Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Rēzeknē 2007.gada 27.aprīlī (prot. Nr.9, 16.p.)

Grozījumi 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums"

 

Veikt grozījumus 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums":

1. Izslēgt 9.8.punktu.

2. Papildināt nolikumu ar 10.6.punktu - "10.6. SIA "Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība".

3. Izslēgt no 13.2.punkta vārdus "darba grupu" un "pamatojoties uz domes
lēmumu".

4. Papildināt nolikumu ar 16.punktu - "16. Nepieciešamības gadījumā dome likuma "Par pašvaldībām" 21.panta.1.daļas 23.punkta kārtībā no pašvaldības darbiniekiem var izveidot darba grupas. Darbam minētajās darba grupās var pieaicināt citus speciālistus, kas nav pašvaldības darbinieki, nosakot tiem atlīdzību par darbu".

5. Izteikt 19.1.10.punktu šādā redakcijā -
"19.1.10. rīkojas ar administrācijas finanšu līdzekļiem pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros".

6. Izteikt 25.2.punktu šādā redakcijā -
"25.2. par zemes lietām, tajā skaitā par zemes nomu, izņemot:

- jau noslēgto nomas līgumu pagarināšanu;

- nomas līgumiem, kas tiek slēgti par pašvaldības nekustamā īpašuma nomu, kas atrodas uz citai personai piederošās zemes;

- pašvaldības zemes nomu, uz kuras atrodas citai personai piederošs nekustamais īpašums;

- par domājamo daļu nomu".

7. Izteikt 25.10.punktu šādā redakcijā -
"25.10. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, izmantošanu, par nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšanu, kuru termiņš ilgāks par trīs gadiem, vai arī pagarinot termiņus uz nākamajiem darbības gadiem, izņemot domājamo daļu nomu vai jau noslēgto nomas līgumu pagarināšanu".

8. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā -
"52. Lai nodrošinātu racionālu budžeta līdzekļu izlietojumu un pašvaldības interesēm atbilstošu līgumu noslēgšanu, visi līgumu projekti (izņemot darba līgumus, līgumus, kas tiek slēgti, veicot iepirkumu procedūras), kas pārsniedz 50000 (piecdesmit tūkstošus latu), pirms to noslēgšanas tiek skatīti domes sēdē.

Domes akcepta jeb pozitīva atzinuma gadījumā tiek slēgts attiecīgs līgums. Struktūrvienības 1 reizi mēnesī domes priekšsēdētājam sniedz pārskatu par veiktajiem un veicamajiem iepirkumiem".

9. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā -
"6. Rēzeknes pilsētas pašvaldības funkcijas un domes pieņemto lēmumu izpildi realizē domes administrācija un nozaru pārvaldes.

6.1. Domes administrāciju veido:

6.1.1. Kvalitātes vadības un iekšējā audita nodaļa,

6.1.2. Sabiedrisko attiecību nodaļa,

6.1.3. Priekšsēdētāja padomnieks,

6.1.4. Priekšsēdētāja palīgs,

6.1.5. Informācijas tehnoloģiju nodaļa, kurā ietilpst Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras daļa un Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības daļa,

6.1.6. Finanšu pārvalde, kurā ietilpst Norēķinu centrs, Pašvaldības budžeta grāmatvedība, Nodokļu nodaļa un Budžeta nodaļa,

6.1.7. Lietu pārvalde, kurā ietilpst Kanceleja un Iedzīvotāju pieņemšanas un apkalpošanas centrs,

6.1.8. Attīstības pārvalde "Rēzeknes Biznesa Centrs", kurā ietilpst Ekonomikas nodaļa, Plānošanas un informācijas nodaļa, Projektu nodaļa un Ārējo sakaru nodaļa,

6.1.9. Veselības nodaļa,

6.1.10. Nekustamā īpašuma nodaļa,

6.1.11. Centralizētās grāmatvedības nodaļa,

6.1.12. Personāla nodaļa,

6.1.13. Juridiskā nodaļa,

6.1.14. Dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa,

6.1.15. Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļa,

6.1.16. Būvvalde, kurā ietilpst Arhitektūras nodaļa, Būvinspekcijas nodaļa un Zemes ierīcības nodaļa,

kā arī šādas domes iestādes:

6.1.17. Bāriņtiesa,

6.1.18. Dzimtsarakstu nodaļa.

Šo struktūrvienību darbību reglamentē Rēzeknes pilsētas domes apstiprināti nolikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

02.06.2007
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.