvaldības iestāde un attiecīgā pašvaldība šādu dotāciju ir paredzējusi savā budžetā.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "uzņēmējsabiedrību" ar vārdu "komercsabiedrību".

9. 15.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Latvijas ostās tiek noteikta maksa par navigācijas pakalpojumiem. To iekasē Latvijas Jūras administrācija. Maksas apmēru un iekasēšanas kārtību regulē tie Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka Latvijas Jūras administrācijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.";

izslēgt ceturto un piekto daļu.

10. Papildināt 17.panta otro daļu pēc vārdiem "kuģošanas drošības pasākumiem" ar vārdiem "tai skaitā ar ziemas navigācijas kārtību ledus apstākļos" un ar teikumu šādā redakcijā:

"Šajā daļā minēto rīkojumu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur to izpildi."

11. Aizstāt 18.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmēja" ar vārdu "komersanta".

12. Aizstāt 22.pantā vārdus "Ministru kabinets" ar vārdiem "Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome".

13. Aizstāt 26.pantā vārdus "pilsētas dome vai pagasta padome" ar vārdiem "pašvaldības dome".

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 12.jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 28.jūlijā

11.08.2010