Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.900

Rīgā 2008.gada 28.oktobrī (prot. Nr.76 54.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 207.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"".

2. Aizstāt noteikumu tekstā un pielikumos vārdus "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" ar vārdiem "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana".

3. Papildināt noteikumus ar 8.17. un 8.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.17. izvērtēt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu;

8.18. sagatavot Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības maksājumu prognozi."

4. Aizstāt 10.1.apakšpunktā:

4.1. skaitli un vārdu "12 847 761,05 lati" ar skaitli un vārdu "12 847 761 lats";

4.2. skaitli "2 267 251,95" ar skaitli "2 267 252".

5. Aizstāt 10.2.apakšpunktā:

5.1. skaitli "17 948 876,25" ar skaitli "17 948 876";

5.2. skaitli "3 167 448,75" ar skaitli "3 167 449".

6. Aizstāt 10.3.apakšpunktā:

6.1. skaitli "40 488 570,20" ar skaitli "40 488 570";

6.2. skaitli un vārdu "7 145 041,80 latu" ar skaitli un vārdu "7 145 042 lati".

7. Aizstāt 10.4.apakšpunktā:

7.1. skaitli "8 574 209,25" ar skaitli "8 574 209";

7.2. skaitli "1 513 095,75" ar skaitli "1 513 096".

8. Papildināt noteikumus ar 14.1.21. un 14.1.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1.21. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts;

14.1.22. Vides ministrija;".

9. Papildināt noteikumus ar 14.2.14., 14.2.15., 14.2.16. un 14.2.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2.14. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;

14.2.15. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts;

14.2.16. Labklājības ministrija;

14.2.17. Vides ministrija;".

10. Izteikt 14.3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3.10. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra;".

11. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Eiropas Savienības fonda tehniskās palīdzības aktivitātes attiecināmās izmaksas ir:

16.1. atlīdzība, kas ir pamatota un norādīta attiecīgā Eiropas Savienības fonda tehniskās palīdzības projekta iesniegumā, ja darbinieks vai ierēdnis 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu darbības programmu papildinājumos norādīto aktivitāšu īstenošanā strādā pilnas slodzes darbu, tajā skaitā:

16.1.1. amatalga;

16.1.2. atvaļinājuma samaksa ierēdņiem un darbiniekiem par laikposmu no dienas, kad ierēdnis vai darbinieks ticis iesaistīts 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu administrēšanā;

16.1.3. piemaksas, tajā skaitā:

16.1.3.1. piemaksa par vadības līgumu;

16.1.3.2. piemaksa par papildu pienākumu pildīšanu - par prombūtnē esoša darbinieka (ierēdņa) pienākumu pildīšanu (ierēdņiem, darbiniekiem);

16.1.3.3. piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā;

16.1.4. darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (kuras noteiktas normatīvajos aktos):

16.1.4.1. atvaļinājuma pabalsts (ierēdņiem);

16.1.4.2. slimības nauda;

16.1.4.3. pabalsts sakarā ar atbrīvošanu no amata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

16.1.4.4. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (ierēdņiem);

16.1.4.5. pabalsts ierēdņa nāves vai ierēdņa ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā;

16.1.4.6. pabalsts par nelaimes gadījumu darbā (ierēdņiem);

16.1.4.7. mācību maksas kompensācija;

16.1.4.8. kompensācija ceļa izdevumu segšanai (ierēdņiem);

16.1.4.9. pārcelšanās izdevumu atlīdzība (ierēdņiem);

16.1.4.10. izdevumu kompensācija par speciālo medicīniski optisku redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādi;

16.1.4.11. obligātās veselības pārbaudes izdevumu segšana;

16.1.5. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

16.2. attiecīgā Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas darbības nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi;

16.3. attiecīgā Eiropas Savienības fonda revīzijas veicēju izdevumi;

16.4. pārbaudes veicēju izdevumi, kas saistīti ar pārbaudēm attiecīgā Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas vietā;

16.5. Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komitejas un attiecīgā Eiropas Savienības fonda apakškomitejas darbības nodrošināšanas izdevumi;

16.6. ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu saistīto mācību, semināru un konferenču organizēšanas un dalības izdevumi;

16.7. attiecīgā Eiropas Savienības fonda informatīvo un publicitātes pasākumu, komunikācijas plānošanas un īstenošanas izdevumi;

16.8. pētījumu, stratēģiju, rokasgrāmatu, vadlīniju un citu ar attiecīgā Eiropas Savienības fonda vadību saistīto dokumentu izstrādes izdevumi, kā arī izdevumi par konkrēta uzdevuma veikšanu;

16.9. izdevumi par attiecīgā Eiropas Savienības fonda izvērtēšanas ekspertu pakalpojumiem;

16.10. ar Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu saistīto atbildīgo un sadarbības iestāžu informācijas sistēmas izveidošanas, ieviešanas, attīstīšanas un sasaistes nodrošināšanas ar Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu izdevumi;

16.11. attiecīgā Eiropas Savienības fonda ieviešanas, uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas procesu nodrošināšanas izdevumi;

16.12. administratīvās izmaksas ierēdņiem, darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti Eiropas Savienības fondu vadības funkciju nodrošināšanā:

16.12.1. telpu īres, nomas izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

16.12.2. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadības funkciju nodrošināšanā;

16.12.3. darba vietas aprīkojuma nomas izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanā;

16.12.4. kancelejas preču izmaksas;

16.12.5. telekomunikāciju un interneta izmaksas;

16.12.6. transporta izmaksas (maksa par degvielu, sabiedriskā transporta izmantošanu, transportlīdzekļa nomu vai transporta pakalpojumu pirkšanu, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu);

16.13. ceļa un komandējumu izdevumi ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu saistīto pasākumu apmeklēšanai;

16.14. citas izmaksas, kas iepriekš saskaņotas ar sadarbības iestādi un ir tieši saistītas ar šo noteikumu 15.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām."

12. Izteikt 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmajām izmaksām, sākot ar 2008.gada 1.janvāri. Sākot ar 2009.gada 1.janvāri, izmaksas, kas minētas šo noteikumu 16.1., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7., 16.9., 16.11., 16.12. un 16.13.apakšpunktā un ir veiktas atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, var līdzfinansēt no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības, ja tās saistītas ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda slēgšanas audita, noslēguma ziņojuma sagatavošanas (tajā skaitā noslēguma izdevumu deklarācijas un noslēguma maksājuma apliecinājuma sagatavošanas) un dokumentu arhivēšanas izmaksām. Šo noteikumu 16.5., 16.7. un 16.9.apakš­punktā minētās izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda slēgšanu, norāda tikai Finanšu ministrija.

18. Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions, iesniedzot Eiropas Savienības fondu projekta iesniegumu (3.pielikums), tajā norāda tikai šo noteikumu 16.1., 16.6., 16.7., 16.12. un 16.13.apakšpunktā norādītās attiecināmās izmaksas.

19. Šo noteikumu 14.punktā minētās iesaistītās institūcijas, izņemot Finanšu ministriju, iesniedzot Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu, nenorāda šo noteikumu 15.2.apakš­punktā minēto Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes atbalstāmo darbību un 16.9.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas."

13. Svītrot 20. un 21.punktu.

14. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes neat­tiecināmās izmaksas ir:

22.1. atlīdzības neattiecināmās izmaksas, tajā skaitā:

22.1.1. visu veidu prēmijas, tajā skaitā prēmijas pēc ikgadējā novērtējuma;

22.1.2. atvaļinājuma pabalsts darbiniekiem;

22.1.3. pabalsts darbinieka ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā;

22.1.4. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana;

22.1.5. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām neattiecināmajām izmaksām;

22.2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla (projekta vadītāja un grāmatveža) atlīdzības izmaksas, arī ja ar tiem noslēgts uzņēmuma līgums kā ārpakalpojums;

22.3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla (projekta vadītāja un grāmatveža) administratīvās izmaksas, izņemot gadījumu, ja ar tiem noslēgts uzņēmuma līgums kā ārpakalpojums, bet ne vairāk kā viena procenta apmērā no kopējām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām:

22.3.1. telpu īre, nomas maksa, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

22.3.2. kancelejas preču izmaksas;

22.3.3. telekomunikāciju un interneta izmaksas;

22.3.4. transporta izmaksas (maksa par degvielu, sabiedriskā transporta izmantošanu, transportlīdzekļa nomu vai transporta pakalpojumu pirkšanu, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu);

22.4. darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanā;

22.5. atvaļinājuma samaksa ierēdņiem un darbiniekiem par laikposmu līdz dienai, kad ierēdnis vai darbinieks ticis iesaistīts 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu administrēšanā."

15. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.3., 22.4. un 22.5.apakšpunktā minētās un pamatotās neattiecināmās izmaksas, ja tās nepārsniedz 10 % no kopējām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta attiecināmajām izmaksām, atbilstoši prognozētajām naudas plūsmām n gadā valsts budžeta iestādēm ir tiesības pieprasīt no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" un turpmāk tās iekļaut valsts budžeta ilgtermiņa saistībās."

16. Papildināt noteikumus ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājums

40. Šo noteikumu 16.1.2. un 22.5.apakš­punktā minētās izmaksas ir uzskatāmas par pamatotām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta izmaksām, sākot ar 2008.gada 1.janvāri."

17. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu izdevumu deklarēšanas proporcijas

1. Ja Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs saņem finansējumu no vairākām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm, tad, sagatavojot izdevumu deklarāciju, sadarbības iestāde katram Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējam piemēro individuālu izdevumu deklarēšanas proporciju.

2. Saskaņā ar šā pielikuma 1.punktā norādīto laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim ir šādas individuālās izdevumu deklarēšanas proporcijas:

Nr.
p.k.

Iesaistītās institūcijas

1.DPP

2.DPP

3.DPP

3.DPP

1.6.1.1.
aktivitāte

2.4.1.1. aktivitāte

3.7.1.1. aktivitāte

3.8.1.1.
aktivitāte

2.1.

Satiksmes ministrija

0,000000 %

0,000000 %

61,589680 %

38,410320 %

2.2.

Valsts izglītības attīstības aģentūra

25,375420 %

37,518740 %

37,105840 %

0,000000 %

2.3.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2,271320 %

5,016240 %

88,009980 %

4,702460 %

2.4.

Ekonomikas ministrija

3,974373 %

84,724663 %

8,526917 %

2,774047 %

2.5.

Finanšu ministrija (tajā skaitā atbildīgās iestādes, vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes, maksājumu iestādes un revīzijas iestādes funkciju nodrošināšana, izvērtēšana, uzraudzības komiteju un attiecīgo Eiropas Savienības fondu apakškomiteju organizēšana un citu funkciju nodrošināšana)

15,582453 %

23,158149 %

51,575193 %

9,684205 %

2.6.

Vides ministrija

0,000000 %

0,000000 %

54,827153 %

45,172847 %

2.7.

Izglītības un zinātnes ministrija

25,375408 %

37,518743 %

37,105849 %

0,000000 %

2.8.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

9,839431 %

78,530869 %

11,629700 %

0,000000 %

2.9.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

7,207316 %

0,000000 %

92,792684 %

0,000000 %

2.10.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

6,750535 %

0,000000 %

93,249465 %

0,000000 %

2.11.

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

17,790644 %

0,000000 %

82,209356 %

0,000000 %

2.12.

Veselības ministrija

17,790665 %

0,000000 %

82,209335 %

0,000000 %

2.13.

Nodarbinātības valsts aģentūra

100,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

2.14.

Valsts kanceleja:

75,631468 %

6,527061 %

14,723514 %

3,117957 %

2.14.1.

aktivitāšu administrēšana

100,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

2.14.2.

horizontālā aktivitāte - apmācības

16,087974 %

22,475663 %

50,699807 %

10,736556 %

2.15.

Sabiedrības integrācijas fonds

100,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

2.16.

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

0,000000 %

0,000000 %

100,000000 %

0,000000 %

2.17.

Labklājības ministrija

88,926400 %

0,000000 %

11,073600 %

0,000000 %

2.18.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

0,000000 %

0,000000 %

57,990900 %

42,009100 %

2.19.

Kultūras ministrija

0,000000 %

0,000000 %

100,000000 %

0,000000 %

2.20.

Kurzemes plānošanas reģions (tikai Eiropas Savienības fondu informācijas centru darbības nodrošināšanai)

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.21.

Latgales plānošanas reģions (tikai Eiropas Savienības fondu informācijas centru darbības nodrošināšanai)

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.22.

Rīgas plānošanas reģions (tikai Eiropas Savienības fondu informācijas centru darbības nodrošināšanai)

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.23.

Vidzemes plānošanas reģions (tikai Eiropas Savienības fondu informācijas centru darbības nodrošināšanai)

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.24.

Zemgales plānošanas reģions (tikai Eiropas Savienības fondu informācijas centru darbības nodrošināšanai)

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.25.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (par teritorijas līdzsvarotas attīstības horizontālo politiku)

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %

2.26.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (par Rīgas starptautiskās konkurētspējas horizontālo politiku)

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %

2.27.

Finanšu ministrija (par makroekonomiskās stabilitātes horizontālo politiku)

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %

2.28.

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (par informācijas sabiedrības horizontālo politiku)

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %

2.29.

Labklājības ministrija (par vienlīdzīgu iespēju horizontālo politiku dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanās jautājumos)

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %

2.30.

Vides ministrija (par ilgtspējīgas attīstības horizontālo politiku vides aizsardzības jautājumos)

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %"

18. 2.pielikumā:

18.1. izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" maksimāli pieejamais finansējuma sadalījums attiecināmo izmaksu segšanai laikposmam no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim";

18.2. izteikt rindu "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" un "Ekonomikas ministrija" šādā redakcijā:

"Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

113 566

  250 812

4 400 499

235 123

5 000 000 

Ekonomikas ministrija

189 834

4 046 832

  407 284

132 501

4 776 451"

18.3. izteikt rindu "Izglītības un zinātnes ministrija" un "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" šādā redakcijā:

"Izglītības un zinātnes ministrija

1 071 386

1 584 095

1 566 662

4 222 143

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

  351 935

2 808 878

  415 969

 3 576 782"

18.4. izteikt rindu "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra" šādā redakcijā:

"Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

412 810

1 907 567

2 320 377"

18.5. aizstāt vārdus "Mājokļu aģentūra" ar vārdiem "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra";

18.6. izteikt rindu "KOPĀ" šādā redakcijā:

"KOPĀ

9 298 451

12 273 224

28 052 921

5 388 773

55 013 369"

19. Izteikt 3.pielikuma 3.tabulu šādā redakcijā:

"3.tabula

Projekta budžeta kopsavilkums, LVL:

Nr.
p.k.

EKK

Izmaksu pozīcijas nosaukums**

Dau­dzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attieci­nāmās

neattie­cināmās

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

-

Projekta administrēšanas izmaksas kopā

1.1.

1000

Atlīdzība

1.1.1.

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas*

1.2.

2000

Preces un pakalpojumi

1.2.1.

2100

Komandējumi un dienesta braucieni*

1.2.2.

2200

Pakalpojumi*

1.2.3.

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000*

1...

2.

-

Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā

2.1.

5000

Pamatkapitāla veidošana

2...

3.

-

Pārējās attiecināmās izmaksas kopā

3.1.

4.

-

Neparedzētie izdevumi (aizpilda, ja attiecināms - ne vairāk kā 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

X

IZDEVUMI KOPĀ, LVL

X

100 %

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

** Ja nepieciešams, var izdalīt pa apakškodiem un paredzēt citus EKK virskodus.

Apzīmējumi:

EKK

Ekonomiskās klasifikācijas kods

ESF

Eiropas Sociālais fonds

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

KF

Kohēzijas fonds"

Ministru prezidents I.Godmanis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 15.novembri.

15.11.2008