Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.09.2014. - 30.11.2016. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.746

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 29.§)
Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9.panta pirmo daļu
(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1005 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra (turpmāk – reģistrs) izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kas satur datus par pacientiem, kuri slimo ar noteiktām slimībām.

3. Reģistra pārzinis un turētājs ir Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – centrs). Centrs nodrošina reģistra darbību, kā arī ar personas datu operatoriem slēdz līgumus par personas datu apstrādi un aizsardzību.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.346 redakcijā)

4. Reģistra izveides mērķi ir šādi:

4.1. izveidot vienotu ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu informācijas datubāzi;

4.2. nodrošināt statistiskās informācijas valsts programmas izpildi;

4.3. nodrošināt starptautisko saistību izpildi statistiskās informācijas apkopošanā un sniegšanā.

II. Reģistrā iekļaujamās informācijas sniegšana, ievadīšana, apstrāde un izmantošana

5. Reģistra izveidei, papildināšanai un uzturēšanai nepieciešamo informāciju centram sniedz stacionārās un ambulatorās ārstniecības iestādes, kā arī ārstu prakses (turpmāk – ārstniecības iestādes).

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1366; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1005; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.346)

6. Reģistrā iekļaujamo informāciju ārstniecības iestādes ievada un aktualizē tiešsaistes režīmā atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12. un 13.pielikumā minētajām veidlapām.

(Grozīts ar MK 22.04.2014. noteikumiem Nr.206)

7. Pamatojoties uz šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju, centrs reizi gadā veido šādus statistiskās informācijas kopsavilkumus:

7.1. par pacientiem, kuriem diagnosticēta tuberkuloze;

7.2. par pacientiem, kuriem diagnosticēts cukura diabēts;

7.3. par pacientiem, kuriem diagnosticēta onkoloģiska slimība;

7.4. par pacientiem, kuriem diagnosticēti psihiski un uzvedības traucējumi;

7.5. par narkoloģiskajiem pacientiem;

7.6. par pacientiem, kuriem diagnosticēta arodslimība;

7.7. par pacientiem, kuriem diagnosticēta multiplā skleroze;

7.8. par pacientiem, kuriem diagnosticēta iedzimta anomālija;

7.9. par pacientiem, kuri vērsušies ārstniecības iestādē pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības traumas, ievainojuma vai saindēšanās dēļ.

(MK 22.04.2014. noteikumu Nr.206 redakcijā)

8. Pamatojoties uz šo noteikumu 7.punktā minētajiem statistiskās informācijas kopsavilkumiem, centrs reizi gadā veido veselības aprūpes nozares statistiskos pārskatus.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1366; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1005; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.346)

8.1 Centrs pēc pieprasījuma sniedz statistisko informāciju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes Toksikoloģijas un sepses klīnikai par saindēšanās gadījumiem (diagnožu kodi T36.0–T65.9 atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajai Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcijai) un Valsts augu aizsardzības dienestam par saindēšanās gadījumiem ar pesticīdiem (diagnožu kodi T60.0–T60.9 atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajai Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcijai).

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.346 redakcijā)

9. Slimības un slimību grupas veselības aprūpes nozares statistiskajos pārskatos grupē un kodē atbilstoši Starptautiskajai statistiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai (Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcija).

10. Pacientu identificējošā informācija (pacienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta) datu apstrādes sistēmā glabājas šifrētā veidā atsevišķi no pārējās reģistrā iekļautās informācijas. Saite starp pacientu identificējošo informāciju un pārējo reģistrā iekļauto informāciju datu apstrādes sistēmā tiek šifrēta. Iespēja identificēt konkrēto pacientu ir centram, kā arī tai personai, kuru personas datu operators ir pilnvarojis šo noteikumu 6.punktā minētās informācijas ievadīšanai un aktualizēšanai reģistrā.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1366; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1005; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.346)

11. Reģistrā iekļauto informāciju glabā papīra formā līdz brīdim, kad informācija ir elektroniski ievadīta reģistra datubāzē, bet ne ilgāk par vienu gadu. Reģistrā iekļauto informāciju glabā elektroniski, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību Fizisko personu datu aizsardzības likumā un Pacientu tiesību likumā noteiktajā kārtībā. Reģistrā iekļautā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.890)

12. Reģistrā iekļauto informāciju centrs salīdzina šādā kārtībā:

12.1. ar Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzi – reizi diennaktī;

12.2. ar Nacionālā veselības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistru un informāciju par pacientiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem – atbilstoši nepieciešamībai;

12.3. ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru – katru reizi par katru pirmreizēji reģistrēto pacientu un aktualizējot pacienta datus reģistrā, kā arī reizi gadā par visiem reģistrā iekļautajiem pacientiem.

(MK 22.04.2014. noteikumu Nr.206 redakcijā)

13. Reģistra datu apstrādes sistēmas darbību organizē, ievērojot valsts informācijas sistēmu vispārīgās tehniskās un drošības prasības.

14. Reģistrā iekļauto informāciju izmanto Valsts statistikas likumā, Pacientu tiesību likumā un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.890)

15. (Svītrots ar MK 22.04.2014. noteikumiem Nr.206)

III. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.263 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57.nr.).

17. Ārstniecības iestādes, kuras nevar nodrošināt reģistrā iekļaujamās informācijas ievadi tiešsaistes režīmā, reizi mēnesī, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim iesniedz Nacionālajā veselības dienestā papīra formā informāciju par pacientiem, kuriem bijušas traumas un ievainojumi (iesniedz tikai stacionārās ārstniecības iestādes par hospitalizētajiem pacientiem), par narkoloģiskajiem pacientiem un personām, kuras lieto atkarību izraisošas vielas, par pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, par pacientiem, kuri slimo ar cukura diabētu, kā arī par pacientiem, kuri slimo ar onkoloģiskajām slimībām, un pacientiem, kuriem konstatēta maligna mezotelioma (1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 9.pielikums). Pārējo reģistrā iekļaujamo informāciju minētās ārstniecības iestādes iesniedz reizi mēnesī papīra formā šādiem personas datu operatoriem:

17.1. valsts aģentūrai "Latvijas Infektoloģijas centrs" – par pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi (6.pielikums);

17.2. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" – par pacientiem, kuri slimo ar arodslimībām (arī azbestozi) (10. un 11.pielikums);

17.3. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" – par pacientiem ar iedzimtām anomālijām (12.pielikums);

17.4. akciju sabiedrībai "Latvijas Jūras medicīnas centrs" – par pacientiem, kuri slimo ar multiplo sklerozi (13.pielikums).

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1366 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1005; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.346)

18. Informāciju, kas nepieciešama reģistra izveidei, papildināšanai un uzturēšanai, tiešsaistes režīmā reģistrā ievada un aktualizē:

18.1. līdz 2009.gada 1.janvārim – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra (par pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (par pacientiem, kuri slimo ar onkoloģiskajām slimībām, un pacientiem, kuriem konstatēta maligna mezotelioma);

18.2. līdz 2010.gada 1.janvārim – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (par pacientiem, kuri slimo ar arodslimībām (arī azbestozi)), valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (par pacientiem ar iedzimtām anomālijām) un akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs” (par pacientiem, kuri slimo ar multiplo sklerozi).

19. Ārstniecības iestādes, kuras nevar nodrošināt reģistrā iekļaujamās informācijas ievadi tiešsaistes režīmā par pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi (6.pielikums), līdz 2014.gada 1.janvārim papīra formā reizi mēnesī to iesniedz centram.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.890 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministrs I.Eglītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu uzskaites karte

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums MK 22.04.2014. noteikumu Nr.206 redakcijā)

Narkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums MK 22.04.2014. noteikumu Nr.206 redakcijā)

Narkoloģiskā pacienta ārstniecības rezultāta izvērtējums

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

KN746P4_PAGE_1.JPG (157907 bytes)

KN746P4_PAGE_2.JPG (181550 bytes)

KN746P4_PAGE_3.JPG (14635 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums MK 22.04.2014. noteikumu Nr.206 redakcijā)

Cukura diabēta pacienta reģistrācijas karte

6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746


KN746P6_PAGE_2.JPG (195240 bytes)

KN746P6_PAGE_3.JPG (64647 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums MK 22.04.2014. noteikumu Nr.206 redakcijā)

Onkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte

 

8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums svītrots ar MK 22.04.2014. noteikumiem Nr.206)

9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums MK 22.04.2014. noteikumu Nr.206 redakcijā)

Onkoloģiskā pacienta ārstēšanas reģistrācijas karte

10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums MK 22.04.2014. noteikumu Nr.206 redakcijā)

Arodslimību pacienta reģistrācijas karte

11.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums MK 22.04.2014. noteikumu Nr.206 redakcijā)

Arodslimību pacienta talons

12.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums MK 22.04.2014. noteikumu Nr.206 redakcijā)

Reģistrācijas karte pacientam ar iedzimtām anomālijām

13.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746


KN746P13_PAGE_02.JPG (146826 bytes)

KN746P13_PAGE_03.JPG (105206 bytes)

KN746P13_PAGE_04.JPG (116654 bytes)

KN746P13_PAGE_05.JPG (112763 bytes)

KN746P13_PAGE_06.JPG (109396 bytes)

KN746P13_PAGE_07.JPG (122577 bytes)

KN746P13_PAGE_08.JPG (136749 bytes)

KN746P13_PAGE_09.JPG (150758 bytes)

KN746P13_PAGE_10.JPG (132274 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis