Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.798

Rīgā 2007.gada 20.novembrī (prot. Nr.65 7.§)
Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" īstenošanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir atbalstu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmēj­darbības aktivitātes un konkurētspējas celšana" 2.3.2.pasākuma "Uzņēmēj­darbības infrastruktūra un aprīkojuma uzlabojumi" 2.3.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" (turpmāk - aktivitāte) ietvaros. Īpaši atbalstāmo teritoriju statusa piešķiršanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumos Nr.637 "Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas un atcelšanas kārtība". Minētais statuss īpaši atbalstāmajām teritorijām ir piešķirts no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim.

2. Atbalsts aktivitātei tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 24.oktobra Regulu (EK) Nr. 1628/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 302, 01.11.2006, 29.-40.lpp.) par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam.

3. Aktivitātes mērķis ir veicināt komercdarbības attīstību īpaši atbalstāmajās teritorijās, tādējādi samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp reģioniem un reģionu teritorijām, kā arī sekmējot līdzsvarotu valsts attīstību.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk - ministrija). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk - aģentūra). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

6. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

6.1. atbildīgā iestāde veic šādas funkcijas:

6.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli;

6.1.2. nodrošina n+3/n+2 principa uzraudzību aktivitātes īstenošanā;

6.1.3. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

6.2. sadarbības iestāde veic šādas funkcijas:

6.2.1. izveido Eiropas Savienības fonda projektu (turpmāk - projekts) iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija);

6.2.2. pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, izstrādā, apstiprina un publicē aģentūras mājaslapā internetā projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas un projekta īstenošanas līguma paraugu, starpposma vai noslēguma pārskata formu, izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

6.2.3. pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi atlasa projektu iesniegumus un nodrošina to vērtēšanu;

6.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

6.2.5. slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu;

6.2.6. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli;

6.2.7. piemēro n+3/n+2 principu projektu īstenošanā;

6.2.8. analizē aktivitātes un projektu īstenošanas problēmas un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

6.2.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

6.2.10. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

6.2.11. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

6.2.12. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi.

7. Aktivitātes ietvaros īstenotie projekti tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma - 25638289,92 latiem.

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

8. Aktivitātes ietvaros atbalstu var saņemt Uzņēmumu reģistra komerc­reģistrā reģistrēti komersanti. Ja komersants reģistrēts kā kapitālsabiedrība, projekta iesniedzēja pamatkapitālā jābūt vairāk nekā 75 % privātā kapitāla daļu.

9. Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz atbalstu nozarēs, kurām nav paredzēts atbalsts (1.pielikums).

10. Atbalsta piešķiršanas vispārīgie nosacījumi:

10.1. atbalstu var saņemt, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

10.1.1. projekts tiek īstenots īpaši atbalstāmajā teritorijā, un projekta iesniedzējs atbilst mazā komersanta statusam (bet neatbilst sīkā komersanta statusam) saskaņā ar Eiropas Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulas (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001, I pielikumā sniegto mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju definīciju (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 063, 28.02.2004, 22.-29.lpp.);

10.1.2. projekts tiek īstenots Alūksnē, Balvos, Bauskā, Gulbenē, Krāslavā, Kuldīgā, Ludzā, Madonā, Preiļos vai Valkā, un projekta iesniedzējs atbilst sīkā komersanta statusam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulas (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001, I pielikumā sniegto mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju definīciju (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 063, 28.02.2004, 22.-29.lpp.);

10.2. uz atbalstu nevar pretendēt komersants:

10.2.1. kas ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

10.2.2. kas nav samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

10.2.3. kas sniedzis nepatiesu informāciju aģentūrai saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanu;

10.2.4. kura interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

10.2.5. kas saņēmis vai paredz saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 26.punktā minētos gadījumus;

10.2.6. kas nav ievērojis vai ir pārkāpis atbalsta saņemšanas nosacījumus;

10.2.7. kas projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā ir centies iegūt konfidenciālu informāciju vai ietekmēt aģentūras darbiniekus.

11. Ja projekta iesniedzējs, kas darbojas kādā no nozarēm, kurām nav paredzēts atbalsts, pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, tas nodrošina, lai projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta pabeigšanas atbalstāmās nozares projekta finanšu plūsma tiktu skaidri nodalīta no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām.

12. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūru veikšanu Eiropas Savienības fonda līdzfinansētiem projektiem.

13. Projekta iesniedzējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar aģentūru iepirkuma procedūras atbilstību normatīvo aktu prasībām. Aģentūra pārbauda iepirkuma procedūru pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

14. Atbalsts tiek piešķirts šādiem komersanta sākotnējiem ieguldījumiem:

14.1. ieguldījumiem pamatlīdzekļos - iekārtu iegādei, ēku un būvju būvniecībai un rekonstrukcijai, kas saistīta ar jauna komersanta izveidi vai esoša komersanta paplašināšanu, tā produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu;

14.2. nemateriālajiem ieguldījumiem, tai skaitā programmatūras, licenču un patentu iegādei, kas saistīta ar jauna komersanta izveidi vai esoša komersanta paplašināšanu, tā produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu.

15. Atbalsts netiek piešķirts darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis pirms projekta īstenošanas līguma noslēgšanas ar aģentūru, izņemot šo noteikumu 18.1.apakš­punktā minēto gadījumu.

16. Atbalsts tiek piešķirts, ja īpašums, kurā tiks veikti, uzglabāti vai atradīsies sākotnējie ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz vēl trīs gadus pēc projekta pabeigšanas) un tās ir reģistrētas zemesgrāmatā.

17. Projekta iesniedzējs uzsāk īstenot projektu pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas ar aģentūru. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms minētā līguma noslēgšanas, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas, izņemot šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minēto gadījumu. Aģentūra nedrīkst slēgt projekta īstenošanas līgumu ar projekta iesniedzēju pirms darbības programmas un darbības programmas papildinājuma apstiprināšanas Ministru kabinetā.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Aktivitātes attiecināmās izmaksas ir šādas:

18.1. izmaksas būvprojekta izstrādei atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet ne vairāk kā 6 % no būvniecības tāmes attiecināmo izmaksu kopsummas. Izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta izstrādi un veiktas pirms līguma noslēgšanas ar aģentūru, nedrīkst pārsniegt summu, līdz kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansētiem projektiem, nav jāveic iepirkuma procedūra, kā arī nedrīkst būt radušās agrāk par 2006.gada 24.oktobri;

18.2. jaunu iekārtu iegādes izmaksas, kas tieši nodrošina ražošanas procesu projekta īstenošanas nozarē, ieskaitot iekārtu piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu;

18.3. ēku un būvju būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, kas paredzētas tikai komersanta ražošanas vajadzībām (izņemot ēkas, kas paredzētas tūristu izmitināšanai);

18.4. komersanta vajadzībām nepieciešamās programmatūras iegāde un uzstādīšana, patentu un licenču iegāde.

19. Sākotnējie ieguldījumi ir attiecināmi, ja tie:

19.1. tiks izmantoti tikai tā komersanta vajadzībām, kurš saņem atbalstu;

19.2. tiks iekļauti komersanta aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas paliks komersanta īpašumā, un netiks nodoti lietošanā trešajām personām;

19.3. tiks iegādāti no trešajām personām;

19.4. tiks saistīti ar jauna komersanta izveidi vai esoša komersanta paplašināšanu, tā produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu.

20. Aktivitātes neattiecināmās izmaksas ir šādas:

20.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

20.2. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

20.3. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

20.4. operatīvais līzings;

20.5. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

20.6. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi un nodevas;

20.7. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu (piemēram, konsultācijas), izņemot šo noteikumu 18.1.apakš­punktā minēto gadījumu;

20.8. iekārtu rezerves daļu vai komponentu iegāde, kā arī sastāvdaļu iegāde, izņemot gadījumus, ja iegādājamā iekārta spēj darboties autonomi;

20.9. būvprojekta izstrādes izmaksas, ja tās veiktas pirms līguma noslēgšanas un pārsniedz summu, līdz kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansētiem projektiem, nav jāveic iepirkuma procedūra;

20.10. ēku un būvju nojaukšanas, renovācijas, būvprojektā paredzētās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas;

20.11. izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu vai programmatūru aizstāšanu ar jaunām iekārtām vai programmatūru, kuru parametri neatšķiras un kas nenodrošina produkta izmaiņas vai tehnoloģiskā procesa racionalizāciju, modernizāciju vai diversifikāciju;

20.12. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegāde, kuriem nepieciešama reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā, Valsts Tehniskās uzraudzības valsts aģentūras Traktortehnikas reģistrā, Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā vai Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu reģistrā;

20.13. tādu iekārtu, tehnikas un transportlīdzekļu iegāde, kas paredzētas personu pārvadāšanai, kā arī kravas iekraušanai, izkraušanai, pārkraušanai vai pārvadāšanai;

20.14. izmaksas, kuras nav tieši saistītas ar ražošanas procesu projekta īstenošanas nozarē;

20.15. izmaksas, kas nav sākotnējie ieguldījumi;

20.16. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

21. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos ieguldījumus, par kuriem projekta starpposma pārskata vai noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs pilnībā samaksāts un kas būs komersanta īpašumā.

22. Tiek atbalstītas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām un ir samērīgas un pamatotas.

23. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir atkarīga no projekta īstenošanas vietas. Atbalsta intensitāte ir:

23.1. 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekts tiek īstenots pierobežas teritorijā (2.pielikums);

23.2. 40 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekts tiek īstenots pārējās īpaši atbalstāmajās teritorijās.

24. Komersants vienā projektu iesniegumu atlases kārtā drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu. Katru nākamo projekta iesniegumu drīkst iesniegt tikai pēc iepriekšējā projekta pabeigšanas un noslēguma pārskata iesniegšanas.

25. Vienam komersantam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs ir 70000 latu.

26. Aktivitātes ietvaros sniegto atbalstu projektiem neapvieno ar citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros sniegto atbalstu. Izņēmuma kārtā var apvienot atbalstus attiecībā uz tām pašām atbalstāmajām izmaksām, ievērojot šādus nosacījumus:

26.1. atbalstu projektiem citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros sniedz garantijas, aizdevumu vai riska kapitāla investīciju veidā;

26.2. šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti attiecina uz kopējo atbalsta summu, un tā nepārsniedz šajos noteikumos noteikto neatkarīgi no tā, vai atbalsts tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.

27. Projekta noslēguma pārskatu iesniedz aģentūrā ne vēlāk kā divus gadus pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas ar aģentūru.

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

28. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek vismaz četrās kārtās. Katra nākamā kārta tiek uzsākta ne agrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana iepriekšējā kārtā. Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums tiek sadalīts šādi:

28.1. pirmā kārta - 9400706 lati;

28.2. otrā kārta - 6267138 lati;

28.3. trešā kārta - 4700353 lati;

28.4. ceturtā kārta - atlikušais finansējums.

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu aģentūra, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

29.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

29.2. aģentūras mājaslapā internetā - www.liaa.gov.lv;

29.3. Finanšu ministrijas administrētajā mājaslapā internetā - www.esfondi.lv.

30. Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina vismaz mēnesi, pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, norādot sākuma un beigu termiņu, kā arī attiecīgajā kārtā pieejamo finansējumu.

31. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, projekta iesniedzējs aģentūrā iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

31.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums);

31.2. šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem dokumentiem.

32. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniski. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz aģentūrā vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt aģentūrā, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz aģentūras elektronisko pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu.

33. Projekta iesniegums atbilst šādām prasībām:

33.1. projekta iesnieguma veidlapa un dokumenti ir pilnībā aizpildīti un sagatavoti datorrakstā. Tie ir latviešu valodā un noformēti atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi". Ja projekta iesnieguma veidlapa nav aizpildīta datorrakstā un latviešu valodā, projekta iesniegumu neizskata un par to rakstiski informē projekta iesniedzēju;

33.2. ja dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".

34. Ja projekta iesniegums ir papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (oriģinālu un kopiju). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz caurauklotu, sanumurētu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar komersanta zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājumu par dokumentu kopiju pareizību, dokumenta autoru, datumu, izstrādāšanas vietu un parakstu. Uz oriģināla eksemplāra pirmās lapas ir norāde "Oriģināls", uz kopijas pirmās lapas - "Kopija". Ja projekta iesniegumi nav iesniegti divos eksemplāros un nav cauraukloti, projekta iesniegumu neizskata un par to rakstiski informē projekta iesniedzēju. Šo noteikumu 5.pielikumā minēto projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli iesniedz atsevišķi.

35. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, tas atbilst šādām prasībām:

35.1. tas ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

35.2. tas ir izstrādāts EDOC, DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

35.3. projekta iesnieguma veidlapa un visi dokumentu oriģināli ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu.

36. Ja projekta iesniegums tiek sūtīts pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Ja rodas šaubas, projekta iesniedzējam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā.

37. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, nosūtot uz aģentūras elektroniskā pasta adresi, par iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām, bet aģentūrai pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām.

38. Projekta iesniegumus neizskata, ja tie iesniegti pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām, un par to rakstiski informē projekta iesniedzēju.

39. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot projekta iesniegumu un, ja tas ir apstiprināts, uzglabāt (oriģinālu vai tā atvasinājumu) līdz 2021.gada 31.decembrim.

40. Aģentūra 15 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

41. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina vērtēšanas komisija. Komisiju izveido sadarbības iestādes vadītājs. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

42. Sadarbības iestāde apstiprina komisijas darbības kārtību.

43. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, tiek uzskatīts, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums, izņemot šo noteikumu 44.3.1.apakšpunktā minēto gadījumu.

44. Aģentūras direktors, pamatojoties uz komisijas atzinumu, pieņem:

44.1. lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

44.1.1. projekta iesniegums atbilst visiem kritērijiem, kurus vērtē ar "jā" vai "nē" (6.pielikuma administratīvie un atbilstības kritēriji), izņemot šo noteikumu 44.3.1.apakšpunktā minēto gadījumu;

44.1.2. projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 36 punktus kritērijos, kurus vērtē ar punktiem (6.pielikuma kvalitātes kritēriji);

44.1.3. projekta iesniegums izsludinātās kārtas finansējuma ietvaros ir saņēmis lielāku punktu skaitu, salīdzinot ar citiem projektu iesniegumiem (6.pielikuma kvalitātes kritēriji). Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, tad, pieņemot lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar zemāku teritorijas attīstības indeksu. Ja vairāki projektu iesniegumi ir ar vienādu teritorijas attīstības indeksu, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar mazāku atbalsta intensitāti. Ja vairāki projektu iesniegumi ir ar vienādu teritorijas attīstības indeksu un pieprasīto atbalsta intensitāti, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kam ir lielāka pozitīvā ietekme uz prioritāti - ilgtspējīga attīstība;

44.2. lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

44.2.1. projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 6.pielikumā (1.1. un 1.3.projekta iesniedzēja atbilstības kritērijam, 2.1.2.projekta nozares atbilstības kritērijam, 1., 2. un 7.administratīvajam kritērijam);

44.2.2. projekta iesniegums nav saņēmis nevienu punktu (0 punktu) šo noteikumu 6.pielikuma kvalitātes kritēriju 1.punktā minētajā projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijā;

44.2.3. sarindojot projekta iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam (6.pielikuma kvalitātes kritēriji), projekta iesniegums ir saņēmis mazāku punktu skaitu un izsludinātās kārtas finansējuma ietvaros tam vairs nepietiek līdzekļu;

44.3. lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu. Var būt šādi nosacījumi:

44.3.1. precizēt projekta iesniegumu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kurus vērtē ar "jā" vai "nē", izņemot šo noteikumu 44.2.1.apakšpunktā noteiktos gadījumus;

44.3.2. precizēt projekta iesnieguma izmaksu tāmi, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas. Precizējot tāmi, attiecināmo izmaksu kopsummu, atbalsta apjomu un intensitāti nedrīkst palielināt;

44.3.3. sniegt papildu informāciju, ja projekta iesniegumā ietvertā informācija nav pilnīga vai tā ir neskaidra;

44.3.4. no projekta attiecināmajām izmaksām izslēgt izmaksas, kas šo noteikumu 20.punktā noteiktas kā neattiecināmas;

44.3.5. precizēt atbalsta apjomu atbilstoši šo noteikumu 23., 25. un 26.punkta prasībām;

44.3.6. precizēt projekta īstenošanas laiku;

44.3.7. apliecināt nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu samaksu pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

44.3.8. noformēt projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 33., 34. un 35.punkta prasībām.

45. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu aģentūra norāda un pieprasa informāciju, kas minēta šo noteikumu 44.3.apakšpunktā.

46. Aģentūras lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nedrīkst būt garāks par trim kalendāra mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Ja minētie nosacījumi noteiktajā termiņā netiek izpildīti, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu, un aģentūra sagatavo un nosūta projekta iesniedzējam atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu neizpildi.

47. Šo noteikumu 46.punktā minēto termiņu nepagarina.

48. Laužot projekta īstenošanas līgumu, aģentūra no projekta iesniedzēja pieprasa atmaksāt pilnā apmērā izmaksāto atbalsta finansējumu.

49. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt vai pārsūdzēt pieņemtos lēmumus un šo noteikumu 46.punktā minēto atzinumu, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums.

VII. Projekta īstenošana un atbalsta saņemšana

50. Aģentūra projekta iesniedzējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.

51. Projekta iesniedzējs var saņemt atbalsta finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

51.1. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un projekta iesniedzējs ar aģentūru ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

51.2. projekta īstenošanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

51.3. līgums par projekta īstenošanu noslēgts, pirms projekta iesniedzējs ir uzsācis projekta atbalstāmo darbību veikšanu, izņemot šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minēto gadījumu;

51.4. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu (ieņēmumu un izdevumu) grāmatvedības uzskaite atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.537 "Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā";

51.5. ir sagatavots un projekta īstenošanas līgumā paredzētajā laikā iesniegts aģentūrā noslēguma vai starpposma pārskats (7.pielikums). Pārskatam ir pievienotas dokumentu kopijas saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu;

51.6. pēc aģentūras veiktās uzraudzības pārbaudes un noslēguma vai starpposma pārskata pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām.

52. Aģentūra proporcionāli samazina atbalsta summu šādos gadījumos:

52.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

52.2. nav īstenota kāda no projekta īstenošanas līgumā paredzētajām aktivitātēm, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

52.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

52.4. projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir nepamatoti augstas;

52.5. projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā ir maldinājis aģentūru, sniedzot nepatiesu informāciju.

53. Aģentūrai ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju.

54. Aģentūrai ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

55. Maksājumus veic ar bezskaidras naudas norēķiniem atsevišķā īpaši projekta īstenošanai atvērtā projekta iesniedzēja bankas kontā, kurš norādīts maksājuma pieprasījumā.

56. Projekta ieviešanas laikā projekta iesniedzējs var saņemt finansējumu ne vairāk kā divās daļās. Starpposma maksājumu var saņemt, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus.

57. Starpposma maksājumu var pieprasīt tikai pēc tādu projektā paredzēto darbību pabeigšanas, kurās ir veikti sākotnējie ieguldījumi.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.798
Nozaru saraksts, kurām nav paredzēts atbalsts

Neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komersantu ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komersanti piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja norādīts citādi.

I. Tērauda rūpniecība

1. Atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.-2013.gadam 1.pielikumam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 54, 04.03.2006., 33.-34.lpp.) tērauda rūpniecības nozares ierobežojums ir attiecināms uz komersantiem, kas ražo šādus produktus:

Nr.
p.k.

Izstrādājums

Kombinētās nomenklatūras kods (KN 2007)1

1.1.

Čuguns

7201

1.2.

Ferosakausējumi

7202 11 20; 7202 11 80; 7202 99 10

1.3.

Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti

7203

1.4.

Dzelzs un neleģētais tērauds

7206

1.5.

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 12,
7207 19 80, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32,
7207 20 52, 7207 20 80

1.6.

Dzelzs vai neleģētā tērauda plakani velmējumi

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00,
7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54 00, 7208 90, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17,
7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90, 7210 11 00, 7210 12, 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 50 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 70, 7210 90, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7211 23, 7211 29 00, 7211 90, 7212 10, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 40, 7212 50, 7212 60 00

1.7.

Dzelzs vai neleģētā tērauda karsti velmēti stieņi brīvi tītos saišķos

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

1.8.

Pārējie dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 00

1.9.

Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 00

1.10.

 Nerūsējošs tērauds

7218 10 00; 7218 91 10; 7218 91 80; 7218 99 11; 7218 99 20

1.11.

Nerūsējošā tērauda plakani velmējumi

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35,
7219 90, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20, 7220 90

1.12.

Nerūsējošā tērauda stieņi

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 90

1.13.

Citāda leģētā tērauda plakani velmējumi

7225 11 00, 7225 19, 7225 30, 7225 40, 7225 50, 7225 91 00,
7225 92 00, 7225 99 00, 7226 11 00, 7226 19, 7226 20 00, 7226 91, 7226 92 00, 7226 99

1.14.

Citāda leģētā tērauda stieņi

7224 10, 7224 90 02, 7224 90 03, 7224 90 05, 7224 90 07, 7224 90 14, 7224 90 31, 7224 90 38, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49,
7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60, 7228 70, 7228 80 00

1.15.

Rievkonstrukcijas

7301 10 00

1.16.

Sliedes un gulšņi

7302 10 21, 7302 10 23, 7302 10 29, 7302 10 40, 7302 10 50,
7302 10 90, 7302 40 00, 7302 90 00

1.17.

Bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

7303 00; 7304

1.18.

Metināta dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

7305

Piezīme. 

Komisijas regula (EK) Nr. 1549/2006 (2006.gada 17.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 301, 31.10.2006., 448.-472.lpp.).

II. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare

2. Atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.-2013.gadam 2.pielikumam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 54, 04.03.2006., 35.lpp.) ierobežojums attiecas uz komersantiem, kuri iesaistīti šādos mākslīgo šķiedru ražošanas palīgprocesos:

2.1. visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūzija vai teksturēšana;

2.2. polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā iekārtu izmantošanā ir apvienota ar ekstrūziju;

2.3. jebkādi palīgprocesi, kuri saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas vai teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic projekta iesniedzējs vai cits tās pašas grupas komersants, un kuri attiecīgajā komercdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām.

3. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare ietilpst Eiropas Savienības Ekonomiskās darbības statistisko klasifikāciju (turpmāk - NACE) 1.1.red. grupā 24.7 "Sintētisko šķiedru ražošana" (NACE 2.red. grupā 20.6 "Sintētisko šķiedru ražošana"). 

III. Lauksaimniecības produktu ražošanas nozare

4. Ierobežojums attiecas uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, kā arī to produktu ražošanu un tirdzniecību, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 1987.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 1898/87 par to apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto piena un piena produktu tirdzniecībā, 3.panta 2.punktā (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 182, 03.07.1987., 36.lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994.gada Pievienošanās aktu). 

IV. Zivsaimniecības un akvakultūras nozare

5. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. B sekciju "Zvejniecība" (NACE 2.red. 03.nodaļu "Zivsaimniecība").

V. Ogļu rūpniecības nozare

6. Atbilstoši Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulai Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 205, 02.08.2006., 1.-8.lpp.) ogles tiek definētas kā augstas kvalitātes, vidējas kvalitātes, kā arī zemas kvalitātes A un B kategorijas ogles ANO Eiropas Ekonomikas komisijas izstrādātās starptautiskās ogļu kodifikācijas sistēmas nozīmē (Starptautiskā vidējas kvalitātes un augstas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1998), Ogļu slāņa starptautiskā klasifikācija (1998) un Starptautiskā zemas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1999)).

7. Ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 1.1.red. grupā 10.1 "Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija" un grupā 10.2 "Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija" (NACE 2.red. nodaļā 05 "Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve").

VI. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozares

8. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. grupu 15.9 "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 15.97 "Iesala ražošana" un klasi 15.98 "Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana" (NACE 2.red. 11.nodaļā "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana").

VII. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozare

9. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. 16.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 2.red. 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana").

VIII. Kuģu būves nozare

10. Atbilstoši Nostādnēm par valsts atbalstu kuģu būvei (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 317, 30.12.2003., 11.lpp.) kuģu būve tiek definēta kā pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve Kopienā.

11. Kuģu būves nozare ietilpst NACE 1.1.red. klasē 35.11 "Kuģu būve un remonts" (NACE 2.red. klasē 30.11 "Kuģu un peldošo iekārtu būve").

IX. Tirdzniecības nozare

12. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. G sekciju "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts" (NACE 2.red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts").

X. Finanšu starpniecības nozare

13. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. J sekciju "Finanšu starpniecība" (NACE 2.red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības").

XI. Komercpakalpojumu nozare

14. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. 70.nodaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 71.nodaļu "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana" (NACE 2.red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings").

XII. Azartspēļu nozare

15. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. klasi 92.71 "Azartspēles un derības" (NACE 2.red. 92.nodaļu "Azartspēles un derības").

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.798
Pierobežas teritorijas

Nr.
p.k.

Rajons

Teritorija

1.

Daugavpils rajons

Demenes pagasts

Skrudalienas pagasts

Salienas pagasts

2.

Krāslavas rajons

Kaplavas pagasts

Piedrujas pagasts

Indras pagasts

Robežnieku pagasts

Ķepovas pagasts

Bērziņu pagasts

Šķaunes pagasts

3.

Ludzas rajons

Pasienes pagasts

Zilupes novads

Briģu pagasts

Ciblas novads

Blontu pagasts

Goliševas pagasts

Malnavas pagasts

Salnavas pagasts

4.

Balvu rajons

Baltinavas pagasts

Šķilbēnu pagasts

Vecumu pagasts

Žīguru pagasts

5.

Alūksnes rajons

Liepnas pagasts

Pededzes pagasts

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.798

01.JPG (69853 bytes)

02.JPG (94726 bytes)

03.JPG (87172 bytes)

04.JPG (104793 bytes)

05.JPG (91591 bytes)

06.JPG (99525 bytes)

07.JPG (86202 bytes)

08.JPG (65153 bytes)

09.JPG (87356 bytes)

10.JPG (22835 bytes)

 

5. Projekta iesniedzēja apliecinājums

5.1. Projekta iesniedzēja atbilstība:

5.1.1. projekta iesniedzējs ir komersants. Ja komersants reģistrēts kā kapitālsabiedrība, projekta iesniedzēja pamatkapitālā jābūt vairāk nekā 75 % privātā kapitāla daļu;

5.1.2. projekta iesniedzējs nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā;

5.1.3. projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

5.1.4. projekta iesniedzējs nav sniedzis nepatiesu informāciju valsts aģentūrai "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanu;

5.1.5. projekta iesniedzējs nav veicis darbības, par kurām komersantam piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

5.1.6. projekta ietvaros veiktie ieguldījumi tiks izmantoti tikai komersanta vajadzībām, tie tiks iekļauti komersanta aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi, vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas paliks komersanta īpašumā un netiks nodoti lietošanā trešajām personām. Ieguldījumi tiks iegādāti no trešajām personām un tiks saistīti ar jauna komersanta izveidi vai esoša komersanta paplašināšanu, tā produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu.

5.2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

5.2.1. šīs aktivitātes ietvaros sniegto atbalstu neapvieno ar citas aktivitātes vai individuālā atbalsta projekta ietvaros sniegto atbalstu, izņemot Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr.798 "Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" ieviešanas kārtība" 26.punktā minētos gadījumus. Citas aktivitātes vai individuālā atbalsta projekta ietvaros atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai šīs aktivitātes ietvaros;

5.2.2. projekta iesniegumā norādītās atbalstāmās darbības nav uzsāktas un attiecināmās izmaksas nav radušās pirms līguma noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju un valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", izņemot Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr.798 "Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" ieviešanas kārtība" 18.1.apakšpunktā minēto gadījumu;

5.2.3. projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

5.2.4. projekta iesniegumā ietvertās izmaksas atbilst sākotnējo ieguldījumu definīcijai;

5.2.5. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos projektā paredzētajām darbībām tiks veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

5.3. Atbilstība Eiropas Savienības horizontālajām prioritātēm:

Projektu īstenojot, tiks ievērotas horizontālās prioritātes: informācijas sabiedrība, teritorijas līdzsvarota attīstība, vienādas iespējas, ilgtspējīga attīstība, makroekonomiskā stabilitāte. Projekts negatīvi neietekmēs šīs horizontālās prioritātes.

5.4. Projekta atbilstība:

5.4.1. visi aģentūrā iesniegtie projekta iesnieguma eksemplāri satur identisku informāciju un atbilst projekta iesniedzēja rīcībā esošajam projekta iesniegumam;

5.4.2. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un ir patiesa. Projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

5.4.3. projekta iesniedzējam nav zināmi iemesli, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana. Projektā noteiktās saistības iespējams veikt termiņos, kas noteikti normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas dienā ir izlietots.

Apzinos, ka, sniedzot nepatiesu informāciju, administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret projekta iesniedzēju.

Atbildīgā amatpersona

Vārds, uzvārds

Datums un vieta

Paraksts

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.798
Iesniedzamo dokumentu saraksts

Nr. p.k.

Iesniedzamais dokuments

Iesniedzams dokumenta oriģināls vai kopija

oriģināls

kopija

1.

Deklarācija par komersanta atbilstību sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka komercdarbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīkā, mazā un vidējā komersanta definīcijai

X

2.

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa* par nodokļu samaksu un komersanta vidējo strādājošo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem) vai piekrišanas vēstule, kurā projekta iesniedzējs pilnvaro aģentūru no Valsts ieņēmumu dienesta pieprasīt šo informāciju (5.pielikums)

X

3.

Būvprojekts, kas akceptēts saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 9.punktā minēto lēmumu, ko izdevusi būvvalde vai cita institūcija Būvniecības likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā (ja projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļautas būvniecības izmaksas un būvprojekts ir sagatavots pirms projekta iesnieguma iesniegšanas).**

Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.1 apakšnodaļā minētajos gadījumos jāiesniedz noteikumu 40.2 punktā minētie dokumenti un apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par ieceres akceptēšanu (ja projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļautas būvniecības izmaksas)

X

4.

Būvniecības izmaksu tāme (ja projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļautas būvniecības izmaksas un būvprojekts ir sagatavots pirms projekta iesnieguma iesniegšanas)***

X

5.

Gada pārskats**** par pēdējiem diviem noslēgtajiem pārskata gadiem ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu vai gada ienākumu deklarācija (ar pielikumiem) par pēdējiem diviem pārskata gadiem ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu*****

X

6.

Zemesgrāmatā reģistrētas īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz līdz trim gadiem pēc projekta pabeigšanas) apliecinošs dokuments par īpašumu, kurā tiks veikti sākotnējie ieguldījumi

X

1. * Dokuments projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par 30 kalendāra dienām.

2. ** Būvprojektu pēc satura un formas iesniedz atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumu Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"" prasībām, iesietu ar sanumurētām lapām un cauršūtu.

3. *** Būvniecības izmaksu tāmē norāda un nodala visas izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās un projekta neattiecināmajās izmaksās.

4. **** Ja individuālā komersanta apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 200000 latu, tam jāiesniedz finanšu pārskats.

5. *****Jaundibinātam komersantam jāiesniedz operatīvais finanšu pārskats, uz kura pamata, iesniedzot projekta iesniegumu, tika noteikta atbilstība sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai.

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.798
11.JPG (51790 bytes)
Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.798
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

I. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Punkti

1.

Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte

(jābūt izpildītiem visiem nosacījumiem)

0 vai 20

1.1.

Plānotie izdevumi nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos: tiek vērtēts, vai noteiktais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs projekta iesniedzēja saimniecisko darbību un vai izvirzītais projekta mērķis ir skaidri definēts un atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam

20

1.2.

Attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai: tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai

1.3.

Attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu: tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm

1.4.

Plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti (Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr.798 "Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" ieviešanas kārtība" (turpmāk - noteikumi) 3.pielikuma 4.4.sadaļa)

2.

Projekta ieviešanas nozare

2.1.

Projekti, kuri tiek ieviesti šādās nozarēs:

Apstrādes rūpniecība (NACE 1.1.red. D sekcija, NACE 2.red. C sadaļa);

Datorpakalpojumi un ar datoriem saistītas darbības (NACE 1.1.red. K sekcijas 72.nodaļa, NACE 2.red. J sadaļas 62. un 63.nodaļa);

Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs (NACE 1.1.red. K sekcijas 73.1.grupa, NACE 2.red. M sadaļas 72.1.grupa);

Tehniskās pārbaudes, mērījumi un analīze (NACE 1.1.red. K sekcijas 74.3.grupa, NACE 2.red. M sadaļas 71.2.grupa)

18

2.2.

Projekts tiek ieviests atbalstāmajā nozarē, kura nav minēta šī pielikuma 2.1.punktā

10

3.

Kvalitātes kritēriji pa horizontālajām prioritātēm

3.1.

Horizontālā prioritāte "Teritorijas līdzsvarota attīstība";
Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss

3.1.1.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir no -2 līdz -1,5

40

3.1.2.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir no -1,49 līdz -1

30

3.1.3.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir no -0,99 līdz -0,5

20

3.1.4.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir no -0,49 līdz 0

10

3.1.5.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir lielāks par 0

0

3.2.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"
Pieprasītā atbalsta intensitāte: samazinot intensitāti par 1 procentpunktu, tiek saņemts novērtējums - 1 punkts

18

3.3.

Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

3.3.1.

Projektā tiek veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

2

3.3.2

Projektā netiek veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

0

3.4.

Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

3.4.1.

Projektu īstenojot, tiek samazināta slodze uz vidi kādā no šiem veidiem: - nodrošināta ekonomiska energoresursu izmantošana

- paredzēta atkritumu rašanās optimizācija

- ieviestas ražošanas un pārstrādes metodes, kuras samazina ietekmi uz vidi produktu dzīves ciklā

- ievēroti "zaļā iepirkuma" principi

2

3.4.2.

Projektu īstenojot, netiek samazināta slodze uz vidi

0

II. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Jā/Nē

1.

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

1.1.

Projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām

1.2.

Projekta iesniedzējs neatbilst noteikumu 10.2.2.apakšpunktā minētajam

1.3.

Projekta iesniedzējs neatbilst noteikumu 10.2.1.apakšpunktā minētajam

1.4.

Projekta iesniegums atbilst noteikumu 10.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām

1.5.

Projektu plānots pabeigt divu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas

2.

Projekta atbilstības kritēriji

2.1.

Projekta nozares atbilstības kritēriji

2.1.1.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir noteikta saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.)

2.1.2.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir atbalstāma.

Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts, ir:

1. Tērauda rūpniecība

2. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare

3. Lauksaimniecības produktu ražošanas nozare

4. Zivsaimniecības un akvakultūras nozare

5. Ogļu rūpniecības nozare

6. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozares

7. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozare

8. Kuģubūves nozare

9. Tirdzniecības nozare

10. Finanšu starpniecības nozare

11. Komercpakalpojumu nozare

12. Azartspēļu nozare

2.2.

Projekta izmaksu atbilstības kritēriji

2.2.1.

Projekta attiecināmās izmaksas atbilst noteikumos minētajiem attiecināmo izmaksu veidiem

2.2.2.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ir ievēroti aktivitātē noteiktie attiecināmo izmaksu ierobežojumi

2.2.3.

Pieprasītais atbalsta apmērs ir aprēķināts pareizi

2.2.4.

Pieprasītais atbalsta apjoms nepārsniedz 70000 latu vienam projekta iesniedzējam aktivitātes ietvaros

III. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē

1.

Projekta iesniedzējs attiecīgajā kārtā ir iesniedzis tikai vienu projekta iesniegumu

2.

Projekta iesniegums aktivitātes ietvaros ir iesniegts tikai pēc iepriekšējā projekta pabeigšanas un noslēguma (starpposma) pārskata iesniegšanas

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

4.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

5.

Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

6.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

7.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

8.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats (LVL)

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.798

01.JPG (38516 bytes)

02.JPG (108546 bytes)

03.JPG (34972 bytes)

5. ATTIECINĀMO IZMAKSU DEKLARĀCIJA

Projekta izmaksu pozīcijas

Izmaksas saskaņā ar projekta izmaksu tāmi
(LVL)

Iepriekšējos pieprasījumos deklarētās
izmaksas (LVL)

Rēķina numurs, datums

Maksājuma dokumenta numurs, datums

Šajā pieprasījumā deklarētās izmaksas (LVL)

Visu
pieprasījumu izmaksu summa kopā
(3+6)
(LVL)

Atlikusī
izmaksu
summa
(LVL)

1

2

7

8

 ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

             
               

1. Iekārtu iegāde

             

1.1. iekārtu iegādes izmaksas

             

1.1.1.

             

...

             

Kopā (1.)

             
               

2. Ēku un būvju rekonstrukcija un būvniecība

             

2.1. būvprojekta izstrādes izmaksas (ne vairāk kā 6 % no būvniecības tāmes kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas)

             

2.2. ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas

             

Kopā (2.)

             
               

3. Nemateriālie ieguldījumi

             

3.1. programmatūru iegādes un uzstādīšanas izmaksas

             

3.1.1.

             

...

             

3.2. patentu un licenču iegādes izmaksas

             

3.2.1.

             

...

             

Kopā (3.)

             

I. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

   

 X

     

Intensitāte (%)

 

X

X

X

 

X

X

ATBALSTA SUMMA

   

X

X

     

NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

             
               

1.

             

1.1.

             

...

             

Kopā (1.1.+...)

             
               

2.

             

2.1.

             

...

             

Kopā (2.1.+...)

             

  

             

3. PVN attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām

   

X

X

     

3.1. PVN attiecināmajām izmaksām1

   

X

X

     

3.1.1. iekārtu iegādes izmaksas

   

X

X

     

3.1.2. ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas

             

 ...

             

3.1.3. programmatūras, licenču un patentu iegādes izmaksas

             

 ...

             

Kopā (3.1.1.+3.1.2.+...)

             

  

             

3.2. PVN neattiecināmajām izmaksām

   

X

X

     

3.2.1.

             

3.2.2.

             

 ...

             

Kopā (3.2.1.+3.2.2.)

             

Kopā (3.1.+3.2.)

             

II. Kopējās projekta neattiecināmās izmaksas

   

X

X

     

III. Kopējās projekta izmaksas

   

X

X

     

 

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā

%

1. Finansējuma saņēmēja paša resursi

 

2. Aizņēmums no kredītiestādes

 

3. Citi

 

Kopā (1.+ 2.+ 3.):

 

 

Piezīme.

Attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas norāda bez PVN. PVN norāda šīs sadaļas 3.punktā "PVN attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām" sadalījumā pa norādītajām pozīcijām.

II. GRĀMATVEDĪBAS KONTU PLĀNS

Šajā sadaļā ir jāpievieno vadītāja apstiprināta kontu plāna2 (no grāmatvedības metodikas) kopija.

Piezīme.

2 Kontu plāns, kurā ir ietverti ar projekta īstenošanu saistītie konti vai subkonti, ir jāapstiprina ne vēlāk kā dienā, kad ir noslēgts līgums ar aģentūru.

Ja tiek iesniegts starpposma pārskats, kontu plāna kopiju aģentūrā iesniedz vienu reizi kopā ar starpposma pārskatu.

III. PROJEKTA IEVIEŠANAS TEHNISKAIS PROGRESS

1. Projekta aktivitāšu īstenošana

Norādīt projekta aktivitāšu (saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu) aprakstu, rezultātus un faktisko īstenošanas laikposmu.

3.1.1.tabula

Posms vai aktivitātes nosaukums

Aktivitāšu īstenošanas laika grafiks

Aktivitātes norises vietas adrese

projekta īstenošanas 1.gads

projekta īstenošanas 2.gads

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Posmi3

I posms

                                                 

II posms

                                                 

Aktivitātes4

1.aktivitāte

                                                 

2.aktivitāte

                                                 

3.aktivitāte

                                                 

...

                                                 

3.1.2.tabula

Aktivitātes nosaukums4

Aktivitātes apraksts

Rezultāts

___. aktivitāte

   

...

   
     
     
     

Piezīmes.

3 Informācija par posmiem nav jāsniedz, ja finansējuma saņēmējs nevēlas saņemt starpposma maksājumu.

4 Noslēguma pārskatā aktivitāšu nosaukumam un skaitam jāsakrīt ar norādītajām aktivitātēm projekta iesniegumā. Starpposma pārskatā jābūt uzrādītām tikai tām aktivitātēm, par kurām finansējuma saņēmējs starpposma maksājuma ietvaros vēlas saņemt finansējumu.

2. Informācijas un publicitātes pasākumi

3.2.1.tabula

Informatīvie un komunikācijas materiāli (t.sk. drukātie materiāli u.tml.)5

Vieta6

Uzstādīšanas periods vai publicēšanas periods7

Papildu informācija

 □ informatīvā plāksne

     

 □ plāksne telpās

     

 □ informācijas stendi

     

 □ preses relīzes

     

 □ informēšana plašsaziņas līdzekļos

     

 □ informācija mājaslapā internetā

     

 □ citi ___________(norādīt)

     

Uzmanību! Iesniedzot noslēguma vai starpposma pārskatu, kopā ar to jāiesniedz arī apliecinājumi 3.2.1.tabulā norādītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem (piemēram, informatīvo objektu fotogrāfijas, publikāciju un informatīvo sludinājumu kopijas, atsauces uz mājaslapu adresēm u.tml.).

Piezīmes.

5 Vajadzīgo atzīmēt

6 Piemēram, veids - izdales materiāli, bukleti, preses relīzes, reklāmas rullītis u.c.; vieta - plašsaziņas līdzekļa nosaukums u.c.

7 Periods projekta īstenošanas laikā, kad tika izmantoti (publicēti) informatīvie un komunikācijas materiāli

3. Uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veiktie auditi

Sniedziet informāciju par Latvijas Republikas un Eiropas Kopienu uzraudzības, kontroles un audita institūciju pārstāvju apmeklējumiem un veiktajiem auditiem pārskata periodā! Kādi norādījumi un ieteikumi saņemti no minētajām institūcijām?

3.3.1.tabula

 

Uzmanību! Šajā tabulā nav jānorāda aģentūras veiktās pārbaudes un apmeklējumi.

IV. APLIECINĀJUMS IZMAKSU SERTIFICĒŠANAI

1. Saskaņā ar maksājumu pieprasījumā deklarētajām attiecināmām izmaksām apstiprinu, ka:

1.1. Projekta īstenošanas laikā attiecināmās izmaksas veiktas saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu, tieši piemērojamiem Eiropas Kopienas tiesību aktiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības struktūrfondu jomā un līgumu ar finansējuma saņēmēju un aģentūru. Maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas ir samaksātas, attaisnojošie dokumenti ir pieejami.

1.2. Izmaksas tika veiktas attiecīgā līgumā noteiktajā izmaksu periodā.

1.3. Projekta ietvaros veiktie ieguldījumi tiks izmantoti tikai komersanta vajadzībām, tie tiks iekļauti komersanta aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi, vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas paliks komersanta īpašumā un netiks nodoti lietošanā trešajām personām. Ieguldījumi ir iegādāti no trešajām personām, ir saistīti ar jauna komersanta izveidi vai esoša komersanta paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu.

1.4. Ja iesniegts noslēguma pārskats, projekta iesniegumā norādītais projekta mērķis ir sasniegts.

1.5. Ieviešot projektu, ir ievēroti normatīvie akti par Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts atbalsta piešķiršanu un iepirkumu veikšanu pasūtītāja finansētajiem projektiem.

1.6. Projektam ir pozitīva vai neitrāla ietekme uz horizontālajām prioritātēm - informācijas sabiedrība, teritorijas līdzsvarota attīstība, vienādas iespējas, ilgtspējīga attīstība, makroekonomiskā stabilitāte.

1.7. Normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

1.8. Ir ievērota publicitāte un vizuālā identitāte atbilstoši normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes jomā.

1.9. Visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstoši grāmatvedības konti un subkonti, un ir atvērts atsevišķs bankas konts.

1.10. Informācija par darījumiem ir reģistrēta (pēc iespējas) elektroniski un ir pieejama pēc kompetento iestāžu pieprasījuma.

1.11. Ir nodrošināta audita izsekojamība.

1.12. Visi ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli tiks glabāti līdz 2021.gada 31.decembrim.

2. Apzinos, ka aģentūra, valsts atbildīgās iestādes un Eiropas Komisija, ja nepieciešams, veic finanšu kontroles.

3. Apliecinu, ka:

3.1. Šajā noslēguma vai starpposma pārskatā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

3.2. Šis noslēguma vai starpposma pārskats ir sagatavots atbilstoši starp aģentūras un finansējuma saņēmēju noslēgtā līguma nosacījumiem un atbilstoši noslēguma vai starpposma pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas nosacījumiem (ERAF).

3.3. Aģentūrā iesniegtā noslēguma vai starpposma pārskata kopija pilnībā atbilst iesniegtajam noslēguma vai starpposma pārskata oriģinālam.

04.JPG (14543 bytes)

*Finansējuma saņēmēja amatpersona, kurai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra komercreģistra izziņu ir paraksta tiesības.

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.798
Attiecināmās izmaksas un izmaksas apliecinošie dokumenti

Nr.
p.k.

Attiecināmās izmaksas (izmaksu pozīcijas)

Pēc projekta īstenošanas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniedzamo dokumentu kopijas1 un pārskati 2

1. Iekārtu iegāde

1.1.

Iekārtu iegādes izmaksas

1. Ar piegādātāju(-iem) noslēgtais līgums(-i), kuram kā neatdalāma sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme
2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)1
3. Bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka3 par projekta īstenošanas periodu

2. Ēku un būvju būvniecība un rekonstrukcija

2.1.

Būvprojekta izstrādes izmaksas

1. Ar pakalpojumu sniedzēju(-iem) noslēgtais līgums(-i), kuram kā neatdalāma sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme
2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)4
3. Bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka3 par projekta īstenošanas periodu
4. Projekta īstenošanu apliecinošs dokuments (būvprojekts būvniecībā)5

2.2.

Ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas

1. Ar pakalpojumu sniedzēju(-iem) noslēgtais līgums(-i), kuram kā neatdalāma sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme
2. Nodošanas-pieņemšanas aktsr 
3. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)4
4. Bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka3 par projekta īstenošanas periodu
5. Pieņemšanas komisijas akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā

3. Nemateriālie ieguldījumi

3.1.

Programmatūru iegādes un uzstādīšanas izmaksas

1. Līgums(-i) ar piegādātāju(-iem) (ja iespējams)
2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)4
3. Bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka3 par projekta īstenošanas periodu

3.2.

Patentu un licenču iegādes izmaksas

Piezīmes.

1 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniedz attiecināmo izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas, nevis oriģinālus.

2 Noslēguma vai starpposma pārskata pielikumi.

3 Bankā atver atsevišķu kontu projekta īstenošanai, iesniedz bankas konta apgrozījuma izdruku, kas apstiprināta ar bankas iestādes elektronisko parakstu vai bankas iestādes zīmogu un bankas darbinieka parakstu.

4 Darījumu apliecinošs dokuments var būt rēķins, faktūrrēķins, preču pavadzīme-rēķins (invoice, proforma-invoice).

5 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem (Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā") izveidotas pieņemšanas komisijas akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš
12.12.2007