Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.58

2009.gada 15.septembrī

Sēdi vada

   

Valsts prezidents

-

V.Zatlers

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.14.30

   

 

Informatīvie ziņojumi

1.§

Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas ziņojums par sociālo situāciju un tās iespējamām attīstības tendencēm

TA-3340

______________________________________________________

(R.Ķīlis, R.Vējonis, A.Kampars, U.Augulis, V.Dombrovskis, V.Zatlers)

1. Pieņemt zināšanai Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt, ka nodarbinātība ir viena no galvenajām valdības darba prioritātēm turpmākajam laikposmam.

 

 

2.§

Ziņojums par valsts pārvaldes strukturālās reformas gaitu

TA-3335

______________________________________________________

(V.Dombrovskis, E.Repše, Ž.Jaunzeme - Grende, E.Egle, P.Krīgers, A.Malta, V.Zatlers)

1. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Pasākumu plāna valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai īstenošanas gaitu, galvenajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem".

2. Noteikt, ka Ministru kabinets līdz 2009.gada 29.septembrim veic valsts funkciju izvērtējumu, nosakot, no kurām funkcijām plānots atteikties.

3. Lai panāktu, ka vidējā termiņā - līdz 2013.gadam - vispārējās valdības sektorā pamatdarbā nodarbināto īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita ir 8%, ministrijām sagatavot informāciju par nozarē nodarbināto skaita paredzamo samazinājumu katru gadu līdz 2013.gadam un ministriem līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt to Valsts kancelejā. Valsts kancelejai apkopot iesniegto informāciju un sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 13.oktobra sēdē.

4. Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 15.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu".

 

 

 

 

3.§

Ziņojums par izglītības sistēmas strukturālās reformas norisi un plānotajiem pasākumiem tās tālākai īstenošanai

TA-3317

______________________________________________________

(T.Koķe, Ž.Jaunzeme - Grende, A.Jaunsleinis, K.Gerhards, E.Repše, D.Šaitere, L.Marcinkēviča, J.Krastiņš, A.Malta, V.Dombrovskis, V.Zatlers)

1. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pārskatīt finansējuma samazinājumu valsts budžeta izdevumu pozīcijās, kas rada būtiskus draudus izglītībai un zinātnei.

3. Ieviešot finansēšanas principu "Nauda seko skolēnam", Izglītības un zinātnes ministrijai veikt pastāvīgu tā uzraudzību un nodrošināt finansēšanas principa pilnvērtīgu ieviešanu atbilstoši izglītības politikas mērķiem.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt izglītības nozares gatavību ar 2010./2011.mācību gadu uzsākt pamatizglītības apguvi no 6 gadu vecuma.

5. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2009.gada 1.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas programmu.

6. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un tās izveidoto darba grupu augstākās izglītības un zinātnes strukturālo pārmaiņu priekšlikumu izstrādei līdz 2010.gada 1.februārim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā augstākās izglītības darbības optimizācijas programmu.

7. Ekonomikas ministram darba grupas augstākās izglītības un zinātnes strukturālo pārmaiņu priekšlikumu izstrādei sastāvā iekļaut arī Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvjus.

8. Pamatojoties uz nozaru ministriju apstiprinātajām zinātnisko institūciju darbības stratēģijām, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2010.gada 1.decembrim veikt zinātnisko institūciju telpiskās attīstības stratēģijas izvērtēšanu, nosakot vadošos valsts nozīmes pētniecības centrus.

9. Sagatavojot 2010.gada valsts budžeta "bāzes izdevumus", atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai neveikt mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadalījumu pa pielikumiem.

10. Izglītības un zinātnes ministrijai turpināt darbu pedagogu darba laika uzskaites pilnveidē, apstiprinot amata un pienākumu aprakstus.

 

 

4.§

Ziņojums par realizētajiem un plānotajiem sociālās aizsardzības pasākumiem

TA-3294

______________________________________________________

(U.Augulis, A.Jaunsleinis, E.Baldzēns, Ž.Jaunzeme - Grende, V.Gavrilovs, R.Beinarovičs, V.Dombrovskis, V.Zatlers)

1. Pieņemt zināšanai labklājības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un labklājības ministram līdz 2009.gada 15.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu, lai noteiktu kritērijus pašvaldībām valsts atbalsta saņemšanai dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai trūcīgām ģimenēm (personām).

3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot priekšlikumus par kompleksiem pasākumiem nelegālās nodarbinātības novēršanai un labklājības ministram līdz 2009.gada 15.oktobrim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

4. Lemjot par finansējuma pārdali Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem, atbalstīt kā prioritāru aktivitātes "3.2.2.1.Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 "Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana" īstenošanu.

 

 

5.§

Ziņojums par veselības aprūpes sistēmas strukturālās reformas norisi un plānotajiem pasākumiem tās tālākai īstenošanai

TA-3292

______________________________________________________

(B.Rozentāle, R.Vējonis, V.Keris, E.Repše, Ž.Jaunzeme - Grende, P.Apinis, L.Mūrniece, P.Krīgers, A.Ērglis, V.Boka, T.Koķe, K.Gerhards, U.Augulis, V.Dombrovskis, V.Zatlers)

1. Pieņemt zināšanai veselības ministres iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Veselības ministrijai nodrošināt veselības aprūpes sistēmas reformas pasākumu īstenošanu 2010. un 2011.gadā, izstrādājot un noteiktā kārtībā iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

3. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministrei līdz 2009.gada 11.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība", paredzot:

3.1. papildu kritērijus ģimenes ārstu darba vērtēšanai un pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai;

3.2. slimnīcu apvienību sniegto pakalpojumu apmaksas nosacījumus.

4. Veselības ministrijai līdz 2010.gada 1.jūlijam nodrošināt, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību visā valsts teritorijā.

5. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministrei līdz 2010.gada 1.janvārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ārstniecības likumā, paredzot, ka veselības nozares galveno speciālistu darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

6. Veselības ministrijai, ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, izvērtēt iespējas efektīvāk izmantot Eiropas Savienības fondu finansējumu, apzinot tos nozares projektus, kuri kvalificējas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšanai.

7. Veselības ministrijai izveidot darba grupu, iesaistot tajā arī Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas un Labklājības ministrijas pārstāvjus, lai, ņemot vērā arī Igaunijas un Austrijas pieredzi, izvērtētu jautājumu par obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas lietderību, un veselības ministrei līdz 2010.gada 31.martam iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

8. Sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2010.gadam" samazinājumam netiek pakļauti izdevumi veselības aprūpei (izņemot izdevumus veselības nozares administrēšanai).

9. Pieņemt zināšanai, ka izglītības un zinātnes ministrei, labklājības ministram un satiksmes ministram ir atšķirīgs viedoklis par šī protokollēmuma 8.punktu, jo jautājumi, kas attiecas uz 2010.gada budžetu, jāskata kompleksi - vienlaikus ar finansējumu citām nozarēm.

 

 

6.§

Ziņojums par veiktajiem pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai un administratīvo šķēršļu novēršanai šajā jomā

TA-3308

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis, R.Vējonis. V.Gavrilovs, T.Koķe, A.Jaunsleinis, K.Gerhards, V.Zatlers)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai turpināt iesāktos pasākumus uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un uzņēmējdarbības atbalstam.

3. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā Latvijas ekonomikas atveseļošanas plānu.

4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā jautājumu par Nacionālā attīstības plāna pārskatīšanu vai atcelšanu, izskatīšanai kontekstā ar Latvijas ekonomikas atveseļošanas plānu.

5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra sēdē ir konceptuāli atbalstīts informatīvais ziņojums par nodokļu politikas pārskatīšanu ekonomikas stimulēšanai un pēc precizēšanas jautājums 2009.gada 29.septembrī tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, un minētā jautājuma ietvaros tiks pārskatīta uzņēmumu ienākuma nodokļa avansēšanas sistēma un pievienotās vērtības nodokļa nomaksas sistēma.

6. Aicināt pašvaldības sadarbībā ar pašvaldības siltumuzņēmumiem izvērtēt iespējas veidot trūcīgo iedzīvotāju sociālā atbalsta programmas apkures pakalpojumu daļējai apmaksai.

7. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Maksātnespējas likumā, kuros paredzēt ieviest vienkāršotu uzņēmumu likvidāciju, atvieglot parādnieka mantas pārdošanas procedūras, paātrināt maksātnespējas lietas izskatīšanu tiesā.

8. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus tiesību aktu projektiem par atbalsta programmas ieviešanu apgrozāmajiem līdzekļiem izejvielu iepirkšanai (importa garantijas).

 

 

7.§

Ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu apguves procesu un pasākumiem tā efektivitātes uzlabošanai

TA-2986

______________________________________________________

(E.Repše, A.Ūbelis, V.Gavrilovs, V.Dombrovskis, A.Kampars, K.Gerhards, R.Vējonis, A.Jaunsleinis, U.Augulis, M.Lazdovskis, V.Zatlers)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 17.novembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos, paredzot iespējamu finansējuma pārdali no lielajiem infrastruktūras projektiem ar attiecināmajām izmaksām virs 30 miljoniem latu uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības atbalstu.

3. Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 29.septembrim sadarbībā ar starptautiskajiem aizdevējiem sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus, kas ļautu finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā palielināt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju budžeta apakšprogrammai 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", lai finansētu avansa maksājumus uzņēmējdarbības atbalsta projektiem un citiem Eiropas Savienības 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektiem, kas gatavi ieviešanai, darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros.

4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītām institūcijām līdz 2009.gada 31.decembrim aktualizēt plānošanas dokumentos norādīto ietekmes rādītāju vērtības atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī un izstrādāt jaunus rādītājus, kas attēlos ekonomikas stabilizēšanos, un iekļaut tos Eiropas Savienības fondu stratēģiskajā ziņojumā.

5. Finanšu ministrijai izvērtēt iespēju iedalīt papildu līdzekļus Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansējumam.

6. Tieslietu ministram paātrināt jautājuma par ministru tiesībām izdot ārējus normatīvus aktus iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

 

Sēdi slēdz plkst.21.30

Valsts prezidents

 

V.Zatlers

 

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane