Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

 

KONVENCIJA PAR EIROPAS METEOROLOĢISKO SATELĪTU IZMANTOŠANAS ORGANIZĀCIJAS (EUMETSAT) DIBINĀŠANU

ar grozījumiem, ko izdarījusi EUMETSAT Padome saskaņā ar 1991.gada 5.jūnija lēmumu EUM/C/Res. XXXVI, un pēc tam pieņēmušas visas EUMETSAT Dalībvalstis

Konvencija

PREAMBULA

Šīs Konvencijas Puses,

IEVĒROJOT, ka :

- iedzīvotāju drošību un daudzu cilvēka darbību efektīvu izpildi nosaka meteoroloģiskā informācija un vajadzīgas precīzākas un savlaicīgākas laika prognozes;

- laika prognožu uzlabojuma iespējas lielā mērā ir atkarīgas no meteoroloģisko novērojumu, vietējo, kā arī globālo, ieskaitot tos, kas attiecas uz tāliem un neapdzīvotiem apvidiem, pieejamības;

- meteoroloģiskie satelīti ir pierādījuši to kā papildinājuma zemes novērojumu sistēmām spēju un unikālu potenciālu, īpaši attiecībā uz pastāvīgu laika apstākļu monitoringu un novērojumu īstenošanu, un to ātru apkopošanu pat par visnepieejamākajiem zemes virsmas apgabaliem;

- meteoroloģiskie satelīti, pateicoties to datu nodrošinājumam un darba īpašībām, nodrošina vitāli svarīgas ilgtermiņa globālu datu kopas zemes un tās klimata monitoringam, kas ir īpaši svarīgi globālu pārmaiņu atklāšanai;

ŅEMOT VĒRĀ, ka:

- Pasaules Meteoroloģijas organizācija ir ieteikusi tās locekļiem uzlabot meteoroloģisko datu bāzes un spēcīgi atbalstīja plānus attīstīt un izmantot globālo satelītu novērošanas sistēmas, lai sniegtu ieguldījumu tās programmās;

- Meteosat satelītus veiksmīgi attīstījusi Eiropas Kosmosa aģentūra;

- Meteosat operatīvā programma (MOP), ko vada EUMETSAT, ir pierādījusi Eiropas spējas uzņemties atbildību globālas satelītu novērošanas sistēmas darbībā.

ATZĪSTOT, ka:

- neviena cita nacionāla vai starptautiska organizācija nenodrošina Eiropu ar visu meteoroloģisko satelītu datiem, kas nepieciešami tās interešu zonās;

- nepieciešamais cilvēku, tehnisko un finanšu resursu apjoms darbībām kosmosā ir tik liels, ka to nevar nodrošināt neviena atsevišķa Eiropas valsts;

- vēlams nodrošināt Eiropas meteoroloģiskās organizācijas ar struktūru sadarbībai, kas ļautu tām uzsākt kopīgas darbības, izmantojot kosmiskās tehnoloģijas meteoroloģiskiem pētījumiem un laika apstākļu prognozei;

IR VIENOJUŠĀS PAR SEKOJOŠO:

1. PANTS
EUMETSAT DIBINĀŠANA

1. Ar šo tiek izveidota Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija, turpmāk "EUMETSAT".

2. EUMETSAT Dalībvalstis, turpmāk "Dalībvalstis", ir valstis, kas saskaņā ar 16.panta otro daļu vai 16.panta trešo daļu ir šīs Konvencijas Puses.

3. EUMETSAT ir juridiskas personas statuss. Tā it īpaši ir tiesīga slēgt līgumus, iegūt īpašumā un atbrīvoties no nekustamā un kustamā īpašuma, kā arī piedalīties tiesas procesos.

4. EUMETSAT institūcijas ir Padome un Ģenerāldirektors.

5. EUMETSAT galvenā mītne ir Darmštatē, Vācijas Federatīvajā Republikā, ja vien Padome saskaņā ar 5.panta otrās daļas (b) apakšpunkta v daļu nav nolēmusi citādi.

6. EUMETSAT oficiālās valodas ir angļu un franču valoda.

2. PANTS
UZDEVUMI, DARBĪBAS UN PROGRAMMAS

1. Galvenais EUMETSAT uzdevums ir izveidot, uzturēt un izmantot Eiropas operatīvo meteoroloģisko satelītu sistēmas, cik vien iespējams ņemot vērā Pasaules Meteoroloģijas organizācijas ieteikumus.

Nākamais EUMETSAT uzdevums ir klimata operatīvā monitoringa sekmēšana un globālo klimata pārmaiņu atklāšana.

2. Sākotnējās sistēmas definīcija ir iekļauta 1. pielikumā; pārējās sistēmas veido saskaņā ar 3. pantu.

3. EUMETSAT, pildot savus uzdevumus:

a) gūst maksimālu labumu no Eiropā attīstītajām tehnoloģijām, it īpaši attiecībā uz meteoroloģiskajiem satelītiem, nodrošinot operatīvu programmu turpinājumu, kas pierādītas kā tehniskajā ziņā veiksmīgas un rentablas;

b) attiecīgi izmanto iespējas, ko esošās starptautiskās organizācijas īsteno līdzīgā jomā;

c) sekmē kosmosa meteoroloģisko tehnoloģiju attīstību un meteoroloģiskās novērošanas sistēmas, izmantojot satelītus, kā rezultātā iespējams uzlabot pakalpojumus par optimālu cenu.

4. Lai sasniegtu EUMETSAT izvirzītos mērķus, pēc iespējas vairāk un saskaņā ar meteoroloģiskajām tradīcijām jāsadarbojas ar Dalībvalstu Valdībām un to nacionālajām organizācijām, kā arī ar valstīm, kas nav Dalībvalstis, un starptautiskām zinātniskām un tehniskām organizācijām, kas ir vai nav Valdības pakļautībā un kuru veiktās darbības ir saistītas ar EUMETSAT mērķiem. EUMETSAT attiecībā uz minēto ir tiesīga slēgt līgumus.

5. Vispārējais budžets aptver darbības, kas nav saistītas ar kādu konkrētu programmu. Tām jāatspoguļo EUMETSAT pamata tehniskā un administratīvā infrastruktūra, ieskaitot pamata personālu, ēkas un aprīkojumu, kā arī priekšdarbus vēl neapstiprināto nākotnes programmu sagatavošanā, ja tam piekritusi Padome.

6. EUMETSAT programmas ietver sevī obligātās programmas, kurās piedalās visas Dalībvalstis, un izvēles programmas, kurās Dalībvalstis piedalās pēc izvēles.

7. Obligātās programmas ir:

a) Meteoroloģisko satelītu operatīvā programma (MSOP), kā tas noteikts Konvencijas Pielikumā I;

b) pamata programmas, kas nepieciešamas, lai turpinātu uzraudzīt novērošanu no ģeostacionārajām un polārajām orbītām;

c) citas programmas, ko par šādām noteikusi Padome.

8. Izvēles programmas ir programmas, ko EUMETSAT uzdevumu ietvaros nosaka Padome.

9. EUMETSAT drīkst, ārpus programmām, kas minētas šī panta sestajā, septītajā un astotajā daļā, bet nav pretrunā ar EUMETSAT mērķiem, veikt darbības, ko pieprasa trešās Puses un ko apstiprinājusi Padome saskaņā ar 5.panta otrās daļas (a) apakšpunktu. Šo darbību izmaksas sedz attiecīgi iesaistītā trešā Puse.

3. PANTS
PROGRAMMU PIEŅEMŠANA UN VISPĀRĒJAIS BUDŽETS

1. Obligātās programmas un vispārējais budžets ir izveidoti, Padomei pieņemot Programmu Lēmumu saskaņā ar 5.panta otrās daļas (a) apakšpunktu, kam pievienots detalizēts Programmu izskaidrojums, kas ietver sevī visus nepieciešamos programmatiskos, tehniskos, finanšu, līgumiskos, juridiskos un citus elementus.

2. Izvēles programmas ir izveidotas, ieinteresētajām Dalībvalstīm pieņemot Programmu Deklarāciju saskaņā ar 5.panta 3. daļas (a) apakšpunktu, kam pievienots detalizēts Programmu izskaidrojums, kas ietver sevī visus nepieciešamos programmatiskos, tehniskos, finanšu, līgumiskos, juridiskos un citus elementus. Jebkurai izvēles programmai pēc klasifikācijas jāatbilst Konvencijas mērķiem un jābūt saskaņā ar tās vispārējo struktūru un noteikumiem, ko Padome noteikusi tās izmantošanai. Padomei jāapstiprina Programmu Deklarācija Pilnvarošanas Lēmumā saskaņā ar 5.panta otrās daļas (d) apakšpunkta iii daļu.

Jebkurai Dalībvalstij ir iespēja piedalīties Programmu Deklarācijas projekta sagatavošanā, un tā Programmu Deklarācijā noteiktajā laika periodā var kļūt par izvēles programmas Dalībvalsti.

Izvēles programmas stājas spēkā, tiklīdz vismaz viena trešdaļa no visām EUMETSAT Dalībvalstīm ir paziņojusi par tās dalību, noteiktajā laika periodā parakstot Deklarāciju, un kad šo Dalībvalstu veiktie maksājumi sasnieguši 90% no kopējās finanšu aploksnes.

4. PANTS
PADOME

1. Padome sastāv no ne vairāk kā diviem pārstāvjiem no katras Dalībvalsts, no kuriem viens ir Valsts Meteoroloģiskā dienesta pārstāvis. Pārstāvjiem Padomes sēdēs var palīdzēt konsultanti.

2. Padome no sava vidus izraugās Priekšsēdētāju un Priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda savu amatu divus gadus un ko var atkārtoti ievēlēt tikai vienu reizi. Priekšsēdētājs vada Padomes apspriedes, un viņam nav Dalībvalsts pārstāvja statusa.

3. Padome satiekas kārtējai sanāksmei vismaz reizi gadā. Tā drīkst organizēt arī ārkārtas sanāksmes, ja to pieprasa Priekšsēdētājs vai viena trešā daļa Dalībvalstu. Padome sanāk kopā EUMETSAT galvenajā mītnē, ja vien tā nenolemj citādi.

4. Padome drīkst izveidot pakārtotas institūcijas un darba grupas, ja tas nepieciešams EUMETSAT mērķu un programmu īstenošanai.

5. Padomei pašai jāpieņem savi procedūras noteikumi.

5. PANTS
PADOMES NOZĪME

1. Padome ir pilnvarota veikt visus nepieciešamos pasākumus šīs Konvencijas īstenošanai.

2. Padomi īpaši pilnvaro,

a) visu Dalībvalstu vienbalsīgā balsošanā:

i. lai tā lemtu par valstu pievienošanos saskaņā ar 16. pantu un par noteikumiem, kas ir saistoši attiecībā uz pievienošanos;

ii. lai tā lemtu par obligāto programmu un vispārējā budžeta pieņemšanu saskaņā ar 3.panta pirmo daļu;

iii. lai tā lemtu par iemaksu griestiem vispārējā budžetā piecu gadu periodam, gadu pirms šāda perioda beigām, vai pārskatītu šādus griestus;

iv. lai tā lemtu par jebkuriem finanšu programmu apjomiem, piemēram, aizdevumiem;

v. lai tā apstiprinātu jebkādas budžeta naudas transakcijas no vienas obligātās programmas citai obligātajai programmai;

vi. lai lemtu par jebkādiem grozījumiem apstiprinātās Programmas Lēmumā vai Programmas izskaidrojumā, kā tas norādīts 3.panta pirmajā daļā;

vii. lai apstiprinātu Sadarbības līgumus ar valstīm, kuras nav Dalībvalstis;

viii. lai lemtu izbeigt vai neizbeigt EUMETSAT darbību saskaņā ar 20. pantu;

ix. lai grozītu šīs Konvencijas pielikumus;

x. lai apstiprinātu izmaksu palielināšanos par vairāk kā 10 %, tādējādi palielinot sākotnējo finanšu aploksni vai obligāto programmu griestus ( izņemot MSOP);

xi. lai lemtu par darbībām, kas tiek veiktas trešo pušu vārdā.

b) ar divu trešdaļu balsu vairākumu no klātesošajām un balsstiesīgajām Dalībvalstīm un ar vismaz divām trešdaļām no nacionālā kopprodukta (NKP) iemaksu kopsummas (attiecīgi MSOP iemaksas apakšpunktā i.):

i. lai tā pieņemtu MSOP gada budžetu, kopā ar personāla papildinājumu un izdevumu un ieņēmumu prognozēm nākamajiem trīs gadiem;

ii. lai tā pieņemtu Finanšu Noteikumus tāpat kā citus finanšu nosacījumus;

iii. lai tā lemtu par EUMETSAT darbības izbeigšanu saskaņā ar 20.panta trešo un ceturto daļu.

iv. lai tā lemtu par Dalībvalsts izslēgšanu saskaņā ar 14. pantu, un par šādas izslēgšanas nosacījumiem;

v. lai tā lemtu par jebkādu pārskaitījumu no EUMETSAT galvenās pārvaldes;

vi. lai tā pieņemtu Personāla noteikumus;

vii. lai tā lemtu par satelītu datu izplatīšanas politiku obligātajās programmās.

c) ar balsīm, kas pārstāv vismaz divas trešdaļas no kopējās iemaksu summas, un vienu pusi no klātesošajām un balsstiesīgām Dalībvalstīm:

i. lai tā pieņemtu ikgadējo vispārējo budžetu un ikgadējo budžetu obligātajām programmām (izņemot MSOP), kopā ar štatu papildinājumu un izdevumu un ieņēmumu prognozi nākamajiem trīs gadiem;

ii. lai tā apstiprinātu izmaksu palielināšanos par vairāk kā 10 %, tādējādi palielinot sākotnējo finanšu aploksni vai griestus (izņemot MSOP);

iii. lai tā katru gadu apstiprinātu iepriekšējā gada finanšu pārskatus kopā ar EUMETSAT aktīvu un pasīvu bilanci, pēc auditoru ziņojuma saņemšanas un Ģenerāldirektora apstiprinājuma attiecībā uz budžeta izpildi;

iv. lai tā lemtu par citām lietām, kas saistītas ar obligātajām programmām, kurām ir finansiāla ietekme uz Organizāciju;

d) ar divu trešdaļu vairākumu klātesošo un balsstiesīgo Dalībvalstu:

i. lai tā ieceltu Ģenerāldirektoru uz noteiktu laiku, atceltu no amata vai uz laiku atstādinātu no amata. Atcelšanas gadījumā Padomei jāieceļ Ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs;

ii. lai tā noteiktu operatīvās instrukcijas obligātajām satelītprogrammām, kā arī produktiem un apkalpošanai;

iii. lai lemtu, kā paredzētā izvēles programma sakrīt ar EUMETSAT mērķiem un kā programma atbilst Konvencijai un noteikumiem, kurus pieņēmusi Padome tās piemērošanai;

iv. lai tā apstiprinātu jebkāda līguma noslēgšanu ar Dalībvalstīm, starptautiskām valstiskām un nevalstiskām organizācijām vai Dalībvalstu nacionālajām organizācijām;

v. lai tā pieņemtu ieteikumus Dalībvalstīm sakarā ar šīs Konvencijas grozījumiem;

vi. lai tā pieņemtu savus procedūras noteikumus;

vii. lai tā ieceltu auditoru un lemtu par tā amata apjomu.

e) ar klātesošo un balsstiesīgo Dalībvalstu vairākumu:

i. lai tā apstiprinātu vadošā personāla iecelšanu un atbrīvošanu;

ii. lai tā lemtu par palīginstitūciju un darba grupu izveidi un noteiktu to kompetences ietvarus;

iii. lai tā lemtu par citiem jautājumiem, kas nav skaidri noteikti šajā Konvencijā.

3. Izvēles programmām tiek piemēroti šādi īpaši noteikumi:

a) Programmas Deklarācijai jābūt pieņemtai ar divu trešdaļu ieinteresēto, klātesošo un balsstiesīgo Dalībvalstu balsu vairākumu.

b) Visiem pasākumiem izvēles programmu izpildei jābūt noteiktiem ar vismaz divu trešdaļu balsu vairākuma un vienu trešdaļu klātesošo un balsojošo programmu Dalībvalstu balsu vairākumu.

Programmas Dalībvalsts koeficients tiek ierobežots līdz 30%, pat ja tās finansiālā ieguldījuma procents ir augstāks.

c) Lai Programmas Deklarācijā vai jebkādiem lēmumiem tiktu veikti jebkādi grozījumi, nepieciešama visu Programmas Dalībvalstu vienprātība.

4. Katrai Dalībvalstij Padomē jābūt vienai balsij. Tomēr Dalībvalstij var nebūt balss Padomē, ja tās parādu lielums pārsniedz tās iemaksu lielumu tekošā finanšu gada laikā. Tādos gadījumos Dalībvalsts ir tiesīga balsot, ja visu Dalībvalstu divu trešdaļu vairākums paziņo, ka nemaksāšana ir bijusi atkarīga no apstākļiem, kurus Dalībvalsts nav varējusi kontrolēt. Ar mērķi noteikt vienprātību vai vairākumu, kas paredzēts šajā Konvencijā, no Dalībvalsts nevar pieņemt nevienu ziņojumu, ja tai nav tiesības balsot. Augstāk minētos noteikumus izvēles programmām var piemērot mutatis mutandis.

Izteiciens "Dalībvalsts klātesoša un balsojoša" nozīmē, ka Dalībvalsts balso par vai pret. Dalībvalsts, kas atturas, tiek uzskatīta par nebalsojušu.

5. Visa Dalībvalstu vairākuma pārstāvju klātbūtne ir nepieciešama balsošanai, lai būtu kvorums. Šis noteikums jāpiemēro izvēles programmām mutatis mutandis. Padomes lēmumi, kas attiecas uz steidzamajiem jautājumiem, var būt nodrošināti ar rakstiskas procedūras palīdzību starp Padomes sanāksmēm.

6. PANTS
ĢENERĀLDIREKTORS

1. Ģenerāldirektors ir atbildīgs par Padomes pieņemto lēmumu īstenošanu un par EUMETSAT uzdoto uzdevumu izpildi. Viņš ir EUMETSAT juridiskais pārstāvis, un, pildot šo amatu, viņš paraksta Padomes apstiprinātās vienošanās, kā arī līgumus.

2. Ģenerāldirektors rīkojas saskaņā ar Padomes sniegtajiem norādījumiem. Viņš it īpaši:

a) nodrošina atbilstošu EUMETSAT funkcionēšanu;

b) saņem atbalstu no dalībvalstīm;

c) uzņemas saistības un oficiālo kredītu ietvaros sedz izdevumus, par kuriem lemj Padome;

d) īsteno Padomes pieņemtos lēmumus attiecībā uz EUMETSAT finansēšanu;

e) sagatavo uzaicinājumus uz konkursiem un līgumus;

f) sagatavo Padomes sanāksmes un potenciāli pakārtoto organizāciju un darba grupu sapulces ar nepieciešamo tehnisko un administratīvo atbalstu;

g) pārrauga un kontrolē līgumu izpildi.

h) sagatavo un īsteno EUMETSAT budžetus saskaņā ar Finanšu noteikumiem, un attiecībā uz budžetu izpildīšanu katru gadu iesniedz Padomei apstiprināšanai atskaites, kas saistītas ar izpildi, aktīvu un pasīvu bilanci , kas katrā atsevišķā gadījumā tiek sastādītas saskaņā ar Finanšu noteikumiem, un atskaiti par EUMETSAT veiktajām darbībām;

i) uztur nepieciešamo finansu uzskaiti;

j) izpilda citus uzdevumus, ko tam var uzticēt Padome.

3. Sekretariātam jāatbalsta Ģenerāldirektors.

7. PANTS
SEKRETARIĀTA PERSONĀLS

1. Izņemot šī panta otrajā daļā paredzēto, Sekretariāta darbs notiek saskaņā ar Personāla noteikumiem, ko pieņēmusi Padome saskaņā ar 5.panta otrās daļas (b) apakšpunktu. Ja Sekretariāta personāla locekļa nodarbinātības nosacījumus neregulē minētie Noteikumi, tos nosaka spēkā esošs likums valstī, kurā attiecīgā persona pilda tās pienākumus.

2. Personāls tiek veidots, vadoties pēc viņu kvalifikācijas, ievērojot EUMETSAT starptautisko raksturu. Nevienas Dalībvalsts pilsoņiem nedrīkst būt priekšrocības attiecībā uz amata vietām.

3. Uz noteiktu laiku Dalībvalsts nacionālo iestāžu personāls var būt pieejams un tikt nodarbināts EUMETSAT.

4. Saskaņā ar 5.panta otrās daļas (e) apakšpunktu Padome apstiprina vadošā personāla iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata, kā tas noteikts Personāla noteikumos. Citus darbiniekus ieceļ amatā un atbrīvo no tā Ģenerāldirektors, rīkojoties kā Padomes pilnvarots pārstāvis. Ģenerāldirektora kompetencē ir jābūt visam Sekretariāta personālam.

5. Dalībvalstīm ir jārespektē Ģenerāldirektora un Sekretariāta locekļu pienākumu starptautiskais raksturs. Ģenerāldirektors un Sekretariāta locekļi, pildot savus pienākumus, nelūdz un nepieņem norādījumus no kādas valsts Valdības vai no kādas EUMETSAT nepiederošas institūcijas.

8. PANTS
SATELĪTDATU ĪPAŠUMTIESĪBAS UN IZPLATĪŠANA

1. EUMETSAT visā pasaulē ir ekskluzīvas īpašumtiesības uz visu EUMETSET satelītu vai ierīču radītiem datiem.

2. Ar Padomi saskaņotie EUMETSAT dati pieejami Pasaules Meteoroloģijas organizācijas Dalībvalstu nacionālajiem meteoroloģiskajiem dienestiem.

3. Satelīta datu izplatīšanas politika nosakāma saskaņā ar 5.panta otrās daļas (b) apakšpunktā minētajiem noteikumiem attiecībā uz obligātajām programmām, un 5.panta trešās daļas (b) apakšpunktu attiecībā uz izvēles programmām. EUMETSAT, kuru pārstāv Sekretariāts, un Dalībvalstis ir atbildīgas par šīs politikas īstenošanu.

9. PANTS
ATBILDĪBA

1. EUMETSAT nesniedz garantijas attiecībā uz pakalpojumiem un produktiem, ko nodrošina vai kas jānodrošina saskaņā ar šo Konvenciju.

2. EUMETSAT, Dalībvalstis un to ierēdņi vai nodarbinātie, pildot savas funkcijas un rīkojoties savu pilnvaru ietvaros, kā arī jebkurš pārstāvis EUMETSAT sanāksmēs nevienas Dalībvalsts vai EUMETSAT priekšā nav atbildīgi par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies sniegto pakalpojumu pārtraukšanas, aizkavēšanās vai neapmierinošas izpildes rezultātā.

3. Neviena no Dalībvalstīm nav atbildīga par EUMETSAT darbībām un pienākumiem, kas saistīti ar EUMETSAT kosmosa segmenta izveidošanu, izņemot gadījumus, kad šāda atbildība izriet no vienošanās, kas noslēgta starp Dalībvalsti un Valsti, kas pieprasa kompensāciju. Tādā gadījumā EUMETSAT attiecībā uz šāda veida saistībām sniedz Dalībvalstij kompensāciju, ja vien pēdējais no minētajiem nav īpaši apņēmies uzņemties šādu atbildību. Padome nosaka kārtību šī punkta noteikumu izpildei.

10. PANTS
FINANSĒJUMA PRINCIPI

1. EUMETSAT izdevumi jāsedz no Dalībvalstu finanšu iemaksām vai no kādiem citiem EUMETSAT ienākumiem.

2. Katrai Dalībvalstij jāveic EUMETSAT gada iemaksa vispārējā budžetā un obligātajām programmām (izņemot MSOP), pamatojoties uz katras Dalībvalsts vidējo NKP trīs pēdējo statistikas gadu laikā.

Statistikas atjaunošanai jānotiek ik pa trīs gadiem.

Par dalību MSOP katrai Dalībvalstij jāiemaksā gada iemaksa EUMETSAT, pamatojoties uz kārtību, kas minēta Pielikumā II .

3. Dalībvalstīm ir pienākums maksāt iemaksu obligātajās programmās (izņemot MSOP) līdz pat maksimālajiem 110 %, ja lēmums pieņemts saskaņā ar 5.panta otrās daļas (c) apakšpunkta ii daļu.

4. Attiecībā uz izvēles programmām, katrai programmas Dalībvalstij, jāiemaksā gada iemaksa EUMETSAT, pamatojoties uz kārtību, kas apstiprināta katrai programmai.

5. Ja izvēles programma viena gada laikā pēc tās spēkā stāšanās dienas saskaņā ar 3.panta otro daļu nav pilnībā parakstīta, esošajiem dalībniekiem ir pienākums pieņemt jaunu maksājumu kārtību, proporcionāli sadalot deficītu, ja vien dalībnieki vienbalsīgi nevienojas par citu risinājumu.

6. Visas iemaksas tiek veiktas Eiropas Valūtas Vienībās (EKIJS), kā to noteikusi Eiropas Kopiena. Iemaksas MSOP var tikt veiktas jebkurā konvertējamā valūtā.

7. Iemaksu apmaksas metodes un NKP statistikas atjaunināšanas metodes tiek noteiktas Finanšu noteikumos.

8. Finanšu noteikumos jābūt noteiktai piemērotai procedūrai gadījumā, ja Dalībvalstis neveic maksājumus, un gadījumos, ja Dalībvalstij, kas ir parādā, tiek uzlikti papildus maksājumi.

9. Padome var pieņemt brīvprātīgus ziedojumus vai nu skaidrā naudā, vai kā citādi, nodrošinot, ka tiek ievēroti mērķi, kas savienojami ar EUMETSAT uzdevumiem, darbībām un vadības principiem.

11. PANTS
BUDŽETI

1. Budžetiem jābūt pieņemtiem E...C...U... (ECU) noteiktajos termiņos.

2. Finanšu gads ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

3. EUMETSAT budžetiem jābūt izstrādātiem katram finanšu gadam pirms šāda gada sākuma saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Finanšu noteikumos. Ienākumiem un izdevumiem budžetā jābūt līdzsvarā.

4. Padomei saskaņā ar pantu 5.panta otrās daļas (b) un (c) apakšpunktiem jāpieņem MSOP budžets, vispārējais budžets un budžeti obligātajām programmām katram finanšu gadam, kā arī jebkurš papildbudžets un grozījumi. Dalībvalstīm, kuras piedalās izvēles programmās, budžets šīm programmām jāpieņem saskaņā ar 5.panta trešās daļas (b) apakšpunktu.

5. Budžetu apstiprināšana rada:

a. pienākumu katrai Dalībvalstij padarīt pieejamas EUMETSAT budžetos fiksētās finansu iemaksas;

b. tiesības Ģenerāldirektoram uzņemties saistības un izdevumus attiecīgi apstiprināto kredītu ietvaros;

6. Ja budžets nav pieņemts finanšu gada sākumā, Ģenerāldirektors katru mēnesi drīkst uzņemties saistības un veikt maksājumus katrā attiecīgā budžeta nodaļā līdz vienai divpadsmitajai daļai no piešķīrumiem iepriekšējā finanšu gada budžetā ar nosacījumu, ka viņa nodotie piešķīrumi nepārsniedz vienu divpadsmito daļu no tiem, kas paredzēti provizoriskajā budžetā.

7. Dalībvalstīm katru mēnesi jāmaksā, balstoties uz provizoriskiem datiem un saskaņā ar iemaksu apjomu, nepieciešamā summa, kas norādīta šī panta 6. daļā.

8. Finanšu pasākumu un grāmatvedības programmu procedūras jāietver Finanšu noteikumos, ko pieņēmusi Padome saskaņā ar 5.panta otrās daļas (b) apakšpunktu.

12. PANTS
AUDITS

1. Visi ienākumi un izdevumi, kas uzrādīti budžetā un EUMETSAT bilances aktīvos un pasīvos, saskaņā ar nosacījumiem, kas formulēti Finanšu noteikumos, ir jāiesniedz gada auditam. Auditoram katru gadu jāiesniedz Padomei pārskats par norēķiniem.

2. Ģenerāldirektors sniedz auditoram jebkādu informāciju un palīdzību, kas nepieciešama uzdevuma izpildei.

3. Audita detalizācijas pakāpi jānosaka Padomei.

13. PANTS
PRIVILĒĢIJAS UN IMUNITĀTES

EUMETSAT bauda privilēģijas un imunitātes, kas ir nepieciešams tās oficiālajām darbībām, saskaņā ar turpmāk izveidotu Protokolu.

14. PANTS
SAISTĪBU NEPILDĪŠANA

1. Dalībvalsts, kura nepilda tās saistības saskaņā ar šo Konvenciju, pārtrauc būt par EUMETSAT locekli, ja Padome tā nolemj saskaņā ar 5.panta otrās daļas (b) apakš­punkta nosacījumiem, iesaistītajai valstij nepiedaloties balsojumā par šo jautājumu. Lēmums stājas spēkā datumā, kuru nosaka Padome.

2. Ja Dalībvalsts tiek izslēgta no Konvencijas, vispārējā budžeta un izvēles programmu iemaksu apjomi tiek koriģēti saskaņā ar 10.panta otro daļu. Programmu Dalībvalstīm, saskaņā ar noteikumiem, kas formulēti Programmu deklarācijā, jālemj par iemaksu apjomu izmaiņām, kas seko kādas Valsts izslēgšanai no izvēles programmām.

15. PANTS
STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

1. Visi strīdi starp divām vai vairākām Dalībvalstīm vai starp jebkuru no tām un EUMETSAT, kas saistīti ar šīs Konvencijas vai tās pielikumu interpretāciju vai piemērošanu, ko nevar atrisināt Padome vai ko nevar atrisināt ar tās starpniecību, ja to pieprasa viena no domstarpībās iesaistītajām Pusēm, jānodod šķīrējtiesai, ja vien Puses nevienojas par kādu citu strīdu risināšanas modeli.

2. Šķīrējtiesa sastāv no trim locekļiem. Katra domstarpībās iesaistītā Puse divu mēnešu laikā no šī panta pirmajā daļā minētā pieprasījuma saņemšanas dienas izvirza vienu šķīrējtiesnesi. Pirmie divi šķīrējtiesneši divu mēnešu laikā no otrā šķīrējtiesneša izvirzīšanas dienas izvirza trešo šķīrējtiesnesi, kurš būs Šķīrējtiesas priekšsēdētājs un kurš nedrīkst būt tās valsts pilsonis, kas iesaistīta domstarpībās. Ja viens no diviem šķīrējtiesnešiem noteiktajā laika posmā nav ticis izvirzīts, to pēc jebkuras Puses pieprasījuma izvirza Starptautiskās Tiesas priekšsēdētājs vai, ja Puses nav vienojušās par vēršanos pie pēdējā no minētajiem, Pastāvīgās šķīrējtiesas Ģenerālsekretārs. Tas pats piemērojams, ja Šķīrējtiesas priekšsēdētājs nav ticis izvirzīts noteiktajā laika posmā.

3. Šķīrējtiesa pati nosaka tās atrašanās vietu un procedūras noteikumus.

4. Katra Puse sedz izdevumus attiecībā uz šķīrējtiesnesi, par kura izvirzīšanu tā ir atbildīga, kā arī izmaksas par tās pārstāvēšanu Tiesā. Ar Šķīrējtiesas priekšsēdētāju saistītās izmaksas vienlīdzīgi sedz domstarpībās iesaistītās puses.

5. Šķīrējtiesas spriedums tiek pieņemts ar tās locekļu, kas nedrīkst atturēties no balsošanas, balsu vairākumu. Šis lēmums ir galīgs un saistošs abām domstarpībās iesaistītajām Pusēm, un spriedums nav pārsūdzams. Puses spriedumam pakļaujas bez vilcināšanās. Ja rodas domstarpības attiecībā uz tā nozīmi vai saturu, Šķīrējtiesa pēc jebkuras no domstarpībās iesaistītās Puses pieprasījuma to interpretē.

16. PANTS
PARAKSTĪŠANA, RATIFICĒŠANA UN PIEVIENOŠANĀS

1. Šī Konvencija tiek atvērta parakstīšanai valstīm, kuras piedalījās Pilnvaroto konferencē Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas izveidē.

2. Minētajām valstīm jākļūst par šīs Konvencijas Pusēm vai nu

- parakstot bez piebildes par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu, vai

- deponējot ratificēšanas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus Konvencijas Depozitārijā, ja Konvencija ir parakstīta ar piebildi par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu;

3. No šīs Konvencijas spēkā stāšanās datuma jebkura valsts, kura nepiedalījās Pilnvaroto konferencē, kā tas minēts šī panta pirmajā daļā, var pievienoties tai saskaņā ar Padomes lēmumu, kas pieņemts atbilstoši 5.panta otrās daļas (a) apakšpunkta nosacījumiem. Valstij, kura vēlas pievienoties šai Konvencijai, atbilstoši jāinformē Ģenerāldirektors, un pēdējais informē Dalībvalstis par lūgumu vismaz trīs mēnešus pirms tā iesniegšanas Padomei lēmuma pieņemšanai. Padomei jānosaka termiņi un nosacījumi konkrētās valsts iestāšanās jautājumā saskaņā ar 5.panta otrās daļas (a) apakšpunktu.

4. Ratificēšanas, pieņemšanas vai apstiprināšanas un pievienošanās dokumentiem jābūt deponētiem Šveices Konfederācijas valdībā, turpmāk tekstā "Depozitārijs".

5. Pievienošanās EUMETSAT Konvencijai nozīmē kā minimums piedalīšanos vispārējā budžetā un visās obligātajās programmās. Piedalīšanās izvēles programmās ir šo programmu Dalībvalstu izvēlē saskaņā ar 5.panta trešās daļas (c) apakšpunktu. Jebkurai valstij, kura kļūst par šīs Konvencijas Pusi, jāveic speciāla iemaksa papildus jau veiktajām investīcijām, ņemot vērā obligātās programmas un izvēles programmas, kurās Valsts piedalīsies. Iemaksas lielumam jābūt noteiktam saskaņā ar 5.panta otrās daļas (a) apakšpunkta i daļu attiecībā uz obligātajām programmām, un saskaņā ar 5.panta trešās daļas (c) apakšpunktu attiecībā uz izvēles programmām.

6. Ja valsts pievienojas Konvencijai, iemaksu apjomu vispārējā budžetā un obligātajām programmām regulē Padome. Izvēles programmu Dalībvalstīm jālemj par izmaiņām iemaksās, ja Programmai pievienojas jauna valsts.

17. PANTS
SPĒKĀ STĀŠANĀS

1. Šī Konvencija stājas spēkā sešdesmit dienu laikā pēc datuma, kurā Valstis, kuru kopējās iemaksas saskaņā ar Pielikuma II apjomu ir vismaz 85 % no kopējās iemaksu summas, kļūst par šīs Konvencijas Pusēm, īstenojot 16.panta otro daļu.

2. Ja šī panta pirmās daļas nosacījums, lai Konvencija stātos spēkā, nav izpildīts 2 gadu laikā pēc datuma, kurā Konvencija ir tikusi atvērta parakstīšanai, Depozitārijam, cik ātri tas ir iespējams, jāsasauc to Valstu valdības, kuras ir parakstījušas Konvenciju bez piebildes par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu vai arī ir deponējušas ratificēšanas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus. Šīs valdības tad var lemt, ka, neskatoties uz šī panta pirmās daļas prasībām, Konvencija to starpā var stāties spēkā. Pieņemot šādu lēmumu, šīs Valdības saskaņo spēkā stāšanās datumu un pārskata iemaksu apjomu, kas attiecas uz Pielikumu II.

3. Pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā saskaņā ar šī panta pirmo vai otro daļu un, nenokārtojot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu deponēšanu, valsts, kura parakstījusi Konvenciju ar piebildi par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu, var piedalīties EUMETSAT sanāksmēs bez tiesībām balsot.

4. Konvencija attiecībā uz jebkuru valsti, kas pēc šīs Konvencijas spēkā stāšanās dienas saskaņā ar šī panta pirmo vai otro daļu paraksta Konvenciju bez piebildes par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu vai kas deponē savus ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentus, un jebkuru valsti, kas tai pievienojas, stājas spēkā no dienas, kad minētā valsts parakstījusi Konvenciju vai deponējusi tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentus, atkarībā no konkrētajiem apstākļiem.

18. PANTS
GROZĪJUMI

1. Jebkura Dalībvalsts var ierosināt šīs Konvencijas grozījumus. Grozījumu piedāvājumi jānosūta Ģenerāldirektoram, kuram tie jāpaziņo citām Dalībvalstīm vismaz trīs mēnešus pirms to izskatīšanas Padomē. Padomei jāaplūko minētie piedāvājumi, un tā var, ar lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 5.panta otrās daļas (d) apakšpunkta v. daļu., ieteikt Dalībvalstīm pieņemt piedāvātos labojumus.

2. Grozījumi, kurus ieteikusi Padome, stājas spēkā trīsdesmit dienas no brīža, kad Depozitārijs saņēmis visu Dalībvalstu rakstiskas apstiprinājuma deklarācijas.

3. Padome var, ar lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar 5.panta otrās daļas (a) apakšpunktu, izdarīt grozījumus šīs Konvencijas pielikumos ar noteikumu, ka šie grozījumi nav pretrunā ar šo Konvenciju, tajā pašā laikā nosakot attiecīgu datumu, kad tie stājas spēkā visās Dalībvalstīs.

19.PANTS
DENONSĒŠANA

1. Kad šī Konvencija ir bijusi spēkā sešus gadus, jebkura no Dalībvalstīm var to denonsēt, darot to zināmu Konvencijas Depozitārijam, tādējādi izstājoties no vispārējā budžeta, obligātām un izvēles programmām. Denonsēšana vispārējam budžetam stājas spēkā piecu gadu, kam noteikti finansiālie griesti, perioda beigās, bet izvēles un obligātajām programmām- pēc programmu beigšanās.

2. Iesaistītā valsts ir tiesīga saglabāt tiesības, kuras tā ir saņēmusi, līdz denonsēšana stājas spēkā attiecībā uz dažādām programmām, kurās tā bijusi iesaistīta.

3. Ja Dalībvalsts pārstāj būt Konvencijas Puse, iemaksu apjomu sadalījums vispārējam budžetam ir jāpārskata saskaņā ar 10.panta otro daļu par nākamajiem pieciem gadiem, kas seko periodam, kurā iesaistītā valsts denonsējusi Konvenciju.

20. PANTS
DARBĪBAS IZBEIGŠANA

1. Padome jebkurā laikā var izbeigt EUMETSAT darbību ar lēmumu saskaņā ar 5.panta otrās daļas (a) apakšpunktu.

2. Ja Padome nelemj citādi, EUMETSAT var izbeigt darbību, ja viena vai vairākas Dalībvalstis saskaņā ar 19.pantu denonsē Konvenciju vai saskaņā ar 14.panta pirmo daļu pārtrauc būt par EUMETSAT locekli, un līdz ar to katras Dalībvalsts iemaksas vispārējā budžetā un obligātajās programmās palielinās vairāk kā par vienu piektdaļu.

Lēmumu par darbības izbeigšanu var pieņemt Padome saskaņā ar 5. panta otrās daļas (a) apakšpunktu. Dalībvalsts, kas denonsējusi Konvenciju vai tikusi izslēgta no tās, nepiedalās balsošanā par šo jautājumu.

3. Gadījumos, kas minēti šī panta pirmajā un otrajā daļā, Padomei jāieceļ likvidācijas pilnvarotais.

4. Aktīvi jāsadala starp valstīm, kuras ir EUMETSAT locekles tās darbības izbeigšanas laikā, proporcionāli faktiski veiktām iemaksām no laika, kad tās kļuvušas par šīs Konvencijas Pusēm. Iztrūkuma gadījumā tas tiek atlīdzināts proporcionāli tekošā finansu gada iemaksām.

21. PANTS
PAZIŅOJUMI

Depozitārijam jānodod valstīm, kas parakstījušas, un valstīm, kas pievienojušās Konvencijai, informācija par:

a) visiem Konvencijas parakstītājiem;

b) jebkādu ratificēšanas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanu;

c) Konvencijas stāšanos spēkā saskaņā ar 17. panta pirmo un otro daļu;

d) jebkādu Konvencijas vai tās Pielikumu grozījumu pieņemšanu vai stāšanos spēkā;

e) jebkādu Konvencijas denonsēšanu vai jebkuras dalībvalsts kā dalībnieka statusa zaudēšanu EUMETSAT ;

f) EUMETSAT darbības izbeigšanu.

22. PANTS
REĢISTRĀCIJA

Pirms šīs Konvencijas un jebkuru tās grozījumu stāšanās spēkā Depozitārijam tie jāreģistrē pie Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 102. pantu.