Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.143

Jelgavā 2007.gada 25.janvārī

Grozījumi Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.89 "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Apstiprināti ar Jelgavas domes 25.01.2007. lēmumu Nr. 2/16

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 1.daļas 13.punktu,
likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 35.panta 4.daļu

 

Izdarīt Jelgavas pašvaldības 2005.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.89 "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi" šādus grozījumus:

1. svītrot 9.punktā vārdu "vidējās";

2. aizstāt 19.punktā skaitli "Ls 24" ar skaitli "Ls 27.00";

3. aizstāt 26.punktā skaitli "Ls 18.00" ar skaitli "Ls 27.00";

4. papildināt 26.punktu aiz vārda "izciešanas" ar vārdiem "un kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas Jelgavas pilsētā";

5. papildināt 28.punktu aiz vārdiem "palikušajiem bērniem" ar vārdiem "kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pašvaldība";

6. VII sadaļas nosaukumā svītrot vārdu "vidējās";

7. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pašvaldība, pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, tiek piešķirts ikmēneša pabalsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja viņi nepārtraukti turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un, saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, sekmīgi apgūst izglītības programmu, kā arī nav stājušies laulībā. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai";

8. aizstāt 34.punktā skaitli "Ls 75.00" ar skaitli "Ls 120.00";

9. izteikt 36.1.1.punktu šādā redakcijā:

"36.1.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 120.00, - Ls 60.00, ja persona vecāka par 70 gadiem, un viņai nav likumīgo apgādnieku, - Ls 75.00;

10. izteikt 36.1.2.punktu šādā redakcijā:

"36.1.2. atsevišķi dzīvojošam pirmās un otrās grupas invalīdam, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 125.00, - Ls 60.00, ja persona vecāka par 70 gadiem, un viņai nav likumīgo apgādnieku, - Ls 75.00;

11. izteikt 36.1.3.punktu šādā redakcijā:

"36.1.3. atsevišķi dzīvojošam politiski represētajam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 130.00, - Ls 60.00, ja persona vecāka par 70 gadiem, un viņai nav likumīgo apgādnieku, - Ls 75.00;

12. aizstāt 36.1.4.punktā skaitli "Ls 75.00" ar skaitli "Ls 100.00" un skaitli "Ls 35.00" ar skaitli "Ls 45.00";

13. aizstāt 36.1.5.punktā skaitli "Ls 45.00" ar skaitli "Ls 60.00" un skaitli "Ls 70.00" ar skaitli "Ls 80.00";

14. aizstāt 36.2.punktā skaitli "Ls 45.00" ar skaitli "Ls 60.00" un skaitli "Ls 20.00" ar skaitli "Ls 25.00";

15. aizstāt 40.punktā skaitli "Ls 65.00" ar skaitli "Ls 70.00";

16. izteikt 40.1.punktu šādā redakcijā:

"40.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 120.00";

17. izteikt 40.2.punktu šādā redakcijā:

"40.2. atsevišķi dzīvojošam pirmās vai otrās grupas invalīdam, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 125.00";

18. izteikt 40.3.punktu šādā redakcijā:

"40.3. atsevišķi dzīvojošam politiski represētam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 130.00";

19. izteikt 40.4.punktu šādā redakcijā:

"40.4. trūcīgām personām (ģimenēm), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 60.00";

20. aizstāt 40.5.punktā skaitli "Ls 75.00" ar skaitli "Ls 100.00";

21. izteikt 41.1.punktu šādā redakcijā:

"41.1. no trūcīgām ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas, un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 60.00";

22. aizstāt 41.2.punktā skaitli "Ls 75.00" ar skaitli "Ls 100.00";

23. papildināt 42.punktu aiz vārdiem "piešķir bērniem" ar vārdiem "no trūcīgām ģimenēm";

24. aizstāt 42.punktā skaitli "Ls 45.00" ar skaitli "Ls 60.00";

25. papildināt 43.punktu aiz vārdiem "piešķir bērniem" ar vārdiem "no trūcīgām ģimenēm";

26. aizstāt 43.punktā skaitli "Ls 45.00" ar skaitli "Ls 60.00";

27. papildināt 44.1.punktu aiz vārda "skolēniem" ar vārdiem "no trūcīgām ģimenēm";

28. aizstāt 44.1.punktā skaitli "Ls 45.00" ar skaitli "Ls 60.00";

29. aizstāt 44.2.punktā skaitli "Ls 75.00" ar skaitli "Ls 100.00";

30. papildināt 44.3.punktu aiz vārda "bērniem" ar vārdiem "no trūcīgām ģimenēm";

31. aizstāt 44.3.punktā skaitli "Ls 45.00" ar skaitli "Ls 60.00";

32. aizstāt 44.4.punktā skaitli "Ls 75.00" ar skaitli "Ls 100.00";

33. aizstāt 46.punktā skaitli "Ls 70.00" ar skaitli "Ls 90.00";

34. aizstāt 47.punktā skaitli "Ls 50.00" ar skaitli "Ls 60.00";

35. aizstāt 47.2.punktā skaitli "Ls 100.00" ar skaitli "Ls 120.00";

36. aizstāt 47.3.punktā skaitli "Ls 85.00" ar skaitli "Ls 100.00";

37. aizstāt 48.1.punktā skaitli "Ls 50.00" ar skaitli "Ls 60.00" un skaitli "Ls 100.00" ar skaitli "Ls 120.00";

38. aizstāt 48.2.punktā skaitli "Ls 45.00" ar skaitli "Ls 60.00";

39. aizstāt 49.punktā skaitli "Ls 85.00" ar skaitli "Ls 100.00";

40. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51.Pašvaldības sociālie pabalsti tiek piešķirti pēc ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas ģimenēm (personām), kuras pilda līdzdarbības pienākumus, saskaņā ar noslēgto vienošanos.

51.1. Personām, kuras iesniedz pieprasījumu pēc sociālās palīdzības, ir pienākums sniegt pilnīgas sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamās ziņas, pieprasītos dokumentus un izziņas, kā arī nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālās palīdzības saņemšanu.

51.2. Persona, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, ar savu un pārējo pilngadīgo ģimenes locekļu parakstu apliecina, ka ir iepazinusies ar noteiktajiem līdzdarbības pienākumiem, apņemas tos pildīt un apzinās šo pienākumu nepildīšanas sekas. Ja persona nepilda viņai noteiktos līdzdarbības pienākumus, sociālais pabalsts ģimenei tiek samazināts par šai personai piešķirto daļu, bet atsevišķi dzīvojošai personai netiek piešķirts".

41. izteikt 52.3.punktu šādā redakcijā:

"52.3. pensionāri un invalīdi - izziņu par pensijas un piemaksas pie pensijas apmēru pēdējo 3 mēnešu laikā"

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

09.03.2007