Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.09.2017. - 30.09.2018. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.746

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 29.§)
Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9.panta pirmo daļu
(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1005 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra (turpmāk – reģistrs) izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kas satur datus par pacientiem, kuri slimo ar noteiktām slimībām.

3. Reģistra pārzinis un turētājs ir Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – centrs). Centrs nodrošina reģistra darbību, kā arī ar personas datu operatoriem slēdz līgumus par personas datu apstrādi un aizsardzību.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.346 redakcijā)

4. Reģistra izveides mērķi ir šādi:

4.1. izveidot vienotu ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu informācijas datubāzi;

4.2. nodrošināt oficiālās statistikas programmas izpildi;

4.3. nodrošināt starptautisko saistību izpildi statistiskās informācijas apkopošanā un sniegšanā.

(Grozīts ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746)

II. Reģistrā iekļaujamās informācijas sniegšana, ievadīšana, apstrāde un izmantošana

5. Nacionālais veselības dienests reizi mēnesī no vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas sniedz reģistram nepersonalizētu informāciju par:

5.1. narkoloģiskajiem pacientiem;

5.2. pacientiem, kuriem diagnosticēta tuberkuloze;

5.3. pacientiem, kuriem diagnosticēts cukura diabēts;

5.4. pacientiem, kuriem diagnosticēta onkoloģiska slimība;

5.5. pacientiem, kuriem diagnosticēti psihiski un uzvedības traucējumi;

5.6. pacientiem, kuriem diagnosticēta arodslimība;

5.7. pacientiem, kuriem diagnosticēta multiplā skleroze;

5.8. pacientiem, kuriem diagnosticēta iedzimta anomālija;

5.9. pacientiem, kuri ārstniecības iestādē pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības vērsušies traumas, ievainojuma vai saindēšanās dēļ.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 746 redakcijā)

6. Stacionārās un ambulatorās ārstniecības iestādes, kā arī ārstu prakses (turpmāk – ārstniecības iestādes) atbilstoši šo noteikumu 14. pielikumā sniegtajai veidlapai reģistra informācijas sistēmā tiešsaistes režīmā ievada un aktualizē informāciju par pacientiem, kuriem diagnosticēts C hepatīts.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 746 redakcijā)

7. Pamatojoties uz šo noteikumu 5. un 6. punktā minēto informāciju, centrs reizi gadā veido šādus statistiskās informācijas kopsavilkumus:

7.1. par pacientiem, kuriem diagnosticēta tuberkuloze;

7.2. par pacientiem, kuriem diagnosticēts cukura diabēts;

7.3. par pacientiem, kuriem diagnosticēta onkoloģiska slimība;

7.4. par pacientiem, kuriem diagnosticēti psihiski un uzvedības traucējumi;

7.5. par narkoloģiskajiem pacientiem;

7.6. par pacientiem, kuriem diagnosticēta arodslimība;

7.7. par pacientiem, kuriem diagnosticēta multiplā skleroze;

7.8. par pacientiem, kuriem diagnosticēta iedzimta anomālija;

7.9. par pacientiem, kuri vērsušies ārstniecības iestādē pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības traumas, ievainojuma vai saindēšanās dēļ;

7.10. par pacientiem, kuriem diagnosticēts C hepatīts.

(MK 22.04.2014. noteikumu Nr. 206 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 414; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746)

8. Pamatojoties uz šo noteikumu 7.punktā minētajiem statistiskās informācijas kopsavilkumiem, centrs reizi gadā veido veselības aprūpes nozares statistiskos pārskatus.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1366; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1005; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.346)

8.1 Centrs pēc pieprasījuma sniedz statistisko informāciju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes Toksikoloģijas un sepses klīnikai par saindēšanās gadījumiem (diagnožu kodi T36.0–T65.9 atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajai Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcijai) un Valsts augu aizsardzības dienestam par saindēšanās gadījumiem ar pesticīdiem (diagnožu kodi T60.0–T60.9 atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajai Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcijai).

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.346 redakcijā)

9. Slimības un slimību grupas veselības aprūpes nozares statistiskajos pārskatos grupē un kodē atbilstoši Starptautiskajai statistiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai (Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcija).

10. Pacientu identificējošā informācija par šo noteikumu 6. punktā minētajiem pacientiem (pacienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta) datu apstrādes sistēmā glabājas šifrētā veidā atsevišķi no pārējās reģistrā iekļautās informācijas. Saite starp pacientu identificējošo informāciju un pārējo reģistrā iekļauto informāciju datu apstrādes sistēmā tiek šifrēta. Iespēja identificēt konkrēto pacientu ir centram, kā arī tai personai, kuru personas datu operators ir pilnvarojis šo noteikumu 6.punktā minētās informācijas ievadīšanai un aktualizēšanai reģistrā.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr. 1366; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1005; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr. 346; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746)

11. Reģistrā iekļauto informāciju glabā papīra formā līdz brīdim, kad informācija ir elektroniski ievadīta reģistra datubāzē, bet ne ilgāk par vienu gadu. Reģistrā iekļauto informāciju glabā elektroniski, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību Fizisko personu datu aizsardzības likumā un Pacientu tiesību likumā noteiktajā kārtībā. Reģistrā iekļautā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.890)

12. Reģistrā iekļauto šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju centrs salīdzina šādā kārtībā:

12.1. ar Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzi – reizi diennaktī;

12.2. ar Nacionālā veselības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistru un informāciju par pacientiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem – atbilstoši nepieciešamībai;

12.3. ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru – katru reizi par katru pirmreizēji reģistrēto pacientu un aktualizējot pacienta datus reģistrā, kā arī reizi gadā par visiem reģistrā iekļautajiem pacientiem;

12.4. ar Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmu – reizi diennaktī par katru reģistrēto pacientu, kuram diagnosticēts C hepatīts.

(MK 22.04.2014. noteikumu Nr. 206 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 414; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746)

13. Reģistra datu apstrādes sistēmas darbību organizē, ievērojot valsts informācijas sistēmu vispārīgās tehniskās un drošības prasības.

14. Reģistrā iekļauto informāciju izmanto Statistikas likumā, Pacientu tiesību likumā un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr. 890; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746)

15. (Svītrots ar MK 22.04.2014. noteikumiem Nr.206)

III. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.263 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57.nr.).

17. Ārstniecības iestādes, kuras nevar nodrošināt reģistrā iekļaujamās informācijas ievadi tiešsaistes režīmā, reizi mēnesī, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim iesniedz Nacionālajā veselības dienestā papīra formā informāciju par pacientiem, kuriem bijušas traumas un ievainojumi (iesniedz tikai stacionārās ārstniecības iestādes par hospitalizētajiem pacientiem), par narkoloģiskajiem pacientiem un personām, kuras lieto atkarību izraisošas vielas, par pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, par pacientiem, kuri slimo ar cukura diabētu, kā arī par pacientiem, kuri slimo ar onkoloģiskajām slimībām, un pacientiem, kuriem konstatēta maligna mezotelioma (1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 9.pielikums). Pārējo reģistrā iekļaujamo informāciju minētās ārstniecības iestādes iesniedz reizi mēnesī papīra formā šādiem personas datu operatoriem:

17.1. valsts aģentūrai "Latvijas Infektoloģijas centrs" – par pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi (6.pielikums);

17.2. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" – par pacientiem, kuri slimo ar arodslimībām (arī azbestozi) (10. un 11.pielikums);

17.3. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" – par pacientiem ar iedzimtām anomālijām (12.pielikums);

17.4. akciju sabiedrībai "Latvijas Jūras medicīnas centrs" – par pacientiem, kuri slimo ar multiplo sklerozi (13.pielikums).

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1366 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1005; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.346)

18. Informāciju, kas nepieciešama reģistra izveidei, papildināšanai un uzturēšanai, tiešsaistes režīmā reģistrā ievada un aktualizē:

18.1. līdz 2009.gada 1.janvārim – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra (par pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (par pacientiem, kuri slimo ar onkoloģiskajām slimībām, un pacientiem, kuriem konstatēta maligna mezotelioma);

18.2. līdz 2010.gada 1.janvārim – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (par pacientiem, kuri slimo ar arodslimībām (arī azbestozi)), valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (par pacientiem ar iedzimtām anomālijām) un akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs” (par pacientiem, kuri slimo ar multiplo sklerozi).

19. Ārstniecības iestādes, kuras nevar nodrošināt reģistrā iekļaujamās informācijas ievadi tiešsaistes režīmā par pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi (6.pielikums), līdz 2014.gada 1.janvārim papīra formā reizi mēnesī to iesniedz centram.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.890 redakcijā)

20. Ārstniecības iestādes līdz 2017. gada 31. maijam nodrošina reģistra papildināšanu ar datiem par pacientiem, kuriem atbilstoši šo noteikumu 14. pielikumam laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. novembrim ir apstiprināta C hepatīta infekcija, ir ārstu konsilija slēdziens vai ir uzsākta ārstēšana, vai ārstēšanas kurss ir pabeigts/pārtraukts.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 414 redakcijā)

21. Līdz 2017. gada 31. augustam ārstniecības iestādes, kuras normatīvajos aktos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu noteiktajā kārtībā nav vienojušās par datu sniegšanu vienotajai veselības nozares elektroniskajai informācijas sistēmai, ievada un aktualizē reģistra informācijas sistēmā tiešsaistes režīmā šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12. un 13. pielikumā iekļauto informāciju.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 746 redakcijā)

22. Datiem, kas iekļauti reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu, piemēro šo noteikumu 7., 8., 8.1, 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteikto datu apstrādes kārtību.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 746 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministrs I.Eglītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu uzskaites karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Narkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Narkoloģiskā pacienta ārstniecības rezultāta izvērtējums

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Pacienta karte
pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Cukura diabēta pacienta reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Tuberkulozes pacienta karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Onkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums svītrots ar MK 22.04.2014. noteikumiem Nr.206)

9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Onkoloģiskā pacienta ārstēšanas reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Arodslimību pacienta reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

11.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Arodslimību pacienta talons

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

12.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Reģistrācijas karte pacientam ar iedzimtām anomālijām

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

13.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Multiplās sklerozes pacienta karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

14. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 746

(Pielikums MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 414 redakcijā)

C hepatīta pacienta karte

C hepatīta pacienta karte

Reģistru regulāri papildina, ievadot datus par pacientiem, kuriem diagnosticēts C hepatīts, – pēc pamatdiagnozes noteikšanas, katru reizi pēc konsilija slēdziena, pēc uzsākta ārstēšanas kursa, ja ārstēšanas kurss ir pabeigts vai pārtraukts, izvērtējot terapijas efektivitāti, sešus mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas vai citos būtiskos ārstēšanas procesa aktualizācijas gadījumos.

I. Pacienta dati

1. Ārstniecības iestāde     
    (nosaukums un kods Ārstniecības iestāžu reģistrā)  
2. Pacienta personas kods
3. Pacienta vārds   4. Pacienta uzvārds  
5. Pacienta dzimums (1 – vīr.; 2 – siev.) 6. Tautība (ierakstīt kodu)
7. Deklarētā dzīvesvieta  
    (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts, pasta indekss)
8. Deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods  
9. Pacientam nav noteiktas dzīvesvietas (ja atbilde ir apstiprinoša, atzīmēt kodu "1")
10. Īpašs sociālais statuss
  (1 – piešķirta invaliditāte; 2 – trūcīgās personas statuss (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam)
11. Ekonomiskā aktivitāte (aktualizē, ja nepieciešams)
  (1 – regulārs darbs; 2 – neregulārs darbs; 3 – darba meklētājs/bezdarbnieks; 4 – nestrādājošs pensionārs; 5 – nestrādājošs skolēns/audzēknis/students; 6 – mājsaimnieks(-ce); 7 – bērna kopšanas atvaļinājumā; 8 – patvēruma meklētājs; 9 – bēglis/alternatīvais statuss; 10 – cits; 99 – nav zināms)
12. Riska faktori (atzīmēt atbilstošo):  
  (1 – ir pašlaik; 2 – ir anamnēzē; 3 – nav; 9 – nav zināms)
12.1. narkotisko un psihotropo vielu lietošana
12.2. pārmērīga alkohola lietošana
12.3. ilgtermiņa farmakoterapija ar zālēm, kuru aktīvā viela ir metadons vai buprenorfīns
12.4. atrodas apcietinājumā vai izcieš brīvības atņemšanas sodu ieslodzījuma vietā
12.5. tuberkuloze
12.6. HIV infekcija
12.7. AIDS saslimšana
12.8. B hepatīts
12.9. C hepatīta vertikālā transmisija (māte–bērns)

II. Diagnostika

13. Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmā1 reģistrēts gadījums:
13.1. C hepatīta diagnoze (kods atbilstoši SSK-102) .
13.2. reģistrēšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
14. C hepatīta infekcija apstiprināta (atzīmēt atbilstošo):
14.1. C hepatīta vīrusa nukleīnskābes (HCV-RNS) noteikšana:
14.1.1. ja atbilde ir apstiprinoša, atzīmēt kodu "1"
14.1.2. HCV-RNS noteikšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
14.2. C hepatīta vīrusa serdes antigēna (HCV Ag) noteikšana:
14.2.1. ja atbilde ir apstiprinoša, atzīmēt kodu "1"
14.2.2. HCV Ag noteikšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
15. Pamatdiagnozes kods pirms ārstēšanas (kods atbilstoši SSK-102) .
16. Aknu patoloģijas stadija (atzīmēt atbilstošo):
16.1. ciroze (1 – ir; 2 – nav; 9 – nav zināms)
16.2. hepatocelulāra karcinoma (1 – ir; 2 – nav; 9 – nav zināms)
17. Aknu patoloģija apstiprināta:
17.1. histoloģiskais slēdziens:  
17.1.1. histoloģiskās aktivitātes indekss (HAI) HAI
17.1.2. fibroze (F0 – nav konstatēta; F1 – fibrozēti, paplašināti portālie lauki;
F2 – periportālas septas; F3 – tiltveida fibroze, F4 – ciroze) F
17.1.3. histoloģiskā slēdziena datums (dd.mm.gggg.) . . .
17.2. elastogrāfijas slēdziens:
17.2.1. fibroze (F0 – nav konstatēta; F1 – fibrozēti, paplašināti portālie lauki;
F2 – periportālas septas; F3 – tiltveida fibroze, F4 – ciroze) F
17.2.2. elastogrāfijas slēdziena datums (dd.mm.gggg.) . . .
17.3. ar citu metodi (norādīt)  
17.4. C hepatīta vīrusa genotips:
(1; 1A; 1B; 2; 3; 4; 5; 6; 7 – kombinēts; 9 – nav noteikts)
17.4.1. ja kombinēts, norādīt tipus (1; 1A; 1B; 2; 3; 4; 5; 6) ; ;
17.4.2. C hepatīta vīrusa genotipa noteikšanas datums . . .
  (dd.mm.gggg.)
18. Citas aknu slimības (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-102. Ja saņem medikamentozu ārstēšanu, blakus rūtiņā atzīmēt "1"):
18.1.   .
18.2.   .
18.3.   .
19. Citas blakus slimības (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-102. Ja saņem medikamentozu ārstēšanu, blakus rūtiņā atzīmēt "1"):
19.1.   .
19.2.   .
19.3.   .
20. Līdz 2015. gada 31. decembrim saņemtās neefektīvās ārstēšanas kursā izmantotie
medikamenti/ārstēšanas shēmas kods3 (ja ir anamnēzē)
Cits (norādīt)  
21. Ārstu konsilijs (1 – pirmreizējs; 2 – atkārtots):
21.1. konsilija datums (dd.mm.gggg.) . . .
21.2. konsilija slēdziens
  (1 – nozīmēta etiotropā ārstēšana, 2 – aknu transplantācija, 3 – medicīnisku indikāciju dēļ ārstēšana nav nozīmēta, 4 – citu iemeslu dēļ ārstēšana nav nozīmēta)
21.3. ja 21.2. apakšpunktā atzīmēts 3 vai 4, sniegt skaidrojumu
 
 
(skaidrojums)

III. Ārstēšana

22. Etiotropās ārstēšanas kurss (aizpilda par katru ārstēšanas kursu):
22.1. ārstniecības iestāde   
    (kods Ārstniecības iestāžu reģistrā)
22.2. ārstēšanā izmantotie medikamenti/ārstēšanas shēmas kods3
  Cits (norādīt)    
22.3. plānotais ārstēšanas ilgums (norādīt nedēļu skaitu)
22.4. ārstēšanas kursa apmaksa
  (1 – valsts apmaksāts, 2 – pacienta apmaksāts, 3 – daļējs pacienta līdzmaksājums)
22.5. ārstēšanas uzsākšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
22.6. ārstēšanas terapijas blakusefekti  
     
22.7. ārstēšanas pabeigšanas/pārtraukšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
22.8. etiotropās ārstēšanas rezultāts
  (1 – atbrīvots no vīrusa, 2 – neefektīva terapija – nulles atbilde, 3 – neefektīva terapija – daļēja atbilde, 4 – neefektīva terapija – recidīvs, 5 – terapijas kurss atcelts medicīnisku kontrindikāciju dēļ, 6 – ārstēšanas kurss pārtraukts pacienta nelīdzestības dēļ, 7 – pacients miris, 8 – cits)
23. Aknu transplantācija:  
23.1. veikta transplantācija (dd.mm.gggg.) . . .
23.2. transplantācijas rezultāts
(1 – izveseļošanās, 2 – komplikācijas, 3 – pacients miris, 4 – cits)
24. Dinamiskā novērošana:
(1 – atbrīvots no vīrusa, 2 – neefektīva terapija – nulles atbilde,
3 – neefektīva terapija – daļēja atbilde, 4 – neefektīva terapija – recidīvs, 5 – cits)
24.1. datums (dd.mm.gggg.) . . .
25. Ja pacientam piešķirta invaliditāte, ko izraisījusi saslimšana ar C hepatītu, norādīt:
25.1. diagnozi, kuras dēļ piešķirta invaliditāte (kods atbilstoši SSK-102) .
25.2. līdz kuram datumam piešķirta invaliditāte (dd.mm.gggg.) . . .
25.3. invaliditāte piešķirta bez termiņa (atzīmēt kodu "1")
26. Pacients miris:
26.1. nāves iestāšanās datums4 (dd.mm.gggg.) . . .
26.2. nāves cēlonis4 (norādīt diagnozes kodu atbilstoši SSK-102) .
26.3. nāve saistībā ar C hepatīta izraisītu aknu patoloģiju
(1 – jā, 2 – nē)  
27. Piezīmes (norāda papildu informāciju, kas būtiska pacienta ārstēšanā, bet nav iekļauta kartē)
   
   
28. Ārsts (ievada pēc katras aktualizācijas)  
 
(vārds, uzvārds un identifikācijas numurs)  
29. Kartes aktualizācijas datums (dd.mm.gggg.) . . .
   

Piezīmes.

1 Informācija tiek saņemta no valsts informācijas sistēmas "Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēma", ievada Slimību profilakses un kontroles centrs.

2 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10. redakcija).

3 Tiešsaistes režīmā iespējams izvēlēties atbilstošo izvēlēto medikamentu kombināciju. Slimību profilakses un kontroles centrs papildus nodrošina skaidrojumu vietnē www.spkc.gov.lv.

4 Informācija tiek saņemta no Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes, ievada Slimību profilakses un kontroles centrs.