Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.16

Rīgā 2010.gada 5.janvārī (prot. Nr.1 25.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 134.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 17.6.apakšpunktā skaitļus un vārdus "47., 48., 49., 50., 51., 52. un 53.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "47., 48., 49., 51., 52. un 53.punktā".

2. Aizstāt 24.1.16.apakšpunktā skaitļus un vārdus "47., 48., 49., 51. un 53.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "48., 51., 52., 53.punktā un 47.2.2.apakšpunktā".

3. Aizstāt 24.1.17.apakšpunktā skaitļus un vārdus "50. un 52.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "49. un 52.punktā".

4. Aizstāt 35.4.apakšpunktā skaitļus un vārdus "50. un 52.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "49. un 52.punktā".

5. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Komisija izvērtē šo noteikumu 42.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42.punktā noteiktā termiņa beigām."

6. Izteikt 47., 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

"47. Projekta ietvaros izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

47.1. netiešās izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

47.1.1. projekta administrēšanas izmaksas;

47.1.2. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavo­šanas izmaksas;

47.2. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

47.2.1. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

47.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

47.2.3. neparedzētās izmaksas.

48. Šo noteikumu 47.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas (kuras plāno kā vienu apakšpozīciju) šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

48.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas);

48.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

48.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

48.4. telpu īres un nomas izmaksas;

48.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimnieko­šanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

48.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (tai skaitā nebūtisku inventāra priekšmetu izmaksas vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

48.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

48.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

49. Šo noteikumu 47.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Tās plāno kā neattiecināmās izmaksas, un to apmērs nedrīkst pārsniegt 2 000 latu. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, plāno arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas."

7. Svītrot 50.punktu.

8. Izteikt 51.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"51. Šo noteikumu 47.2.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:".

9. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Šo noteikumu 47.2.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju. Tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai un, ja nepieciešams, netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanai."

10. Izteikt 54.punktu šādā redakcijā:

"54. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

54.1. kas nav norādītas šo noteikumu 48., 51., 52. un 53.punktā un 47.2.2.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 52.punktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

54.2. par kurām Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā un par kurām nav veikti maksājumi vienošanās nosacījumos noteiktajā termiņā."

11. Izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Nepārsniedzot šo noteikumu 49. un 52.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumu un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

61.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 47.2.1. un 47.2.2.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

61.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 51.punktā minētajām izmaksām. Izmaksu pārdali veic šo noteikumu 47.2.1.apakšpunktā minēto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

61.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 47.2.2.apakšpunktā minētās apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

61.4. šo noteikumu 52.punktā minēto izmaksu pārdali."

12. Papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājumi

62. Par šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru lemj Ministru kabinets.

63. Līdz šo noteikumu 62.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai finansējuma saņēmējs šo noteikumu 47.1.1.apakš­punktā minētās izmaksas neplāno.

64. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas šo noteikumu 47.1.1.apakšpunktā minētās izmaksas plāno un attiecina saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

65. Ja projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts šo noteikumu 62.punktā minētais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no vienošanās noslēgšanas dienas."

13. Izteikt pielikuma 6.sadaļu šādā redakcijā:

"6. sadaļa - Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL:

 

%

2008

2009

2010

20...

20..

2015

Kopā

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)7

Kopējās izmaksas

Kopējās izmaksas

               

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

100%

             

Publiskais finansējums

               

Publiskais finansējums

Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums

               

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

               

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

               

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

               

Attiecināmais cits publiskais finansējums8

               

Privātās attiecināmās izmaksas

               

Neattiecināmās izmaksas

               

Neatbilstoši veiktie izdevumi81

X

X

X

X

X

X

X

 

7 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (8) = (2) + (3) + (..)+ (7).

8 Piemēram, Kultūrkapitālfonda finansējums.

81Aizpilda, veicot grozījumus projektā par projekta īstenošanas laikā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, par kuru atgūšanu pieņemts lēmums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.

Atbilstošās aktivitātes Nr.9

Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas nosaukums10

Vienības nosaukums

Daudzums11

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

neatbilstoši veiktās 111

I. Tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas:

X

X

X

1. Pārējās projekta īstenošanas izmaksas kopā

X

X

X

1.1.

X

1.2.

X

2. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu

X

X

X

2.1.

X

2.2.

X

3. Neparedzētās izmaksas

X

X

II. Netiešās izmaksas:

X

X

4. Projekta administrēšanas izmaksas

X

X

X

X

4.1.

X

X

X

X

4.2.

X

X

X

X

5. Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas

X

5.1.

X

5.2.

X

 

KOPĀ

X

X

X

9 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

10 Izmaksu pozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"".

11 Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas ietvaros.

111 Aizpilda, veicot grozījumus projektā par projekta īstenošanas laikā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, par kuru atgūšanu pieņemts lēmums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

14.01.2010