Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.651

Rīgā 2009.gada 25.jūnijā (prot. Nr.44 73.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildi­nājuma 3.1.5.3.1.apakš­aktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2.2. projekta summa, kuru sadarbības iestāde piešķir projekta īste­nošanas laikā, ja projekta iesniedzējs līdz 2009.gada 31.decembrim piesaka atbil­dī­gajā iestādē plānoto iestādes reorganizāciju, norādot pievienojamo iestādi, un līdz 2010.gada 30.jūnijam nodrošina reorganizācijas reģistrāciju komerc­reģistrā, pievienojot projekta iesniedzējam citu iestādi, kas minēta šo noteikumu 1.pielikumā kā attiecīgā projekta iesniedzēja vai cita projekta iesniedzēja apvienība, pārņemot apvienojamās iestādes saistības;".

2. Izteikt 12.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3.2. projekta iesniedzējs iestādes reorganizāciju atbildīgajā iestādē piesaka līdz 2009.gada 31.decembrim, pievienojot projekta iesniedzējam citu iestā­di, kas minēta šo noteikumu 1.pielikuma ailē "Projekta iesniedzējs", pār­ņemot apvienojamās iestādes saistības;".

3. Papildināt 14.1.apakšpunktu aiz vārda "apliecības" ar vārdu "kopijas".

4. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēg­šanas dienas. Ja iepirkuma procedūru minētajā termiņā neuzsāk, sadarbības iestāde var lemt par vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu izbeigšanu."

5. Papildināt 29.punktu aiz vārda "mēnešos" ar vārdiem "ja finansējuma saņēmējam ir mājaslapa internetā".

6. Svītrot 41.5.apakšpunktā vārdus "iepriekšējā kalendāra".

7. Izteikt 3.pielikuma 1.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

 

Kods

Nosaukums

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-2

Akciju sabiedrība

I-3

Kooperatīvā sabiedrība

I-4

Individuālais uzņēmums

I-5

Individuālais komersants

I-6

Zemnieka saimniecība

I-7

Zvejnieka saimniecība

I-8

Valsts akciju sabiedrība

I-9

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-10

Valsts aģentūra

I-11

Pašvaldības aģentūra

I-12

Reliģiska organizācija

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību

I-14

Fiziska persona

I-15

Valsts pārvaldes iestāde

I-16

Pašvaldību iestāde

I-17

Eiropas Savienības institūcija

I-18

Valsts izglītības iestāde

I-19

Pašvaldību izglītības iestāde

I-20

Privāta izglītības iestāde

I-21

Biedrība

I-22

Nodibinājums

I-23

Centrālā banka

I-24

Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība

I-25

Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piemēram, līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība)

I-26

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

I-27

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

I-28

Pašvaldība

I-29

  Plānošanas reģions

I-30

  Pilnsabiedrība

I-31

  Komandītsabiedrība

I-32

Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)

I-33

 Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra"

 

8. Izteikt 3.pielikuma 1.1.8.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1.1.8. Projekta iesniedzēja informācija par apvienībām ar citām veselības aprūpes iestādēm:".

9. Svītrot 3.pielikuma 2.8.apakšpunkta tabulas 5.ailes nosaukumā vārdus "un vadības sistēmas".

10. Izteikt 3.pielikuma 2.9.1.apakšpunkta tabulas 3.ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Investīcijas ar terapijas tipa profiliem saistītajā infrastruktūrā".

11. Izteikt 3.pielikuma 2.9.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2.9.2. Ķirurģijas pakalpojumu attīstības izmaksu efektivitāte, ja attiecas (LVL):".

12. Izteikt 3.pielikuma 2.9.2.apakšpunkta tabulas pirmo un otro aili šādā redakcijā:

"Gads

(1+r) (-n)*

1

2

N-4

01.JPG (927 bytes)

N-3

01.JPG (927 bytes)

N-2

01.JPG (927 bytes)

N-1

01.JPG (927 bytes)

1=N

0.948

2

0.899

3

0.852

4

0.807

5

0.765

6

0.725

7

0.687

8

0.652

9

0.618

10

0.585

11

0.555

12

0.526

13

0.499

14

0.473

15

0.448

KOPĀ:

01.JPG (927 bytes)"

13. Izteikt 3.pielikuma 2.9.3.apakšpunkta 4.ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Investīcijas dzemdību nodaļās".

14. Izteikt 3.pielikuma 2.9.3.apakšpunkta tabulas pirmo un otro aili šādā redakcijā:

"Gads

(1+r) (-n)*

1

2

N-4

01.JPG (927 bytes)

N-3

01.JPG (927 bytes)

N-2

01.JPG (927 bytes)

N-1

01.JPG (927 bytes)

1=N

0.948

2

0.899

3

0.852

4

0.807

5

0.765

6

0.725

7

0.687

8

0.652

9

0.618

10

0.585

11

0.555

12

0.526

13

0.499

14

0.473

15

0.448

KOPĀ:

01.JPG (927 bytes)"

 

15. Izteikt 3.pielikuma 2.9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9.4. Citu pakalpojumu attīstības izmaksu efektivitāte, ja attiecas (LVL):

Atbalstāmā darbība vai pakalpojumi

Investīcijas

Tīrā pašreizējā vērtība (NPV - Net present value) no 2.9.1., 2.9.2. un 2.9.3.tabulas

Starpība

1

2

3

4=3-2

Jaunu ēku būvniecība

01.JPG (927 bytes)

Ēku ārējā renovācija un rekonstrukcija

01.JPG (927 bytes)

Uzņemšanas nodaļas renovācija un rekonstrukcija

01.JPG (927 bytes)

Reanimācijas nodaļas renovācija un rekonstrukcija

01.JPG (927 bytes)

Renovācija un rekonstrukcija dezinfekcijas un sterilizācijas dienestu struktūrvienībā

01.JPG (927 bytes)

Renovācija un rekonstrukcija diagnostiskās, laboratoriju un pacientu funkcionēšanas novērtēšanas struktūrvienībā

01.JPG (927 bytes)

Renovācija un rekonstrukcija patoloģijas nodaļā ar morgu vai telpām mirušo uzglabāšanai

01.JPG (927 bytes)

Terapijas pakalpojumi

01.JPG (927 bytes)

Ķirurģijas pakalpojumi

01.JPG (927 bytes)

Dzemdību pakalpojumi

01.JPG (927 bytes)

KOPĀ

"

 

 

16. Aizstāt 3.pielikuma 2.11.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "* profiliem jāsakrīt ar attīstāmajiem profiliem (2.10.punktā)" ar vārdiem un skaitli "* profiliem jāsakrīt ar attīstāmajiem (2.10.punktā) un neattīstāmajiem profiliem".

17. Izteikt 3.pielikuma 2.11.3.apakšpunkta tabulas 5.aili šādā redakcijā:

"Koriģētais gultu skaits profilā
pie 85 procentu noslogojuma**

5=4/85*3

01.JPG (927 bytes)"

18. Aizstāt 3.pielikuma 2.11.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "* profiliem jāsakrīt ar attīstāmajiem profiliem (2.10.punktā)" ar vārdiem un skaitli "* profiliem jāsakrīt ar attīstāmajiem (2.10.punktā) un neattīstāmajiem profiliem".

19. Izteikt 3.pielikuma 2.13.apakšpunkta atsauces šādā redakcijā:

"* aktivitātēm jāsakrīt ar 2.10.punktā norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti, kā arī vairākām aktivitātēm var būt viens rezultāts.

** projekta ietvaros var būt šādi rezultāti:

• Ārēji renovēta vai rekonstruēta ēka (mērvienība - objekti);

• Renovēta vai rekonstruēta operāciju zāle (mērvienība - objekti);

• Renovēts vai rekonstruēts ķirurģijas tipa profils (mērvienība - skaits);

• Renovēta vai rekonstruēta dzemdību nodaļa (mērvienība - objekti);

• Renovēts vai rekonstruēts dzemdību tipa profils (mērvienība - skaits);

• Renovēts vai rekonstruēts terapijas tipa profils (mērvienība - skaits);

• Renovēta vai rekonstruēta reanimācijas nodaļa (mērvienība - objekti);

• Renovēta vai rekonstruēta uzņemšanas nodaļa (mērvienība - objekti);

• Renovēta vai rekonstruēta struktūrvienība, kura nodrošina ārstnieciskā procesa darbību (dezinfekcijas un sterilizācijas dienests, diagnostiskās, laboratoriju un pacientu funkcionēšanas novērtēšanas struktūrvienības, patoloģijas nodaļa ar morgu vai telpām mirušo uzglabāšanai) (mērvienība - objekti);

• Uzbūvēta jauna ēka (mērvienība - objekti);

• Piegādātās tehnoloģijas (mērvienība - gabali);

• Piegādāts ārstniecības procesam nepieciešamais iebūvējamais aprīkojums (mērvienība - gabali);

• Nodrošināta pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem (mērvienība - objekti);

• Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta informācijas un publicitātes pasākums (mērvienība - gabali)."

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Veselības ministra pienākumu izpildītāja - iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 3.jūliju.

03.07.2009