Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 29.05.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.743

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 24.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitāti “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir komfortabla un droša satiksme pilsētu tranzītielās, rekonstruējot un attīstot pilsētu tranzītielas valsts galveno vai 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies (piemēram, sabrukušie ielu posmi) vai nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki, īpaši iedzīvotāji tajās pilsētās, kuras šķērso tranzītielas.

4. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīti projekti, ko paredzēts īstenot attiecīgās pašvaldības teritorijā (izņemot Rīgas pašvaldību) Latvijas Republikā.

6. Projekts īstenojams līdz 2015.gada 31.augustam. Šajā termiņā jābūt pabeigtām visām projekta aktivitātēm un veiktiem visiem maksājumiem projekta ietvaros.

II. Aktivitātei un vienam projektam pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs un pieļaujamā finansējuma likme

7. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 88.punktu)

7.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 88.punktu)

7.2 Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 106 269 085 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 91 395 877 euro un nacionālais publiskais finansējums – 14 873 208 euro.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1179 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

7.3 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 7.2 punktā norādīto Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 26 646 089 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.242 redakcijā)

8. Nacionālo publisko finansējumu nodrošina projekta iesniedzējs. Projekta iesniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pretendēt uz valsts budžeta dotāciju projekta līdzfinansēšanai.

9. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

10. Projekta iesniedzēja finansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

11. Minimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 711 436 euro. Maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 3 557 180 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 procentus un nav mazāka par 50 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1179 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

III. Atbildīgā iestāde un projekta iesniedzējs

12. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Satiksmes ministrija. Atbildīgā iestāde:

12.1. īsteno starpniekinstitūcijas funkcijas un atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs;

12.2. nodrošina aktivitātes un projekta uzraudzību un kontroli, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projekta līmenī.

13. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir pašvaldība (izņemot Rīgas pašvaldību).

14. Ja projekta iesniedzējs ir nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Ventspils, Aizkraukle, Gulbene, Kuldīga, Līvāni, Madona, Saldus, Smiltene, Talsi) pašvaldība un tā ir paredzējusi izveidot funkcionāli nedalāmu objektu (turpmāk – objekts), kura kopējais finansējuma apmērs pārsniedz šo noteikumu 11.punktā minēto maksimāli pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmēru, projekta iesniedzējs izpilda šādas prasības:

14.1. objekta izveidošanai sagatavo vienu kopēju tehniski ekonomisko analīzi un vienu būvprojektu par objekta daļu, ko plānots finansēt aktivitātes ietvaros;

14.2. projekta iesniegumam pievieno attiecīgās nozares ministrijas atzinumu par atbalstu objekta projekta idejai nozares ministrijas pārziņā esošo finanšu instrumentu ietvaros, no kuriem plānots finansēt atlikušās objekta daļas izveidošanu.

IV. Projekta atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta atbalstāmās darbības ir šādas:

15.1. rekonstrukcijas, atjaunošanas un būvniecības darbi pilsētu tranzītielās, uzlabojot esošo nolietoto infrastruktūru un izveidojot jaunus tranzīta maršrutus, tajā skaitā uzlabojot tehniskos parametrus un satiksmes drošību;

15.2. darbības, kas tieši saistītas ar tranzītielas rekonstruējamo, atjaunojamo un izbūvējamo posmu:

15.2.1. lietusūdens kanalizācijas izbūve;

15.2.1.1 šādas pazemes komunikāciju un sabiedriskā transporta pakalpojumu infrastruktūras pārbūve, ja, veicot projektā plānoto satiksmes pārvadu, tiltu, ielu vai ceļu infrastruktūras būvniecību, iespējams sabojāt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru:

15.2.1.1 1. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras (ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas, siltumapgādes vai sabiedriskā transporta) pārbūve;

15.2.1.1 2. gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nemainot to tehniskos parametrus;

15.2.2. gājēju pāreju un gājēju divlīmeņu pārvadu ierīkošana;

15.2.3. ietvju un velosipēdistu ceļu izbūve;

15.2.4. sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve;

15.2.5. apgaismojuma ierīkošana;

15.2.6. satiksmes organizācijas līdzekļu (barjeru, ceļa zīmju, luksoforu, ātruma vaļņu) uzstādīšana;

15.2.7. projekta ietvaros rekonstruējamās tranzītielas pieslēgumu izbūve, ja tā ir pamatota ar nepieciešamību pēc konkrētā tehniskā risinājuma, nepārsniedz 25 metru garumu un nodrošina sekmīgu krustojuma funkciju vai pārsniedz 25 metru garumu gadījumos, kad tas ir tieši nepieciešams tranzītielas funkcionālai darbībai.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767)

16. Ja projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, kura ietvaros paredzēts izveidot jaunu tranzīta maršrutu, jaunā maršruta izveidi saskaņo ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” un iesniegumam pievieno attiecīgo dokumentu (apliecinājumu).

17. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta neatbalstāmās darbības ir visas pārējās darbības, kas nav minētas šo noteikumu 15.punktā.

18. Attiecināmās izmaksas ir šādas:

18.1. būvdarbu izmaksas, kas attiecas uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu 20.punktā;

18.2. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 18.1. un 18.3.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai;

18.3. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kas nav atgūstamas atbilstoši nodokļu normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

18.4. projekta sagatavošanas izmaksas:

18.4.1. dokumentu sagatavošanas izmaksas atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";

18.4.2. tehniski ekonomiskās analīzes izstrādes izmaksas;

18.4.3. inženierizpētes izmaksas, kas nepieciešamas transporta infrastruktūras izbūvei (piemēram, ģeoloģiskā, hidroloģiskā, topogrāfiskā uzmērīšana);

18.4.4. būvprojekta izstrādes izmaksas;

18.4.5. būvekspertīzes izmaksas;

18.4.6. ceļu drošības audita izmaksas;

18.5. būvuzraudzības izmaksas;

18.6. autoruzraudzības izmaksas;

18.7. zemes iegādes izmaksas, nepārsniedzot 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzētās būvniecības īstenošanai);

18.8. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

18.9. (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767);

18.10. šo noteikumu 18.2. un 18.8.apakšpunktā minētās izmaksas kopā ne vairāk kā piecu procentu apmērā no šo noteikumu 18.1., 18.5., 18.6. un 18.7.apakšpunktā minētajām izmaksām un no šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto izmaksu daļas, kas attiecas uz šo noteikumu 18.1., 18.5. un 18.6.apakšpunktā minētajām izmaksām, ja par šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajām izmaksām ir saņemta atbildīgās iestādes rakstiska piekrišana;

18.11. šo noteikumu 18.4., 18.5. un 18.6.apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 procentu no šo noteikumu 18.1. un 18.7.apakšpunktā minētajām projekta attiecināmajām izmaksām un no šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto izmaksu daļas, kas attiecas uz šo noteikumu 18.1. un 18.7.apakšpunktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.841; MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767)

19. Šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētie neparedzētie izdevumi izlietojami 18.1.apakš­punktā noteikto izmaksu segšanai.

20. Neattiecināmās izmaksas ir šādas:

20.1. projekta vadības izmaksas;

20.2. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

20.3. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

20.4. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

20.5. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

20.6. projekta sagatavošanas izmaksas:

20.6.1. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

20.6.2. projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas;

20.6.3. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

20.6.4. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

20.6.5. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

20.6.6. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

20.6.7. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

20.7. projekta īstenošanai paredzētā bankas konta atvēršanas izmaksas;

20.8. izdevumi par juridiskajām konsultācijām, notāra pakalpojumiem, tehnisko un finansiālo ekspertīzi, grāmatvedības un audita pakalpojumiem;

20.9. izdevumi par banku un citu kredīt­iestāžu sniegtajām garantijām;

20.10. izmaksas attiecībā uz līzinga un nomas darījumiem;

20.11. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projekta iesniegumā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

20.12. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

20.13. būvdarbu veikšanas izmaksas iepirkumiem, kam saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem bija jāveic atbilstoša iepirkuma procedūra, bet kuriem šāda procedūra nav veikta vai ir veikta, neievērojot likumā noteiktās prasības;

20.14. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas naudas un zaudējumi valūtas maiņas dēļ un citi tieši finansiāli izdevumi;

20.15. nekustamā īpašuma (ēkas un zeme zem tām) pirkuma izmaksas;

20.16. ar projekta īstenošanu saistītās atlīdzības izmaksas.

21. Projekta ietvaros radušās izmaksas, ja tās atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, var uzskatīt par attiecināmām no dienas, kad ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.841 redakcijā)

21.1 Projekta izmaksās projekta iesniedzējs nedrīkst iekļaut projekta administratīvās izmaksas.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1319 redakcijā)

22. Projekta īstenošanā radušās neattiecināmās izmaksas vai izmaksas, kas pārsniedz vienošanās paredzētās attiecināmās izmaksas, finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu.

V. Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi

23. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši šo noteikumu pielikumā pievienotajai projekta iesnieguma veidlapai. Projekta iesniegumu sagatavo latviešu valodā datorrakstā.

24. Atbildīgā iestāde izstrādā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku.

25. Projekta iesniegumā finanšu aprēķinu veic euro.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1179; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

26. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarota persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro attiecīgo personu parakstīt projekta iesniegumu.

27. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno pavaddokumentu oriģinālus vai notariāli apstiprinātas kopijas, vai kopijas, uz kurām ir attiecīgās iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam.

28. Projekta iesniegumam pievieno šādas daļas (aizpilda atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajām veidlapām):

28.1. A daļa: projekta īstenošanas laika grafiks;

28.2. B daļa: projekta finansēšanas plāns;

28.3. C daļa: projekta budžeta kopsavilkums.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1319 redakcijā)

29. Projekta iesniegumam pievieno šādus pavaddokumentus:

29.1. (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767);

29.2. (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767);

29.3. (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767);

29.4. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

29.5. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

29.6. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

29.7. projekta vadības komandā nodarbinātā projekta vadītāja dzīves gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);

29.8. projekta vadības komandā nodarbinātā grāmatveža finansista dzīves gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);

29.9. (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767);

29.10. (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767);

29.11. (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767);

29.12. dokumentu, kas pierāda, ka projekta iesniedzējs ar zemesgabala īpašnieku ir noslēdzis vienošanos atbilstoši Būvniecības likumam;

29.13. tehniski ekonomiskās analīzes kopiju;

29.14. ekonomiskās analīzes aprēķinus (elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā), ja projektam nav veikta tehniski ekonomiskā analīze. Ja šo noteikumu 57.6.apakšpunktā minētā ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par 20 punktiem, projekta iesniedzējam papildus pieprasītajiem ekonomiskās analīzes aprēķiniem jāiesniedz iegūtās ekonomiskā ienesīguma normas detalizēts skaidrojums, pamatojot, kāpēc ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par 20 punktiem un kā ir veikts aprēķins;

29.15. dokumentus, kas apliecina projekta gatavības pakāpi:

29.15.1. plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju, ja nav izstrādāts būvprojekts;

29.15.2. skiču projekta kopiju atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem (skiču projekts saskaņots būvvaldē);

29.15.3. būvprojekta kopiju atbilstoši būvniecības jomu reglamen­tējošajiem normatīvajiem aktiem (būvprojekts saskaņots un akceptēts būvvaldē, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība, ja projekts ir tālākā gatavības stadijā);

29.15.4. iepirkuma dokumentācijas (konkursa nolikuma) kopiju, ja ir izstrādāts būvprojekts;

29.16. (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767);

29.17. cita veida informāciju, kas pēc projekta iesniedzēja uzskatiem ir būtiska lēmuma pieņemšanai (piemēram, aprēķini, kartes, shēmas);

29.18. ja projekta ietvaros paredzēti šo noteikumu 15.2.1.1 1.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

29.18.1. līgumu, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 21.1 pantā noteiktajām prasībām un noslēgts ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu;

29.18.2. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 15.2.1.1 1.apakšpunktā minētās infrastruktūras bojāšanas;

29.19. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 15.2.1.1 2.apakšpunktā minētās infrastruktūras bojāšanas, ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 15.2.1.1 2.apakšpunktā minētie ieguldījumi.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319; MK 04.10.2011.noteikumiem Nr.767; sk. 87.punktu)

29.1 Ar projekta iesniegumā paredzētajiem rekonstrukcijas, atjaunošanas un būvniecības darbiem saistīto informāciju atbildīgā iestāde iegūst, izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Būvniecības informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma).

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.767 redakcijā; sk. 87.punktu)

VI. Projekta iesnieguma iesniegšana

30. Atbildīgā iestāde organizē atklātu projektu iesniegumu atlasi vairākās kārtās.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767)

31. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros atlasa projektus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summu, kas ir 30 000 000 euro.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1179 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

32. Otrajā un nākamajās projektu iesniegumu atlases kārtās atlasa projektus par atlikušo aktivitātei piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summu.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.767 redakcijā)

33. Otro projektu iesniegumu atlases kārtu sāk ne agrāk kā 2009.gadā.

34. Atbildīgā iestāde laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā publicē paziņojumu par projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanu, norādot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1319 redakcijā)

35. Šo noteikumu 34.punktā minētajā paziņojumā ietver informāciju par atklātu projektu iesniegumu atlasi, norādot aktivitātes nosaukumu, attiecīgajā atlases kārtā pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu datumu, plānotos informatīvos pasākumus, jautājumu iesniegšanas iespējas, izmantojot elektronisko pastu vai faksu, atbildīgās amatpersonas, kontaktinformāciju, kā arī citu papildu informāciju, kas saistīta ar projektu iesniegumu iesniegšanu.

36. Projekta iesniedzējs projekta iesnie­gumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

36.1. papīra formā ar pielikumiem un pavaddokumentiem – divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija, norādot attiecīgi "oriģināls" un "kopija", būvprojekts vai tā kopija iesniedzama vienā eksemplārā), cauršūtu (caurauklots, apzīmogots, norādīts lapu skaits, caurauklošanas datums, caurauklotāja paraksts) un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes norāda šādu informāciju: atklātas projektu iesniegumu atlases nosaukums, pilns projekta iesniedzēja nosaukums, institūcijas juridiskā adrese un teksts "Neatvērt pirms darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitātes "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu atvēršanas sanāksmes";

36.2. elektroniskā veidā – iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai un trešajai daļai. Pievieno visus nepieciešamos pavaddokumentus elektroniskā formātā.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767)

37. (Svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767)

38. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, aploksnei ar projekta iesniegumu pievieno projekta iesniedzēja institūcijas pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda projekta iesniedzēja institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru un projekta nosaukumu.

39. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā veidā, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām.

40. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā (MS Word, MS Excel formātā).

41. Lai nodrošinātu šo noteikumu 56.14.apakšpunktā minēto izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātu salīdzināmību, projektu iesniedzēji drīkst izmantot tikai elektroniskās tabulas ar standartizētām formulām investīciju atdeves rādītāju aprēķināšanai – MS Excel vai līdzvērtīgu programmatūru.

42. Projekta iesniedzējam jāpārliecinās, vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un tajā iekļauti visi nepieciešamie pielikumi un pavaddokumenti.

43. Projekta iesniegumu papīra formā atbildīgajā iestādē iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu.

44. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesniegšanas datumu uzskata atbildīgās iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

45. Ja projekta iesniegumu iesniedz, nosūtot pa pastu, par iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nodots pastā pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām.

46. Ja projekta iesniegumu iesniedz, nosūtot pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad iesniegums ir nosūtīts. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

47. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu reģistrē tā saņemšanas dienā un piešķir projekta iesniegumam identifikācijas numuru.

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana

48. Atbildīgā iestāde aktivitātes ietvaros reģistrētos projektu iesniegumus nodod vērtēšanas komisijai. Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

49. Komisijas sastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs. Komisijas sastāvā iekļauj vismaz trīs Satiksmes ministrijas pārstāvjus un pa vienam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvim. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes pārstāvji. Ja nepieciešams, atbildīgā iestāde projektu iesniegumu vērtēšanai uzaicina neatkarīgus ekspertus.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767)

50. Komisijas locekļa prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda cits pilnvarots pārstāvis.

51. Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 55., 56., 57. un 58.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kā arī vērtē saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kas publicēta Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā (www.sam.gov.lv).

52. Projektu iesniegumus izskata un vērtē atbilstoši projekta iesnieguma vērtēšanas administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem. Atbildīgā iestāde projektu iesniegumus izvērtē triju mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

53. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” un “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst).

54. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

55. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

55.1. projekta iesniegums ir iesniegts šajos noteikumos noteiktajā termiņā;

55.2. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

55.3. projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

55.4. iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

55.5. ir iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un viena kopija (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

55.6. projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija (pielikumus var nepievienot) (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

55.7. projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasībām;

55.8. projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

55.9. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai;

55.10. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, ir pievienoti šajos noteikumos noteiktie pielikumi un pavaddokumenti;

55.11. projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām un pareizi aizpildīts;

55.12. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

55.13. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona;

55.14. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts euro;

55.15. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma procentuālais un summārais apmērs ir aprēķināts pareizi;

55.16. projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas un to apjoms atbilst šajos noteikumos noteiktajām izmaksām un to apjomam.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.841; MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1179; grozījums 55.14.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

56. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības kritērijiem:

56.1. projekta iesniedzējs ir pašvaldība (izņemot Rīgas pašvaldību);

56.2. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

56.3. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu visu naudas plūsmu projekta īstenošanas laikā. Projekta iesniegumam pievieno domes lēmumu, kas apliecina, ka pašvaldība ir gatava īstenot projektu un ieguldīt tajā attiecīgu finansējumu;

56.4. projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā;

56.5. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības shēma;

56.6. projekta iesniegumā ir raksturoti projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (piemēram, iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāltehniskā bāze);

56.7. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas, kā arī projekta vadības komandā ir iekļauti vismaz šādi speciālisti:

56.7.1. viens projekta vadītājs, kuram ir pieredze projektu vadīšanā, no kuriem vismaz viens projekts saistīts ar transporta infrastruktūru;

56.7.2. viens grāmatvedis finansists, kuram ir vismaz triju gadu pieredze finanšu uzskaitē;

56.8. projekta iesniedzējs nav centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt vērtēšanas komisiju vai atbildīgo iestādi šā Eiropas Savienības struktūrfonda projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu iesniegumu vērtēšanā;

56.9. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

56.10. infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs ir noslēdzis vienošanos ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam. Ja infrastruktūras objekts (tranzītiela), kurā paredzēts veikt investīcijas, nav projekta iesniedzēja īpašumā, projekta iesniedzējs apliecina, ka spēs nodrošināt, lai līdz būvdarbu uzsākšanas brīdim infrastruktūras objekts (tranzītiela) būtu projekta iesniedzēja īpašumā;

56.11. projekta iesniedzējs ir apņēmies no tā rīcībā esošiem līdzekļiem segt visus izdevumus, kas saistīti ar projekta vadību;

56.12. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

56.13. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319);

56.13.1 (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767);

56.13.2 projekta iesniedzējs atlases kārtas ietvaros ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu vienā autoceļa maršrutā;

56.13.3 projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu;

56.14. projektam ir veikta ekonomiskā analīze;

56.15. projekta ekonomiskajā analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme 5,5 procenti;

56.16. projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulli (ENPV > 0);

56.17. projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par 5,5 procentiem (ERR > 5,5 %);

56.18. projektā ietvertā tranzītiela atrodas uz valsts galvenā autoceļa vai 1.šķiras autoceļa maršruta turpinājuma;

56.19. tranzītielā kravas automašīnu (ar četrām un vairāk asīm) vidējā satiksmes intensitāte iepriekšējā gadā bija lielāka par 30 kravas automašīnām diennaktī;

56.20. tranzītielā vidējā kopējā satiksmes intensitāte iepriekšējā gadā bija lielāka par 1000 automašīnām diennaktī;

56.21. projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām minimālajām prasībām;

56.22. projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam;

56.23. projekts atbilst aktivitātes mērķim – komfortabla un droša satiksme pilsētu tranzītielās, rekonstruējot un attīstot pilsētu tranzītielas valsts galveno vai 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies (piemēram, sabrukušie ielu posmi) vai nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu;

56.24. projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

56.25. projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām projekta īstenošanas laikā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

56.26. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

56.27. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.841; MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767)

57. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

57.1. tranzītielā kravas automašīnu (ar četrām un vairāk asīm) vidējā satiksmes intensitāte (vērtējumam izmanto projekta iesniedzēja rīcībā esošo aktuālo informāciju par kravas automašīnu satiksmes intensitāti pārskata gadā, bet ne vecāku kā par 2010.gadu):

57.1.1. no 30 līdz 100 automašīnu diennaktī – viens punkts;

57.1.2. no 101 līdz 200 automašīnu diennaktī – 1,5 punkti;

57.1.3. no 201 līdz 500 automašīnu diennaktī – divi punkti;

57.1.4. vairāk nekā 500 automašīnu diennaktī – trīs punkti;

57.2. tranzītielā vidējā kopējā satiksmes intensitāte (vērtējumam izmanto projekta iesniedzēja rīcībā esošo aktuālo informāciju par vidējo kopējo satiksmes intensitāti pārskata gadā, bet ne vecāku kā par 2010.gadu):

57.2.1. no 1000 līdz 2000 automašīnu diennaktī – 0,5 punkti;

57.2.2. no 2001 līdz 3000 automašīnu diennaktī – viens punkts;

57.2.3. no 3001 līdz 5000 automašīnu diennaktī – 1,5 punkti;

57.2.4. vairāk nekā 5000 automašīnu diennaktī – divi punkti;

57.3. tranzītielas esošā seguma stāvokļa vērtējums (vērtējumam izmanto valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” rīcībā esošos pēc pašvaldību pieprasījuma veiktos ielas seguma vizuālās novērtēšanas datus):

57.3.1. labs – 0,5 punkti;

57.3.2. apmierinošs – viens punkts;

57.3.3. slikts – divi punkti;

57.4. (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767);

57.5. projekta gatavības pakāpe:

57.5.1. izstrādāts būvprojekts visu veidu paredzamajiem darbiem un sagatavota iepirkuma dokumentācija – 3,5 punkti;

57.5.2. izstrādāts būvprojekts visu veidu paredzamajiem darbiem – 2,5 punkti;

57.5.3. veikta tehniski ekonomiskā analīze un izstrādāts skiču projekts, kas ietver visus paredzamo darbu veidus, – viens punkts;

57.5.4. izstrādāts būvprojekts vai skiču projekts tikai viena veida darbiem (piemēram, elektrības darbiem) – 0,5 punkti;

57.5.5. nav izstrādāts neviens no šo noteikumu 57.5.1., 57.5.2., 57.5.3. vai 57.5.4.apakšpunktā minētajiem dokumentiem – 0 punktu;

57.6. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR). Punktus piešķir atbilstoši tās lielumam attiecīgajā intervālā:

57.6.1. 5,5 < ERR ≤ 10 – 0,5 punkti;

57.6.2. 10 < ERR ≤ 15 – viens punkts;

57.6.3. 15 < ERR ≤ 20 – 1,5 punkti;

57.6.4. 20 < ERR – divi punkti;

57.6.1 nacionālā finansējuma apmērs:

57.6.1 1. vairāk par 25 % – astoņi punkti;

57.6.1 2. no 20,01 % līdz 25 % – seši punkti;

57.6.1 3. 15,01 % līdz 20 % – četri punkti;

57.6.1 4. 15 % – 0 punktu;

57.7. vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem:

57.7.1. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamen­tējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, un projektā ir paredzēti papildu specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem (piemēram, reljefa virsma, kontrastējošs krāsojums pie līmeņu maiņas, aizsargmargas, luksofori, kas aprīkoti ar skaņas signālu) – viens punkts;

57.7.2. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamen­tējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, bet projektā nav paredzēti specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem – 0 punktu;

57.8. īstenojot projektu, paredzēti pasākumi gaisa piesārņojuma un trokšņa samazināšanai (īpaši stādījumi, pasākumi, kas samazina transportlīdzekļiem nepieciešamību apstāties, piemēram, apļveida krustojumi, vairāku līmeņu pārvadi, kā arī prettrokšņa pasākumi):

57.8.1. vairāk nekā viens – viens punkts;

57.8.2. viens – 0,5 punkti;

57.8.3. nav – 0 punktu;

57.9. projekta īstenošanas vietas (pašvaldības) teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā:

57.9.1. –2,000 un zemāks – 1,5 punkti;

57.9.2. no –1,000 līdz –1,999 – viens punkts;

57.9.3. no 0 līdz –0,999 – 0,5 punkti;

57.9.4. no 0,001 un augstāks – 0 punktu.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.841; MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1319; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767)

58. Projektu iesniegumu vērtē atbilstoši šādam finansējuma piešķiršanas kritērijam – ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 55.1., 55.2., 55.3., 55.4., 55.12., 55.13., 55.14., 56.1., 56.4., 56.5., 56.8., 56.11., 56.13.2, 56.13.3, 56.14., 56.15., 56.16., 56.17., 56.18., 56.19., 56.20., 56.21., 56.22., 56.23., 56.24., 56.25., 56.26. un 56.27.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3., 57.5., 57.6., 57.7., 57.8. un 57.9.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos saņēmis kopā vismaz 10 punktu, tad, sarindojot projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, projektu atlases kārtā projektu iesniegumam pietiek finansējuma.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.767 redakcijā)

VIII. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

59. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 55.5., 55.6., 55.7., 55.8., 55.9., 55.10., 55.11., 55.15., 55.16., 56.2., 56.3., 56.6., 56.7. un 56.10.apakšpunktā minētajam kritērijam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Ja saņemts negatīvs vērtējums par atbilstību pārējiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.767 redakcijā)

60. Projekta iesniegumu, kas kopsummā ieguvis mazāk par 10 punktiem šo noteikumu 57.punktā minētajos kvalitātes vērtēšanas kritērijos, noraida.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767)

61. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem atbilstošos projektu iesniegumus sarindo dilstošā secībā atbilstoši punktu skaitam, kas saņemts par kvalitātes kritērijiem. Projektu iesniegumus virza apstiprināšanai, ņemot vērā attiecīgajā atlases kārtā pieejamo līdzfinansējumu.

62. (Svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.841)

63. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā projektu paredzēts īstenot pašvaldībā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu atklātās projektu iesniegumu atlases lēmuma pieņemšanas dienā.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.841 redakcijā)

64. Atbildīgās iestādes vadītājs saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 20.panta trešo daļu pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

65. Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde informē projekta iesniedzēju, nosūtot tam lēmumu.

66. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus.

67. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Informāciju par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē.

68. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 67.punktā minēto informāciju un sagatavo atzinumu par precizētā projekta iesnieguma atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam.

69. Ja šo noteikumu 68.punktā minētais atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas informē par to Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju.

70. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi vai neizpilda nosacījumu šo noteikumu 67.punktā minētajā termiņā, vai šo noteikumu 68.punktā minētais atzinums ir negatīvs, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma neizpildi atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

71. (Svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.841)

72. Informāciju par apstiprinātajiem projektiem atbildīgā iestāde publicē Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā www.sam.gov.lv.

IX. Projekta īstenošanas nosacījumi

73. Pamatojoties uz lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, atbildīgā iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos par projekta īstenošanas nosacījumiem.

74. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas iesniedz atbildīgajā iestādē iepirkuma plānu, kas ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai iepirkuma plāna veidlapai un iesniegšanas kārtībai. Ja nepieciešams, finansējuma saņēmējs projekta aktivitāšu īstenošanas laikā var aktualizēt iepirkuma plānu un iesniegt to izskatīšanai atbildīgajā iestādē.

74.1 Ja finansējuma saņēmējs nav nodrošinājis šo noteikumu 56.10.apakšpunkta izpildi, atbildīgā iestāde lemj par vienošanās laušanu.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1319 redakcijā)

75. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru izsludina triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja iepirkuma procedūra netiek izsludināta norādītajā termiņā, atbildīgā iestāde lemj par vienošanās laušanu.

76. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem finansējuma saņēmējs ar darbu izpildītāju slēdz līgumu par darbu izpildi, piegādēm un pakalpojumiem un nodrošina to uzraudzību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

77. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai atbildīgajai iestādei tiktu sniegta pilnīga informācija, kā arī nodrošina projekta progresa pārskata un ikgadējā pēcprojekta pārskata iesniegšanu atbildīgajā iestādē atbilstoši attiecīgajām veidlapām, kas pievienotas vienošanās dokumentam, un saskaņā ar atbildīgās iestādes mājaslapā internetā publicētajiem metodiskajiem norādījumiem par kārtību, kādā uzkrāj informāciju par projekta īstenošanu, kā arī aizpilda un iesniedz pārskatus.

78. Pēc tam kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, atbildīgā iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.615 redakcijā)

79. Projekta ietvaros izmaksājamā finansējuma maksāšanas veidus (avansa maksājums, starpposma maksājums un noslēguma maksājums), to apmēru un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņus nosaka saskaņā ar atbildīgās iestādes un finansējuma saņēmēja vienošanos.

80. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

81. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, nodrošinot projektā noteikto mērķu sasniegšanu.

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 28.07.2009. noteikumu Nr.841 redakcijā)

82. (Svītrots ar MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.615)

83. Šo noteikumu 18.4., 18.5., 18.6., 18.7. un 18.8.apakšpunkts nav piemērojams projektu iesniegumiem, kas iesniegti pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1319 redakcijā)

84. Šo noteikumu 18.3. un 18.9.apakš­punkts piemērojams pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprinātiem projektiem no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja attiecināmo izmaksu apjoms nepārsniedz apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu finansējuma apjomu.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1319 redakcijā)

85. Šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minētās izmaksas otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai ir attiecināmas no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts atbildīgās iestādes paziņojums par attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.767 redakcijā)

86. Ja projekta iesniegumā ir iekļautas šo noteikumu 18.9.apakšpunktā minētās izmaksas, atbildīgā iestāde nosūta informāciju par šo izmaksu pozīcijām un apmēru sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādei un lūdz tarifu plānu izskatīšanā ņemt vērā minētos ieguldījumus un neapstiprināt to pašu izmaksu segšanu gan no publiskajiem resursiem, gan tarifiem.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1319 redakcijā)

87. Šo noteikumu 29.1 punkts stājas spēkā līdz ar informācijas sistēmas izveidi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecības informācijas sistēmu. Ar šo noteikumu 29.1 punkta stāšanos spēkā spēku zaudē šo noteikumu 29.punktā un 36.1.apakšpunktā ietvertās prasības attiecībā uz tādas informācijas iesniegšanu, kas ir pieejama informācijas sistēmā.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.767 redakcijā)

88. Šo noteikumu 7. un 7.1 punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1179 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.743

(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1319 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.767; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1179; grozījumi pielikuma C daļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

29.05.2015