Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.818

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 63.§)
Kārtība, kādā izveidojama komisija, lai izvērtētu iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izveidojama komisija, lai izvērtētu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma (turpmāk - likums) 5.panta sestās daļas 5., 8. un 12.punktā minētos iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka (turpmāk - biroja priekšnieks) atbrīvošanai no amata (turpmāk - komisija).

2. Komisiju izveido Ministru kabinets, ņemot vērā ģenerālprokurora vai Ministru prezidenta sniegto informāciju, kas pamato likuma 5.panta sestās daļas 5., 8. vai 12.punktā minētos iemeslus biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata.

II. Komisijas sastāvs

3. Komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kura sniedz Ministru kabinetam atzinumu par to, vai ir pamats biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata saskaņā ar likuma 5.panta sestās daļas 5., 8. vai 12.punktu.

4. Komisijas sastāvā ir:

4.1. ģenerālprokurors vai viņa īpaši pilnvarots virsprokurors;

4.2. Satversmes aizsardzības biroja direktors;

4.3. Drošības policijas priekšnieks;

4.4. Ministru kabineta pilnvarots ministrs;

4.5. Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs.

5. Komisijas pilnvaru laiks beidzas ar likuma 4.panta pirmajā daļā minētā Ministru kabineta ieteikuma apstiprināšanas dienu, ja Ministru kabinets nav lēmis citādi.

6. Komisiju vada ģenerālprokurors vai viņa īpaši pilnvarots virsprokurors. Komisijas vadītāja vietnieku pirmajā komisijas sēdē ievēlē komisijas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

III. Komisijas darbības principi un lēmumu pieņemšana

7. Komisijas sēdes sasauc komisijas vadītājs. Par kārtējo komisijas sēdi komisijas vadītājs informē komisijas locekļus vismaz vienu darbdienu pirms komisijas sēdes.

8. Sēdi vada komisijas vadītājs. Komisijas vadītāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda komisijas vadītāja vietnieks.

9. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdes ir atklātas, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no komisijas locekļiem un tiek nodrošināta to normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana, kas saistītas ar fizisko personu datu un valsts noslēpuma aizsardzību.

10. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.

11. Ja nepieciešams, uz sēdi var uzaicināt attiecīgās jomas speciālistus. Uzaicinātajiem speciālistiem nav balsstiesību, pieņemot komisijas lēmumu.

12. Komisijas vadītājs ir tiesīgs pieprasīt no valsts pārvaldes institūcijām un biroja priekšnieka jebkādu informāciju, kas nepieciešama likuma 5.panta sestās daļas 5., 8. vai 12.punktā minēto iemeslu izvērtēšanai.

13. Lēmumus komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss.

14. Komisija izvērtē iesniegto informāciju un dokumentus, kas pamato likuma 5.panta sestās daļas 5., 8. vai 12.punktā minētos iemeslus biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata, un, ja nepieciešams, uzklausa biroja priekšnieku, kā arī pieņem lēmumu par to, vai ir pamats biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata.

15. Komisija lēmumu noformē rakstiski atzinuma veidā. Atzinumā iekļauj lēmumu un tā pamatojumu. Komisija divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas atzinumu iesniedz Ministru prezidentam.

16. Ja komisija atzinumā norāda, ka ir konstatēti likuma 5.panta sestās daļas 5., 8. vai 12.punktā minētie iemesli, Ministru prezidents Ministru kabineta darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piecu darbdienu laikā iesniedz Ministru kabinetā ieteikuma projektu par biroja priekšnieka atbrīvošanu no amata.

17. Komisijas loceklis, kas nepiekrīt komisijas atzinumā norādītajam lēmuma pamatojumam, iebildumus iesniedz rakstiski, tos argumentējot. Protokolētājs par minēto faktu izdara attiecīgu atzīmi komisijas sēdes protokolā.

18. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta attiecīgās sēdes vadītājs, komisijas locekļi un protokolētājs.

19. Komisijas sēdes protokolu sēdes vadītājs nosūta komisijas locekļiem divu darbdienu laikā pēc komisijas sēdes.

20. Komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina Ģenerālprokuratūra.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis