Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

PROTOKOLS PAR EIROPAS METEOROLOĢISKO SATELĪTU IZMANTOŠANAS ORGANIZĀCIJAS (EUMETSAT) PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTĒM

ar grozījumiem saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitātēm Depozitārija 2004.gada 12.janvāra paziņojumu

Protokols

PREAMBULA

Valstis, kuras ir pievienojušās Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanas Konvencijai, kura tika atvērta parakstīšanai Ženēvā 1983.gada 24.maijā un grozīta ar Padomes Lēmumam EUM/C/Res. XXXVI pievienoto "Grozījumu protokolu", kas stājās spēkā 2000.gada 19.novembrī (turpmāk tekstā "Konvencija");

VĒLOTIES definēt privilēģijas un imunitātes saskaņā ar Konvencijas 13. pantu;

APSTIPRINOT, ka šajā Protokolā noteikto privilēģiju un imunitāšu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu EUMETSAT oficiālo darbību izpildi;

IR VIENOJUŠĀS par sekojošo:

1. PANTS
TERMINU LIETOŠANA

Šī Protokola mērķiem:

a) "Dalībvalsts" nozīmē valsti, kas ir Konvencijas dalībniece;

b) "arhīvi" nozīmē visu dokumentāciju, ieskaitot korespondenci, dokumentus, manuskriptus, fotogrāfijas, filmas, optiskos un magnētiskos ierakstus, datu ierakstus un datorprogrammas, kas pieder EUMETSAT vai atrodas tās valdījumā;

c) EUMETSAT "oficiālās darbības" nozīmē visas darbības, ko īsteno EUMETSAT, izpildot savus izvirzītos mērķus, kā noteikts Konvencijas 2. pantā, un ietver arī tās administratīvās darbības;

d) "īpašums" nozīmē visu, ko var uzskatīt par īpašumtiesību subjektu, ieskaitot līgumtiesības;

e) Dalībvalstu "pārstāvji" nozīmē pārstāvjus un viņu konsultantus;

f) "personāls" nozīmē Ģenerāldirektoru un visas personas, kuras ir nodarbinātas EUMETSAT, kam ir pastāvīgs ieņemamais amats un kas ir personāla noteikumu subjekts;

g) "eksperts" nozīmē personu, kurš nav personāla sastāvā un kurš ir iecelts, lai izpildītu konkrētu uzdevumu EUMETSAT labā un uz tās rēķina.

2. PANTS
JURIDISKĀ PERSONA

EUMETSAT saskaņā ar Konvencijas 1.pantu ir juridiskā persona. Tai ir tiesības slēgt līgumus, iegādāties kustamo un nekustamo īpašumu un atbrīvoties no tā, kā arī būt dalībniecei tiesas procesos.

3. PANTS
ARHĪVU NEAIZSKARAMĪBA

EUMETSAT arhīviem ir jābūt neaizskaramiem.

4. PANTS
IMUNITĀTE PRET JURISDIKCIJU UN SAUKŠANU PIE ATBILDĪBAS

1. Uz EUMETSAT, tās oficiālo darbību ietvaros, attiecas imunitāte pret jurisdikciju un saukšanu pie atbildības, izņemot šādus gadījumus:

a) ja ar Padomes lēmumu tā ir īpaši atteikusies no šādas imunitātes atsevišķā gadījumā; Padomei ir pienākums atteikties no šīs imunitātes visos gadījumos, kur paļaušanās uz to kavētu taisnīguma īstenošanos un, ja tā var atteikties, nekaitētu EUMETSAT interesēm;

b) attiecībā uz trešās puses civilprasību par kaitējumu, kas radies satiksmes negadījuma rezultātā, kuru izraisījusi automašīna vai cits transporta līdzeklis, kas pieder EUMETSAT vai tiek lietots tā vārdā, vai arī attiecībā uz ceļu satiksmes negadījumu, kurā ir iesaistīts šāds transporta līdzeklis;

c) attiecībā uz šķīrējtiesas lēmuma, kas pieņemts šī Protokola 21., 22. vai 23. panta vai Konvencijas 15.panta ietvaros, izpildīšanu;

d) attiecībā uz algu un atlīdzību, ieskaitot tiesības uz pensiju, kura pienākas no EUMETSAT tās esošajam vai bijušajam personālam, aresta gadījumā, kas seko administratīvo vai tiesu institūciju lēmumam;

e) attiecībā uz pretprasību, kas ir tieši saistīta ar EUMETSAT ierosinātu tiesas procesu;

f) attiecībā uz jebkādu komerciālu darbību, kurā varētu iesaistīties EUMETSAT.

2. Imunitāte attiecas arī uz EUMETSAT īpašumu, lai kur tas arī atrastos:

a) no jebkāda veida prasībām, konfiskācijas vai atsavināšanas;

b) no jebkāda veida sekvestrācijas un administratīviem vai pagaidu tiesu ierobežojumiem, izņemot gadījumos, kas ir minēti šī panta pirmajā daļā.

5. PANTS
FINANŠU UN MUITAS NOTEIKUMI

1. EUMETSAT oficiālo darbību ietvaros tās īpašums un ienākumi ir atbrīvoti no tiešiem nodokļiem.

2. Ja tiek iegādātas preces vai izmantoti pakalpojumi ar ievērojamu vērtību, kam ir būtiska nozīme EUMETSAT oficiālo darbību veikšanai, un ja šo pirkumu un pakalpojumu cena ietver sevī nodokļus vai nodevas, dalībvalstij, kura ir uzlikusi šos nodokļus vai nodevas, ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai garantētu izņēmumu no šiem nodokļiem vai nodevām, vai arī, kad tos ir iespējams identificēt, tie jāatmaksā.

3. Preces, ko importē vai eksportē EUMETSAT un kas ir nepieciešamas tās oficiālo aktivitāšu veikšanai, nevar tikt pakļautas kādām importa un eksporta nodevām un nodokļiem, kā arī ir atbrīvotas no visiem importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem.

4. Šī panta nosacījumi neattiecas uz nodokļiem vai nodevām, kas ir tikai maksa par komunālajiem pakalpojumiem.

5. Preces, kas tiek iegādātas vai importētas un kurām ir piešķirti atvieglojumi šī panta ietvaros, nevar tikt pārdotas, izīrētas, aizdotas vai atdotas par samaksu vai bez maksas, ja nu vienīgi saskaņā ar nosacījumiem, kurus noteikusi Dalībvalsts, kura garantējusi atvieglojumus vai atmaksu.

6. PANTS
FONDI, VALŪTA UN VĒRTSPAPĪRI

EUMETSAT drīkst saņemt un paturēt jebkādus fondus, valūtu, skaidru naudu un vērtspapīrus. Tā var brīvi izmantot līdzekļus visām savām oficiālajām darbībām, un tai var būt savs norēķinu konts jebkurā valūtā tādā mērā, kādā tas ir nepieciešams, lai izpildītu tās pienākumus.

7. PANTS
SAZINĀŠANĀS

1. Attiecībā uz oficiālo sazināšanos un visu tās dokumentu nosūtīšanu EUMETSAT ir jāsaņem ne mazāk labvēlīga attieksme, kāda tā ir katrai Dalībvalstij ar citu līdzvērtīgu starptautisku organizāciju.

2. Attiecībā uz datu nosūtīšanu EUMETSAT oficiālo darbību ietvaros katras Dalībvalsts teritorijā ir jāsaņem ne mazāk labvēlīga attieksme, kāda tā ir attiecībā pret tās valsts meteoroloģijas dienestu, ņemot vērā šīs valsts starptautiskos pienākumus attiecībā uz telekomunikācijām.

8. PANTS
PUBLIKĀCIJAS

EUMETSAT izsūtīto un saņemto publikāciju un citu informatīvo materiālu izplatīšana nedrīkst būt nekādi ierobežota.

9. PANTS
PĀRSTĀVJI

1. Dalībvalstu pārstāvjiem, kamēr viņi veic savas oficiālās funkcijas un viņu pārvietošanās laikā no un uz sanāksmes norises vietu, ir jābauda šādas priekšrocības un imunitātes:

a) imunitāte pret arestu un aizturēšanu un pret personīgo mantu konfiscēšanu, izņemot smaga nozieguma gadījumos vai arī ja ir pieķerts veicot, mēģinot veikt vai arī ir tikko veicis noziegumu;

b) imunitāte pret jurisdikciju, pat pēc misijas beigām, attiecībā uz rīcību, ieskaitot teikto vai rakstīto, kas veikta, pildot savas funkcijas; šī imunitāte neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, kuru izdarījis Dalībvalsts pārstāvis, kā arī uz kaitējumiem, kurus izraisījis automobilis vai cits transporta līdzeklis, kas viņam pieder vai kuru tas ir vadījis;

c) visu lietvedības un citu dokumentu neaizskaramība;

d) atbrīvojums attiecībā uz visiem imigrācijas ierobežojumiem un ārzemnieku reģistrācijas formalitātēm;

e) tāda pati attieksme attiecībā uz valūtu un apmaiņas noteikumiem, kādi attiecīgi ir ārzemju valdībām pagaidu oficiālajos komandējumos;

f) tāda pati attieksme muitas jautājumos attiecībā uz personīgo bagāžu, kāda attiecīgi ir ārzemju valdībai pagaidu oficiālajos komandējumos.

2. Privilēģijas un imunitātes tiek piemērotas Dalībvalstu pārstāvjiem nevis viņu personīgā labuma gūšanai, bet gan lai nodrošinātu pilnīgu neatkarību viņu funkciju veikšanai attiecībā uz EUMETSAT. Attiecīgai Dalībvalstij ir jāatsakās no pārstāvja imunitātes jebkurā gadījumā, kad tās paturēšana varētu kavēt taisnīguma īstenošanos, un tā var tikt atņemta, nekaitējot mērķiem, kuru dēļ tā ir tikusi piešķirta.

3. Nevienai no Dalībvalstīm nav obligāti jāpiešķir saviem pārstāvjiem privilēģijas un imunitātes.

10. PANTS
PERSONĀLS

EUMETSAT personālam ir jābauda šādas privilēģijas un imunitātes:

a) imunitāte pret jurisdikciju, pat pēc darba beigām EUMETSAT, attiecībā uz rīcību, ieskaitot teikto vai rakstīto, kas veikts, pildot savas funkcijas; šī imunitāte neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, kuru ir izdarījis personāls, kā arī uz kaitējumu, kurus izraisījis automobilis vai cits transporta līdzeklis, kas tam pieder vai kuru tas ir vadījis;

b) atbrīvojums attiecībā uz visiem valsts obligātajiem dienestiem, tai skaitā militāro dienestu;

c) visu lietvedības un citu dokumentu neaizskaramība;

d) atbrīvojumu, tas attiecas arī uz visiem kopā ar viņiem dzīvojošiem ģimenes locekļiem, no visiem imigrācijas ierobežojumiem un no visām ārzemnieku reģistrācijas formalitātēm;

e) tādus pašus repatriācijas atvieglojumus, arī attiecībā uz kopā ar viņiem dzīvojošajiem viņu ģimenes locekļiem, kādi starp­tautisku krīžu laikā parasti attiecas uz citu starptautisko organizāciju personālu;

f) tādus pašus noteikumus attiecībā uz valūtu un tās apmaiņas noteikumiem, kāda attiecīgi ir starptautisko organizāciju personālam;

g) Darba alga un atalgojums, ko EUMETSAT izmaksā personālam, tiek atbrīvots no ienākuma nodokļa, sākot no dienas, kad šī EUMETSAT personāla darba alga ir apliekama ar nodokli, izņemot pensijas un līdzīga veida pabalstus. Dalībvalsts patur tiesības ņemt vērā šīs algas un ienākumus, kad izvērtē nodokļu lielumu, kāds jāpiemēro ienākumiem no citiem avotiem;

h) tiesības bez muitas nodevām un citiem ievedmaksājumiem ievest savas mēbeles un pasažiera personiskās mantas, ieskaitot autotransportu, laikā, kad tiek ieņemta darba vieta Dalībvalsts teritorijā, un tiesības pēc savu funkciju beigšanas bez nodevu maksājumiem izvest to, kas ir konkrētās Dalībvalsts likumdošanā izvirzīto nosacījumu subjekts. Preces, kas ir ievestas kā izņēmums šī apakšpunkta ietvaros, nevar tikt pārdotas, izīrētas, aizdotas vai atdotas pret samaksu vai bez maksas, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Dalībvalsts izvirzītajiem nosacījumiem šāds izņēmums ir atļauts.

11. PANTS
ĢENERĀLDIREKTORS

Papildus privilēģijām un imunitātēm, kādas garantētas personālam 10. panta ietvaros, uz Ģenerāldirektoru attiecas:

a) imunitāte pret arestu un aizturēšanu, izņemot gadījumus, kad pieķerts veicot, mēģinot veikt vai arī ir tikko veicis noziegumu;

b) imunitāti pret jebkāda veida civilo un administratīvo jurisdikciju un saukšanu pie atbildības, kādu bauda diplomātiskie pārstāvji, izņemot gadījumus, kad kaitējumu izraisījis automobilis vai cits transporta līdzeklis, kurš viņam pieder, vai ko tas vadījis;

c) pilnīgu kriminālās jurisdikcijas imunitāti, izņemot ceļu satiksmes pārkāpumu, kurus izraisījis automobilis vai cits transporta līdzeklis, kurš viņam pieder, vai kuru tas vadījis, ar nosacījumu, ka tiek ievērots šī panta a) apakšpunkts;

d) tādas pašas muitas priekšrocības attiecībā uz personīgo bagāžu, kādas tiek piemērotas diplomātiskajiem pārstāvjiem.

12. PANTS
SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

EUMETSAT gādā par to, lai viss personāls būtu iekļauts EUMETSAT sociālās apdrošināšanas shēmā, sniedzot tam atbilstošas priekšrocības, un uz visu tās personālu attiecas izņēmuma gadījums no jebkāda veida obligātajām valsts sociālās apdrošināšanas shēmām saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar iesaistītajām Dalībvalstīm saskaņā ar 19. pantu vai arī Dalībvalstu līdzvērtīgi veiktiem pasākumiem vai citiem saistītiem noteikumiem, kas ir spēkā Dalībvalstīs.

13. PANTS
EKSPERTI

Eksperti, kas nav personāls, izpildot savus pienākumus EUMETSAT vai veicot uzdevumu tās labā, bauda šādas privilēģijas un imunitātes:

a) imunitāte pret jurisdikciju, pat pēc savas misijas beigām, attiecībā uz rīcību, ieskaitot teikto vai rakstīto, kas veikts, pildot savas funkcijas; šī imunitāte neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, kuru ir izdarījis eksperts, kā arī uz kaitējumiem, kurus izraisījis automobilis vai cits transporta līdzeklis, kas viņam pieder vai kuru tas vadījis;

b) visu lietvedības un citu dokumentu neaizskaramība;

c) atbrīvojums no imigrācijas ierobežojumiem un no ārzemnieku reģistrācijas formalitātēm;

d) tāda paša attieksme muitas jautājumos attiecībā uz personīgo bagāžu, kāda tā ir attiecīgi ārzemju valdībai pagaidu oficiālajos komandējumos.

14. PANTS
ATTEIKUMS

1. Privilēģijas un imunitātes, kas ar šo Protokolu tiek nodrošinātas personālam un ekspertiem, nav paredzētas viņu personīgajam labumam. Tās ir piešķirtas tikai, lai jebkuros apstākļos nodrošinātu netraucētu EUMETSAT darbību un to personu, kam tās ir piešķirtas, pilnīgu neatkarību.

2. Ģenerāldirektoram ir pienākums atteikt imunitāti personālam vai ekspertam visos gadījumos, kad tas var ietekmēt taisnīguma īstenošanu, un to var atteikt, nekaitējot EUMETSAT interesēm. Ja atteikums attiecas uz Ģenerāldirektoru, tad imunitātes atteikšana ir Padomes kompetencē.

15. PANTS
PAZIŅOJUMS PAR PERSONĀLU UN EKSPERTIEM

EUMETSAT Ģenerāldirektors ne retāk kā reizi gadā informē Dalībvalstis par personāla un ekspertu vārdiem un pilsonībām.

16. PANTS
IECEĻOŠANA, UZTURĒŠANĀS UN IZCEĻOŠANA

Dalībvalstīm ir jādara viss nepieciešamais, lai atvieglotu dalībvalstu pārstāvju, personāla un ekspertu ieceļošanu, uzturēšanos un izceļošanu no tās teritorijas.

17. PANTS
DROŠĪBA

Šī Protokola noteikumi nekādi nedrīkst ietekmēt katras Dalībvalsts tiesības veikt visus piesardzības pasākumus, kādi ir nepieciešami tās drošības interesēs.

18. PANTS
SADARBĪBA AR DALĪBVALSTĪM

EUMETSAT vienmēr ir jāsadarbojas ar Dalībvalstu varas iestādēm, lai veicinātu taisnīgu tiesas spriešanu, garantētu likumdošanas ievērošanu un lai izvairītos no privilēģiju, imunitāšu un atvieglojumu, kas noteikti šajā Protokolā, ļaunprātīgas izmantošanas.

19. PANTS
PAPILDUS VIENOŠANĀS

EUMETSAT var noslēgt ar vienu vai vairākām Dalībvalstīm papildus vienošanās, lai šī Protokola noteikumi sāktu darboties attiecībā uz šo valsti vai valstīm, un citas vienošanās, lai nodrošinātu EUMETSAT efektīvu darbību.

20. PANTS
PRIVILĒĢIJAS UN IMUNITĀTES PILSOŅIEM UN PASTĀVĪGAJIEM IEDZĪVOTĀJIEM

Nevienai no Dalībvalstīm nav obligāti jāpiešķir 9.pantā, 10.panta b), d), e), f) un h) apakšpunktos, 11. un 13. panta c) un d) apakšpunktos minētās privilēģijas un imunitātes saviem pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

21. PANTS
ŠĶĪRĒJKLAUZULA RAKSTISKAJOS LĪGUMOS

EUMETSAT ir jānodrošina šķīrējtiesa, ja tiek noslēgti rakstiskie līgumi, izņemot tos, kas ir noslēgti attiecībā uz personāla noteikumiem. Šķīrējklauzula vai īpaša vienošanās par šķīrējtiesu konkretizē likumu un procedūru, kas piemērojama, tiesas sastāvu, šķīrējtiesnešu iecelšanas procedūras un tiesas atrašanās vietu. Šķīrējtiesas lēmuma izpilde jāpārrauga atbilstoši tās valsts teritorijā spēkā esošajai likumdošanai, kuras teritorijā lēmums ir jāizpilda.

22. PANTS
STRĪDU IZŠĶIRŠANA ATTIECĪBĀ UZ BOJĀJUMIEM, ĀRPUSLĪGUMA ATBILDĪBU VAI PERSONĀLU UN EKSPERTIEM

Ikviena Dalībvalsts var iesniegt sūdzību šķīrējtiesā saskaņā ar Konvencijas 15.pantā noteikto procedūru par jebkuru strīdu, kas

a) radies EUMETSAT izraisīto postījumu dēļ;

b) attiecas uz jebkuru citu EUMETSAT ārpuslīguma atbildību;

c) attiecas uz personālu vai ekspertu gadījumā, ja iesaistītās personas var atsaukties uz imunitāti no jurisdikcijas, ja šī imunitāte nav atteikta.

23. PANTS
STRĪDU IZŠĶIRŠANA ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ PROTOKOLA INTERPRETĀCIJU VAI IZMANTOŠANU

Visi strīdi starp EUMETSAT un Dalībvalsti vai starp divām vai vairākām Dalībvalstīm attiecībā uz šī Protokola interpretāciju vai izmantošanu, ko nav iespējams atrisināt vienojoties vai ar Padomes palīdzību, ja to pieprasa kāda no strīdā iesaistītajām pusēm, jāiesniedz šķīrējtiesā saskaņā ar Konvencijas 15.pantā noteikto procedūru.

24. PANTS
PROTOKOLA STĀŠANĀS SPĒKĀ, DARBĪBAS ILGUMS UN IZBEIGŠANA

1. Šim Protokolam jābūt atvērtam parakstīšanai vai pieejamam visām valstīm, kuras ir Konvencijas dalībnieces.

2. Minētajām valstīm jākļūst par šī Protokola dalībniecēm:

- vai nu parakstot bez piebildes par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu;

- vai arī deponējot ratificēšanas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu Šveices Konfederācijā, kas ir Depozitārijs, ja Protokols ir parakstīts ar piebildi par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu;

- citādākā veidā, deponējot pievienošanās dokumentu.

Šveices valdībai ir jāinformē visas valstis, kuras ir parakstījušas Konvenciju vai pievienojušās tai, un EUMETSAT Ģenerāldirektors par parakstiem, par jebkāda ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanu, par šī Protokola stāšanos spēkā, par jebkādu šī Protokola denonsēšanu un izbeigšanos. Pirms šī Protokola stāšanās spēkā, Depozitārijam tas jāreģistrē pie Apvienoto Nāciju Ģenerālsekretāra saskaņā ar Apvienoto Nāciju Statūtu 102.pantu.

3. Šis Protokols stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tam, kad to parakstījušas sešas valstis bez parakstu ratificēšanas, apstiprināšanas vai pieņemšanas, vai arī trīsdesmit dienas pēc to ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu deponēšanas.

4. Kad Protokols ir stājies spēkā, tas stājas spēkā attiecībā uz valstīm, kas to ir parakstījušas, neratificējot, nepieņemot vai neapstiprinot savus parakstus, vai arī kuras ir deponējušas ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentus trīsdesmit dienas pēc tā parakstīšanas dienas vai pēc attiecīgā instrumenta deponēšanas.

5. Šis Protokols ir spēkā līdz brīdim, kad Konvencija zaudē savu juridisko spēku.

6. Jebkura Konvencijas denonsēšana no Dalībvalsts puses saskaņā ar Konvencijas 19.pantu automātiski nozīmē, ka šī valsts denonsē arī Protokolu.