Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.832

Rīgā 2009.gada 9.decembrī (prot. Nr.87 16.§)

Grozījumi Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 2007.-2013.gadam

1. Izdarīt Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 2007.-2013.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2007.gada 23.februāra rīkojumu Nr.111 "Par Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam") šādus grozījumus:

1.1. izteikt kopsavilkuma IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Pamatnostādņu īstenošanas finansējuma avoti

Pamatnostādņu politikas un darbības rezultātu, kā arī to rezultatīvo rādītāju sasniegšanai papildu valsts budžeta līdzekļi nav nepieciešami. Pasākumu īstenošanai tiks izmantoti struktūrfondu un ārvalstu finanšu līdzekļi atbilstoši pakārtoto un citu politikas plānošanas dokumentu noteiktajam.";

1.2. izteikt informatīvās daļas sadaļu "Dokumentā lietotie saīsinājumi" šādā redakcijā:

"Dokumentā lietotie saīsinājumi

EM Ekonomikas ministrija

ES Eiropas Savienība

IZM Izglītības un zinātnes ministrija

KM Kultūras ministrija

LM Labklājības ministrija

NTSP Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

PINTSA Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome

RAPLM Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

SM Satiksmes ministrija";

1.3. izteikt informatīvās daļas 7., 8., 9. un 10.sadaļu šādā redakcijā:

"7. Politikas rezultāti, to rezultatīvie rādītāji un plānotās aktivitātes

Politikas rezultāts

Nodrošināts elastīgs un darba tirgus prasībām atbilstošs izglītības un apmācības piedāvājums un pieejamība, kā arī lēmumu pieņemšanas koordinācijas uzlabošana

Politikas rezultāts

Rezultatīvie rādītāji

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Pieaugušo (25-64) dalība izglītībā un apmācībā gadā no attiecīgās vecuma grupas iedzīvotājiem

7,5 %

9,0 %

10,0 %

11,0 %

12,5 %

Personu (18-24) bez vidējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas, kuras neturpina mācīties, īpatsvars no attiecīgās vecuma grupas iedzīvotājiem

17,5 %

17,5 %

17,0 %

16 %

14 %

Personu īpatsvara pieaugums, kas pēc bezdarbnieku apmācībām iegūst darbu

+10 %

+10 %

+5 %

+5 %

+5 %

Plānotās aktivitātes

Nr. p.k.

Politikas rīcības virzieni1

Plānotās aktivitātes

Atbildīgās institūcijas

Iesaistītās institūcijas

7.1.

Nodrošināt izglītības un apmācības piedāvājuma elastīgumu un atbilstību darba tirgus prasībām Nodrošināta izglītības piedāvājuma pāreja uz mācību rezultātiem balstītu ietvarstruktūru

IZM

Augstskolas,
NTSP
(PINTSA)

Izveidota efektīvi funkcionējoša, uz darba tirgus pieprasījumu balstīta profesionālās (sākotnējā un tālākizglītība) izglītības sistēma

IZM, EM, LM

KM, NTSP
(PINTSA)

Nodrošināts pieaugušo izglītības piedāvājums un kvalitāte

IZM, LM,
EM

KM, pašvaldības, augstskolas, plānošanas reģioni

Nodrošināti karjeras pakalpojumi (karjeras izglītība izglītojamajiem un karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba ņēmējiem), kā arī karjeras atbalsta pasākumi

IZM, LM

KM

7.2.

Nodrošināt izglītības pieejamību Nodrošināta vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu teritoriālā pieejamība izglītojamajiem

SM, RAPLM

Pašvaldības, IZM

7.3.

Nodrošināt mūžizglītības principa ieviešanas koordināciju Nodrošināta visu līmeņu izglītības starpresoru koordinācija ministriju un sociālo partneru līmenī

IZM, LM, EM

KM, NTSP
(PINTSA)

1 Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji atbilstoši katram politikas rīcības virzienam ir iekļauti Programmas mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam ieviešanai 2008.-2010.gadā trešajā sadaļā "Plānotie programmas politikas un darbības rezultāti un to rādītāji".

8. Ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem novērtējums

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

(tūkst. LVL )

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

(tūkst. LVL)

 

2009.

2010.

2011.

2012.

 
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Cita informācija Pamatnostādņu pasākumu īstenošanai papildu valsts budžeta līdzekļi nav nepieciešami. Pasākumu īstenošanai tiks izmantoti struktūrfondu un ārvalstu finanšu līdzekļi

9. Turpmākās rīcības plāns

Nr. p.k.

Aktivitāte

Termiņš

Atbildīgā institūcija

1. Izstrādā programmu pamatnostādņu īstenošanai

01.06.2007.

IZM

2. Sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu (starpziņojumu) par pamatnostādņu īstenošanas gaitu

01.04.2011.

IZM

3. Iesniedz Ministru kabinetā vispārējo pārskata ziņojumu par pamatnostādņu ieviešanu

01.09.2013.

IZM

4. Izstrādā mūžizglītības politikas plānošanas dokumenta projektu un iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetā

01.02.2015.

IZM

10. Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība

Par pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas katru gadu līdz 1.martam (laikposmā no 2008.gada līdz 2014.gadam) iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par pamatnostādņu īstenošanas gaitu.

Izglītības un zinātnes ministrija sagatavo un noteiktā kārtībā līdz 2011.gada 1.aprīlim iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu (starpziņojumu) par pamatnostādņu īstenošanas gaitu.

Izglītības un zinātnes ministrija sagatavo un noteiktā kārtībā līdz 2013.gada 1.septembrim iesniedz Ministru kabinetā vispārējo pārskata ziņojumu par pamatnostādņu ieviešanu.";

1.4. svītrot informatīvās daļas 11.sadaļu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt precizētās pamatnostādnes Valsts kancelejā.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs K.Gerhards

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

09.12.2009