Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.10.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.129

Rīgā 2008.gada 26.februārī (prot. Nr.12 27.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.1.aktivitātes "Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese" 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti" (turpmāk - aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts ir zinātniskā institūta vai augstskolas struktūrvienība, kura atbalsta un veicina zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes un ir atbildīga par ārējo sakaru nodibināšanu un uzturēšanu, (arī ar privāto sektoru), sniedzot informāciju par organizācijas pētnieciskajām aktivitātēm un pieredzi.

3. Aktivitātes mērķis ir sistemātiski apzināt esošo un nepieciešamo pētniecības kompetenci augstskolās un institūtos un mērķtiecīgi to attīstīt.

4. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

4.1. sagatavoto komercializācijas piedāvājumu skaits;

4.2. iesniegto starptautisko patentu pieteikumu skaits.

5. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk - atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk - sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

7. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

7.1. atbildīgā iestāde veic šādas funkcijas:

7.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli;

7.1.2. piemēro n+3 un n+2 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 210, 31.07.2006., 25.-78.lpp.) (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.1.3. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

7.2. sadarbības iestāde veic šādas funkcijas:

7.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un izstrādā vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

7.2.2. pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) vai līguma paraugu, starpposmu un noslēguma ziņojuma formu, projekta nākamā gada darbības plāna formu, izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

7.2.3. pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi atlasa projektu iesniegumus un nodrošina to vērtēšanu;

7.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu un informē par to Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzēju (turpmāk - projekta iesniedzējs);

7.2.5. slēdz līgumu vai vienošanos ar finansējuma saņēmēju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk - projekts) īstenošanu;

7.2.6. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli;

7.2.7. piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.2.8. analizē aktivitātes un projektu īstenošanas problēmas un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

7.2.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.2.10. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtiem projektu iesniegumiem;

7.2.11. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

7.2.12. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma vai vienošanās nosacījumu izpildi.

8. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 1 906 323 lati.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.827 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

9. Aktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt šādas juridiskas personas un to dibinātas iestādes:

9.1. augstskola, kura ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Augstskolu reģistrā un kura (vai tās struktūrvienība) ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk - augstskola);

9.2. zinātniskais institūts, kurš ir reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk - zinātniskais institūts).

10. Projekta iesniegumu var iesniegt individuāli vai kopīgi ar citām šo noteikumu 9.punktā minētajām personām, veidojot partnerību. Ja tiek veidota partnerība, projekta iesniegumu iesniedz partneris, kurš ir atbildīgs par projekta īstenošanu un ir uzskatāms par projekta iesniedzēju un, ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, par finansējuma saņēmēju (turpmāk - vadošais partneris). Visi partnerībā iesaistītie partneri atbilst šo noteikumu 9., 11. un 12.punktā noteiktajām prasībām, izņemot šo noteikumu 12.1.3. un 12.1.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām, kuras attiecināmas tikai uz vadošo partneri.

11. Augstskola vai zinātniskais institūts aktivitātes ietvaros piedalās vienā projektā.

12. Finansējuma piešķiršanas vispārīgie nosacījumi:

12.1. finansējumu var saņemt, ja projekta iesniedzējs atbilst šādām prasībām:

12.1.1. veic zinātnisko darbību atbilstoši augstskolas vai zinātniskā institūta darbību reglamentējošajiem dokumentiem (statūtiem, nolikumam vai satversmei) un izplata veikto pētījumu rezultātus tehnoloģiju pārneses veidā, kā arī visu peļņu atkārtoti investē pētnieciskajā darbībā un zināšanu un tehnoloģiju pārnesē;

12.1.2. augstskolas vai zinātniskā institūta akcionāriem vai dalībniekiem nav ekskluzīvu rūpnieciskā īpašuma lietošanas tiesību attiecībā uz augstskolas vai zinātniskā institūta radītajiem pētījumu rezultātiem;

12.1.3. spēj nodrošināt tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbībai nepieciešamos cilvēkresursus (tajā skaitā vismaz viens vadībā pastāvīgi iesaistīts darbinieks);

12.1.4. ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, īstenošanu, vadību un projekta rezultātiem;

12.1.5. spēj nodrošināt noteiktu projekta līdzfinansējuma daļu un tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības nepārtrauktību visā projekta īstenošanas laikā;

12.2. uz finansējumu nevar pretendēt projekta iesniedzējs:

12.2.1. kas ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

12.2.2. kas nav samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un noteiktos termiņos;

12.2.3. kas sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

12.2.4. kura interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un kuram saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

12.2.5. kas saņēmis vai paredz saņemt finansējumu no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros;

12.2.6. kas nav ievērojis vai ir pārkāpis finansējuma saņemšanas nosacījumus;

12.2.7. kas projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā ir centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt sadarbības iestādes darbiniekus.

13. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta pabeigšanas nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām.

14. Šo noteikumu 16.punktā minētajām darbībām tiek piešķirts atbalsts tikai to pētījumu rezultātu pārnesei, kuri finansēti no publiskajiem resursiem un kuru finansēšanas avotus finansējuma saņēmējs spēj dokumentāri pierādīt. Vienlaikus jānodrošina, lai netiek veicināta tādu pētniecības darbu rezultātu komercializācija, kas veikti atsevišķu komercsabiedrību interesēs.

15. Projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu projekta iesniedzējs veic saskaņā ar iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

16. Finansējums tiek piešķirts šādām projekta darbībām:

16.1. datubāzu veidošana un uzturēšana par zinātniskās institūcijas kompetenci;

16.2. pētniecības darbu rezultātu komercializācijas piedāvājumu sagatavošana;

16.3. rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrēšana un uzturēšana;

16.4. komersantu un zinātnieku sadarbības semināru, konferenču un kontaktbiržu organizēšana;

16.5. dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, tiešajās vizītēs, misijās un citos pasākumos, lai veicinātu pētījumu rezultātu komercializāciju;

16.6. publiski pieejamas informācijas sniegšana par zinātniskās institūcijas kompetenci un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi;

16.7. informatīvi pasākumi tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības popularizēšanai. Aktivitātes ietvaros ir atbalstāma informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana, tajā skaitā aktuālas informācijas ievietošana (ne retāk kā reizi trijos mēnešos) finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā (ja tāda ir) par projekta ieviešanas procesu.

17. Īstenojot šo noteikumu 16.punktā minētās darbības, tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts nodrošina, lai tiktu izpildīti šādi plānotie rezultatīvie rādītāji:

17.1. plānotais līgumu skaits par pasūtījumu pētījumu veikšanu, pētniecisko pakalpojumu sniegšanu un rūpnieciskā īpašuma vai tā lietošanas tiesību pārdošanu;

17.2. plānotais patentu un citu rūpnieciskā īpašuma objektu pieteikumu skaits;

17.3. tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta ieņēmumi;

17.4. komercializācijas piedāvājumu skaits.

18. Netiek atbalstītas darbības, kuras var uzskatīt par komercdarbības atbalstu, piemēram, jebkāda tieša vai netieša palīdzība komersantiem (ar kuriem sadarbojas tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts), kas varētu radīt šķēršļus konkurencei, nodrošinot priekšrocības konkrētiem komersantiem vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

19. Aktivitātes ietvaros attiecināmās izmaksas ir šādas:

19.1. atlīdzība par darbu:

19.1.1. tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības nodrošināšanai norīkoto darbinieku darba alga (ieskaitot slimības naudu (darbnespējas lapa, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējo atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, atvaļinājuma kompensāciju) un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi. Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmajām izmaksām, ja tās ir veiktas par projekta īstenošanas periodu. Projekta iesniedzējs šajā punktā minētos darbiniekus drīkst nodarbināt tikai šo noteikumu 16.punktā minēto darbību veikšanai un koordinēšanai, nodrošinot šo noteikumu 17.punktā minēto rādītāju izpildi;

19.1.2. atlīdzība par tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta projekta administrēšanai nepieciešamo darbību veikšanu. Šo darbību veikšanai tiek piesaistīti izpildītāji uz uzņēmuma līgumu pamata;

19.2. ar tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības nodrošināšanai norīkoto darbinieku un pētījumu rezultātu komercializācijā iesaistīto zinātnieku darbu saistītās izmaksas:

19.2.1. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par komandējumu un ar darbinieku darba braucienu saistīto izdevumu atlīdzināšanu noteiktajām normām:

19.2.1.1. dienas nauda;

19.2.1.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā;

19.2.1.3. bagāžas, tai skaitā ekspozīcijas transportēšanas izdevumi līdz izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, tiešās vizītes vai konferences norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, kontaktbiržas, tiešās vizītes, tirdzniecības misijas vai konferences;

19.2.1.4. ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas līdz izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, tiešās vizītes vai konferences norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, kontaktbiržas, tiešās vizītes, tirdzniecības misijas vai konferences;

19.2.1.5. vietējā transporta izmaksas, lai nokļūtu starptautiskās izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, tiešās vizītes vai konferences norises vietā (sabiedriskais transports, taksometrs, autotransporta noma);

19.2.1.6. degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai transportlīdzeklis tiek nomāts izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, tiešās vizītes vai konferences vietā;

19.2.2. starptautisko izstāžu, kontaktbiržu, tiešo vizīšu, misiju un konferenču dalības maksa;

19.3. citas administratīvās izmaksas (ne vairāk par 10 % no kopējām gada attiecināmajām izmaksām), kas saistītas ar tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības nodrošināšanu un uzturēšanu: telekomunikāciju izmaksas, telpu uzkopšanas, apkures un elektroenerģijas izmaksas, kā arī kancelejas preču izmaksas;

19.4. biroja tehnikas amortizācijas izmaksas (ieskaitot datortehnikas un programmatūras amortizāciju), kuras aprēķinātas saskaņā ar labās grāmatvedības praksi atbilstoši normatīvajos aktos par uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību noteiktajām prasībām;

19.5. sadarbības semināru, konferenču, informatīvo pasākumu, kontaktbiržu organizēšanas izmaksas (piemēram, telpu īres, aprīkojuma nomas, izdales materiālu, lektoru atalgojuma, ceļa un uzturēšanās izmaksas);

19.6. rūpnieciskā īpašuma aizsardzības izmaksas:

19.6.1. visas izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā, ieskaitot tādas izmaksas, kas attiecas uz pieteikumu sagatavošanu, reģistrāciju un izskatīšanu, kā arī tādas izmaksas, kas radušās, atjaunojot pieteikumu, pirms tika piešķirtas tiesības;

19.6.2. izmaksas, kas radušās, lai varētu saņemt tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā, tai skaitā tulkošanas izmaksas;

19.6.3. izmaksas, kas radušās, aizstāvot tiesības pieteikuma oficiālas izskatīšanas un iespējamas apelācijas laikā, ja pieteikuma iesniedzējs pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieteikuma izskatīšanas rezultātiem, pat ja šīs izmaksas rodas pēc tam, kad tiek piešķirtas tiesības;

19.7. ārējo pakalpojumu izmaksas (ne vairāk kā 30 % no kopējām gada attiecināmajām izmaksām), kas saistītas ar tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības nodrošināšanu un uzturēšanu.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.3)

20. Aktivitātes ietvaros neattiecināmās izmaksas ir šādas:

20.1. izmaksas, kas nav saistītas ar tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbību projekta īstenošanas ietvaros;

20.2. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumi un tamlīdzīgas izmaksas;

20.3. infrastruktūras modernizēšanas un būvdarbu izmaksas;

20.4. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi;

20.5. apdrošināšanas izmaksas;

20.6. projekta īstenošanai nepieciešamā konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas;

20.7. izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

20.8. citas izmaksas, kas šo noteikumu 19.punktā nav noteiktas kā attiecināmās izmaksas.

21. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras:

21.1. nepieciešamas šo noteikumu 16.punktā minēto darbību īstenošanai un atbilst drošas finanšu vadības principiem, it īpaši ekonomiskā izdevīguma un izmaksu efektivitātes principiem;

21.2. rodas, sākot ar 2008.gada 1.janvāri, un ir apmaksātas līdz attiecīgā starpposma vai noslēguma ziņojuma iesniegšanas dienai, bet ne ātrāk, kā stājas spēkā šie noteikumi;

21.3. ir uzskaitītas grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, ir identificējamas un pierādāmas un ir pamatotas ar maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu oriģināliem.

22. Ja tiek veidota partnerība, par attiecināmajām izmaksām tiek uzskatītas tikai vadošā partnera izmaksas.

23. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Izņēmums - viena valsts augstskola un tās dibinātās aģentūras var iesniegt ne vairāk kā divus projekta iesniegumus.

24. Vienam projektam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 50 000 latu gadā, nepārsniedzot 300 000 latu visam projektam sešu gadu laikā.

25. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no attiecīgajā gadā veiktajām projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

25.1. 2008.gadā - 80 %;

25.2. 2009.gadā - 80 %;

25.3. 2010.gadā - 70 %;

25.4. 2011.gadā - 70 %;

25.5. 2012.gadā - 60 %;

25.6. 2013.gadā - 60 %.

26. Aktivitātes ietvaros piešķirto finansējumu nevar apvienot ar citu finansējuma programmu vai individuālo finansējumu projektu ietvaros piešķirto finansējumu.

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

27. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina par visu pieejamo finansējumu vienu reizi.

28. Sadarbības iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

28.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

28.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

29. Paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu norāda aktivitātei pieejamo finansējumu, kā arī projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

30. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

30.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums);

30.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem:

30.2.1. augstskolas vai zinātniskā institūta vadītāja rīkojuma kopija par tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta izveidi (vai rīkojuma kopija kādai no struktūrvienībām pildīt tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta funkcijas);

30.2.2. ne agrāk kā 30 kalendāra dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu vai piekrišanas vēstule (3.pielikums) (vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā), kurā projekta iesniedzējs pilnvaro sadarbības iestādi pieprasīt šo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta. Ja tiek veidota partnerība, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izziņu vai piekrišanas vēstuli par katru partnerībā iesaistīto partneri;

30.2.3. intelektuālā īpašuma pārvaldības politikas dokumenta kopija (atbilstoši apstiprināts (augstskolām apstiprina senāts) un publiski pieejams dokuments);

30.2.4. projekta iesniedzēja izstrādāta un atbilstoši apstiprināta normatīvā dokumenta kopija, kurš nosaka ieņēmumu sadali no tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta noslēgtajiem līgumiem;

30.2.5. tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vai projekta iesniedzēja izstrādāta un atbilstoši apstiprināta komercializējamu projektu atlasīšanas metodikas kopija;

30.2.6. dokumentu kopijas, kas apliecina projekta iesniedzēja juridisko statusu (statūti vai nolikums, reglaments, pārvaldes līgums un tiem pielīdzināmi dokumenti). Ja tiek veidota partnerība, šādus dokumentus iesniedz par katru partnerībā iesaistīto partneri;

30.2.7. dokumenta kopija, kas reglamentē tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbību;

30.2.8. saraksts ar iepriekšējā gadā veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem. Ja tiek veidota partnerība, šādu sarakstu iesniedz par katru partnerībā iesaistīto partneri;

30.2.9. projekta iesniedzēja izziņa par ieņēmumiem, kas pēdējā noslēgtā finanšu gada laikā gūti no pētniecības, pētniecības pakalpojumu sniegšanas, rūpnieciskā īpašuma vai tā lietošanas tiesību pārdošanas un konsultācijām. Ja tiek veidota partnerība, šādu izziņu iesniedz par katru partnerībā iesaistīto partneri;

30.2.10. pilnvarojuma vēstules no visiem partnerībā iesaistītajiem partneriem, kas apliecina piedalīšanos projektā un pilnvaro projekta iesniedzēju veikt vadošā partnera funkcijas (4.pielikums);

30.2.11. tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta pirmā darbības gada darbības plāns (5.pielikums);

30.2.12. projektā iesaistīto darbinieku dzīves apraksts (CV), kuri saņems atlīdzību atbilstoši šo noteikumu 19.1.1.apakšpunkta nosacījumiem. Dzīves aprakstā (CV) detalizēti norāda darbinieku pieredzi intelektuālā īpašuma aizsardzībā vai pētījumu rezultātu komercializācijā, kā arī iepriekš veiktos pienākumus, atsauksmes un rekomendācijas (6.pielikums).

31. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu.

32. Projekta iesniegums atbilst šādām prasībām:

32.1. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamie dokumenti ir pilnībā aizpildīti, sagatavoti datorrakstā, un tie ir valsts valodā;

32.2. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu valsts valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā;

32.3. projekta iesnieguma oriģināls ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

33. Ja projekta iesniegums ir papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (oriģinālu un kopiju). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, sanumurētu, caurauklotu, pēdējās lapas otrajā pusē diegu galus pielīmē un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājumu par dokumentu kopiju pareizību, dokumenta autoru, datumu, izstrādāšanas vietu un parakstu. Uz oriģināla eksemplāra pirmās lapas ir norāde "Oriģināls", uz kopijas pirmās lapas - "Kopija". Šo noteikumu 30.2.2.apakšpunktā minēto piekrišanas vēstuli iesniedz atsevišķi.

34. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

34.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

34.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

34.3. projekta iesnieguma veidlapu un finansējuma saņēmēja piekrišanas vēstuli paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

34.4. papildus iesniedzamie dokumenti ir parakstīti ar to autoru drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu.

35. Ja projekta iesniegums tiek sūtīts pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Ja rodas šaubas, projekta iesniedzējam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā.

36. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par projekta iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāizskata minētais gadījums un jāinformē projekta iesniedzējs par rezultātiem.

37. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz projekta iesnieguma vērtēšanas beigām. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, minētos dokumentus glabā līdz 2021.gada 31.decembrim.

38. Sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

39. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Tās sastāvā ir atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisiju izveido šādā kārtībā:

39.1. komisijas priekšsēdētāju un balsstiesīgos komisijas locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs;

39.2. komisijas sastāvu saskaņo ar atbildīgo iestādi;

39.3. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

40. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes apstiprināta darba kārtība.

41. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums):

41.1. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

41.1.1. sagaidāmo patentu skaits;

41.1.2. metodika, kā atlasīt komercializējamo projektu;

41.1.3. paredzamo līgumu skaits ar komersantiem (pētniecība, pētnieciskie pakalpojumi, rūpnieciskā īpašuma vai tā lietošanas tiesību pārdošana, konsultācijas), kuri noslēgti tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības rezultātā un kuru summa pārsniedz 1000 latu;

41.1.4. tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadības kapacitāte;

41.1.5. projekta iesniedzēja esošās zinātniskās darbības kapacitāte;

41.1.6. projekta iesnieguma atbilstība horizontālajai prioritātei "Makroekonomiskā stabilitāte" - plānotie ienākumi no privātā sektora līgumiem (pētniecības, pētniecisko pakalpojumu, rūpnieciskā īpašuma vai tā lietošanas tiesību pārdošanas, konsultācijām), kuri noslēgti tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības rezultātā;

41.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

41.2.1. projekta iesniedzēja atbilstība šo noteikumu 9., 10., 11., 12. un 23.punktam;

41.2.2. projekta ieviešanas termiņš nepārsniedz šo noteikumu 56.punktā minēto termiņu;

41.2.3. projekta izmaksu atbilstības kritēriji:

41.2.3.1. izmaksas atbilst šo noteikumu 19., 20., 21., 22., 24. un 25.punktam;

41.2.3.2. projekta izmaksas ir aprēķinātas aritmētiski pareizi;

41.2.3.3. plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos;

41.3. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

41.3.1. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 30. un 32.punkta prasībām, pievienoti visi šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētie papildus iesniedzamie dokumenti. Visi dokumenti ir noformēti atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

41.3.2. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta, sagatavota datorrakstā un valsts valodā;

41.3.3. projekta iesnieguma oriģināla lapas ir sanumurētas, un tas atbilst šo noteikumu 33.punkta prasībām;

41.3.4. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu, un tas ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

41.3.5. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

41.3.6. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats (LVL);

41.3.7. projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

41.3.8. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros.

42. Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "jā" vai "nē" ("jā" - atbilst, "nē" - neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 41.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

43. Uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 41.3.7.apakšpunktam. Vērtēšanu atbilstoši pārējiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem turpina tikai tad, ja nav konstatēta neatbilstība šo noteikumu 41.3.7.apakšpunktā minētajam kritērijam.

44. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav valsts valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

45. Vērtējot projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 41.1.1., 41.1.3. un 41.1.6.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un aprēķinot gada vidējo aritmētisko rādītāju, tiek ņemti vērā projekta īstenošanas seši gadi.

46. Ja tiek veidota partnerība, vērtējot projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 41.1.5.apakšpunktā minētajam kritērijam, ņem vērā visu sadarbības partneru pašreizējās zinātniskās darbības kapacitāti.

47. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

47.1. projekta iesniedzējs atbilst projekta iesniedzēja atbilstības kritērijam;

47.2. projekta iesniegums atbilst visiem projektu iesniegumu atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

47.3. projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ieguvis vismaz 21 punktu;

47.4. projekta iesniegums finansējuma ietvaros ir saņēmis augstāku vērtējumu, savstarpēji salīdzinot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam saskaņā ar projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar augstāku vērtējumu šo noteikumu 41.1.3.apakšpunktā minētajā projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijā. Ja vairāki projektu iesniegumi šo noteikumu 41.1.3.apakšpunktā minētajā kritērijā saņem vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar augstāku novērtējumu šo noteikumu 41.1.4.apakšpunktā minētajā projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijā. Ja vairāki projektu iesniegumi šo noteikumu 41.1.4.apakšpunktā minētajā kritērijā saņem vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar augstāku novērtējumu šo noteikumu 41.1.2.apakšpunktā minētajā projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijā.

48. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

48.1. projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 41.2.1.apakšpunktā minētajiem projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem vai projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 41.3.5. un 41.3.7.apakšpunktā minētajam administratīvajam vērtēšanas kritērijam;

48.2. projekta iesniegums saskaņā ar projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saņēmis novērtējumu, kas ir mazāks par 21 punktu;

48.3. projekta iesniegums vienā vai vairākos projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos ir saņēmis vērtējumu 0 punktu;

48.4. sarindojot projekta iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam saskaņā ar projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums saņēmis mazāku punktu skaitu un izsludinātās projektu iesniegumu atlases finansējuma ietvaros tam vairs nepietiek līdzekļu.

49. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu vai vienošanos:

49.1. precizēt projekta iesnieguma izmaksu tāmi, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti nedrīkst palielināt;

49.2. iesniegt papildu informāciju, ja projekta iesniegumā nav ietverta pilnīga informācija vai ietvertā informācija ir neskaidra;

49.3. no projekta attiecināmajām izmaksām izslēgt izmaksas, kas minētas šo noteikumu 20.punktā;

49.4. precizēt finansējuma apmēru atbilstoši šo noteikumu 24. un 25.punkta prasībām;

49.5. precizēt projekta īstenošanas laiku;

49.6. apliecināt, ka nodokļu un citi valsts vai pašvaldību noteiktie obligātie maksājumi veikti pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

49.7. noformēt projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 32., 33. un 34.punktā noteiktajām prasībām.

50. Šo noteikumu 49.punktā minētos nosacījumus nosaka pēc projekta vērtēšanas, un pēc to izpildes kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

51. Sadarbības iestāde nosaka lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņu. Izpildes termiņš nav garāks par trijiem kalendāra mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādei izvērtēšanai. Sadarbības iestāde izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina visu lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai arī nosacījumi nav izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi sadarbības iestāde divu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta projekta iesniedzējam.

52. Šo noteikumu 51.punktā minēto nosacījumu izpildes termiņu nepagarina.

53. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu projekta iesniedzējam nosūta pa pastu piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

54. Ja līgums vai vienošanās tiek lauzta, sadarbības iestāde var pieprasīt, lai finansējuma saņēmējs daļēji vai pilnā apmērā atmaksā izmaksāto finansējumu.

55. Kārtība, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt vai pārsūdzēt sadarbības iestādes un atbildīgās iestādes pieņemtos lēmumus un šo noteikumu 51.punktā minēto atzinumu, noteikta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma IV nodaļā.

VII. Projekta īstenošanas un atbalsta saņemšanas nosacījumi

56. Projektu īsteno līdz 2013.gada 31.decembrim.

57. Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā trīs kalendāra mēnešus pirms nākamā kalendāra gada sākuma iesniedz apstiprināšanai sadarbības iestādē nākamā gada darbības plānu. Pirmā gada darbības plānu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu.

58. Finansējuma saņēmējs līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzētajā kārtībā un paredzētajā laikā iesniedz sadarbības iestādē šādus starpposma ziņojumus:

58.1. par kārtējo ceturksni;

58.2. par kārtējo gadu.

59. Ja kārtējā gada darbības plānā norādītie rezultatīvie rādītāji nav sasniegti pilnā apmērā, sadarbības iestāde var pārskatīt turpmāko finansējumu un to samazināt atbilstoši sasniegtajiem rādītājiem.

60. Pēc tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības pirmajiem trim gadiem sadarbības iestādei ir tiesības pārvērtēt tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vidēja termiņa rezultatīvos rādītājus. Tiek vērtēti darbības rādītāji, ko tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts sasniedzis līdz 2010.gada 31.decembrim, kā arī turpmākās aktivitātes (pētījumi) un tām plānotās izmaksas.

61. Pamatojoties uz vidēja termiņa rezultatīvo rādītāju pārvērtēšanas rezultātiem, sadarbības iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

61.1. par projekta īstenošanas pārtraukšanu (līguma vai vienošanās izbeigšanu);

61.2. par finansējuma apmēra izmaiņām (palielinot, samazinot vai atstājot iepriekšējā līmenī);

61.3. par citu līguma vai vienošanās nosacījumu grozīšanu;

61.4. par projekta īstenošanas turpināšanu bez izmaiņām.

62. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vidēja termiņa rezultatīvo rādītāju pārvērtēšanas rakstiski paziņo finansējuma saņēmējam par pieņemto lēmumu.

63. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi finansējuma maksājuma veidi:

63.1. avansa maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz apstiprināto gada darbības plānu, bet ne vairāk kā 20 % apmērā no apstiprinātās gada finansējuma summas;

63.2. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, bet ne biežāk kā reizi ceturksnī;

63.3. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.

64. Avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 % no apstiprinātās finansējuma summas.

65. Finansējuma saņēmējs saņem avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

65.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu vai vienošanos;

65.2. finansējuma saņēmējs iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

65.3. projekta īstenošanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā vai Valsts kasē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

65.4. apstiprināts kārtējā gada darbības plāns;

65.5. ir sagatavots iepriekšējā starpposma ziņojums un līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzētajā laikā tas ir iesniegts sadarbības iestādē un apstiprināts. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības pirmajā gadā avansa maksājumu var saņemt, ja ir noslēgti tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbībā iesaistīto darbinieku darba līgumi (saskaņā ar šo noteikumu 19.1.1.apakšpunkta nosacījumiem) un līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzētajā laikā tie ir iesniegti sadarbības iestādē un apstiprināti.

66. Ja avansa maksājums pārsniedz finansējuma apjomu, kas aprēķināts atbilstoši finansējuma intensitātei un projekta ietvaros faktiski veiktajām attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmējs sadarbības iestādes norādītajā kontā iemaksā sadarbības iestādes norādīto summu.

67. Finansējuma saņēmējs saņem starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

67.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu;

67.2. projekta īstenošanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā vai Valsts kasē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

67.3. ir sagatavots pēdējais starpposma ziņojums vai noslēguma ziņojums un līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzētajā laikā tas ir iesniegts sadarbības iestādē un apstiprināts;

67.4. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi;

67.5. pēc uzraudzības pārbaudes, ko veikusi sadarbības iestāde, un iesniegtā starpposmu vai noslēguma ziņojuma pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas ir atzītas par attiecināmām un pamatotām izmaksām, un starpposmu vai noslēguma ziņojums ir apstiprināts.

68. Sadarbības iestādei ir tiesības samazināt starpposma vai noslēguma maksājuma summu, kā arī atgūt izmaksāto avansu šādos gadījumos:

68.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

68.2. nav īstenota kāda no aktivitātēm, kas noteikta līgumā vai vienošanās nosacījumos, bet projekta mērķis ir sasniegts;

68.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

68.4. projekta izmaksu tāmē norādītajām attiecināmajām izmaksām nav sniegts atbilstošs izmaksu veidošanās mehānisma un izmaksu apjoma pamatojums.

69. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposmu un noslēguma ziņojuma izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju.

70. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposmu un noslēguma ziņojuma izvērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

71. Maksājumus veic ar bezskaidras naudas norēķinu atsevišķā projekta īstenošanai atvērtā finansējuma saņēmēja kontā, kuru finansējuma saņēmējs norāda starpposmu vai noslēguma ziņojumā.

72. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi, kā arī uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, kas noformēti, ievērojot normatīvo aktu prasības par maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.129


KN129P1_PAGE_02.JPG (104032 bytes)

KN129P1_PAGE_03.JPG (114760 bytes)

KN129P1_PAGE_04.JPG (59361 bytes)

KN129P1_PAGE_05.JPG (106320 bytes)

KN129P1_PAGE_06.JPG (117388 bytes)

KN129P1_PAGE_07.JPG (102069 bytes)

KN129P1_PAGE_08.JPG (105233 bytes)

KN129P1_PAGE_09.JPG (133717 bytes)

KN129P1_PAGE_11.JPG (126383 bytes)

KN129P1_PAGE_12.JPG (109236 bytes)

KN129P1_PAGE_13.JPG (157768 bytes)

KN129P1_PAGE_14.JPG (106609 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.129

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums:

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes numurs un nosaukums:

2.1.

Zinātne un inovācijas

Pasākuma numurs un nosaukums:

2.1.2.

Inovācijas

Aktivitātes numurs un nosaukums:

2.1.2.1.

Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums

2.1.2.1.2.

"Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"

Projektu iesniegumu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde

Ekonomikas ministrija

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem

Negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida (apzīmējums izveidotajā kolonnā - N)

Negatīvā vērtējuma gadījumā var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam, lēmuma noteiktajā laikā) (apzīmējums izveidotajā kolonnā - P)

Punktu skaits

Min-21 punkts (visu kritēriju kopsumma)

1.

Sagaidāmo patentu skaits

N
Min -1

1.1.

TPK plāno sagatavot vismaz trīs starptautiskus patenta pieteikumus gadā laikā

15

1.2.

TPK plāno sagatavot vismaz vienu starptautisku patenta pieteikumu gada laikā

10

1.3.

TPK plāno sagatavot vismaz vienu nacionālu patenta pieteikumu gada laikā

5

1.4.

TPK plāno sagatavot mazāk kā vienu nacionālo vai starptautisko patenta pieteikumu gada laikā

1

1.5.

TPK projekta īstenošanas laikā neplāno gatavot nacionālo vai starptautisko patenta pieteikumus

0

2.

Metodika kā atlasīt komercializējamu projektu

N
Min - 10

2.1.

Metodika ir izstrādāta, pamatota saprotama un sniedz pārliecību par tās efektivitāti

20

2.2.

Metodika ir izstrādāta, bet pastāv būtiski riski, ka var tikt neīstenotas tās atsevišķi elementi (sadaļas, aktivitātes)

10

2.3.

Metodika nav izstrādāta vai pastāv augsts risks, ka tā netiks īstenota

0

3.

Paredzamo līgumu skaits ar komersantiem (pētniecība, pētnieciskie pakalpojumi, rūpnieciskā īpašuma vai tā lietošanas tiesību pārdošana, konsultācijas), kuri noslēgti TPK darbības rezultātā un kuru summa pārsniedz 1000 latu

N
Min - 1

3.1.

TPK plāno sagatavot vismaz 15 līgumus ar komersantiem gadā

15

3.2.

TPK plāno sagatavot 14 līgumus ar komersantiem gadā

14

3.3.

TPK plāno sagatavot 13 līgumus ar komersantiem gadā

13

3.4.

TPK plāno sagatavot 12 līgumus ar komersantiem gadā

12

3.5.

TPK plāno sagatavot 11 līgumus ar komersantiem gadā

11

3.6.

TPK plāno sagatavot 10 līgumus ar komersantiem gadā

10

3.7.

TPK plāno sagatavot 9 līgumus ar komersantiem gadā

9

3.8.

TPK plāno sagatavot 8 līgumus ar komersantiem gadā

8

3.9.

TPK plāno sagatavot 7 līgumus ar komersantiem gadā

7

3.10.

TPK plāno sagatavot 6 līgumus ar komersantiem gadā

6

3.11.

TPK plāno sagatavot 5 līgumus ar komersantiem gadā

5

3.12.

TPK plāno sagatavot 4 līgumus ar komersantiem gadā

4

3.13.

TPK plāno sagatavot 3 līgumus ar komersantiem gadā

3

3.14.

TPK plāno sagatavot 2 līgumus ar komersantiem gadā

2

3.15.

TPK plāno sagatavot mazāk kā divus līgumus ar komersantiem gadā

1

3.16.

TPK projekta īstenošanas laikā neplāno gatavot līgumus ar komersantiem

0

4.

TPK vadības kapacitāte

N
Min - 5

4.1.

TPK vadībā tiks iesaistīti vismaz divi darbinieki ar 2. līmeņa augstāko izglītību un vismaz divu gadu pieredzi intelektuālā īpašuma aizsardzībā vai pētījumu rezultātu komercializācijā

15

4.2.

TPK vadībā tiks iesaistīts vismaz viens darbinieks ar 2. līmeņa augstāko izglītību un vismaz divu gadu pieredzi intelektuālā īpašuma aizsardzībā vai pētījumu rezultātu komercializācijā

10

4.3.

TPK vadībā tiks iesaistīti darbinieki bez 2. līmeņa augstākās izglītības un/vai vismaz divu gadu pieredzes intelektuālā īpašuma aizsardzībā vai pētījumu rezultātu komercializācijā

5

4.4.

TPK vadībā netiks iesaistīti darbinieki

0

5.

Projekta iesniedzēja esošās zinātniskās darbības kapacitāte

5.1.

Pilna laika zinātnieku (pētnieku un profesoru) skaits (pamatdarba vieta)

N
Min -1

5.1.1.

vismaz 500

5

5.1.2.

vismaz 400

4

5.1.3.

vismaz 300

3

5.1.4.

vismaz 200

2

5.1.5.

mazāk kā 200

1

5.2.

Projekta iesniedzēja uzturētie patenti u.c. rūpnieciskā īpašuma objekti

N
Min - 1

5.2.1.

vismaz 20

5

5.2.2.

vismaz 15

4

5.2.3.

vismaz 10

3

5.2.4.

vismaz 5

2

5.2.5.

mazāk kā 5

1

5.3.

Ieņēmumi no pētniecības, pētniecisko pakalpojumu, rūpnieciskā īpašuma vai tā lietošanas tiesību pārdošanas un konsultācijām uz 1 zinātnieku (pētnieku vai profesoru) pēdējā gada laikā

N
Min-1

5.3.1.

vismaz 4000 latu gadā

5

5.3.2.

vismaz 3000 latu gadā

4

5.3.3.

vismaz 2000 latu gadā

3

5.3.4.

vismaz 1000 latu gadā

2

5.3.5.

mazāk kā 1000 latu gadā

1

Projekta iesnieguma atbilstība horizontālajām prioritātēm

6.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"
Plānotie ienākumi no privātā sektora līgumiem (pētniecības, pētniecisko pakalpojumu, rūpnieciskā īpašuma vai tā lietošanas tiesību pārdošanas, konsultācijām), kuri noslēgti TPK darbības rezultātā

N
Min - 1

6.1.

Plānotie ienākumi sedz vismaz 35% no projekta kopējām izmaksām

20

6.2.

Plānotie ienākumi sedz vismaz 30% no projekta kopējām izmaksām

17

6.3.

Plānotie ienākumi sedz vismaz 25% no projekta kopējām izmaksām

14

6.4.

Plānotie ienākumi sedz vismaz 20% no projekta kopējām izmaksām

11

6.5.

Plānotie ienākumi sedz vismaz 15% no projekta kopējām izmaksām

8

6.6.

Plānotie ienākumi sedz vismaz 10% no projekta kopējām izmaksām

5

6.7.

Plānotie ienākumi sedz vismaz 5% no projekta kopējām izmaksām

3

6.8.

Plānotie ienākumi sedz mazāk kā 5% no projekta kopējām izmaksām

1

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

2.1.PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Jā/Nē

1.

Projekta iesniedzējs ir augstskola, kura ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Augstskolu reģistrā un kura vai kuras struktūrvienība ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, vai zinātniskais institūts, kurš ir reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā. Projekta iesniedzējs un partneri atbilst nosacījumiem.

N

2.2.PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Jā/Nē

1.

Projekta ieviešanas termiņš nepārsniedz noteikto termiņu

P

2.

Projekta izmaksas.

2.1.

Projekta attiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

2.2.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

2.3.

Pieprasītais atbalsta apmērs ir aprēķināts pareizi

P

2.4

Pieprasītais atbalsta apjoms nepārsniedz noteikto atbalsta apjomu

P

2.5.

Plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina (fiziski izmērāmu) rezultātu rašanos

P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

1.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti un tie ir noformēti atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām

P

2.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

3.

Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

P

4.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

5

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

N

6.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats - LVL

P

7.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

8.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

9.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros

P

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.129
KN129P3.JPG (72503 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.129

KN129P4_PAGE_1.JPG (77190 bytes)

KN129P4_PAGE_2.JPG (47630 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.129

KN129P5_PAGE_1.JPG (74555 bytes)

KN129P5_PAGE_2.JPG (68917 bytes)

KN129P5_PAGE_3.JPG (82859 bytes)

KN129P5_PAGE_4.JPG (110072 bytes)

KN129P5_PAGE_5.JPG (114321 bytes)

KN129P5_PAGE_6.JPG (115899 bytes)

KN129P5_PAGE_7.JPG (136318 bytes)

KN129P5_PAGE_8.JPG (196077 bytes)

KN129P5_PAGE_9.JPG (18511 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.129
KN129P6_PAGE_1.JPG (69156 bytes)

KN129P6_PAGE_2.JPG (90389 bytes)

KN129P6_PAGE_3.JPG (72434 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
26.10.2011