Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.06.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.696

Rīgā 2007.gada 16.oktobrī (prot. Nr.58 6.§)
Tautas skaitīšanas komisijas nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Tautas skaitīšanas komisija (turpmāk - komisija) ir konsultatīva un koordinējoša institūcija.

2. Komisijas mērķis ir 2011.gada tautas skaitīšanas (turpmāk - tautas skaitīšana) sagatavošanas darbu un norises pārraudzība valstī.

II. Komisijas funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Komisijai ir šādas funkcijas:

3.1. koordinēt un izvērtēt tautas skaitīšanas sagatavošanas darbus un norises kārtību;

3.2. nodrošināt sekmīgu sadarbību starp valsts institūcijām.

4. Komisijai ir šādi uzdevumi:

4.1. izvērtēt tautas skaitīšanas sagatavošanas plānu, programmu, veidlapu, publikāciju plānu un provizoriskos rezultātus un sniegt priekšlikumus to izstrādātājiem;

4.2. izvērtēt priekšlikumus par valstī esošo reģistru datu izmantošanas iespējām tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas iegūšanai un sniegt ieteikumus to iesniedzējiem;

4.3. izskatīt ziņojumu projektus par tautas skaitīšanas sagatavošanas gaitu un rezultātiem un sniegt priekšlikumus šo dokumentu izstrādātājiem;

4.4. analizēt finanšu resursu izlietojuma efektivitāti.

5. Komisijai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt citu ekspertu un speciālistu viedokli jautājumos, kas saistīti ar tautas skaitīšanu;

5.2. pieprasīt ziņojumus un informāciju no Centrālās statistikas pārvaldes un citām tautas skaitīšanā iesaistītajām valsts institūcijām par tautas skaitīšanas sagatavošanas gaitu un norisi.

III. Komisijas izveidošana un tās sastāvs

6. Komisijas sastāvā ir:

6.1. ekonomikas ministrs (komisijas priekšsēdētājs);

6.2. Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieks (komisijas priekšsēdētāja vietnieks);

6.3. divi pārstāvji no Centrālās statistikas pārvaldes;

6.4. Finanšu ministrijas pārstāvis;

6.5. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

6.6. divi Latvijas Pašvaldību savienības ieteikti pašvaldību institūciju pārstāvji;

6.7. Latvijas Universitātes pārstāvis;

6.8. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pārstāvis;

6.9. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvis;

6.10. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis;

6.11. Satiksmes ministrijas pārstāvis;

6.12. valsts aģentūras "Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra" pārstāvis;

6.13. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis;

6.14. Valsts zemes dienesta pārstāvis;

6.15. (svītrots ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.469).

7. Komisijas pilnvaru laiks ir pieci gadi.

IV. Komisijas darba organizācija

8. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

9. Komisijas priekšsēdētājs:

9.1. organizē un vada komisijas darbu;

9.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina to darba kārtību;

9.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

10. Komisijas locekļiem ir tiesības ierosināt sasaukt komisijas sēdi. Komisijas priekšsēdētājs sasauc komisijas sēdi 14 dienu laikā pēc ierosinājuma saņemšanas.

11. Komisijas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

12. Komisijas locekļi par komisijas sēdi tiek informēti pa elektronisko pastu vismaz piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes.

13. Komisijas sekretārs piecu darbdienu laikā pēc komisijas sēdes visiem komisijas locekļiem pa elektronisko pastu un pēc pieprasījuma arī pa pastu nosūta saskaņošanai protokola projektu. Komisijas locekļi triju darbdienu laikā, sākot ar nākamo darbdienu pēc komisijas sēdes protokola projekta saņemšanas, pa elektronisko pastu saskaņo sēdes protokola projektu vai izdara tajā attiecīgus precizējumus. Ja triju darbdienu laikā pēc protokola projekta nosūtīšanas nav saņemti iebildumi, projektu uzskata par saskaņotu.

14. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

15. Komisijas sēžu protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs.

16. Komisijas sekretāra pienākumus pilda Centrālās statistikas pārvaldes norīkota persona.

17. Komisijas darbu tehniski nodrošina Centrālā statistikas pārvalde kārtējam gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
03.06.2009