Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.173

Rīgā 2007.gada 14.decembrī (prot. Nr.51 2.p.)

Grozījumi "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.panta sesto daļu un 50.8 panta sesto daļu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 121.panta otro un astoto daļu un 123.3 panta sesto daļu

 

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi" šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.9.punktu pēc skaitļa "5.8." ar vārdu "punktā".

2. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Centrālais darījumu partneris - komercsabiedrība, kas juridiski uzņemas tiesiski nostiprinātas saistības būt par starp­nieku starp darījumu partneriem, kuru finanšu instrumenti tiek tirgoti vienā vai vairākos finanšu tirgos, kļūstot par pircēju katram pārdevējam un par pārdevēju katram pircējam."

3. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Centrālā banka - jebkuras valsts centrālā banka, t.sk. Eiropas Centrālā banka."

4. Izteikt 80.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"80. Līdz 2011.gada 31.decembrim Komisija var atļaut arī citām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas nav minētas 77. un 78.punktā, nerēķināt operacionālā riska kapitāla prasību saskaņā ar 73.3.punkta prasībām, ja šādu ieguldījumu brokeru sabiedrību tirdzniecības portfeļa pozīciju kopsumma nekad nav pārsniegusi 50 miljonus eiro un to vidējais darbinieku skaits finanšu gada laikā nav pārsniedzis simtu."

5. Papildināt 90.2.4. un 90.3.2.punktu pēc vārdiem "atteikties no to izpildes" ar vārdiem "un kuri netiek automātiski anulēti klienta kredītspējas pasliktināšanās dēļ".

6. Izteikt 90.4.1.punktu šādā redakcijā:

"90.4.1. līgumi par aizdevuma izsniegšanu, kredītlīnijas atvēršanu, vērtspapīru pirkšanu, galvojuma (garantijas) vai akcepta izsniegšanu, kurus iestāde ir tiesīga vienpusēji, bez papildnosacījumu izpildes vai iestāšanās un bez otras puses iepriek­šējas brīdināšanas izbeigt vai atteikties no to izpildes vai tie tiek automātiski anulēti klienta kredītspējas pasliktināšanās dēļ. Mazo riska darījumu portfelī (sk. 98.punktu) iekļautās kredītlīnijas var uzskatīt par tādām, kuras iestāde ir tiesīga vienpusēji, bez papildnosacījumu izpildes vai iestāšanās un bez otras puses iepriekšējas brīdināšanas izbeigt vai atteikties no to izpildes vai tās tiek automātiski anulētas klienta kredītspējas pasliktināšanās dēļ, ja netiek pārkāptas patērētāju tiesību aizsardzības un citu līdzīgu normatīvo aktu prasības;".

7. Izteikt 95.punktu šādā redakcijā:

"95. Ja darījumos ar atvasinātajiem instrumentiem vai 94.punktā minētajos darījumos veidojas prasības pret centrālo darījuma partneri un šādi darījumi saskaņā ar vienošanos tiek katru dienu pilnībā nodrošināti centrālajam darījuma partnerim no visu citu darījumu partneru puses, tad šādu riska darījumu ar centrālo darījuma partneri vērtību nosaka saskaņā ar 1. pielikuma 2. daļas 33.punktu."

8. Izteikt 97.11.punktu šādā redakcijā:

"97.11. augsta riska kategorijas riska darījumi, t.i., ieguldījumi riska kapitālā (investments in venture capital firms and private equity investments) un augsta riska ieguldījumu fondos (hedge funds);".

9. Papildināt 121.1.punktu pēc vārdiem "vietējām valdībām" ar vārdiem "un ar valsts institūcijām".

10. Izteikt 148.6. un 148.7.punktu šādā redakcijā:

"148.6. dalībai tādu komercsabiedrību vai institūciju kapitālā, prasībām pret kurām var piemērot nulles riska pakāpi (tostarp dalībai tādu valsts finansēto komercsabiedrību vai institūciju kapitālā, prasībām pret kurām var piemērot nulles riska pakāpi);

148.7. dalībai tādu komercsabiedrību vai institūciju kapitālā, kas saistītas ar valsts programmām īpašu ekonomisko nozaru veicināšanai, kuru ietvaros iestāde saņem ievērojamas subsīdijas saviem ieguldījumiem. Šādiem ieguldījumiem kapitālā noteikta zināma valdības pārraudzība un ierobežojumi, un ieguldījumu vērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 procentus no iestādes pirmā līmeņa pašu kapitāla un otrā līmeņa pašu kapitāla kopsummas;".

11. Izteikt 149.punktu šādā redakcijā:

"149. Noteikumu 148.punkta nolūkam iestādes kapitāla vērtspapīru kategoriju uzskata par nozīmīgu, ja to kopējā iepriekšējā gada vidējā vērtība, izslēdzot dalību kapitālā, kas izveidojusies saistībā ar 148.7.punktā minētajām valsts pro­grammām, pārsniedz 10 procentus no iestādes pašu kapitāla. Ja ieguldījumu skaits ir mazāks par 10, iepriekš minētais slieksnis ir 5 procenti no iestādes pašu kapitāla."

12. Izteikt 227.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"227. Norēķinu/piegādes risks ir risks, kam iestāde ir pakļauta darījumos ar tirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīriem, kapitāla vērtspapīriem, ārvalstu valūtu un precēm, ja iestāde par parāda vērtspapīru, kapitāla vērtspapīru, ārvalstu valūtu vai preču piegādi vai saņemšanu attiecīgi saņem naudu vai maksā to, bet abas darījuma puses nav veikušas norēķinus un piegādi piecu dienu laikā pēc noteiktā norēķinu datuma un iestādei var rasties zaudējumi, kuru lielumu nosaka starpība starp attiecīgo parāda vērtspapīru, kapitāla vērtspapīru, ārvalstu valūtas vai preču norēķinu cenu un to pašreizējo (kapitāla prasības aprēķina dienā) tirgus cenu."

13. Papildināt 236.2.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Šis ierobežojums attiecas tikai uz tirdzniecības portfelī iekļautajiem 235.punktā minētajiem riska darījumiem. Netirdzniecības portfelī iekļautajiem 235.punkta riska darījumiem var piemērot finanšu nodrošinājuma vienkāršo metodi un paplašināto metodi kredītriska mazināšanai atkarībā no tā, kāda metode tiek piemērota pārējiem netirdzniecības portfeļa riska darījumiem;".

14. Papildināt noteikumus ar 236.1punktu šādā redakcijā:

"236.1 Rēķinot darījuma partnera kredītriska un kredītriska kapitāla prasību, riska darījumi ar atzītajām biržām un atzītajām ārvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrībām tiek pielīdzināti riska darījumiem ar iestādēm."

15. Izslēgt 303.6.punktu.

16. Izslēgt 305.3.punktā vārdus "vai izdevumus".

17. 9. tabulas 1. kolonnā:

izteikt 3. rindu šādā redakcijā:

"Starpniecības pakalpojumi privātpersonām vai MVK (Darījumi ar privātpersonām vai MVK, kas atbilst šo noteikumu 98.-99.punkta prasībām)";

izteikt 5. rindu šādā redakcijā:

"Privātpersonu vai MVK apkalpošana (Darījumi ar privātpersonām vai MVK, kas atbilst šo noteikumu 98.-99.punkta prasībām)".

18. Izslēgt 313.5.punktā vārdus un skaitli "ņemot vērā 308.5.punkta otrā teikuma prasības".

19. Aizstāt 343.7., 348.4. un 348.6.punktā sadaļas numuru "I" ar sadaļas numuru "II".

20. Papildināt 348.7.punktu pirms skaitļiem un vārdiem "1. nodaļas 2. daļas 73.1.punkta prasību izpildes nolūkā" ar skaitli un vārdu "II sadaļas".

21. Papildināt noteikumus ar 374.1punktu šādā redakcijā:

"374.1 Iestāde nekavējoties ziņo Komisijai par katru gadījumu, ja tās darījuma partneris nepilda savas saistības, kas noteiktas vai nu līgumā par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, vai līgumā par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu, vai vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma līgumā."

22. Izslēgt 376.punktu.

23. Aizstāt 378.punktā skaitli "103.10." ar skaitli "97.10.".

24. Izteikt 380.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"380. Līdz 2017.gada 31.decembrim iestāde, kas saņēmusi atļauju piemērot kredītriska kapitāla prasības aprēķinam IRB pieeju, var nepiemērot to iestādes un tās Latvijas Republikā reģistrēto meitas sabiedrību īpašumā 2007.gada 31.decembrī esošajiem kapitāla vērtspapīriem, bet rēķināt šādu kapitāla vērtspapīru kapitāla prasību, lietojot SP."

25. Izteikt 1. pielikuma 4. tabulas 2. kolonnas 3. rindu šādā redakcijā:

"Procentu likmes riska pozīcijas, ko veido parāda instrumenti vai atsauces parāda instrumenti, kuriem saskaņā ar noteikumu 3. tabulu piemēro lielāku svēršanas likmi par 1.6 procentiem".

26. 2. pielikumā:

aizstāt 5. tabulas 1. kolonnas 2. rindā vārdu "valsts institūcijām" ar vārdu "iestādēm";

izteikt 9.6.punktu šādā redakcijā:

"9.6. Ar mājokļa hipotēku nodrošinātā riska darījuma nenodrošināto daļu iekļauj citā noteikumu 97.punktā minētajā kategorijā.";

papildināt ar 9.7.punktu šādā redakcijā:

"9.7. Riska darījumiem, kas pilnībā nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku, bet neatbilst 9.1.−9.6.punkta prasībām, piemēro 100 procentu riska pakāpi.";

izteikt 10.3.punktu šādā redakcijā:

"10.3. Neskatoties uz 10.1.punkta prasībām, ar mājokļa hipotēku nodrošinātiem kavētiem riska darījumiem tiek piemērotas šādas riska pakāpes:

10.3.1. 50 procentu riska pakāpe, ja speciālie uzkrājumi riska darījumam nav mazāki par 20 procentiem no riska darījuma vērtības pirms speciālo uzkrājumu izveidošanas;

10.3.2. 100 procentu riska pakāpe citiem ar mājokļa hipotēku nodrošinātiem kavētiem riska darījumiem.";

papildināt 13.punktu pirms skaitļa un vārda "5. daļas" ar skaitļiem un vārdiem "II sadaļas 2. nodaļas";

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Īstermiņa riska darījumu ar iestādēm un komercsabiedrībām riska pakāpe

Īstermiņa riska darījumiem ar nominēto ĀKNI īstermiņa reitingiem piemēro 7. tabulā noteiktās riska pakāpes.";

izteikt 7. tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

"7. tabula. Iestāžu un komercsabiedrību riska darījumiem ar nominēto ĀKNI īstermiņa reitingiem noteiktās riska pakāpes atbilstoši šo īstermiņa reitingu kredīta kvalitātes pakāpēm";

izteikt 7. tabulas 1. kolonnas 1. rindu šādā redakcijā:

"Riska darījumu ĀKNI īstermiņa reitingam atbilstošā kredīta kvalitātes pakāpe";

izteikt 16.3.3.punktu šādā redakcijā:

"16.3.3. dalība kapitālā un cita līdzdalība, kas neveido pašu kapitāla samazinājumu;".

27. 3. pielikumā:

papildināt ar 1.1punktu (pēc virsraksta "Nodrošinājums", bet pirms 2.punkta) šādā redakcijā:

"1.1 Ja kredītriska mazināšanas metode balstās uz iestādes tiesībām likvidēt vai paturēt aktīvus, tad nodrošinājuma piemērotība ir atkarīga no tā, vai riska darījuma riska svērtās vērtības un attiecīgā gadījumā paredzamo zaudējumu summas aprēķina saskaņā ar noteikumu 88.-110.punktu (SP) vai saskaņā ar noteikumu 111.-149.punktu (IRB pieeja). Papildus tam nodrošinājuma piemērotība ir atkarīga no tā, vai lieto finanšu nodrošinājuma vienkāršo metodi vai finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi, kas noteikta šā pielikuma 3. daļā. Attiecībā uz repo darījumiem un vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem nodrošinājuma piemērotība ir atkarīga arī no tā, vai darījums ir iegrāmatots netirdzniecības portfelī vai tirdzniecības portfelī.";

papildināt ar 7.1punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja dalībvalsts ļauj šajā dalībvalstī reģistrētām iestādēm nepildīt prasības, kas ir līdzvērtīgas šā pielikuma 6.2.punkta prasībām attiecībā uz nekustamo īpašumu, kurš atrodas šīs dalībvalsts teritorijā, lai atzītu to par piemērotu nekustamā īpašuma ķīlu, tad arī Latvijas iestādes var uzskatīt šādu nekustamo īpašumu par piemērotu nekustamā īpašuma ķīlu.";

izteikt 14.3.punktu šādā redakcijā:

"14.3. aizsardzības sniegšanas laikā vai jebkurā vēlākā laikā aizsardzības devēja iekšējais reitings bija ar tādu saistību nepildīšanas varbūtību (SNV), kas atbilst vai ir zemāka par SNV, kas atbilst kredīta kvalitātes otrajai vai augstākai pakāpei saskaņā ar riska darījumu riska pakāpes nosacījumiem komercsabiedrībām, pamatojoties uz noteikumu 88.-110.punktu;";

papildināt ar 18.1punktu (pēc virsraksta "2. daļa. Minimālās prasības kredītriska mazināšanas atzīšanai" un apakšvirsraksta "Fondētā kredīta aizsardzība") šādā redakcijā:

"18.1 Neatkarīgi no kredītriska mazināšanas, kas ņemta vērā, aprēķinot riska darījuma riska svērtās vērtības un attiecīgā gadījumā paredzamos zaudējumus, iestāde turpina veikt bāzes riska darījuma kredītriska pilnu novērtēšanu un spēj pierādīt Komisijai šīs prasības izpildi. Repo darījumu un/vai vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma darījumu gadījumā par bāzes riska darījumu vienīgi šā punkta nolūkā uzskata riska darījuma tīro summu.";

izteikt 23.2.punktu šādā redakcijā:

"23.2. Iestāde veic nekustamā īpašuma vērtības monitoringu: vismaz reizi gadā komerciālajiem īpašumiem un reizi trijos gados mājokļiem. Ja notikušas ievērojamas izmaiņas tirgū, šādu pārbaudi veic biežāk. Var izmantot statistiskās metodes nekustamā īpašuma vērtības monitoringam un lai identificētu īpašumus, kurus nepieciešams pārvērtēt. Īpašuma vērtējumu pārskata (review) neatkarīgi vērtētāji, ja iestādes rīcībā esošā informācija liecina par to, ka īpašuma vērtība var būt ievērojami samazinājusies attiecībā pret vispārējām tirgus cenām. Aizdevumiem, kas pārsniedz 3 miljonus eiro vai to ekvivalentu citā valūtā vai 5 procentus no iestādes pašu kapitāla, nekustamā īpašuma vērtējumu pārskata neatkarīgs vērtētājs vismaz vienu reizi trijos gados. Neatkarīgs vērtētājs ir persona, kam ir atbilstoša licence vai sertifikāts un kas ir neatkarīgs no procesa, kurā lēmums par kredīta piešķiršanu tiek pieņemts.";

aizstāt 40.11.punktā vārdu "pasliktināšanās" ar vārdiem "atgūstamās vērtības samazinājuma";

papildināt ar 79.1punktu šādā redakcijā:

"79.1 Ja dalībvalsts normatīvie akti paredz iespēju piemērot prasības, kas ir līdzvērtīgas šā pielikuma 78. un 79.punkta prasībām, repo darījumiem vai vērtspapīru aizdevumiem vai aizņēmumiem ar vērtspapīriem, kurus emitējusi tās valsts valdība, tad arī Latvijas iestādes var piemērot šādu pieeju minētajiem darījumiem.";

papildināt ar virsrakstu un 81.1punktu šādā redakcijā: 

"Ar kredītrisku saistītās parādzīmes

81.1 Ieguldījumus ar kredītrisku saistītajās parādzīmēs var uzskatīt par naudas ķīlu.";

papildināt ar virsrakstu un 81.2punktu (pirms virsraksta "Jumta līgumi, kas attiecas uz repo darījumiem/vērtspapīru vai preču aizdevumiem vai aizņēmumiem un/vai citiem kapitāla tirgus darījumiem") šādā redakcijā:

"Bilances posteņu savstarpējo prasījumu ieskaits

81.2 Aizdevumi un noguldījumi iestādē - kreditorā, kam piemēro bilances posteņu savstarpējo prasījumu ieskaitu, ir uzskatāmi par naudas ķīlu.";

izteikt 83.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"83. Iestāde, aprēķinot pilnībā koriģēto riska darījuma vērtību (E*) šā pielikuma 82.punktā minētajiem riska darījumiem, var lietot vai nu uzraugu noteiktās svārstīguma korekcijas, vai pašu vērtējuma svārstīguma korekcijas saskaņā ar šā pielikuma 56.-77.punkta prasībām.";

aizstāt 118.punktā skaitli "87." ar skaitli "115.";

papildināt 126.punktu pēc vārdiem "trīs mēneši" ar vārdiem un skaitļiem "t.sk. īstermiņa riska darījumiem, kuri atzīti par tādiem saskaņā ar noteikumu 6. pielikuma 50.punktu.";

izteikt 138.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādos gadījumos izmanto šā pielikuma 137.punktā izklāstīto metodoloģiju pirmā saistību nepildīšanas gadījuma kredīta atvasinātajiem instrumentiem, attiecīgi pielāgojot to n saistību nepildīšanas gadījuma produktiem."

28. Aizstāt 4. pielikuma 67.punktā vārdu "when" ar vārdu "ja".

29. 6. pielikumā:

aizstāt 4.punktā vārdus "SVZ ir tiešajiem riska darījumiem ar aizsardzības dēvēju noteiktie SNZ" ar vārdiem "SVZ ir tiešajiem riska darījumiem ar aizsardzības devēju noteiktie SNZ";

izteikt 9.2.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja aizsargājamā groza riska darījumu riska svērtā vērtība un paredzamo zaudējumu (turpmāk − PZ) summa, reizināta ar 12.5, ir lielāka par aizsardzības maksājumu, kuru nodrošina kredīta atvasinātais instruments, reizināts ar 12.5, tad aizsargājamā groza riska darījumu riska svērtā vērtība ir pēdējā reizinājuma rezultāts (aizsardzības maksājums, reizināts ar 12.5)."

30. Izteikt 7. pielikumā 1.2.4.punktu šādā redakcijā:

"1.2.4. iestādes valdei iesniedzamo tirdzniecības portfeļa pozīciju pārskatu sagatavošanas kārtību, kas ir iestādes riska pārvaldīšanas procesa neatņemama sastāvdaļa;".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps

20.12.2007