Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.06.2011. - 22.02.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.783

Rīgā 2008.gada 22.septembrī (prot. Nr.67 36.§)
Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums

1. Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kas koordinē nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas politikas izstrādi.

2. Padome veic Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā un citos ar ģenētiski modificēto organismu aprites jomu saistītajos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. analizēt bioloģiskā drošuma stāvokli valstī;

3.2. sniegt priekšlikumus un ieteikumus attiecībā uz normatīvo aktu sistēmu ģenētiski modificēto organismu aprites jomā;

3.3. piedalīties nacionālo interešu noteikšanā ģenētiski modificēto organismu jomā jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem.

4. Padomei ir tiesības:

4.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām padomes darbībai nepieciešamo informāciju;

4.2. pieaicināt attiecīgās jomas ekspertus ar padomdevēja tiesībām, kā arī pārstāvjus no pārtikas apritē iesaistītajām ražotāju un tirgotāju asociācijām un federācijām un patērētāju interešu aizsardzības organizācijām konsultāciju sniegšanai par ģenētiski modificēto organismu aprites jautājumiem;

4.3. pilnvarot padomes pārstāvi paust padomes viedokli valsts un pašvaldību institūcijās.

5. Padomes sastāvā ir:

5.1. zemkopības ministrs – padomes priekšsēdētājs;

5.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktors – padomes priekšsēdētāja vietnieks;

5.3. Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktors;

5.4. (svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1282);

5.5. Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktors;

5.6. Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors;

5.7. Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas centra direktors;

5.8. Valsts augu aizsardzības dienesta direktors;

5.9. Veselības ministrijas pārstāvis;

5.10. (svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1282);

5.11. Valsts vides dienesta pārstāvis;

5.12. Labklājības ministrijas pārstāvis;

5.13. Zāļu valsts aģentūras pārstāvis;

5.14. Zinātniskās ekspertu komisijas vadītājs;

5.15. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

(Grozīts ar ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1282; MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.420)

6. Padomes personālsastāvu apstiprina zemkopības ministrs.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1282 redakcijā)

7. Padomes sēdi vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

8. Padomes sēdes notiek reizi ceturksnī, ja ir ierosināti jautājumi izska­tīšanai padomes sēdē. Priekšlikumus par padomes sēdē izskatāmajiem jautāju­miem un izskatāmo jautājumu dokumentus vai dokumentu projektus iesniedz padomes sekretariātā vismaz divas nedēļas pirms paredzētās padomes sēdes.

9. Padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Zemkopības ministrija. Padomes sekretārs nav padomes loceklis. Padomes sekretārs padomes sēdes laiku un darba kārtību paziņo vismaz 10 darbdienas pirms sēdes un vismaz 5 darbdienas pirms sēdes padomes locekļiem un tām institūcijām, kuru pārstāvji saskaņā ar padomes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem piedalās padomes darbā ar padomdevēja tiesībām, elektroniski nosūta materiālus, kas saistīti ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

10. Padomes ārkārtas sēdi sasauc, ja to pieprasa padomes priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai vismaz trešdaļa no padomes locekļiem.

11. Padomes ārkārtas sēdes laiku, darba kārtību un materiālus, kas saistīti ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem, padomes sekretārs elektroniski nosūta padomes locekļiem un tām institūcijām, kuru pārstāvji saskaņā ar padomes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem piedalās padomes darbā ar padomdevēja tiesībām ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms padomes sēdes.

12. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

13. Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes sēdes vadītāja balss.

14. Padomes sekretārs protokolē padomes sēdes un padomes lēmumus ieraksta protokolā.

15. Padomes sekretārs Zemkopības ministrijas mājaslapā internetā ievieto padomes nolikumu un padomes sēdes protokolus, kā arī reizi gadā – pārskatu par padomes darbu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
03.06.2011