Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1477

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 44.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.865 "Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem"

Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma 182.panta astoto daļu un 183.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.865 "Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 202.nr.; 2008, 34., 198.nr.; 2009, 64.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.1 punktu;

1.2. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 No Maksātnespējas administrācijas izdevumu segšanai piešķirtajiem naudas līdzekļiem administrators var segt izdevumus, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

7.1 1. izdevumi ir apstiprināti tiesā vai kreditoru sapulcē;

7.1 2. izdevumus pamatojošie un attaisnojuma dokumenti ir noformēti atbilstoši grāmatvedības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

7.1 3. izdevumi nepieciešami, lai nodrošinātu maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi.";

1.3. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ja kreditoru sapulcē vai tiesā apstiprinātie izdevumi ir mazāki par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmēru izdevumu segšanai, administrators neizlietotos naudas līdzekļus pārskaita Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā triju darbdienu laikā pēc kreditoru sapulces, kurā pieņemts lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu.";

1.4. papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Maksātnespējas administrācija ir tiesīga veikt izdevumu segšanai piešķirto naudas līdzekļu izlietojuma pārbaudi un pieprasīt no administratora šīs pārbaudes veikšanai nepieciešamos dokumentus.";

1.5. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Administrators pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma tās noteiktajā termiņā vai ne vēlāk kā triju nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz Maksātnespējas administrācijā šādus dokumentus:

12.1. rakstisku paskaidrojumu par parādnieka naudas līdzekļu izlietojumu;

12.2. izdevumus pamatojošo, attaisnojuma un grāmatvedības dokumentu kopijas, ja nepieciešams, uzrādot šo dokumentu oriģinālus;

12.3. rakstisku paskaidrojumu par darbībām, kas veiktas, lai atgūtu parādnieka mantu un naudas līdzekļus;

12.4. rakstisku paskaidrojumu par Maksātnespējas administrācijas iespējām atgūt izdevumu segšanai piešķirtos naudas līdzekļus.";

1.6. papildināt II nodaļu ar 12.1, 12.2, 12.3 un 12.4 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Administrators ir personiski atbildīgs par Maksātnespējas administrācijas izdevumu segšanai piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu atbilstoši piešķirtajam mērķim, to atmaksu un dokumentu iesniegšanu Maksātnespējas administrācijā šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

12.2 Ja, veicot izdevumu segšanai piešķirto naudas līdzekļu izlietojuma pārbaudi, Maksātnespējas administrācija konstatē, ka administrators nav ievērojis kādu no šo noteikumu 7.1 punktā minētajiem nosacījumiem, Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu par pienākuma uzlikšanu administratoram mēneša laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas atmaksāt Maksātnespējas administrācijai tās piešķirtos naudas līdzekļus izdevumu segšanai par summu, kuras izlietojums neatbilst šajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

12.3 Ja administrators šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā nav iesniedzis Maksātnespējas administrācijā pārbaudes veikšanai tās pieprasītos dokumentus vai iesniedzis tos nepilnīgā apjomā, Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu par pienākuma uzlikšanu administratoram mēneša laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas atmaksāt Maksātnespējas administrācijai tās piešķirtos naudas līdzekļus izdevumu segšanai tādā apmērā, par kura izlietojumu Maksātnespējas administrācijā nav iesniegti pamatojošie dokumenti.

12.4 Šajos noteikumos minētie administratora pienākumi neizbeidzas ar maksātnespējas procesa izbeigšanu, un šo noteikumu 12.1 punktā minētajai administratora atbildībai pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra piemērojams sešu mēnešu noilguma termiņš, kura laikā Maksātnespējas administrācija ir tiesīga uzlikt administratoram šo noteikumu 12.2 un 12.3 punktā minēto pienākumu.";

1.7. izteikt 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Viena maksātnespējas procesa ietvaros Maksātnespējas administrācija ir tiesīga piešķirt administratoram naudas līdzekļus ne vairāk kā 400 latu apmērā administratora atlīdzības segšanai, ja administrators nav saņēmis Maksātnespējas likuma 182.pantā noteikto atlīdzību.

15. Ja administrators attiecīgajā maksātnespējas procesā daļēji ir saņēmis Maksātnespējas likuma 182.pantā noteikto atlīdzību, bet tās apmērs ir mazāks par šo noteikumu 14.punktā minēto naudas summu, administratoram ir tiesības saņemt tikai starpību starp saņemto naudas summu un šo noteikumu 14.punktā minēto naudas summu.'';

1.8. papildināt noteikumus ar 20.1 un 20. punktu šādā redakcijā:

"20.1 Maksātnespējas administrācija ir tiesīga samazināt tās piešķiramo naudas līdzekļu apmēru administratora atlīdzības segšanai par summu, kuras izlietojums neatbilst šo noteikumu 7.1 punktā minētajiem nosacījumiem attiecīgajā vai citā maksātnespējas procesā.

20.2 Ja parādnieka maksātnespējas procesā parādnieka naudas līdzekļi, maksātnespējas procesā atgūtie naudas līdzekļi vai saskaņā ar Maksātnespējas likuma 183.panta trešo un ceturto daļu iegūtie naudas līdzekļi ir izlietoti tādu izdevumu segšanai, kuri nav nodrošinājuši maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi, Maksātnespējas administrācija ir tiesīga:

20.2 1. atteikt piešķirt naudas līdzekļus atlīdzības segšanai, ja izdevumu segšanai izlietotie naudas līdzekļi pārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto naudas summu;

20.2 2. samazināt piešķiramo naudas līdzekļu apmēru administratora atlīdzības segšanai par summu, kura izlietota izdevumu segšanai."

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš

01.01.2010