Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.142

Jelgavā 2007.gada 25.janvārī
Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība
Apstiprināti ar Jelgavas domes 25.01.2007. lēmumu Nr. 2/15

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā26.1 panta pirmo daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Noteikumi nosaka vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta (turpmāk – Atbrīvošanas pabalsts) piešķiršanas kārtību un apmēru personai par dzīvojamās telpas atbrīvošanu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, kuru tā ir faktiski lietojusi uz īres līguma pamata līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.

1.2. Persona šo noteikumu izpratnē ir dzīvojamās telpas īrnieks, ar kuru bija noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums līdz lēmumam par denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas atdošanu, kura turpina lietot dzīvojamo telpu uz īres līguma pamata un ir deklarējusi savu dzīvesvietu tajā.

1.3. Atbrīvošanas pabalstu izmaksā, ja persona atbrīvo dzīvojamo telpu kopā ar citām dzīvojamā telpā deklarētajām personām.

1.4. Atbrīvošanas pabalsta reģistra uzturēšanu veic pašvaldības deleģēta institūcija.

1.5.Atbrīvošanas pabalsta reģistrā iekļauj personas, kuras ir apliecinājušas, ka tās īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.

1.6. Ja persona pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ir atsavinājusi tai piederošo dzīvojamo telpu, nav tiesību saņemt Atbrīvošanas pabalstu.

1.7. Lēmumu par personas reģistrēšanu Atbrīvošanas pabalsta reģistrā, par Atbrīvošanas pabalsta izmaksu, par personas izslēgšanu no Atbrīvošanas pabalsta reģistra pieņem Jelgavas domes Dzīvokļu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

1.8. Persona, kura ir saņēmusi Atbrīvošanas pabalstu zaudē tiesības saņemt pašvaldības palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas un sociālā dzīvokļa izīrēšanā.

1.9. Atbrīvošanas pabalsts saskaņā ar šiem noteikumiem tiek piešķirts pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.

2. Personas reģistrācija Atbrīvošanas pabalsta reģistrā un izslēgšana no tā

2.1. Komisija personas iesniegumu izskata tikai pēc šo noteikumu 2.2. punktā minēto dokumentu iesniegšanas un pēc Komisijas pozitīva lēmuma reģistrē personu Atbrīvošanas pabalsta reģistrā tādā secībā, kādā persona ir iesniegusi šo noteikumu 2.2. punktā minētos dokumentus.

2.2. Persona Atbrīvošanas pabalsta saņemšanai iesniedz rakstveida iesniegumu un pievieno šādus dokumentus:

2.2.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

2.2.2. īrnieka un dzīvojamā telpā deklarēto pilngadīgo personu pases kopijas, uzrādot oriģinālus;

2.2.3. visu pilngadīgo personu rakstisku notariāli apstiprinātu piekrišanu atbrīvot dzīvojamo telpu;

2.2.4. ja personu pārstāv pilnvarotais pārstāvis – pilnvaras kopiju, uzrādot oriģinālu;

2.2.5. vienošanos starp īrnieku un dzīvojamās mājas īpašnieku par dzīvojamās telpas atbrīvošanu pēc pabalsta saņemšanas;

2.2.6. personas un tās dzīvojamā telpā deklarēto pilngadīgo personu personīgo apliecinājumu par to, ka viņu īpašumā nav citas dzīvojamās telpas, ka pēc šo noteikumu stāšanās spēkā nav atsavinājis viņam piederošo dzīvojamo telpu.

2.3. Pašvaldības deleģētā institūcija, iepazīstoties ar personas iesniegtajiem dokumentiem, nepieciešamības gadījumā var pieprasīt papildus dokumentus informācijas precizēšanai.

2.4. Atbrīvošanas pabalsta reģistrā iekļautās personas pienākums ir ne vēlāk kā 30 dienu laikā rakstveidā informēt pašvaldību, ja dzīvojamās telpas īres līgumā ir izdarīti grozījumi un ja ģimenes sastāvā ir izmaiņas, kā arī iesniegt papildus piekrišanu par dzīvojamās telpas atbrīvošanu (p.2.2.3.) no personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu attiecīgajā dzīvojamā telpā pēc personas reģistrācijas Atbrīvošanas pabalsta reģistrā.

2.5. Personu izslēdz no Atbrīvošanas pabalsta reģistra ar Komisijas lēmumu, ja:

2.5.1. persona saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem saņēmusi pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā,

2.5.2. persona iesniegusi rakstveida iesniegumu ar lūgumu izslēgt no Atbrīvošanas pabalsta reģistra;

2.5.3. persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši kā pamatojums šīs personas iekļaušanai Atbrīvošanas pabalsta reģistrā;

2.5.4. zuduši apstākļi, kuri bijuši kā pamatojums šīs personas iekļaušanai Atbrīvošanas pabalsta reģistrā;

2.5.5. persona trīs reizes pēc pašvaldības nosūtītā paziņojuma nav iesniegusi pašvaldības deleģētās institūcijas noteiktajā termiņā šo noteikumu 3.4. punktā noteiktos dokumentus.

2.6. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no Atbrīvošanas pabalsta reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.

2.7. Ja pabalsta piešķiršanas finansiālajā nodrošināšanā piedalās denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īpašnieks, iemaksājot pašvaldības norādītajā kontā ne mazāk kā pusi no personai izmaksājamā pabalsta apmēra, jautājumu par pabalsta izmaksāšanu izskata ārpus reģistrācijas secības.

3. Atbrīvošanas pabalsta apmērs un izmaksas kārtība

3.1. Pabalsts personai par dzīvojamās telpas atbrīvošanu ir 28457,44 euro.

(Grozīts ar Jelgavas domes 20.09.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.167; 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-38)

3.2. Piešķirto pabalstu izmaksā:

3.2.1. dzīvojamās telpas pārdevējam, pamatojoties uz pirkuma līgumu (notariāla akta veidā) par dzīvojamās telpas iegādi;

3.2.2. kredītiestādei kredītam dzīvojamās telpas iegādei.

3.3. Pašvaldības deleģētā institūcija 30 dienu laikā pēc budžeta apstiprināšanas nosūta personai reģistrācijas secībā uz deklarēto dzīvesvietu paziņojumu par pabalsta saņemšanas iespēju attiecīgajā gadā.

3.4. Komisijas lēmums par Atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu ir spēkā trīs mēnešus un šo termiņu var divas reizes pagarināt uz vienu mēnesi.

3.5. Lēmumu par Atbrīvošanas pabalsta izmaksu Komisija pieņem 30 dienu laikā no dienas, kad persona iesniegusi šādus dokumentus:

3.5.1. personas vienošanos ar denacionalizētās mājas īpašnieku par īrētā dzīvokļa atbrīvošanu;

3.5.2. notariāli apliecināta pirkuma līguma kopiju, uzrādot oriģinālu.

3.6. Personai 30 dienu laikā pēc lēmuma par Atbrīvošanas pabalsta izmaksu pieņemšanas jāierodas pašvaldībā un jānorāda konts, uz kuru pārskaitāms piešķirtais Atbrīvošanas pabalsts.

3.7. Ja persona neiesniedz pieprasītos dokumentus šo noteikumu 3.4. punktā noteiktajā termiņā, kā arī ja nelūdz pagarināt lēmuma par Atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu darbības termiņu, tad persona automātiski tiek novirzīta uz Atbrīvošanas reģistra rindas beigām un tai tiek piešķirts pēdējais kārtas numurs.

3.8. Atbrīvošanas pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt dzīvojamās telpas pirkuma līgumā norādīto darījuma summu.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
01.01.2014