Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2017. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1549

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 178.§)
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma
15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu (turpmāk – atlīdzība), atlīdzības apmēru un tās pārskatīšanas kārtību, kā arī dokumentus, kas nepieciešami atlīdzības saņemšanai.

2. Atlīdzības apmērs ir 113,83 euro mēnesī.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.427)

3. Atlīdzības apmēru pēc labklājības ministra ierosinājuma pārskata Ministru kabinets, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī, kā arī ņemot vērā valsts budžeta iespējas un Centrālās statistikas pārvaldes noteikto strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu.

4. Lai saņemtu atlīdzību, atlīdzības pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

4.1. atlīdzības pieprasītāja:

4.1.1. vārds, uzvārds;

4.1.2. personas kods;

4.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

4.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);

4.2. bērna:

4.2.1. vārds, uzvārds;

4.2.2. personas kods;

4.3. pieprasītās atlīdzības veids (atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu).

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.428 redakcijā)

4.1 Šo noteikumu 4.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.428 redakcijā)

4.2 Atlīdzības pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.428 redakcijā)

4.3 Iesniedzot pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu, var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.428 redakcijā)

4.4 Bāriņtiesa, kura pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.428 redakcijā)

4.5 Pašvaldība, kura ar atlīdzības pieprasītāju ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, triju darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.428 redakcijā)

5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa mēneša laikā pēc pieprasījuma par atlīdzības piešķiršanu saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atlīdzību.

6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa lēmumu par atteikumu piešķirt atlīdzību pieņem šādos gadījumos:

6.1. atlīdzības pieprasītājs vai pieprasījuma saturs neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

6.2. bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi;

6.3. atlīdzību pieprasījis tas audžuģimenes loceklis, kas nav noslēdzis ar pašvaldību līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

6.4. (svītrots ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.428);

6.5. atlīdzības pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;

6.6. zudis tiesiskais pamats atlīdzības piešķiršanai.

7. Par atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atlīdzību Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa informē atlīdzības pieprasītāju. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atlīdzību, atlīdzības pieprasītāju informē rakstiski atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

8. Atlīdzību sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc atlīdzības piešķiršanas dienas.

9. Atlīdzības izmaksu nodrošina par šo noteikumu 4.4 punktā minētajā līgumā norādīto laikposmu. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 2.punktā noteikto atlīdzības apmēru mēnesī. Atlīdzību piešķir no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.428)

10. Ja audžuģimenei radušies apstākļi, kas varētu būt par pamatu atlīdzības izmaksas pārtraukšanai, atlīdzības pieprasītājam ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.428)

11. Ja bērna uzturēšanās audžuģimenē ir izbeigta pirms līgumā noteiktā termiņa pēc bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanās vai pašvaldībai vienpusēji laužot līgumu, pašvaldībai ir pienākums vienas darbdienas laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.845)

11.1 Ja bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē, bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.428 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.845)

12. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ atlīdzības saņēmējam atlīdzība nav izmaksāta noteiktajā termiņā, attiecīgo summu viņam izmaksā ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc dienas, kad konstatēta pieļautā kļūda.

13. Atlīdzības saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto atlīdzības summu atlīdzības saņēmējs atmaksā labprātīgi vai tā tiek ieturēta no tiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas personai izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

14. Ja atlīdzības saņēmējs nepamatoti saņemto atlīdzību neatmaksā labprātīgi vai atlīdzības izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta izpildei piespiedu kārtā.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.428)

15. Atlīdzības izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama atlīdzības izmaksa (izņemot gadījumus, ja atlīdzības piešķiršanas laikā jau bijis zināms atlīdzības pārtraukšanas termiņš).

16. Audžuģimenes loceklim (personai), kas līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē ar pašvaldību noslēdzis līdz 2009.gada 31.decembrim un par kuru pieņemts Labklājības ministrijas, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas vai Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas lēmums par atlīdzības piešķiršanu, atlīdzību no 2010.gada 1.janvāra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izmaksā, pamatojoties uz attiecīgo lēmumu.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumus Nr.1021 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 203.nr.; 2005, 138.nr.; 2009, 104.nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe